195
فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال هشتم، شماره1، بهار 96، پياپي29 شاپا چاپي:6369-2008 شاپا الکترونيکي: X 2423-723
http://jedu.miau.ac.ir

بررسي نقش فضيلتسازماني مدارس در رفتار شهروندی سازماني
معلمان: يافتههای يک پژوهش کمي در مدارس متوسطه شهر کرج سارا عابدی کوشکي1*، حسن رضا زين آبادی2، عبدالرحيم نوه ابراهيم3 تاریخ دریافت:5/8/94 صص208-195 تاریخ پذیرش:19/2/95

چکيده1
هدف پژوهش توصیفی ـ همبستگی حاضر، بررسی رابطه فضیلتسازمانی مدارس با رفتار شهروندی سازمانی معلمان میباشد. 403 معلم در مدارس متوسطه نواحی چهارگانه کلانشهر کرج به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسش نامه ی استاندارد فضیلت سازمانی)Cameron, 2004 ,Bright, & Caza( و رفتار شهروندی سازمانی(2004DiPaola, Tarter & Hoy, ) استفاده شد. پس از بررسی و تأیید پایایی و روایی سازه ابزارها، برای پاسخ به سؤالات پژوهش، از روشهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاکی از وجود همبستگی معنادار بین فضیلت سازمانی مدارس و رفتار شهروندی سازمانی معلمان است. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که در بین ابعاد پنجگانه فضیلتسازمانی)خوش بینی، اعتماد، شفقت، انسجام و بخشش(، صرفا خوشبینی و بخشش، تبیین معناداری از رفتار شهروندی سازمانی معلمان داشته اند. یافتههای این پژوهش اهمیت تقویت خردهمقیاسهای فضیلتسازمانی را در مدرسه مورد تأکید قرار میدهد.

واژههای کليدی: فضیلتسازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، معلم.

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه خوارزمی تهران.
دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه خوارزمی تهران.
استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران.
[email protected] نویسنده مسئول*
مقدمه
مفهوم فضیلت اشاره به شایستگیهای اخلاقی فطری)2013 ,Hessel( دارد که از طریق فعالیتهایانسانی منجر به بهبود اخلاق اجتماعی میشود. فضیلت به طور عمده در فلسفه بحث می شود، ولی در حال حاضر، از نظر تئوری و ساخت، در تحقیقات سازمانی استفاده می شود. محققان ابعاد مختلفی برای فضیلتسازمانی مطرح کردهاند؛ اما شناختهشدهترین نظریه در این خصوص، نظریه کامرن (2004 ,Cameron & et al) میباشد که 5 بعد برای فضیلتسازمانی مطرح میکند که عبارتاند از:
خوشبينيسازماني1: به معنی حسکردن هدف ژرف و عمیقی است که واکنشها را هدایت میکند، کارکنان سازمان انتظار موفقیت و عملکرد سازمان در مواجهه با چالشها رادارند.
اعتمادسازماني2: به معنای حاکم بودن احترام و توجه مدیران به کارکنان در سازمان میباشد.
شفقتسازماني:3 به این معناست که کارکنان به یکدیگر توجه دارند و ابراز همدردی در بین آنها شایع است.
انسجامسازماني:4 به معنی شایع و گسترده بودن راستی و درستی در سازمان است.
بخششسازماني:5 به این معنی است که اشتباهات، صادقانه با عذرخواهی پذیرفته میشود و بهعنوان فرصتهایی برای یادگیری در زمینه استانداردهای بالای عملکرد به آن نگریسته می
.)Cameron & et al, 2004( شود

از عملکردهای مثبت فضیلتسازمانی گسترش توانایی سازمان در مقابله با مشکلات عمدهای است که سازمان با آن مواجه میشود و گسترش فضیلتسازمانی از تأثیرات منفی این مشکلات میکاهد. احساسات مثبت و سرمایهی اجتماعی با فضیلتسازمانی ایجاد میشود و گسترش مییابد و به همافزایی در عملکرد افراد و سازمانها میانجامد)2012Barclay & Markel, (.
همچنین تحقیقات متعددی نشان دادهاند که فضیلت در سازمان در ایجاد عشق و همدلی) Rego2011et al, &( توان اخلاقی، اراده، تحمل در برابر دشواریها(1999Baumeiser & (Seligman,
,(2000Exline, (، سلامت، شادمانی، انعطافپذیری در برابر سختیها)2008Ryff & Singer, ) ,

Organizational Optimism1
Organizational trust2
Organizational compassion3
Organizational integrity4
Organizational forgiveness5
(2000Myers, ( نقش بسزایی دارد. خلاصه آنکه اخلاقیات مبتنی بر فضیلت همواره به دنبال تحریک ارزشهایآرمانی و پاسخگویی به این سؤال است که ما باید چه نوع سازمانی باشیم
.)chun, 2005(
علاوه بر متغیر فضیلتسازمانی بیتردید کارکرد اثربخش سازمانها در هر شرایطی، به تلاش کارکنان وابسته است اما تلاشی که صرفاً در یک مرزبندی تعریفشده)شرح وظایف شغلی( انجام نمیشود و فراتر از آن نیز میرود)2006Garg & Rastigi, (. تلاش فراتر از انتظار و افزون بر نقش کارکنان، به اندازهای با اهمیت است که حجم پژوهشهای مربوط به آن، به طور عمده با عنوان “رفتارهای شهروندی سازمانی”،1 به طور مرتب در حال افزایش است. متغیر رفتار شهروندی سازمانی، موج نوینی را در دانش موجود از رفتارهای مزیت بخش سازمانی ایجاد نموده و اهمیت آن در اثربخشی سازمانی آشکار شده است )1988Podsakoff et al, 2000 ; Organ, (.
اخلاق نیک معلمان، مانند اعتماد، بخشش، صداقت، شفقت و خوشبینی در محیط مدرسه بیشک دلیلی بر رفتار سازمانی مناسب آنهاست. در شرایطی که مدیران با تقویت این رفتارها به هدایت آنها میپردازند، بهطور حتم در تحریک و تقویت رفتار شهروندی سازمانی آنها موفق خواهند بود. بر این اساس مسئله عمده پژوهش این است که آیا فضیلتسازمانی مدارس میتواند تبیین معناداری از رفتار شهروندی سازمانی معلمان داشته باشد؟ علاوه بر ضرورت پاسخ به این مسئله، اهمیت و نقش حساس فضیلت سازمانی مدارس، اهمیت وجود رفتارهای شهروندی سازمانی در معلمان و کمبود پژوهشهای منتشر شده داخلی بر ضرورت انجام پژوهش حاضر افزوده است.
براساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش فضیلت سازمانی مدارس در رفتار شهروندی سازمانی معلمان در مدارس مقطع متوسطه شهرکرج میباشد.

چهارچوب نظری پژوهش
مدارس اثربخش، برخوردار از معلمانی هستند که بهطور داوطلبانه، اختیاری، بدون چشم-داشت، افزون بر انتظارات و الزامات رسمی نقش خود، برای کمک به مدیر، معلمان دیگر و دانشآموزان و بهطورکلی اثربخشی مدرسه، از هیچ تلاشی فروگذار نیستند )DiPaola, Tarter & Hoy 2004, (. در ادبیات مدیریت و رفتار سازمانی در مدرسه نیز، از این تلاشهای سودمند، با عنوان رفتارهای شهروندیسازمانی یاد میشود. نوری و همکارانش در پژوهشی با هدف بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس فضیلتسازمانی و پیشبینی فضیلتسازمانی با توجه به رفتار شهروندیسازمانی، برروی 141 نفر از کارمندان شرکت مخابرات اصفهان انجام دادند. در این

Organizational Citzenship Behaviors1
پژوهش کارمندان، مقیاس فضیلتسازمانی)2004Cameron & et al, ( و پرسشنامه رفتار شهروندیسازمانی)1990Podsakoff & et al, ( را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که بین فضیلت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و سه بعد آن یعنی فضیلت مدنی، نوعدوستی، ادب و مهربانی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، فضیلتسازمانی و نخستین عامل آن یعنی همدردی، خوشبینی، اعتماد را پیشبینی می-کنند؛ بنابراین نتایج مقیاس فضیلت سازمانی بهعنوان یک ابزار پایا و معتبر میتواند در پژوهشهای سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین رفتار شهروندی سازمانی در پیشبینی فضیلتسازمانی کارایی دارد(2013 ,Khoshouei & Nouri).
بهزادی و همکارانش در پژوهش خود برروی کارکنان شرکت بهرهبرداری نفتوگاز کارون، به بررسی رابطه فضیلتسازمانی با رفتار شهروندیسازمانی، وفاداریسازمانی و بهزیستیمعنوی پرداختند.
نتایج نشان داد که فضیلتسازمانی و ابعاد آن با رفتار مدنی سازمانی، بهزیستی معنوی و وفاداری-سازمانی همبستگی مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که از ابعاد فضیلتسازمانی به ترتیب خوشبینیسازمانی و بخششسازمانی در تبیین واریانس رفتار مدنیسازمانی، خوشبینیسازمانی، صداقتسازمانی و بخششسازمانی در تبیین بهزیستیمعنوی و همینطور خوشبینیسازمانی و صداقتسازمانی در تبیین واریانس وفاداریسازمانی بیشترین نقش را ایفا میکنند. این یافتهها به نقش و اهمیت فضیلتسازمانی در پیشبینی پیامدهای سازمانی تأکید دارد(2013,Behzadi, Naami & Beshlideh ) .
اهمیت رفتار شهروندیسازمانی در کارکنان سازمانهای مختلف غیرقابل انکار است، اما هنگامی که صحبت از مدارس میشود، نگاهها به آن موشکافانهتر و حساستر میشود. نقش مدارس در تربیت نیروی انسانی آینده و توسعه همه جانبه کشورها، دلیل غیرقابل انکار بر لزوم بهرهمندی از معلمان برخوردار از رفتار شهروندیسازمانی بالا میباشد. وظیفهی معلمان ارتقای هرچه بیشتر یادگیری در دانشآموزان از طریق تدریس است و نظر به ماهیت پیچیده یادگیری بدون شک نمی-توان با انجام وظایفی خاص و از پیش تعیینشده آن را با کیفیت بالا ایجاد کرد )2006Oplatka, ، به نقل از)2009Zeinabadi ((.
رفتار شهروندیسازمانی ازجمله متغیرهای مهم و تأثیرگذار میباشد و در صورتی که معلمان تمایل به شرکت در چنین رفتارهایی داشته باشند، دست یابی مدرسه به اهداف تسریع میشود. اما سؤال اساسی این است که چگونه میتوان میزان چنین رفتارهایی را در معلمان افزایش داد؟ آیا گسترش و تقویت فضیلتسازمانی در مدارس میتواند بروز چنین رفتارهایی را در معلمان پیشبینی کند؟ پژوهشهای متعددی مشابه با ارتباط ابعاد فضیلتسازمانی با رفتار شهروندیسازمانی انجام شدهاست. برای مثال پژوهشهای اپلاتکا و بوگلرکه کم و بیش به بررسی متغیرهای فردی مشابه با ابعاد فضیلتسازمانی با رفتار شهروندیسازمانی در سازمانهای غیرآموزشی پرداخته و ارتباط آنهارا مثبت و معنادار گزارش کردهاند(2009 ,Bogler & Somech) و(2010 ,Oplatka) . در واقع فضیلت، کیفیت اخلاقی خوب در افراد است و از بزرگترین آرمانهای بشر است. براساس مطالعات یادشده و نتایج پژوهشهای انجام شده، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش فضیلتسازمانی مدارس در رفتار شهروندیسازمانی معلمان در مدارس مقطع متوسطه شهرکرج تعیین و برای حصول این هدف، سؤالات ذیل مطرح شدهاند:
آیا رابطه معناداری بین فضیلتسازمانی مدارس و رفتار شهروندیسازمانی معلمان وجود دارد؟
آیا ابعاد فضیلتسازمانی، رفتار شهروندیسازمانی معلمان را به صورت معنادار تبیین می-کند؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر در قلمرو پژوهشهای توصیفی1 از نوع همبستگی2 قرار دارد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و همبستگی از نوع دو متغیری و رگرسیونی میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان زن و مرد مدارس متوسطه شهر کرج میباشد. برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری خوشهای استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا براساس جدول کرجسی و مورگان حجم بهینه نمونه معلمان تعیین شد و سپس با استفاده از روش نمونهگیری مذکور از چهار ناحیه آموزشی شهر کرج، تعداد 420 معلم مورد پیمایش قرار گرفت و پس از حذف دادههای ناقص اطلاعات 403 معلم مورد تحلیل قرار گرفت.
دادههای فراهم شده با استفاده از روشهای آماری توصیفی)میانگین و انحرافمعیار( و استنباطی تحلیل شد. ابتدا از ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی ابزارها و از تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی سازه آنها استفاده شد. تحلیل عاملی تأییدی، به منظور تأیید ساختار عاملی و آزمودن قدرت و معناداری سهم هریک از متغیرهای مشاهده شده، در اندازهگیری متغیر نهفته )درونزا و برونزا( و همچنین بررسی چگونگی برازش الگوهای اندازهگیری با دادههای گردآوری شده، انجام میشود)1999Hox & Bechger, (. برای تصمیمگیری در مورد مناسب و قابل قبول بودن الگوی اندازهگیری برازششده، از شاخصهای نیکویی برازش استفاده میشود. در پاسخ به

Descriptive Research1 Creational Research2
سؤالات پژوهش پس از بررسی نرمالبودن از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنوف، از ضریبهمبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استاندارد استفاده شد.
جهت سنجش فضیلتسازمانی مدرسه از پرسشنامه 15 گویه ای )2004Cameron & et al, ( که بر اساس 5 بعد خوشبینیسازمانی، اعتمادسازمانی، شفقتسازمانی، انسجامسازمانی و بخشش سازمانی طراحیشده، استفاده شد. در این پژوهش از معلمان خواسته شد که گویههای توصیفی را تا حدی که در مورد مدرسه آنها صدق میکند در طول مقیاس پنج درجهای لیکرت)از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5( درجهبندی و مشخص کنند. ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب خردهمقیاسها 75/0، 86/0، 76/0، 77/0، 80/0 و پایایی کل پرسشنامه 92/0 گزارش شد. در بررسی روایی سازه نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که این خرده مقیاسها با توان بالا و با برازش مناسب فضیلتسازمانی را اندازهگیری کردهاند)جدول 1(.

جدول 1. پارامترهای الگوی اندازه گیری متغیر فضیلت سازمانی در تحلیل عاملی تأییدی
780593-16042

خرده مقياسها پارامتر استاندارد β خطای معيار کميت t خوشبینی سازمانی 65/0 46/0 64/10 اعتماد سازمانی 82/0 32/0 98/15 شفقت سازمانی 96/0 07/0 58/15 انسجام سازمانی 98/0 04/0 45/16 بخشش سازمانی 83/0 34/0 46/15

0/98=)CFI( ،0/93=)AGFI( ، 0/96=)GFI( ،0/06=)RMSEA) ، 3/12=)X2/df) ، 246=x2 :شاخصهای برازش

همانگونه که در جدول)1( ملاحظه میشود، شاخص (X2/df) در سطح مطلوبی نیست. امّّا باید توجه داشت که، اولاً در مقدار مطلوب این شاخص بین اندیشمندان همگرایی وجود ندارد، برای مثال برخی حتی مقدار بسیار زیاد 5 را نیز برای نسبت 2X به درجه آزادی(X2/df( متناسب دیده اند)1977Wheaton, (. ثانیاً در شرایطی که شاخص2X به دلایلی از جمله با افزایش حجم نمونه به لحاظ آماری معنادار میشود، به شاخصهای جایگزین توجه میشود. واضح است بقیهی شاخصها در سطح قابل قبولی هستند بنابراین ضرایب استاندارد و شاخصهای برازش، تأمین روایی سازه این ابزارها و برازش کامل الگوی اندازه گیری متغیرهای پژوهش را با دادهها نشان دادند.
برای اندازهگیری رفتار شهروندی سازمانی معلمان از پرسشنامه 15 گویهای DiPaola, Tarter)
(2004Hoy, & استفاده شده است. در محاسبه پایایی مشخص شد که حذف 2 گویه، پایایی ابزار را به گونهی قابلملاحظهای افزایش میدهد. بنابراین، این 2 گویه حذف و پایایی پرسشنامه برابر با 85/0 محاسبه شد. در مورد روایی سازه هم تحلیل عاملی تأییدی، ساختار مورد نظر پدیدآورندگاناین پرسش نامه را مورد تأیید قرار داده و روایی سازه این ابزار تأمین شده است )جدول 2(.

جدول 2. پارامترهای الگوی اندازه گیری متغیر رفتار شهروندی سازمانی در تحلیل عاملی تأییدی
کميت t خطای معيار پارامتر استاندارد β گويهها
8/63 0/10 0/60 Q1
11/24 0/13 0/73 Q3
12/12 0/08 0/77 Q4
12/57 0/10 0/79 Q5
12/51 0/10 0/79 Q6
11/14 0/13 0/73 Q7
12/71 0/09 0/80 Q8
14/39 0/08 0/86 Q9
15/15 0/08 0/89 Q10
12/9 0/09 0/81 Q11
9/12 0/17 0/78 Q12
14/26 0/08 0/86 Q14
14/09 0/10 0/85 Q15
0/96=)CFI( ، 0/94=)AGFI( ، 0/97=)GFI( ، 0/06=)RMSEA) ،3/48 =)X2/df) ، 80=x2 :شاخصهای برازش

يافتههای پژوهش
جدول )3( میانگین، انحرافمعیار و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش را گزارش کرده است.

جدول 3. توصیف متغیرهای پژوهش وضرایب همبستگی

همبستگي انحراف معيار ميانگين متغير انحراف-
معيار ميانگين متغير
0/43**
0/31**
0/37**
0/38** 0/59 3/42
رفتار
شهروندیسازمانی 0/85
0/91
0/95
0/89 3/78
3/85
3/40
3/37 خوش بینیاعتماد شفقت
انسجام
0/48** 0/89 3/52 بخشش
P<0/01*
همانگونه که در جدول )3( ملاحظه میشود، میانگین تمامی ابعاد فضیلتسازمانی و متغیر رفتارشهروندی سازمانی معلمان بالاتر از 3 میباشد. همچنین مشاهده میشود که بیشترین میانگین بین ابعاد فضیلتسازمانی، مربوط به بعد اعتماد با میانگین 85/3 ، و کمترین میانگین مربوط به بعد انسجام، با میانگین 37/3 میباشد.
همچنین با مشاهده جدول )3( مشخص میشود که بین تمامی ابعاد فضیلتسازمانی با رفتار شهروندیسازمانی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. در این میان بیشترین همبستگی بین بعد بخشش از فضیلتسازمانی و رفتار شهروندیسازمانی)48/0=r( و کمترین همبستگی بین اعتماد و رفتار شهروندیسازمانی )31/0=r( محاسبه شدهاست. بنابراین در پاسخدهی به سؤال اول پژوهش این نتیجه حاصل میشود که میان متغیرهای پژوهش همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
همانگونه که ذکر شد، برای پاسخدهی به سؤال دوم پژوهش از رگرسیون چندگانه استفاده شده است. در این سؤال ابعاد پنجگانه فضیلتسازمانی مدارس همزمان به عنوان پیشبینیکننده رفتار شهروندی سازمانی معلمان) متغیر پیش بینی شونده یا ملاک( مورد تحلیل قرار گرفتهاند.
نتایج این تحلیل در جدول )4( گزارش شده است.

جدول 4. نتایج تحلیل رگرسیون

متغيرهای متغير 2
F MS Df SS R T Β پيش بين ملاک

خوش بینی 21/0 75/3
اعتمادشفقتانسجام رفتار سازمانیشهروندی 040206///000 388455///000 53/0 43/37/10537 3975 4826//70 15/28
بخشش 30/0 48/4

P<0/01*

جدول)4( نتایج تحلیل رگرسیون را نشان میدهد. در این جدول ابعاد فضیلتسازمانی مدارس به عنوان متغیر پیشبین و ساختار تک بعدی رفتار شهروندیسازمانی معلمان به عنوان متغیر ملاک وارد الگو شده اند. شاخصهای مهم در تحلیل رگرسیون شامل مقادیر 2β ،F ،R و t میباشد که به تفکیک در این جدول آورده شدهاست. همانگونه که مشاهده میشود، در بررسی رفتار شهروندی-سازمانی معلمان به عنوان متغیر ملاک، مشخص میشود که )53/0=2R( از واریانس این متغیر توسط ابعاد فضیلتسازمانی به صورت معنادار )05/0>F [5 ،397]=28/15 ،P( تبیین میشود. همچنین در بررسی سهم ویژه هر یک از ابعاد فضیلتسازمانی در پیشبینی رفتار شهروندی سازمانی معلمان تنها دو بعد شامل خوشبینیسازمانی)21/0=t=3/75 ،β( و بخششسازمانی)30/0= t=4/48 ،β( تبیین معناداری داشتهاند. همچنین ضرایب پیشبینی با توجه به آزمون F در سطح 05/0معنادار به دست آمده است. بنابراین در پاسخ به سؤال دوم این پژوهش این نتیجه حاصل می-شود که ابعاد فضیلتسازمانی تبیین معناداری از رفتار شهروندیسازمانی معلمان داشته اند. در مقایسه سهم تبیینی، این امر مشخص میشود که بعد بخششسازمانی بیشترین و بعد اعتمادسازمانی کمترین تبیین را به خود اختصاص داده اند.

بحث و نتيجهگيری
باتوجه به نتایج به دستآمده مشخص میشود که بعد بخشش و خوشبینیفضیلت در مدرسه، در مدارس مورد مطالعه شمول بیشتری نسبت به سایر ابعاد فضیلتسازمانی مدارس داشتهاند. این مطلب مبین این نکته است که فضیلتسازمانی در مدارس مورد مطالعه، بیشتر در حوزه بخشش و خوشبینیسازمانی موفق بوده است. بنابراین میتوان گفت اساسیترین عاملی که برای فضیلت-سازمانی در مدارس متوسطه لازم است، وجود بخشش و سپس خوشبینی است. بخششسازمانی به این معنی است که اشتباهات، صادقانه با عذرخواهی پذیرفته میشود و به عنوان فرصتهایی برای یادگیری در زمینه استانداردهای بالای عملکرد به آن نگریسته میشود )2004Cameron et al, (.
شواهد موجود نشان میدهد که فضیلتبخشش با روابط اجتماعی غنیتر و گستردهتر، رضایت شغلی بالاتر، احساس قدرت، کم بودن عارضههای بدنی، بهبود سریعتر بیماری و اضطراب و استرس کمتر، ارتباط دارد)2000McCullough, (. همچنین معلمانی که ادراک مثبتی از مدرسه خود دارند یا به عبارتی جو مدرسه را سالم و مثبت تلقی میکند، تأثیر مثبت بیشتری در پیشرفتتحصیلی دانشآموزان و اثربخشی مدرسه دارند. نمونهای از یافتهها که این فرض را استحکام میبخشد. پژوهش(1988,Hargreaves) و (1989 ,Rosenholtz( است. آنها در نتایج تحقیقاتشان دریافتند که ادراک مثبت از مدرسه یا کیفیت محل کار، بر انگیزش و تعهدکاری معلمان در آن مدرسه و درنهایت بر کیفیت آموزشوپرورش در آنجا تأثیر میگذارد.
در مورد خوشبینی نیز نتایج پژوهش(2008 ,Srivastava ) نشان میدهد که نگرش و برداشت افراد از محیط فیزیکی بهویژه محیط روانی- اجتماعی سازمان بر رضایتشغلی، عملکرد و اثربخشی سازمان تأثیر معنادار دارد. همچنین رضایتشغلی قویترین رابطه را با رفتار شهروندیسازمانی دارد)2000Somech & Drach-Zahavy, (.
در پاسخ به سؤال اول پژوهش این نتیجه حاصل شد که بین ابعاد فضیلتسازمانی مدارس و رفتار شهروندیسازمانی معلمان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. در این میان متغیر بخشش، بیشترین همبستگی و اعتماد کمترین همبستگی را با رفتار شهروندیسازمانی به خود اختصاص دادهاند. یافته این پژوهش مطابق با یافتههای پژوهش ,Khoshouei, M.S., & Nouri ) (2013و (2013 ,Behzadi & et al) میباشد. بنابراین میتوان گفت که فضیلتسازمانی مدارس پیامد رفتار شهروندیسازمانی معلمان را به دنبال خواهد داشت. در توجیه این نتیجه میتوان گفت که اخلاقیات نیک معلمان مانند اعتماد، بخشش، صداقت، شفقت و خوشبینی در محیط مدرسه بیشک دلیلی بر رفتارسازمانی مناسب آنهاست. در شرایطی که مدیران با تقویت این رفتارها به هدایت آنها میپردازند، بهطورحتم در تحریک و تقویت رفتار شهروندیسازمانی آنها موفق خواهند بود.
اما در پاسخ به سؤال دوم پژوهش، نتایج نشان میدهد که از میان ابعاد پنجگانه فضیلت-سازمانی، دو بعد بخشش و خوشبینی تبیین معناداریقیمت: تومان

دسته بندی : مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید