٣۰

درس چهارم

٣

٢٣

۵

١۵

درس پنجم

٢

۵

٣

١٢

درس ششم

۵

١٣

١٢

١٧

تمرین دوره‌ای شماره ٢

۴-٧ تحلیل ویژگی‌های زبانی موجوددر کتاب زبان سال سوم (بخش تمرین ها) از منظر گفتمان جنسیتی:
۴-٧-١ تعریف مثال ۵ از قسمت اول :
در گزینه ۵. (impossible / the woman / find / the address) می‌توان این جمله را به صورت مثبت بیان کرد تا تاثیر مثبت بر ذهن دانش آموزان داشته باشد. یا اینکه به جای( the woman ) از رده‌های پایین تر سنی مثلا (the girl) استفاده نمود.
۴-٧-٢ تمرین شماره ١ در صفحه ٣۰:
Loot at the pictures and answer the questions.
در (speaking) چهارم در گزینه (؟What has made Maryam tired) این جمله در مقایسه با جمله‌های تمرین‌های دیگر جمله مناسبی نیست. تصویر زیر همیشه القا کننده این مطلب است که زن همیشه باید در صدد انجام کار خانه باشد، تصویر زیر حاکی از این است که خستگی او مثلا ناشی از شستن لباس آن هم به صورت دستی و سنتی است، اما در مقایسه با شادی و خستگی دیگران (برای مثال تمرین شماره ٢) در اثر ورزش کردن باشد.
۴-٧- ٣ تمرین شماره ۴ صفحه ۵۴:
۴-٧-۴ تمرین شماره ۴:
و گزینه ۴. (She could not ———- how jet engines work.) این تمرین عدم توانایی زن در شرح و توضیح چیزی شبیه موتور جت را بیان می‌کند چرا که او نمی‌تواند توضیح دهد.
۴-٧- ۵ تمرین شماره دو صفحه ۵٣:
در تمامی گزاره‌های ورزشی کتاب مردان به عنوان قهرمانان ورزشی یا کسانی که توانایی ورزش کردن را دارند معرفی شده اند.
۴-٧- ۶ صفحه ۵٨ در گزینه ١:
Did she want to cook dinner? (ask / me:
Speaking 3
Answer these questions. Use the words given.
ضمائر زنان برای پخت و پز و انجام امور داخل خانه استفاده می‌شود . یا در تمرین شماره ۶ که مریم آنها را برای نهار دعوت می‌کند نیز همین گزاره پخت و پز حاکم است.

حتما بخوانید :   بررسی تاثیر گفتمان جنسیتی در کتاب زبان انگلیسی سوم دبیرستان با رویکرد تحلیل گفتمان ...

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir