131
فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال هشتم، شماره1، بهار 69، پياپي96 شاپا چاپي:9696-9002 شاپا الکترونيکي: X 396-9296
http://jedu.miau.ac.ir

بررسي ميزان انطباق آموزشهای فني و حرفهای با نيازهای آموزشي بخش صنايع در شهرستان خرمشهر
سهيلا جليليان*1 ، دکتر يداله مهرعليزاده9، دکتر سيد منصور مرعشي6 تاریخ دریافت:11/2/49 صص194-131 تاریخ پذیرش:7/6/49

چکيده
هدف این پژوهش، بررسی میزان انطباق آموزشهای فنیوحرفهای با نیازهای آموزشی بخش صنایع در شهرستان خرمشهر بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعۀآماری پژوهش شامل کلیه سازمانها و شرکتها )صنایع کوچک، متوسط و بزرگ شهرستان مطابق اطلاعات ثبت شده در اداره صنایع استان_ وزارت صنایع و معادن، معاونت توسعه صنعتی، دفتر آمار و اطلاع رسانی( که 92 شرکت برآورد شد و مرکز فنی و حرفهای شهرستان خرمشهر، در بخش صنعت بود. نمونهگیری دوبار و به دو منظور انجام شد .ابتدا با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند 4 شرکت انتخاب گردید و با 4 نفر از مدیران و 4 نفر از کارشناسان مصاحبه به عمل آمد. در مرحلۀ دوم به صورت تصادفی ساده، 121 نفر از مدیران و کارشناسان برای تکمیل پرسشنامه انتخاب گردید. جهت جمعآوری دادهای پژوهش از بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی محتوایی پرسشنامه توسط صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفت و پایایی ابزار محاسبه و تأیید شد. دادههای جمعآوری شده با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل گردید. یافتههای پژوهش نشان داد که بین عملکرد موجود آموزشهای فنیوحرفهای با وضعیت مطلوب )نیازها و محورهای آموزشی شناسایی شده دارای اولویت( این شهرستان انطباق وجود ندارد. همچنین بررسی نتایج بدست آمده، نشان داد که 4 دورۀ عمومی ،7 دوره مدیریتی و 91 دوره تخصصی اولویتهای آموزشهای فنیوحرفهای مورد نیاز بازار کار در زمینۀ صنایع این شهرستان را تشکیل میدهند .

واژههای کليدی: آموزشهای فنیوحرفهای، نیازسنجی، نیازهای آموزشی، صنایع، عملکرد آموزشی.

. *نویسنده مسئول، کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز [email protected]
. استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ،[email protected]
. عضو هیت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ،[email protected]
* این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی مؤلفان با عنوان« بررسی میزان انطباق آموزش های فنی و حرفه ای با نیازهای آموزشی بخش صنایع در شهرستان خرمشهر» که با حمایت اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان خوزستان اجرا شده است، میباشد.

مقدمه
امروزه، آموزشهای فنیوحرفهای و پژوهشهای ناظر بر این آموزشها یکی از محورهای اساسی در توسعه همه جانبه، به ویژه تحقق سیاستهای کلان اشتغالزایی در کشور ما محسوب میشوند )Nafisi, 2003: 5(. با پیشرفت صنعت و فنآوری، بهرهبرداری از نیروی انسانی ماهر و کارآزموده ازجمله مؤلفههایی بود که مورد توجه و مطالعه عمیق صنعتگران و متخصصان نظام آموزشی در سراسرجهان قرار گرفت. در گذشته مسئولیت مهارتآموزی نسل جوان برعهده بزرگان و اصناف بود .این مسئولیت با گسترش صنایع ماشینی و نیاز مردم به آموزش و بازآموزی جویندگان کار فاقد مهارت و شغل به بخشهای تولیدی، تجاری و کشاورزی برعهده نظام آموزش فنیوحرفهای گذارده شد. نقشی که آموزش فنیوحرفهای در تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز جوامع و در راستای تحولات سریع در صحنه علوم و فنآوری به ظهور رسانید، موجب توجه بیش از پیش کشورهای جهان به موضوع آموزشهای فنی وحرفهای شد)Moutlagh & Saberi, 2010: 135(.
لذا با توجه به اهمیت آموزشهای فنیوحرفهای و هدفی که این سازمان برعهده دارد، یکی از هدفهای اصلی نظام آموزش فنیوحرفهای تربیت نیروهایی است که بتوانند از مهارتهای کسب شده در جریان آموزش به طور موفقیتآمیزی در محیط کار بهرهبرداری کنند و با کارایی بالا به انجام امور بپردازند. به عبارتدیگر، افزایش کیفیت آموزشهای فنیوحرفهای موجب بالارفتن کارایی و کارآفرینی نیروی انسانی برای کمک به رشد اقتصادی و اشتغال در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم گردد. تحقق این هدف در مرحله اول مستلزم شناخت نیازهای در حال تغییر بازارکار)نیاز سنجی( و کارایی و انعطافپذیری نظام آموزشی است. از اینرو از جمله موانع عمده بر سر راه اجرای نظام جدید آموزشی و تحقق اهداف آن، نبود زمینهها و شرایط لازم برای تحقق این ویژگیهاست
.)Mehrali Zadeh & et al, 2012(
درحال حاضر آموزشهای فنیوحرفه ای در ایران به سه صورت در حال اجرا است، آموزشهای فنیوحرفهای دانشبنیاد2 که عمدتاً توسط وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فن-آوری)دانشگاه علمی و کاربردی( و به صورت پراکنده اما زیر پوشش دانشگاه علمی و کاربردی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت جهاد و کشاورزی ارائه میشود .آموزشهای فنی وحرفهای مهارت بنیاد که عمدتاً توسط و با نظارت سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور در مراکز ثابت آموزشی، آموزشگاههای آزاد فنیوحرفهای، مراکز آموزش صنعت ارائه میگردد و آموزشهای فنی-

133
وحرفهای سازمان نایافته که عمدتاً به صورت استاد شاگردی و پراکنده در حوزههای وسیع شغلی در جریان است و دانش آموختگان این نوع آموزشها، مدرک و گواهینامه خاصی را دریافت نمیکنند. اما میتوانند با کسب مجوز از مقامات ذیصلاح به کار اشتغال ورزند )Azad, 2007: 2(. مطابق با قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران)1349ـ1341(، فصل دوم ـ علموفنآوری ماده 21 دولت مکلف است به منظور گسترش شایستگی حرفهای از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی در محیط، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایههای انسانی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی و حرفهای برای جوانان و ارتقاء جایگاه آموزشهای فنیوحرفهای برای نظام آموزش فنیوحرفهای و علمی-کاربردی کشور اعم از رسمی، غیررسمی و سازمان نایافته، ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون در نظام آموزش فنیوحرفهای کشور را فراهم سازد)-Fifth FiveYear of country Development Plan, 2010:21(. اما علیرغم اهمیت و تأکید برنامههای مختلف توسعه کشور در خصوص آموزشهای فنیوحرفهای بهویژه در بخش صنعت هنوز این حوزه از آموزشها با مسائل و مشکلات فزایندهای روبهرو میباشد از مهمترین مشکلات آموزشهای فنی-وحرفهای در کشور و استان خوزستان مسأله انطباق آموزشها با نیازهای استان ،شهرستان و صنایع موجود است. بخشی از این عدمانطباق ناشی از فرآیندهای پیچیده نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزیابی آموزشهای فنیوحرفهای بوده است) Mehrali Zadeh, 2010(.
در این زمینه مطالعه مهرعلیزاده)Mehrali Zadeh, 2007( با عنوان “نیازسنجی رشتههای مهارتی شاخه کارودانش در زمینهی صنعت و میزان انطباق رشتهها با وضعیت موجود در برنامه پنج ساله سوم توسعه کشور در استانخوزستان” با بهرهگیری از مطالعه میدانی مدیران و کارکنانِ مسئول صنایع بزرگوکوچک استان نشان داد، رشتههای مرتبط با برق و کامپیوتر، عمران، مکانیک ،صنایعچوبی، صنایعدستی، کشاورزی و خدمات ارتباط ساختاری لازم بین نیازسنجیهای آموزشی کارودانش با بازار کار استانخوزستان وجود نداشته است. در پژوهشی دیگر، مهرعلیزاده و همکاران )Mehrali Zadeh & et al , 2005 ( نشان دادند که برنامههای دورههای آموزش فنیوحرفهای با نیازهای صنعت و بازارکار از دیدگاه کارآموزان، مربیان، مدیران و کارشناسان مطابقت لازم را ندارد .
نتایج حاصل از مطالعات کهک)Kahak,1998(، رحیمیRahimi, 1999)(، قدیمی مقدم
،)SHabgo Monsef )9991شبگو منصف ،)Nafisi, 1999)نفیسی ،)Ghadimi Moghadam, 1999)
،)Navidi, 2003)نویدی ،)Barzegar & et al, 2002) برزگر و همکاران ،)Omaraei, 2000) امرائی

نادری و همکاران Naderi & et al, 2004)( نیز عدم ارتباط و هماهنگی بین رشتههای مهارتی و نیازهای بازار کار و نیازهای بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی را نشان داده است.
اما نتایج حاصل از تحقیق حسن فامیان)Hasan Famian, 1998( با عنوان “بررسی میزان هم-سوئی آموزشهای فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار” نشان داد که آموزشهای فنیوحرفهای متناسب با نیازهای بازارکار طرحریزی شده است و بین آموزشهای فنیوحرفهای و نیازهای بازارکار
همسویی و تناسب وجود دارد. همچنین یافتههای آیتی و فتحی)Aiati & Fathi, 2014( در پژوهشی با عنوان “بررسی ارتباط برنامهی درسی)مهارتهای عمومی( آموزشهای فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار شهر بیرجند” حاکی از آن است که برنامهی درسی)مهارتهای عمومی( آموزش-های فنیوحرفهای در اکثر موارد با نیازهای بازارکار کاملأ و یا تا حد زیادی منطبق است و در مواردی عدم انطباق دیده میشود. کشتیآرای و همکاران)keshtiaray, 2012( نیز به تناسب نسبی بین نیازهای شهرستان فلاورجان در بخش صنعت با آموزشهای فنیوحرفهای موجود اشاره نمودند .در پژوهشی دیگر حسنی)Hasani, 2014( به “نیازسنجی آموزشهای مهارتی ادارۀ کل آموزش فنی و حرفهای استان آذربایجان غربی در حوزهی صنعت” پرداخت .یافتهها حاکی از آن بودند که 1.
کارفرمایان وضعیت مطلوب شاخصهای ارزیابی را به طور معنیداری بالاتر از وضعیت موجود ارزیابی نمودند .2. از نظر مربیان و کارآموزان اختلاف معنیداری بین میانگین وضع موجود و مطلوب شاخصارزیابی وجود داشت. در نهایت با توجه به ظرفیتهای شهرستانها، تعدادی نیاز یافتههای تحقیق هوانگ جانگ)Hwang jeng, 2002( نشان داد، بین آموزشهای فنیوحرفهای با بازار کار و صنعت مطابقت وجود ندارد. بهطوری که او معتقد است، پایینبودن محتوای برنامه آموزشی با صنعت، بهعنوان مشکلات برنامه درسی مراکز فنیوحرفهای است. آلیس)2012 Allais,( در مقاله خود به بررسی رابطه بین آموزشهای فنیوحرفهای و توسعه پرداخته و نشان داد که کمبود آموزشهای فنیوحرفهای، کمبود مهارتها و بازارکار انعطافناپذیر از علل عمده بیکاری است. بنسا، آهیک پور و بوتنگ)Bensah, Ahikpor & Boateng, 2011( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که باید بین نیازهای آموزشی کارکنان در بخش صنعت با آموزشهای فنیوحرفهای انطباق به وجود بیاید. همانطور که در مورد تمام برنامهها ایجاد مشارکت قوی با صنعت امری ضروری میباشد .
کاگاری )Kagaari, 2007( در پژوهش خود، خواستار مشارکت ذینفعان در طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامههای آموزشی مناسب شد. وی معتقد است باید بطور جدی در آموزش افراد برای پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر از طرف مدیران ارزیابی منظمی صورت گیرد .
موزاکیتیس)Mouzakitis, 2010( به این نتیجه رسید که ارتباط مداومی بین طراحی برنامهها و دورههای آموزشی فنیوحرفهای مؤثر و ورود به بازارکار وجود دارد.
فریرواسمیت)2012 Ferrier & Smith,(، چنگ)2102 ,Cheng(، گال)Goel, 2011(، مارکواردت ،روبلکسی و هوگر)Marquardt, Robelski & Hoger, 2010(، کوونی)Cooney, 2010(، هیوز )Hughes, 2010(، شواب)Schwab, 2010( و پالمر)Palmer, 2007( در مطالعات خود نشان دادند که آموزش فنیوحرفهای عاملی مهم برای بهبود مهارتهای مربوط به کار، اثربخشی سازمانی، رشد بهرهوری، پیشرفتهای اقتصادی ،اجتماعی و رقابت ملی است و دارای آثار مثبت بر اشتغال و توانمندسازی مدیران و کارکنان، کارگروهی، افزایش آگاهی، دانش، مشارکت و مهارتهای آنان می-باشد .
به طورکلی با توجه به تأثیراتی که آموزشهای فنیوحرفهای در تشکیل و ارتقاء سطح بازدهی نیرویانسانی در بردارد، اما متأسفانه در بررسیهای بهعمل آمده در بیش از 71 پژوهش، انطباق آموزشهای فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهشگران به طور صریح به کافی نبودن انطباق برنامههای آموزش فنیوحرفهای یا نیازهای بخشهای سهگانهی اقتصادی )صنعت، خدمات وکشاورزی( اشاره کردهاند. به نظر میرسد که در ایجاد و گسترش رشته-های واحدهای آموزشی و تدوین محتوا به نیازها، امکانات مناطق مختلف، توجه کافی نمیشود و جهتگیری آموزشهای فنیوحرفهای با سیاستهایکلان اقتصادی کشور همخوانی ندارد)Navidy,
.)2003
به هرحال، مطالب مورد بحث گویای آن است که نیازسنجی آموزشی در کیفیت بخشی به آموزشهای مهارتی فنیوحرفهای تأثیر دارند .بنابراین باید نسبت به نیازهای آموزشی افراد و ارتقاء و بهبود مهارتهای افراد در حوزههای مختلف فنیوحرفهای از جمله در بخش صنایع نیازسنجی ویژهای به عمل آید. صنعت به عنوان یکی از محرکهای اصلی در توسعه اقتصادی کشور نقش ویژه دارد و استان خوزستان و شهرستان خرمشهر نیز به عنوان یکی از استانها و شهرستانهای مهم کشور که میتواند در این توسعه نقش اساسی را داشته باشد تلقی میگردد. خرمشهر به جهت واقع شدن در مجاورت خلیج فارس و کشور عراق از اهمیت استراتژیک اقتصادی، تجاری و سیاسی ویژه ای برخوردار است. این شهرستان دارای قابلیتهای فراوانی در بخش صنعت است و صنایع و سازمانها در این شهرستان دارای طیف وسیعی از تنوع و پیچیدگی هستند و نیازهای متنوعی را مطرح میکنند. از این رو شناخت دقیق نیازهای آموزشی در بخشهای صنعت برای در نظر گرفتن آموزشها و امکانات مورد نیاز جهت رشد و شکوفایی از مهمترین مسائل میباشد. این امر میطلبد تا ابتدا نیازها شناسایی گردند و سپس بر اساس نیازهای شناسایی شده، اقدام به طراحی و اولویت-بندی دورههای آموزشی مهارتی نمود و با توجه به اهمیت آموزشهای فنیوحرفهای و نیازهای بازارکار مجموعهای منسجم برای گسترش برنامههای آموزش فنیوحرفهای در زمینه صنعت ارائه گردد. در این راستا، هدف از این پژوهش ،بررسی میزان انطباق آموزشهای فنیوحرفهای با نیازهای آموزشی بخش صنایع در شهرستان خرمشهر است. بررسیها نشان داد که در شهرستان خرمشهر پژوهشی در این زمینه انجام نگرفته است. از اینرو، انجام این پژوهش ضرورت و توجیه مییابد.
هدف کلي پژوهش
بررسی میزان انطباق آموزشهای فنیوحرفهای با نیازهای آموزشی بخش صنایع در شهرستان خرمشهر .

سؤالات پژوهش
نیازهای آموزشی بخش صنایع شهرستان خرمشهر کدامند؟
بین وضعیت موجود آموزشهای فنیوحرفهای در زمینۀ صنایع شهرستان خرمشهر با وضعیت مطلوب )نیازها و محورهای آموزشی شناسایی شده دارای اولویت( این شهرسـتان چـه میـزانانطباق وجود دارد؟
اولویتهای آموزشهای فنیوحرفهای مورد نیاز بازار کار در زمینۀ صنایع شهرستان خرمشـهرکدامند؟

روششناسي پژوهش
روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و جمعآوری اطلاعات ،توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه سازمانها و شرکتها)صنایع کوچک ،متوسط و بزرگ شهرستان مطابق اطلاعات ثبت شده در اداره صنایع، وزارت صنایع و معادن ،معاونت توسعه صنعتی، دفتر آمار و اطلاع رسانی( که 92 شرکت برآورد شد و مرکز فنیوحرفهای شهرستان خرمشهر، در بخش صنعت بود. در این راستا، نمونهگیری دو بار و به دو منظور انجام شد .نخست، برای دریافت نظرات مدیران و کارشناسان به منظور شناخت وضعیت موجود آموزشهای فنیوحرفهای در بخش صنایع و شکلدهی به پرسشنامه تحقیق و دوم به منظور اجرای پرسشنامه و انجام پژوهش میدانی. نمونهگیری در مرحله اول پژوهش، به صورت هدفمند انجام گرفت، یعنی 4 شرکت که جزء صنایع مهم بودند، انتخاب شدند و نظرسنجی از 4 نفر از مدیران و 4 نفر از کارشناسان صنایع، برای تعیین دورههایی که میتوانست در پرسشنامه قرار گیرد، به عمل آمد. در گام بعدی، پرسشنامه بر اساس اطلاعات گردآوری شده در مرحلۀ اول تدوین گردید، از بین افراد جامعه برای انجام پیمایش، به صورت تصادفی ساده 121 نفر از مدیران و کارشناسان انتخاب و پرسشنامه در بین آنها اجرا شد. ابزارهای پژوهش شامل:
بررسي اسناد و مدارک موجود در صنایع شهرستان، مطابق با اطلاعات ثبت شده در اداره صنایع استان، وزارت صنایع و معادن، معاونت توسعه صنعتی، دفتر آمار و اطلاع رسانی و سند توسعه استانی و نیز اطلاعات موجود در مرکز فنیوحرفهای شهرستان خرمشهر به منظور شناسایی نیازهای آموزشی بخش صنعت.
مصاحبه. از این ابزار جهت بررسی وضعیت موجود آموزشهای فنیوحرفهای در بخش صنایع و تعیین روایی محتوایی سؤالات پرسشنامه، استفاده گردید. مصاحبه نیمه هدایت شده بود و تا حصول توافق بین مصاحبه شوندگان ادامه یافت.
پرسشنامه. این ابزار شامل سه بخش دورههای عمومی، دورههای مدیریتی و دورههای تخصصی است. بخش تخصصی متناسب با فعالیت هر شرکت طراحی شد. لازم به ذکر است که سؤالات پرسشنامه مجموعهای از دورههای آموزشی مستقل را در بر میگیرد که به لحاظ نظری، انتظار نمیرود بین آنها همبستگی وجود داشته باشد. از اینرو، ضرورتی برای محاسبه آلفای کرونباخ وجود ندارد و انجام نشده است .

بنابراین فرایند تحقیق در دو مرحله انجام گرفت، درگام نخست از اسناد و مدارک موجود برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. در این مرحله از طرح، پژوهشگر با استفاده از دادههای موجود به شناسایی نیازهای آموزشی بخش صنعت شهرستان خرمشهر پرداخته است .سپس در مرحله دوم ،برای مطالعهی میدانی مصاحبه و پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. دادههای جمعآوری شده با استفاده از آمار توصیفی )نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد( تجزیه و تحلیل گردید.

يافتههای پژوهش
سوال اول. نيازهای آموزشي بخش صنايع شهرستان خرمشهر کدامند؟
نیازهای بخش صنعت شهرستان خرمشهر با مطالعه، بررسی و تحلیل اسناد و مدارک موجود )در صنایع شهرستان مطابق اطلاعات ثبت شده در اداره صنایع استان، وزارت صنایع و معادن ،معاونت توسعه صنعتی، دفتر آمار و اطلاع رسانی در سال 42- 41، مطالعه سند توسعه استانی و نیز اطلاعات موجود در مرکز فنیوحرفهای شهرستان خرمشهر( مشخص شده و به شرح جدول زیر می-باشد:

جدول1. عناوین مزیتهای نسبی به تفکیک در شهرستان خرمشهر
خدمات صنعت کشاورزی رديف

رديف

حمل و نقل بار و مسافر دریایی محصولات غذایی و آشامیدنی باغداری و نخیلات 1
حمل و نقل بار و مسافر ریلی پوشاک و عمل آوری پوست خز صید و صیادی 9
حمل و نقل بار و مسافر جادهای ساخت مواد و محصولات شیمیایی 6
گمرکات و انبارداری و ارتباطات ساخت ماشین آلات و تجهیزات 2
هتل و رستوران سایر تجهیزات حمل و نقل 5
عمده فروشی، خرده فروشی ساخت فلزات اساسی 9
ساختمان 3

براساس یافتههای جدول 1، نیازهای آموزشی فنیوحرفهای در بخش صنعت این شهرستان به ترتیب اولویت شامل، محصولات غذایی و آشامیدنی، پوشاک و عمل آوری پوست خز، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت ماشینآلات و تجهیزات، سایر تجهیزات حملونقل و ساخت فلزات میباشد .

سوال دوم: بين وضعيت موجود آموزشهای فنيوحرفهای درزمينهی صنايع شهرستان خرمشهر با وضعيت مطلوب) نيازها و محورهای آموزشي شناساييشده دارای اولويت( اين شهرستان چه ميزان انطباق وجود دارد؟

جدول 9. وضعیت موجود آموزش در صنایع مرکز آموزش فنی و حرفهای شهرستان خرمشهرسال
1341
ظرفيت

ظرفيت

نام کارگاه نام مرکز نام دوره نوع دوره گروه
21 اتّّحادیه صنف نانوایی مرکز شماره 8
خرمشهر کارگر پیشکار واحدهایتولیدی نان اصناف صنايع غذايي
21 اتّّحادیه صنف نانوایی مرکز شماره 8
خرمشهر کارگر پیشکار واحدهایتولیدی نان اصناف صنايع غذايي
21 اتّّحادیه صنف نانوایی مرکز شماره 8
خرمشهر کارگر پیشکار واحدهای تولیدی نان اصناف صنايع غذايي

16 اتّّحادیه انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد مرکز شماره 8 خرمشهر مسئول دورهها و خدمات آموزشی اصناف خدمات-آموزشي
16 اتّحّادیه انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد مرکز شماره 8 خرمشهر مسئول دورهها و خدمات اصناف خدمات-آموزشي
آموزشی 16 اتّّحادیه انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد مرکز شماره 8 خرمشهر مدیر آموزشگاه فنی و حرفهای اصناف خدمات-آموزشي
16 اتّحّادیه انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد مرکز شماره 8 خرمشهر مدیر آموزشگاه فنی و حرفهای اصناف خدمات-آموزشي
21 شرکت رینگ سازی سایپا مرکز شماره 8 خرمشهر هزینه یاب کیفیت ضمن کار مديريت صنايع
21 شرکت رینگ سازی سایپا مرکز شماره 8 خرمشهر نقشه خوان صنعتی ساخت و تولید ضمن کار مکانيک
21 شرکت رینگ سازی سایپا مرکز شماره 8 خرمشهر نگارنده متون فارسی- نگارش بازرگانی ضمن کار امور اداری
21 شرکت رینگ سازی سایپا مرکز شماره 8 خرمشهر اطفاء حریق ضمن کار بهداشتو ايمني
21 تسدید مرکز شماره 8 جوشکاری با فرآیند ضمن کار جوشکاری و بازرسي جوش
قوس الکتریکی دستی در خرمشهر سطوحE6 ،E

جدول 6. وضعیت موجود آموزش فنی و حرفهای شهرستان خرمشهر سال 1341آموزش در صنایع مرکز
ظرفيت

ظرفيت

نام کارگاه نام مرکز نام دوره نوع دوره گروه
16 اتّّحادیهصنف نانوایی مرکز شماره 8
خرمشهر کارگر پیشکار واحدهایتولیدی نان اصناف صنايع غذايي
16 اتّّحادیهصنف نانوایی مرکز شماره 8
خرمشهر کارگر پیشکار واحدهایتولیدی نان اصناف صنايع غذايي
16 اتّّحادیه تولید کنندهفرش دستباف مرکز شماره 8
خرمشهر بافت فرشهای تکنیکی اصناف صنايع دستي

16 اتّحّادیه تولید کنندهفرش دستباف مرکز شماره 8
خرمشهر بافت فرشهای تکنیکی اصناف صنايع دستيقیمت: تومان

دسته بندی : مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید