شناسایی عوامل موثر بر کاربرد رایانش ابري در دانشگاه هاي دولتی به
روش تحلیل عاملی اسفندیار دشمن زیاري1*
تاریخ دریافت:12/9/94 تاریخ پذیرش: 22/2/95
چکیده
هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر کاربرد رایانش ابري در دانشگاههاي دولتی شهر تهران بود. این مطالعه با توجه به روش و چگونگی بدست آوردن داده ها، از نوع توصیفی- اکتشافی با روش پیمایشی بشمار می رود .جامعه آماري مورد مطالعه را تمامی مدیران و کارشناسان آشنا با فناوري داده ها و ارتباطات دانشگاههاي دولتی شهر تهران تشکیل داده اند که شامل 217 نفر است. روش نمونه گیري بکار رفته در مطالعه، نمونه گیري تمام شمار است .براي گرد آوري داده هاي مربوط به عوامل موثر بر کاربرد رایانش ابري، از پرسش نامه بهره گرفته شد. روایی پرسش نامه به وسیله اساتید و کارشناسان حوزه فناوري داده ها و ارتباطات مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ برابر با 917/. در سطح خوبی محاسبه گردید .بر اساس یافته هاي پژوهش، 30 متغیر اثرگذار در بکارگیري رایانش ابري در 5 دسته کلی قرار گرفتند .
در گام بعد و در تحلیل عوامل پنج گانه اثرگذار بر کاربرد رایانش ابري، مشخص گردید. عامل نخست با برخورداري 4 متغیر (عوامل ارزیابی ذهنی فناوري، تفکر به برآورده شدن انتظار، اعتبار از ارایه دهنده خدمات ابر و اعتبار از نوآوري) از 30 متغیر،در کل 546/27 درصد از واریانس کل را تبیین می کند که بیانگر اهمیت بیش تر این عوامل از دیگر عوامل پنج گانه است.

واژه هاي کلیدي: رایانش ابري، روش تحلیل عاملی، دانشگاههاي دولتی شهر تهران.

1- استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر دانشکده مدیریت و حسابداري.
[email protected] :نویسنده مسئول مقاله -*
مقدمه
امروزه نقش فناوري داده ها در سازمان هاي نوین به اندازه اي پررنگ است که بسیاري ازنظریه پردازان، مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان ها را به اتخاذ استراتژي مرتبط با این فناوري ها درجهت گیري هاي آتی سازمان ها توصیه می کنند. آموزش الکترونیکی یکی از فناوري هایی است که در راستاي استراتژي هاي نوین، یادگیري را به کمک نرم افزارهاي کاربردي و محیط آموزش مجازي راحت تر ساخته است. در شرایط کنونی، این نوع آموزش با بسیاري از آخرین فناوري ها ترکیب شده است تا نسبت به روش هاي سنتی خدمات بهتري با پیچیدگی کم تر به کاربران ارایه دهد .با این حال، یکی از مشکلات باقی مانده در این مسیر، نیاز به زیرساخت هاي سخت افزاري و منابع نرم افزاري فراوان است که بسیاري از ارگان ها سرمایه لازم را براي تهیه و تامین آن در اختیار ندارند .
بنابراین، بمنظور رفع مشکل، این نهادها در پی استفاده از راهکارهایی تازه هستند. رایانش ابري ،پارادایم نوینی است که می تواند زیرساخت لازم را براي کمک به نهادها در راستاي اجراي برنامه هاي کاربردي به عنوان سرویس مناسب از راه مرورگر وب روي اینترنت فراهم آورد .پیدایش این مفهوم به دهه 1950 برمیگردد. جان مک کارتی در سال 1961 گفت: “محاسبات ممکن است روزي به مانند ابزار عمومی، سازماندهی شوند و به شکل گیري کاربرد رایانش ابري کمک شایانی بنمایند (gark et al, 2011). برابر تعریف مؤسسه جهانی استاندارد و فناوري آمریکا؛ رایانش ابري مدلی است براي فراهم کردن دسترسی آسان بر اساس تقاضاي کاربر از راه شبکه، به مجموعه اي از منابع رایانشیِ تغییرپذیر و پیکربندي مانند شبکه ها، سرورها، فضاي ذخیره سازي، برنامه هاي کاربردي و سرویس ها؛ به گونه اي که این دسترسی بتواند با کم ترین نیاز به مدیریت منابع یا نیاز به دخالت مستقیم ارایه دهنده گان سرویس به سرعت فراهم یا آزاد شود .(Mell and Grance, 2009) اهمیت و ضرورت شناخت عوامل موثر بر کاربرد رایانش ابري در این است که این مفهوم انواع گوناگونی از سخت افزارها و نرم افزارهاي ضروري، مانند برنامه هاي کاربردي، ذخیره سازي، پردازش و سرورهاي مجازي را بر روي رسانه وب ارایه می دهد. لذا، شناسایی عوامل توسعه دهنده آن مسیر کاربرد آن را مشخص تر کرده و اعتماد به استفاده از آن را براي کاربر تقویت می کند. در نتیجه، مقیاس پذیري و عدم نیاز به سرمایه گذاري وسیع در سخت افزارهاي گران قیمت و لایسنس دار را توجیه کرده و مزایاي قابل توجهی را در اختیار سازمان قرار می دهد (Lin and Chen, 2012). بر اساس نظر موسسه پژوهشی فوستر، رایانش ابري تعداد زیادي از زیر ساخت هاي کنترل شده و قابل اندازه گیري مجازي است که قابلیت میزبانی برنامه ها را دارد و مشتري این سرویس ، بر حسب استفاده از آن، هزینه خدمات را پرداخت می کند و به صورت عامتر باعث تغییر ساختار و ماهیت سیستم هاي داده اي سازمان ها و به گونه خاص باعث تغییر در توسعه ارتباطات از راه دور می شود(Hailu, 2012). در همین راستا، آموزش الکترونیکی می تواند از رایانش ابري جهت تامینزیرساخت هاي مورد نیاز و هم چنین، فراهم کردن بستري مناسب براي بهبود کارایی، مقیاس پذیري و افزایش دسترسی استفاده کند .در چند سال اخیر، سازمان هاي آموزشی با توجه به همین مزایا براي چابکی هرچه بیش تر فعالیتهاي خود استفاده از آن را آغاز کرده اند (shafaie et al, 2015). با این وجودکائو تاکید دارد که سازمان ها بایستی پیش از بکارگیري رایانش ابري، به گونه جدي مورد ارزیابی قرار گیرند(Kuo, 2011: p81) . اگرچه مزایاي بسیاري در استفاده از رایانش ابري گزارش شده است، ولی ریسک هاي بسیاري با پیاده سازي، مدیریت و استفاده از این فناوري همراه است. با این حال و جدا از مدل محاسباتی سنتی که در آن کاربران بر ذخیره داده ها و محاسبات کنترل کامل دارند، در رایانش ابري لازم است که مدیریت فیزیکی داده ها و ماشین ها به ارایه دهندگان خدمات رایانش ابري سپرده شود. بنابراین، درستی ذخیره داده و محاسبات ممکن است به دلیل عدم کنترل صاحبان بر امنیت دادها به خطر بیفتد (Wei, 2013). لذا، باید پیش از هرگونه فعالیت در زمینه رایانش ابري، مسایل مربوط به امنیت، محرمانگی، پیروي از مقررات و میزبانی ریسک هاي دیگر به دقت مورد بررسی قرار گیرند. روي هم رفته، از جمله مزایاي رایانش ابري را می توان به کاهش هزینه، مقیاس پذیري، ذخیره داده، کارایی و قابلیت اطمینان و به اشتراك گذاري منابع اشاره کرد. این مزایا رایانش ابري را قادر می سازد تا منابع خود را هم زمان با تغییر تقاضاي خدمات، به گونه اي انعطاف پذیر تغییر دهد. به این ترتیب، شرکت هاي عظیم که توانایی ایجاد زیرساخت هاي لازم و سرمایه گذاري هاي کافی را دارند، به فروش رایانش و قابلیت ذخیره و نرم افزار و سایر خدمات به صورت آنلاین خواهند پرداخت (avram, 2009). هدف این پژوهش بیش تر بر این است که با تعیین عوامل موثر بر کاربرد فناوري رایانش ابري که می تواند شیوه دسترسی و استفاده سازمان ها را از محصولات و خدمات فناوري داده ها و ارتباطات تغییر دهد؛ به آن ها بویژه موسسات آموزشی امکان بدهد تا بین مالکیت و مدیریت محصولات و خدمات آن و رویکرد برون سپاري گزینش بهینه اي انجام بدهد. کرایج و همکاران بر این باوراند که به جاي رویکرد سنتی که در آن سخت افزار، نرم افزار و خدمات پشتیبانی به گونه اختصاصی براي سازمان تهیه می شود، مدیران می توانند با به کارگیري خدمات رایانش ابري نیازهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات خود را با استفاده از خدمات رایانش ابري فراهم کنند( Craig et al, 2009).
موسسات آموزش عالی بویژه دانشگاههاي دولتی در عصري به سر می برند که در آن فناوري داده ها و ارتباطات در سازمان هاي شان سرمایه اصلی و عامل اساسی رشد و توسعه آن ها بشمار می آید. به همین دلیل و با توجه به این که فناوري داده ها در پیوند بین فعالیت هاي گوناگون دانشگاهها نقش اساسی دارد و ضامن بقاء و تداوم فعالیت هاي آن هاست، باید تلاش کنند ازمناسب ترین و کم هزینه ترین استفاده کنند زیرا بدون بهره مندي از این امکانات نوین و تسریعبخش امور، نه تنها امکان شتاب بخشیدن به فعالیت فراهم نمی شود بلکه امکان رقابت بادانشگاههاي دیگر نیز از میان خواهد رفت. با مشاهده حوزه هاي فعالیت فناوري رایانش ابري، نیاز به فهم نیازهاي کشور ،بویژه مراکز آموزشی و پژوهشی در استفاده از این وسیله بسیار داراي اهمیت و ضروري است. درك درست نیازهاي مراکز آموزشی و فهم مزیت هاي استفاده از رایانش ابري می تواند بخوبی به رشد و استفاده از این روش کمک کند و موانع مورد نظر براي پیاده سازي آن را بشناسد. به دلیل نوپا بودن این فناوري در کشور ایران، مراکز آموزشی و پژوهشی و دانشگاهی می توانند پرچم دار خوبی براي عرضه این خدمات به سایر نهادها و سازمان ها بوده و کمکی بسزا در کاهش هزینه ها و ارایه بهتر خدمات کنند. کاربرد رایانش ابري در سازمان هاي دانشگاهی از جمله موضوع هایی است که بررسی هاي بسیاري را می طلبد. از آن جا که موقعیت دانشگاههاي دولتی از یک سو و ضرورت بهره مندي از شیوه ها و روش هاي نوین فناوري داده ها و ارتباطات از دیگر سو ،مجهز شدن دانشگاهها را به رایانش ابري اجتناب ناپذیر ساخته است، ضرورت مطالعه آن را توجیه پذیر می نماید. بر اساس مطالب بیان شده هدف اصلی پژوهش؛ شناسایی عوامل موثر بر کاربرد رایانش ابري در دانشگاههاي دولتی می باشد. در این راستا پرسش اصلی پژوهش بر این مبنا است که چه عواملی بر کاربرد رایانش ابري در دانشگاههاي دولتی تاثیر دارند؟ و مقدار تاثیرگذاري هر یک از عوامل چقدر است؟

مبانی نظري و پیشینه پژوهش رایانش ابري
در سال هاي اخیر، رایانش ابري به عنوان یک فناوري بسیار محبوب (Marston, 2001) به یک پارادایم قانع کننده براي مدیریت و ارایه خدمات از راه اینترنت تبدیل شده است. این وسیله بدیع به سرعت در حال تغییر دادن چشم انداز فناوري داده ها شده و وعده طولانی مدت ابداع ابزار محاسباتی مدیریت سازمانی را به یک واقعیت تبدیل کرده است (shawish & salama). بتازگی سازمان هاي دولتی شروع به استفاده از معماري، بسترها و برنامه هاي رایانش ابري جهت تحویل خدمات و برآورده ساختن نیازهاي زیرمجموعه خود کرده اند. اشاعه و پذیرش رایانش ابري بویژه در میان سازمان از راه دسترسی عمومی به خدمات ابر تشویق می شود (opitz, 2012) و هم چنین، مزایاي متعددي مانند افزایش انعطاف پذیري و چابکی را در پی دارد (Altaf & Schuff, 2010). با این حال و با وجود مزایاي آشکار آن، بهره جویان بیش تر در استفاده از فناوري رایانش ابري، با مشکلات و چالش هایی روبه رو هستند (Aceto et al, 2013). این چالش ها عبارت اند از امنیت و محرمانگی، اتصال و دسترسی آزاد، قابلیت اطمینان، قابلیت همکاري، ارزش اقتصادي، تغییر در فناوري اطلاعات سازمان، و مسائل سیاسی مربوط به مرزهاي جهانی (avram, 2014). شهرزاد براین باور است که بر این مبنا می توان پنج ویژگی مهم را براي رایانش ابري بیان کرد. به بیان دیگر،سرویس دهی بر اساس تقاضا، دسترسی به شبکه گسترده، ادغام منابع، قابلیت انعطاف سریع و خدماتی که از لحاظ کمی محاسبه شده اند، از ویژگی هاي مهم رایانش ابري هستند (shahrzad, 2014(. در سرویسدهی بر اساس تقاضا بیان کننده کاربر می تواند از منابع رایانشی بر اساس تقاضاي خود و بدون تعامل با تأمین کننده استفاده کند. دسترسی به شبکه گسترده به معنی تحویل تمامی خدمات و قابلیت هاي رایانش ابري از راه شبکه می باشد. ادغام منابع عبارت است از گردآوري منابع ذخیره سازي، پردازشی، حافظه، پهناي باند و غیره براي ارایه خدمات به مشتریان متعدد. توانایی انعطاف سریع نشان می دهد که مقیاس منابع به گونه خودکار و انعطافپذیر و بر اساس تقاضاي کاربران، بالا و پایین می شود. در نهایت، خدماتی که از لحاظ کمی محاسبه شده اند، بدین معناست که سیستم هاي ابري، منابع را از راهتوانایی اندازه گیري پرداخت به ازاي استفاده، به گونه خودکار کنترل و بهینه سازي میکنند (یعقوبی و همکاران ،1394).
رایانش ابري به عنوان یک سرویس به چهار بخش زیرساخت به عنوان سرویس، »برنامه هاي کاربردي گوناگون مانند شبکه هاي اجتماعی، نرم افزارهاي پردازش متن و نرم افزارهاي صفحه گسترده به عنوان سرویس ارایه می شوند. شرکت آمازون یکی از بازیگران بزرگ در ارایه راه حل هاي این سرویس است (sultan, 2011). بستر هاي نرم افزاري به عنوان یک سرویس که در این لایه از خدمات ابر یک محیط قابل توسعه براي ایجاد و میزبانی برنامه هاي کاربردي تحت وب در یک زبان برنامه نویسی خاص مانند جاوا در اختیار مشترکین قرار می گیرد و آن ها می توانند نرم افزارهاي مورد نظر خودشان را ایجاد کرده و در محیط ابر از آن ها استفاده کنند. شرکت هاي »آنکا و آزور وابسته به مایکروسافت و اپنگاین گوگل« از مهم ترین ارایه دهنده این سرویس می باشند (shawish & salama, 2014). نرم افزار به عنوان یک سرویس که این امکان را فراهم می سازد تا سیستم عامل هاي دلخواه را روي سرورهاي دلخواه انتخاب کرده و دسته اي از نرمافزارها را براي اجرا روي هر سرور انتخاب شود. کاهش بار هزینه هاي مشتري از تعمیر و نگهداري نرم افزار و هزینه خریدنرم افزار از جمله مشخصه هاي این سرویس است. نمونه هایی از پیاده سازي این خدمات ارایه شده بهوسیله گوگل براي اتوماسیون اداري مانند ایمیل، اسناد گوگل، و تقویم گوگل، و نمونه هایی از راهحل هاي تجاري عبارتند از: کلاریزن وسالزفورس.کام که به صورت آنلاین ارایه خدمات مدیریت ارتباط با مشتري می دهد (Antonopoulos& Gillam) و داده با عنوان یک سرویس داده ها در فرمت هاي گوناگون و از منابع گوناگون می تواند روي شبکه قابل دسترسی کاربران باشند. کاربران می توانند، براي مثال، داده ها را از راه دور روي دیسک هاي محلی و یا با دسترسی به داده ها در اینترنت کنترل کنند. آمازون با فراهم کردن سرویس ذخیره سازي ساده به عنوان یک رابط می تواند مورد استفاده براي ذخیره و بازیابی هر مقدار از داده ها، در هر زمان، از هر نقطه در وب باشد. داس نیز می تواند در برخی از خدمات فناوري براي مثال، پرونده هاي گوگل و نرم افزار آداب بوزورد
..(schavish & solma, 2014) تقسیم می شود

کاربرد رایانش ابري در آموزش
رایانش ابري در آموزش استفاده هاي بی شماري دارد. براي مثال، در یک طرح درس مربوط به آلودگی محیط زیست آموزش دهنده از فراگیر می خواهد مصادیق و نمونه هایی از عدم توجه مردم نسبت به بهداشت محیط زیست را تا هفته آینده یافته و ضمن تهیه عکس و فیلم با گوشی ها و تبلت هاي لمسی آن را در فضاي ابري مختص معلم اشتراك بگذارند. یادگیرندگان ضمن مشارکت در تولید این محتوا، مستندات خود را به سهولت و در کم ترین زمان در اختیار استاد قرار می دهند.
با کنار گذاشتن سیستم کاغذ محور در مراکز آموزشی و دانشگاهها و سپردن آن به رایانش ابري و ابرها، گامی نو در راه آموزش بهتر و بهینه برداشته می شود. می توان در کنار کتاب درسی و دفاتر و تخته هاي کلاسی از سرورهاي اینترنتی و نرم افزارهاي ابر استفاده کرد. سازمان هاي آموزشی براي هوشمندسازي و الکترونیکی کردن فعالیت هاي خود در سطح زیرساخت، به دلیل هزینه زیاد گسترش پذیري کمی دارند. لذا، در طول شب و یا در تعطیلات نمی توان از این امکانات استفاده نمود و هزینه هاي نگهداري سایت و سیستم هاي کامپیوتري، نصب و پشتیبانی فنی از بسته هاي نرم افزاري هم براي این مراکز هزینه دارد (golsanamlo et al, 2014).

پیشینه پژوهش
(Chiao & chaoe, 2016) در پژوهشی به درك دانش آموزان در استفاده از محاسبات ابري در یککلاس درس پرداختند. در این مطالعه به بررسی شش مدل؛ کیفیت خدمات، خودکارآمدي ، مدلانگیزشی ، فن آوري مدل پذیرش، تئوري عمل منطقی و یا تئوري رفتار برنامه ریزي شده و تئوري نوآوري انتشار در زمینه استفاده از رایانش ابري به عنوان مولفه هاي مطروحه در فرضیه ها پژوهش در کلاس هاي درس پرداخته شد .پژوهش از نوع شبه آزمایشی و نمونه مورد مطالعه 478 نفر در 16 کلاس بود که با استفاده از روش نمونه گیري خوشه اي تصادفی گزینش شدند. نتایج نشان دادند که تمام شش مدل قدرت توضیحی کافی براي این فناوري را دارند. هم چنین، آمار تبیین کننده اهمیت رتبه بندي از مدل هاي نظري و اندازه تاثیر و پیشبینی مبین کارایی مدل ها بود.
(Schultz et al, 2016: p127) به بررسی عوامل فنی و محیطی موثر بر پذیرش رایانش ابري در بخش عمومی آفریقاي جنوبی پرداختند. در این پژوهش 51 نفر خبره از 40 سازمان در بخش دولتی آفریقاي جنوبی با استفاده از روش دلفی و پرسش نامه مورد نظر سنجی قرار گرفتند. یافته ها بیانگر آن بود که بیشتر پاسخ دهندگان از حفظ حریم خصوصی نگرانی داشتند و این عامل در رتبه نخست قرار گرفت. عوامل محیطی مانند فشار یادگیري، مقاومت در برابر تغییر، عدم احساس امنیت، و…. نیز در راستاي اتخاذ استراتژي پیاده سازي محاسبات ابري به عنوان ارایه دهنده راهکار استفاده و الزامات قانونی در سازمان بر استفاده از رایانش ابري تاثیر گذار بودند و در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.
(Kshtry, 2016) به بررسی عوامل سازمانی و اقتصادي موثر بر توسعه رایانش ابري در بازار کشور چین پرداخت. در این بررسی اهمیت ارتباطهاي گوناگون اقتصادي و نیز نهادهاي رسمی و غیر رسمی در توسعه و استفاده از رایانش ابري در سازمان هاي کشور چین مورد بررسی قرار گرفت .این پژوهش که بر اساس پیمایش و زمینه یابی انجام شد داراي 4 هدف فشار سازمان هاي دولتی بر استفاده از رایانش ابري، تاثیر افشاي دادههاي بازار در شبکه، گرانی خدمات و نیازمندي به آموزش بود. یافته ها نشان دادند که به ترتیب ترس از افشاي داده ها (48 درصد)، فشار دولت در استفاده از رایانش ابري( 31 درصد) و نیازمندي آموزش( 13 درصد) و گرانی نرم افزار و پشتیبانیآن( 8 درصد) در رتبه هاي 1 تا 4 قرار گرفتند.
(garrison et al, 2015) به بررسی اثرات قابلیت هاي فناوري داده ها و مدل تحویل در موفقیترایانش ابري و عملکرد شرکت براي فرآیندها و پشتیبانی عملیات ابر پرداختند. داده ها از یک نمونه از 302 سازمان گردآوري شده بود. نتایج نشان دادند که قابلیت هاي فناوري داده ها نسبت به توانایی هاي فنی و مدیریتی فناوري داده ها بر موفقیت رایانش ابري موثرتر است. هم چنین، یک ارزیابی از روابط متقابل نشان می دهد که مدل تحویل ابر عمومی و ترکیبی ممکن است بیش تر وابسته به قابلیت هاي ارتباطی براي رسیدن به موفقیت ابر باشد؛ در حالی که انعطاف پذیري و چابکی درونی ابر عمومی نیز در عملکرد شرکت تاثیر گذار است.
در سال 2015 انجمن جهانی سیستم هاي پردازش ابري و مرکز رسمی تلکام و میدیا در بررسی مقایسه اي منطقه اروپا در مقایسه با آمریکاي شمالی و آسیا در زمینه نوآوري در حوزه سیستم ها و ابزارهاي مبتنی بر فضاي پردازش ابري به نتایجی دست یافتند. بر اساس نتایج بدست آمده ،کشورهاي اروپایی نسبت به آسیا و آمریکاي شمالی نوآوري کم تري در حوزه رایانش ابري ارایه می دهند و در این عرصه از رقباي خود عقب هستند. به گزارش وب سایت خبري سلولار این بررسی نشان داد که استفاده از سیستم هاي پردازش ابري این روزها به عنوان یک عامل کلیدي در رقابت هاي اقتصادي بشمار می رود.
بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعه یاد شده، تنها 8 درصد دست اندرکاران حوزه پردازش ابري بر این باورند که کشورهاي اروپایی در توسعه و ارایه نوآوري در این زمینه پیشرو هستند. در مقابل 70 درصد آن ها اظهار داشته اند که آمریکا در این زمینه گام اصلی را برمیدارد و 15 درصد هم بر رهبري و حاکمیت آسیا در این بازار تاکید داشته اند.
بریتانیا نوآورانهترین کشور اروپایی در حوزه سیستم هاي پردازش ابري است و این در حالی است که دو کشور ژاپن و سنگاپور هم عنوان پیشگامان این عرصه در آسیا هستند.
به باور (Camille Mendler, 2016)، مدیر مرکز پژوهش هاي رسمی تلکام و مسئول پروژه »اروپا تعداد زیادي از نیروهاي خلاق و نوآور را در حوزه پردازش ابري تربیت می کند، اما غالب آن ها براي بدست آوردن درآمد بیش تر از این منطقه خارج می شوند و به گونه معمول به آمریکا می روند«.
کشورهایی که تمایل به انجام سرمایه گذاري هاي ریسک پذیر را در این زمینه دارند، بیشتر از مزایاي سیستم هاي پردازش ابري بهره می برند«. از هر 10 نفري که در این پژوهش حضور داشتند،
8 نفر اعلام کردند که دولت ها باید کسب و کارها را بیش از پیش تشویق کنند تا ابزارهاي پردازش ابري را مورد استفاده قرار دهند. نقش دولت ها در این زمینه مهم تر از تامین امنیت داده ها در فضاي پردازش ابري است، اما باید توجه داشت که فعال ترین دولت ها براي بکارگیري سیستم هاي پردازش ابري در آسیا حضور دارند. در این منطقه کشورهایی از جمله سنگاپور سازمان هاي کوچک را تربیت کرده و به آن ها کمک هزینه هایی پرداخت می کنند تا خدمات پردازش ابري را به کار برند. به باور مندلر؛ »سازمان هاي کوچک در زمینه اشتغال زایی موتور رو به رشد اقتصاد جهانی بشمار می روند. رقابت اقتصادي یک کشور رابطه اي تنگاتنگ با روش استفاده سازمان هاي آن از سیستم هاي پردازش ابري دارد«.
(bodnix & dinco, 2014) به بررسی عوامل تعیین کننده استفاده از خدمات محاسبات ابري در شرکت هاي کوچک و متوسط کشور لتونی پرداختند. داده ها از کارمندان 150 شرکت که سمت مدیران میانی و بالاتر بودند، گردآوري شده بود. نتایج بیانگر آن بود که فرایند بهینه سازي جریان داده هاي داخلی نسبت به بیش تر کشورهاي اروپایی در حد متوسط است. نتایج بدست آمده از داده ها در مقایسه با نتایج پژوهشگران پیشین یک روند مثبت در حال توسعه خدمات محاسبات ابري در زمینه ارایه دهنده خدمات را نشان می دهد. هم چنین، نتایج نشان می دهند که زیر ساخت ها و بسترهاي نرم افزاري براي ارایه خدمات وجود دارد.
(yaghoobi et al, 2014) طی پژوهشی مبادرت به ارایه مدل پیشنهادي براي عوامل مؤثر پذیرش اکوسیستم رایانش ابري در ایران کردند. این پژوهش مدل پیشنهادي براي عوامل مؤثر پذیرش اکوسیستم رایانش ابري در ایران را در بخش هاي دانشگاه، صنعت و خدمات مورد بررسی قرار داده است. شناسایی عوامل موثر براي پذیرش رایانش ابري با قابلیت تجاري سازي به وسیله واحدهاي گوناگون دانشگاهی، از جمله اهدافی است که خواستار همکاري نزدیک در یک اکوسیستم براي بخش هاي دولتی و صنعت با دفاتر مالکیت فکري دانشگاهها می باشد. این پژوهش کاربردي بود و از نظر نوع داده ها توصیفی- پیمایشی است. ابزار پژوهش شامل مطالعات کتابخانه اي و گردآوري داده ها به وسیله مشاهده مصاحبه هاي اولیه و مصاحبه هاي نظام مند و پرسش نامه می باشد .جامعه آماري پژوهش 100 نفر از مدیران و کارشناسان بخش فناوري داده هاي سازمان هاي بخش صنعت، خدمات و هم چنین، دانشگاهها بود. داده ها به کمک نرم افزار SPSS و تحلیل رگرسیون لجستیک مورد بررسی قرار گرفت و مدل اکوسیستم رایانش ابري براي ایران در سه بخش طراحی شده است و هم چنین، مدل ارایه شده براي هر کدام از جوامع مورد بررسی در این پژوهش، ابزاري کارآمد براي بررسی پذیرش رایانش ابري در سایر سازمان هاي ایران خواهد بود.
(shafaie et al, 2014) در مورد بررسی پیمایشی در باره اولویت بندي عوامل مؤثر بر برون سپاري فناوري داده ها در بستر رایانش ابري، در دانشگاههاي استان سمنان با بهره مندي از روش دیمتل فازي انجام دادند. نتایج بدست آمده نشان می دهد مهم ترین معیارهاي برون سپاري در بستر رایانش ابري، به ترتیب پذیرش، کارایی و تجربۀ قرارداد است. هم چنین، این مدل نشان می دهد مدیریت امنیت، مالکیت و تجربۀ قرارداد، از دیگر معیارهاي تأثیرگذار می باشند.
(noormohammad et al, 2013) بمنظور شناسایی و رتبه بندي عوامل کلیدي مؤثر بر بکارگیري رایانش ابري در سلامت الکترونیک مطالعه اي انجام دادند. بـا بررسـی ادبیـات موضوع و بر مبناي مدل فناوري- سازمان- محیط و مدل تناسب انسانی- سـازمانی – فناوري، 16 زیــرمعیــار در چارچوب 4 عامــل اصــلی شناســایی شــد. ایــن عوامــل و زیر معیارها با نظرسنجی از 60 نفر از خبرگان، اساتید دانشـگاهی و کارشناسـان فنـاوري داده ها سلامت و با کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازي رتبـه بنـدي شد. طـی بررسی ادبیات موجود معلوم گردید که با توجه به جدیـد بـودن موضـوع، هـیچ مطالعـه داخلی یا خارجی این تعداد معیار را شناسایی نکرده اند. نتایج پژوهش نشان می دهنـد کـه از نظر خبرگان، هنگام تصمیم گیري در مورد بکارگیري رایانش ابري در سـلامت الکترونیک بایستی عوامل فناوري، انسانی، سازمانی و محیطی بـه ترتیـب در نظـر قرار گرفته شوند. رایانش ابري به عنوان یک فناوري نوین با زیرساخت اینترنتی و راه کارهاي نو می تواند مزایاي شایان توجهی را در ارایه خدمات پزشکی به صـورت الکترونیکـی به همـراه داشـته باشـد .
بکـارگیري ایـن فنـاوري در سـلامت الکترونیـک نیازمنـد در نظرگرفتن عوامل گوناگون است.
(yaghoobi et al, 2013) با هدف شناسایی و رتبه بندي عوامل ریسک رایانش ابري در سازمان هاي دولتی با استفاده از دیدگاه خبرگان فناوري اطلاعات پژوهشی انجام دادند. ابتدا با مرور مقاله هاي کلیدي ،فهرستی جامع از ریسک ها استخراج و در دو دسته محسوس و نامحسوس طبقه بندي شدند. سپس از 6 نفر از خبرگان در مورد این ریسک ها و تقسیم بندي شان، مصاحبه انجام گرفت و 10 ریسک شناسایی شد. پس از آن، با نظرسنجی از 52 خبره و با کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازي این ریسک ها رتبه بندي شدند. نتایج نشان می دهند که خبرگان ریسک هاي نامحسوس را به عنوان مهم ترین ریسک ها در بکارگیري رایانش ابري در سازمان هاي دولتی شناسایی کرده اند. در این میان ریسک »محرمانگی داده« رتبه نخست را بدست آورده است .
(abdolvand & daryatarani, 2013) در پژوهشی بمنظور بررسی عوامل پذیرش سیستم هاي برنامه ریزي منابع سازمانی ابري در شرکت هاي کوچک و متوسط ایران مطالعه اي انجام دادند. این پژوهش مبتنی بر چارچوب نظري فناوري، سازمان و محیط بود. جامعه آماري پژوهش را 200 نفر از مدیران فناوري داده ها شرکت هاي کوچک و متوسط تشکیل دادند. برابر یافته هاي پژوهش عوامل سازمانی بیش ترین تاثیر را بر پذیرش برنامه ریزي منابع سازمانی ابري در بین شرکت هاي کوچک و متوسط به خود اختصاص داد. در ارتباط با پژوهش هاي داخلی بر اساس جستجوي پژوهشگر، نمونه دیگر با زمان متفاوت یافت و مشاهده نشد. لذا، با توجه به نو بودن این مفهوم در جامعه ایران ،بیش تر این پژوهش ها بین سال هاي 1392 تا 1394 انجام شده است و تقریبا در یک مسیر حرکت داشته اند.

روش پژوهش
این پژوهش به صورت توصیفی- اکتشافی و با روش پیمایشی انجام شد .جامعه آماري شامل تمامی مدیران و کارشناسان دانشگاههاي دولتی شهر تهران به تعداد 217 نفر بود که با استفاده از روش سرشماري به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي بررسی مبانی نظري، پیشینه پژوهش و متغیرهاي مربوط به آن از روش کتابخانه اي و اسنادي استفاده شده است .براي گردآوري داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسش نامه با روش صوري مورد بررسی قرار گرفت و به وسیله اساتید و کارشناسان حوزه فناوري داده ها و ارتباطات در سطح خوبی تایید شد. براي تعیین پایایی پرسش نامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن برابر 917/0 و در سطح قابل قبولی محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. آمار توصیفی مورد استفاده بمنظور بررسی جمعیت شناختی در این مطالعه شامل روش هاي فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، میانه، مد، چولگی و کشیدگی داده ها می باشد. بمنظور تجزیه و تحلیل داده هاي گرد آوري شده با استفاده از پرسش نامه، از روش تحلیل عاملی استفاده شده است .
تمامی تحلیل هاي آماري با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت.
یافته ها
نتایج توصیف ویژگی هاي جمعیت شناختی در جدول 2 قابل مشاهده است.
جدول 2- نتایج توزیع فراوانی داده هاي جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.
درصد فراوانی پاسخ دهندگان مقادیر متغیر
67/7 147 مرد جنسیت
3543300118790سن

سن

زن 70 3/32 30 -20 57 3/26
49/3 106 30- 40
50 -40 54 4/24 دیپلم 27 4/12
فوق دیپلم 46 2/21 تحصیلات
لیسانس 108 8/49 فوق لیسانس و دکتري 36 6/16
3543300-36698کار

سابقه

کار

سابقه

کم تر از 10 سال 51 1/23 20 -10 سال 118 8/54 بیش تر از 20 سال 48 1/22
برابر جدول 3 براي تایید به اندازه بودن داده هاي انتخاب شده در اجراي آزمون تحلیل عاملی از آزمون بارتلت و ضریب KMO استفاده شد.
جدول 3- آزمون تایید پذیري تعداد نمونه انتخاب شده براي تحلیل عاملی.
ضریب KMO براي تعیین بسندگی تعداد نمونه 0/792
آماره خی دو 2/901
آماره آزمون بارتلت درجه آزادي 317
درصد معنی داري 0/000
همان گونه که در جدول 3 مشخص است، شاخص KMO با مقدار 792/0 نمایانگر مناسب بودن تعداد نمونه انتخاب شده می باشد. هم چنین، مقدار آزمون بارتلت کم تر از 05/0 می باشد که نشان می دهد می توان از روش تحلیل عاملی براي بررسی عوامل موثر بر کاربرد رایانش ابري در دانشگاههاي دولتی استفاده کرد.

نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل عاملی در جدول 4، 30 مولفه اصلی تاثیرگذار بر کاربرد رایانش ابري در 5 طبقه بندي کلی قرار گرفته اند.
جدول 4- کل واریانس تبیین شده.
-68579-49007قیمت: تومان

دسته بندی : مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید