۱۲

۱

۱

۰

۲۴

۱

۱

۰

به این ترتیب بحث در مورد نتایج حاصله از مقایسه موردی اول پایان می‏پذیرد. با استفاده از زیربرنامه تعیین نوع باسها، زمان اجرای برنامه نسبت به روشهای مرسوم کاهش می‏یابد. زیرا تعداد قیود مسئله که در رابطه (۲-۱۸) معرفی شدهاند کاهش خواهد یافت. همانطور که جدول (۲-۹) نشان می‏دهد، به جای ۷۲ (۳× ۲۴) قید به شکل رابطه (۲-۱۸) تنها با ۱۲ قید از این دسته قیود می‏توان مسئله را حل کرد. زیرا در جدول (۲-۹) تنها ۱۲ صفر وجود دارد. این بدان معناست که فقط در ۱۲ باس آن هم در صورت وقوع حادثه سوم، نیاز است برای حفظ بارها و تولیدات شبکه از رزرو پایینرونده استفاده کرد.
۲-۵-۲ بررسی شبکه نمونه IEEE RTS1 در بازه سه ساعته
در این مطالعه الگوریتم مورد استفاده همان الگوریتم نشان داده شده در شکل (۲-۳) می‏باشد. بار هر باس در ساعت اول دقیقاً همانند جدول (۲-۳) و در ساعات دوم و سوم به ترتیب ۹۰ و ۸۵ درصد مقدار ذکر شده در آن جدول خواهد بود. با توجه به میزان باری که برای هر باس از این شبکه در هر ساعت در نظر گرفته شده، وضعیت قرارگیری واحدها که در جدول (۲-۱۲) آورده شده است. مجموعاً ۹ حادثه در بازه زمانی مورد مطالعه به عنوان حوادث وخیم انتخاب شده بوسیله برنامه انتخاب حوادث (حوادث در نظر گرفته شده در اینجا شامل همان حوادث مطالعه قبل است که در هر سه ساعت امکان وقوع آنها وجود دارد و منجر به فعال شدن قیود پخش بار DC می‏شوند) در نظر گرفته شده است. با توجه به مشخصات خطوط، ترانسفورماتورها و واحدهای شبکه، با اجرای برنامه امنیتی بکارگیری واحدها، با فرمولاسیون پیشنهادی، نتایج در جداول (۲-۱۱) تا (۲-۱۶) آورده شده و با نتایج مرجع [۴۱] مقایسه گردیده است.
جداول (۲-۱۲) تا (۲-۱۶) به ترتیب نشاندهنده وضعیت روشن و خاموش بودن واحدهای تولید، مقدار توان تولیدی واحدها، رزرو بالارونده سمت تولید برای هر واحد، رزرو پایین رونده سمت تولید برای هر واحد و رزرو بالارونده سمت مصرف برای هر باس است. همانند مطالعه موردی اول در اینجا هم پیشنهاد هیچ یک از مصرف کنندگان برای فروش رزرو پایین رونده پذیرفته نشده و میزان قطع بار در هر باس نیز صفر است. استفاده از هردو روش تقریباً به نتایج یکسانی برای وضعیت روشن و خاموشبودن واحدها منجر می‏شود (به غیر از واحد۲ که در ساعت۱ روشن شده) که در جدول (۲-۱۲) آورده شده است.
جدول (۲-۱۱): مقایسه کلی روش پیشنهادی و روش [۴۱] در شبکه ۲۴ باس برای سه ساعت

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

هزینه($) زمان اجرای برنامه(ثانیه) تعداد تکه های تابع هزینه خطی شده هر واحد تعداد تکرار برای رسیدن به جواب نهایی
روش مرجع [۴۱] ۱۶۶۱۸۰٫۳۱ ۵۵ ۳۵ ۳
روش پیشنهادی