132
فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال هشتم، شماره1، بهار 69، پياپي96 شاپا چاپي:9696-9002 شاپا الکترونيکي: X 396-9296
http://jedu.miau.ac.ir

تبيين سلامتسازماني براساس نقش مؤلفه های اخلاق حرفه ای
معلمان مدارس ابتدايي پسرانه دولتي شهر تهران سيد محمد ميرکمالي1، مجتبي حاج خزيمه9
تاریخ دریافت:92/6/29 صص969-932 تاریخ پذیرش:2/22/29

چکيده
پژوهش حاضر، باهدف تبیین سلامتسازمانی براساس نقش مؤلفه های اخلاق حرفه ای در مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران صورت گرفتهاست. روش پژوهش ازنظر هدف کااربردی و ازنظار شایور گارد وریدادرها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ماری شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شاهرتهران که 8797 نفر می باشند؛ که با استفادر از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 366 نفار باه عناوان نموناهانتخاب شد. روش نمونهگیری در ایان پاژوهش، روش نموناهگیاری خوشاه ای چندمرحلاه ای اسات . جهاتگ رد وری دادره ا از پرسا نامه مسق ه س اخته اخ لاق حرف ه ای، پرسا نامه س لامتس ازمانی ه وی و فیلدمن)2278( استفادر شدراست. جهت تعیین روایی پرسانامه، از روایی مستاوایی و ساازر اساتفادر شاد.
همچنین پایایی پرسانامه با استفادر از ضریب لفای کرونباخ)اخلاق حرفه ای 29/0 و سلامتسازمانی 77/0( ارزیابی شد. اطلاعات به دست مدر در این پژوهش با استفادر از مار توصیفی)مساسبه فراوانی، درصد، ترسیم نمودار، تدوین جدول و انسرافاساتاندارد( و ماار استنباطی)ضاریب همبساتگی، زمونt تا نموناه ای( باااستفادر از نرم افزار spss ویرایش 99 و lisrel8.8 تجز یاه وتسلیا ل شادند . یافتاه هاا نااان داد: ابعااد اخالاقحرفه ای معلمان قابلیت تبیین سلامتسازمانی مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهارا ن را دارا مای باشاند .
وضعیت کلیه مؤلفه های اخلاق حرفه ای به غیر از مؤلفاه عادالت، باا تر از میاانگین فرضای پاژوهش اسات.
وضعیت سلامتسازمانی در کلیه ابعاد به غیراز مؤلفه های انسجام نهادی، حمایت منابع و نفوذ مدیر باا تر ازمیانگین فرضی پژوهش قرار دارد. بین اخلاق حرفه ای معلمان و سلامتساازمانی رابطاه مثبات و معنااداری وجود دارد.
کليد واژهها: اخلاق حرفه ای، سلامتسازمانی، مدارس ابتدایی

2 . عضو هیئت علمی گرور مدیریت و برنامه ریزی موزشی داناگار تهران
9 . داناجوی فوق لیسانس مدیریت موزشی داناگار تهران) نویسندر مسئول(
Email: Mojtaba [email protected]
131
مقدمه
نقش با اهمیت موزش در تعالی انسان ها و نیز شکل گیری تمادن هاای بااری، بار های کسا یپوشیدر نیست. در این بین، مراکز موزشی با توجه به اینکه تربیت یافتگان ن ها خود متولی موزش نسل های بعدی می شوند، از نقش ویژر ای در جوامع مختلف برخاوردار هساتند. ایان جایگاار باعا می شود که مقوله اخلاقحرفه ای به خصوص در معانی اخلاق سازمان و اخلاق کار در این سازمان هااموردتوجه اندیامندان و صاحب نظران عرصه های دینی، فرهنگای و اخلاقای جواماع مختلاف قارارگیرد. در ایران با توجه به برخورداری از دین متعالی اسلام، اخلاق حرفاه ای و مباحا پیراماون نموردعنایت خاصی قرار گرفتهاست. نظام موزشی برای اینکه از مسیط سارمانی سالم برخوردار شود ،مستاج ترویج مستمر و اثربخش اخلاق در همه ارکان سازمان)معلمان، مدیران، دانش موزان و غیرر( است.
اگر در سازمانی ارزش های اخلاقی رعایت شود، نیروی انسانی ن سازمان وفادار به ارزش های سازمانی و تمایل به حفظ عضویت در سازمان خواهندداشت و با تمام تلاش و کوشش خود، فراتر از وضعیت تعیین شدر در چارچوب شرح شغل فعالیت می نمایند. افزایش بهرر وری9 و کار یی3، بهبود کیفیت ،سلامتسازمانی9 و جلوگیری از فساد ازجمله مهم ترین ثار اخلاقحرفه ای است (Erfanykhah, 2014(.
براساس مبانی اخلاقحرفهای معلمی، ی معلم در دو بعد باید خود را ملزم به رعایت اصول اخلاقی بداند؛ اول، بهجهت جایگار تأثیرگذاری که بر رفتار و افکار فراگیران دارد، باید خود را راسته به فضایل اخلاقی نماید و بداند مؤثرترین روش در انتقال ارزشهای اخلاقی مثبت، شکارشدن نها در رفتار واقعی مدرس است. دوم، بهجهت وظیفهای که در قبال بر وردن نیازهای موزشی دانش- موزان دارد، باید با رعایت حداکثری اصول اخلاقی در انجام وظایفحرفهای، مسؤولیتهای موزشی خو را به بهترین نسو به انجام رساند)Rahimi & Aghababaei,2013(.
توسعه و رشد هر جامعه درگرو داشتن سازمان های سالم است، سازمان سالم جایی است که افراد دوست دارند در ن کارکردر و افتخار می کنند که بخای از ن هستند. مفهوم سلامتی مثبت در ی سازمان توجه را به شرایطی جلب می کند که رشد و توسعه سازمان را تسهیل کردر یا موجب پویایی ها در سازمان باشد. اصطلاح سلامتسازمانی را نخستین بار در سال 2262، مایلز در مطالعه جوسازمانی مدارس به کار بردراست)Korkmaz,2007(؛ بنابراین سلامتسازمانی اشارر دارد

1. Professional Ethics
133
به سازمان سالمی که با نیروهای مانع بیرونی بهطور موفقیت میزی برخورد کردر، نیروی ن را به طور اثربخش در جهت اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت می کند)Hoy & miskel,2013(. مطالعه وضعیت سلامتسازمانی واحدهای موزشی ازجمله مدارس ،نه تنها از لساظ فهم شرایط کار و پویایی های ن اهمیت دارد، بلکه پیش بینیکنندری اثربخای مدرسه، پیارفتتسصیلی دانش- موزان، تعهدات سازمانی کارکنان، گرایش های انسانی معلمان، اعتماد معلمان به همکاران و مدیر مدرسه است)000Alagheband,2(.
سلامتسازمانی به عنوان یکی از موضوع های مطرح در سازمان های امروزی، تست تأثیر عوامل مختلف درون سازمانی و برون سازمانی قرار دارد. شناسایی و تست کنترل در وردن این عوامل ،می تواند به ارتقای سطح اخلاقحرفه ای کارکنان و به تبع ن بهرر وری کم کند. از سویی باتوجه به اینکه اخلاقحرفه ای ازجمله سازر های تأثیرگذار و تعیین کنندر در رفتار کارکنان است و همچنین باتوجه به بافت مذهبی و اسلامی ایران، اخلاق ناأت گرفته از قر ن و رهنمودهای پیامبر اکرم) ص( و ائمه اطهار ازجمله متغیر مهم و تعیین کنندر سلامتسازمانی است؛ بنابراین ضرورت دارد به تبیین سلامتسازمانی براساس نقش مؤلفه های اخلاقحرفه ای در مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران بپردازیم تا بتوانیم با توسعه و ترویج اصول اخلاقحرفه ای، سلامتسازمانی را در مدارس نیز توسعه دهیم و گامی در جهت افزایش بهرر وری نیروی انسانی و تبع ن سازمان برداریم.

بيان مسئله
اینکه موزش وپرورش ی جامعه توسط چه افاراد و گروهاایی ادارر ما ی شاود موضاوع اخلاقایمهمی است. ادارر سازمان موزش وپرورش باید توسط افراد صالح، متخصص و مجرب و کساانی کاهصلاحیت موزشی و پرورشی دارند، انجام شود. تمرکز قدرت ادارر ی سازمان های موزشی در دساتافراد متعله به ی گرور سیاسی خاص و ن ها که صلاحیت های زم، اخلاقای، علمای و تجربای راندارند، کار غیراخلاقی است و برای جامعه زیان بار اسات )Mirkamali,2001(. در ارتباا باا کاارکرد موزشی مدارس باید گفت رعایت اخلاق موزشی تضمین کنندر ی سلامت فر یند یاددهی- یادگیری است. در حقیقت، ضوابط و ارزش های اخلاقی مرتبط با موزش و یادگیری به این امر کم می کند که حقوق دانش موزان در برخورداری از بهترین موزش ها و شاأن یاادگیری ازیا طارف و شاأن وجایگار علم و علم موزی از طرف دیگر رعایت شود)2Imanipour,201(.
اخلاقحرفه ای رعایت مجموعه ای از وظایف، استانداردها، اصاول و الزاماات اخلاقای- ارزشای دررابطه با مااغل هستند که عملکرد، رفتار و روابط شاغلین را از نظر میزان درستی یا نادرستی ماوردارزیابی قرار می دهند. براساس تعریف فوق، اخلاقحرفه ای عبارت است از صفات ،ویژگای هاا، قواعاد
اخلاقی ، ئین نامه ها و مناورهای اخلاقی که با تکیه بار ارزش هاا ، افاراد را در ماااغل و در حرفاه-هایاان به سوی انجام درست وظاایف و کارهاا هادایت مایکناد ، از ارتکااب خطاا باازم ی دارد و درموضوعاتی چون صداقت، عدالت، مسئولیت پذیری، احترام، حفظ کرامت انسانی، اعتمااد، وفااداری و
.)Mirkamali,2013,p348(غیرر تجلی پیدا می کند
نکته ای که باید به ن توجه داشت، این است که مسئولیت سازمان ها نسبت باه جامعاه و عاماه
مردم فراتر از ارائه خدمت و تهیه کا است. این پیچیدگی روزافزون عملکردهای سازمانی و از سوی دیگران فاصلهگرفتن از تعهدات اخلاقی، توجه مدیران و صاحب نظران را به بس اخالاق ساازمانی ومدیریت اخلاق معطوف ساخته است. توجه به اخلاقحرفه ای در مسایط کاار مناافع بسایاری بارایرهبران و مدیران دارد که عبارت اند از: ایجاد نقش های سازمانی برای مدیریت اخلاق؛ تدوین برناماهبرای ارزیابی جاری نیازمندی های اخلاقی؛ هماهنگی رفتارهاای ساازمانی باا ارزش هاای عملیااتی وواردشدن دستورالعمل های اخلاقی در تصمیم گیری ها باه طاورکلی، در ارتباا باا کاارکرد موزشایمدارس باید گفت رعایت اخلاق موزشی تضمین کنندر ی سلامت فر یند یااددهی – یاادگیری اسات )008Sarmadi & shalbaf,2(.
جوسازمانی سالم و حمایتگر باع اعتماد بیاتر افراد و روحیه با ی نان و بهطبع باع افزایش کارایی معلمان، خود عامل مهمی در افزایش اثربخای مدرسه مسسوب می شود )Kathrine,2007(. سلامتسازمانی سبب ایجاد مسیطی دلپذیر برای کار و کوشش، با رفتن روحیه سازندگی و دستیابی به اهداف سازمانی خواهدشد. در سازمان سالم، مأموریت و اهداف سازمان برای همه افراد روشن است. همه می دانند که ارزش های پذیرفته شدر سازمان کدام هستند و این ارزش ها هستند که مرزهای رفتارهای درست و نادرست را ماخص می کنند؛ بنابراین، حرکت افراد در مسدودر ارزش های سازمان، فرهنگ سازمانی ی سازمان تندرست است و عملکرد کارکنان را بر اساس این ارزش ها ارزیابی می شود)Slmabady & et al,2014(.
سلامتسازمانی عبارت است از توانایی ی سازمان برای انجام موفقیت میز مأموریت خود
)poulin & Lelerc,2004(. همچنین سلامتسازمانی به وسیله ی ویژگی ها و خصوصیاتی که بر روی رفتار کارکنان تأثیر می گذارند، تعریف شدر است همانند ارتباطات، ادراک سیاست ها و خط مای های سازمان، شایستگی کارکنان، توانایی نیروی کار ،مهارت های مدیریت، روحیه کارکنان، مسیط کار ، گاهی کارکنان از مأموریت و رسالت سازمان، همکاری ،ویژگی های جمعیتشناختی نیروی کار و موزش بهبود و توسعه حرفه ای)Daryabar,2013(.
توجه کمتر به مسائلی ازقبیل، تعیین ارزش های اساسی و اهداف ماترک، برقراری روابط انسانی مطلوب در مدرسه، بررسی تصمیمات از همه جوانب و در نظر گرفتن منافع و مصالح جامعاه در هارتصمیم و هر اقدام موزشی و پرورشی، اصلاح فرهنگ سازمانی، اعماال عادالت و پرهیاز از تبعای، صداقت و راست گویی ،مسئولیتپذیری، زیر پا گذاشتن حقوق دانش موزان یا معلم، روحیه و انگیازرپایین و درکل عدم رعایت کامل اصول اخلاق حرفه ای و غیرر ،ازجملاه مساائل و مااکلات اساسایمدارس نظام موزشی ماست)Mirkamali,2001(.
حرفه و شغل معلمی ن هم در مدارس که در ن دانش موزان در حساس ترین سن)رشد و بلوغ( هستند و نیازمند به افرادی که سکان این مهم را در این گونه مکان ها در دست گیرند، دارای اهمّّیات حیاتی است. در این راستا، معلمان و کارکنان مدارس باید از توانایی عدیدر ای برخاوردار باشاند و از این مهم تر اعتقاد معلمان و کارکنان مدارس به مناور اخلاقی شان اسات کاه باا عملااان باه اجارا درمی ید. به وجود مدن مسیط سازمانی سالم در هر مجموعه ای، مسصول اساتقرار و نهادیناه شادن اخ لاق حرف ه ای در کارکن ان ن مجموع ه اس ت ک ه ب ا ورود ق انون طلای ی در زن دگی اف راد و تصمیم گیری های فردی براساس ن می توان زمینه های بروز هرگونه فساد اداری را تا حدودی از بین برد و زمینه رشد و تعالی جامعه را به وجود ورد.
باتوجه به اهمیت این پارادایم جدید در ادارری مدارس، مهمترین مسائله ایان پاژوهش بررسای نقش ابعاد اخلاقحرفه ای معلمان در تبیین سلامتسازمانی مادارس ابتادایی پسارانه دولتای شاهر تهران است.

مباني نظری و پيشينه پژوهش
اخلاقحرفه ای
علم اخلاق از قرنها قبل از میلاد مسیح در مااغل و حرف گوناگون وارد شدراست. اولین قانون تدوین شدر در زمینه اخلاقحرفهای به سوگندنامه پزشکی بقرا در یونان باستان برمی گردد کاه در ن وظایف و مسئولیتهای اخلاقی پزشکان ماخص شدربود)Hosseiniyan,2005( لذا اولین وظیفه اخلاقحرفهای، رشد و توسعه قوانینی برپایه اخلاق در شغل موردنظر است. در اکثر موارد علم اخلاق اشارر باه اساتانداردهای تعیاین ساطح مناساب و مطلوبیات دارد)Kumer,204(. اخالاق حرفاه ای مجموعه ای از ویژگی های رفتاری که منجر به رعایت حقوق ماترک همکاران و ماتریان می گردد و در موضوعاتی چون خیرخواهی، رعایت حدود قانونی، عادم سوءاساتفادر از حرفاه و قابلیات اعتمااد
.)Mirkamali,2001,P:254(تجلی پیدا می کند

ويژگيهای اخلاقحرفهای
ابوت2 پنج ویژگی اخلاق حرفهای را به شرح زیر بیان میکند:

2. تمامی حرفههای رسمی از قوانین اخلاق رسمی)مکتوب( برخوردارند.
9. به نظر میرسد باور و پذیرش قوانین اخلاقی رسمی، ارتبا مستقیمی باا شاأن درون حرفاهایدارند.
3. اجرای غیررسمی اصول اخلاقی در میان گرورهای حرفهای سطح پایین ،غیرممکن به نظر مای -رسد.
9. اخلاقحرفهای در نظر و عمل، مبتنی بر فردگرایی است.
5. خرین ویژگی اخلاقحرفهای تقسیمبندی خاص و تعادل بین خودفرمان ها و دستورات است، در مقابل، تعهدات و الزامات برای صاحبان حرفه بسیار زیاد است )Khaki,2013,p212(.

 موانع گسترش اصول اخلاقي در سازمانها
2. خودخواهي رواني1: سرشت این افرا به این گونه است که منافع شخصی خود را دنباال کاردر ونفع شخصی را بر منافع اجتماعی مقدم میدارند.
9. خودخواهي اخلاقي9: این گونه افرا با اینکه قادرند بدون خودخواهی عمل کنند ،با ا یا ن وجاود هموارر به شیورای عمل میکنند که منافعی را برای خود منظور نمایند.
3. نسبيانگاری اخلاقي6: نسبیانگاری اخلاقی یعنی اخلاق از امور اعتباری و نسبی است و برای صداقت اخلاقی، اصول عمومی وجود ندارد پس اصول اخلاقی در مسدودر فرهنگی تعریف می-شوند که در ن شکل م یگیرند)Khaki,2013,p189(.

 راهکارهای توسعه اخلاقحرفه ای
2. آموزش اخلاقيات: موزش اخلاق ی امر ضروری و واجب است. ماوزش موضاوعات اخلاقایکاری بسیار دشوار به نظر می رسد، ولای در واقاع ایان ماوزش باه معناای ایجااد هنجارهاا وارزش های استاندارد و واقعی است که به نوبه خاود موجاب افازایش کاار یی افاراد و همچناینظرفیت، توانایی شان، درست کارکردن و نگرش صسیح به حرفه و شغل خود میشود.
9. حمايت از افشاءکنندگان: افرادی را که اعمال سوء دیگران در سازمان را افاااء مای کنناد تااضوابط اخلاقی را حفظ نمایند و از سازمان در مقابل اعمال مخرب زیان ور و غیرقانونی حمایت می کنند، افااءگران مینامند.

1. Psychological egoism
32. Ethical egoism. Ethical relativism
3. نظام نامه رسمي اخلاقي: نظام نامه رسمی اخلاقای عباارت اسات از دساتورالعمل هاای مادونرسمی دربارر چگونگی رفتار در موقعیت هایی که مستعد ایجاد دوراهی های اخلاقی است.
9. بهبود فرهنگ سازماني1)فرهنگ اخلاقي قوی:( وقتی کارکنان ی سازمان با مسئله ای چاهحرفه ای و چه اخلاقی روبه رو می شوند، فرهنگ سازمانی به ن ها می گوید که چگونه باا مسائلهموردنظر برخورد نمایند، ن را تعریف، تسلیل و سرانجام حل وفصل کنند.
اعمال نظارت و کنترل مصوب
حاکميت ضوابط و مقررات سازماني
8. تدوين نظام جامع پرداخت9: علت بسیاری از تخلفات اخلاقی در سازمان و در سطسی باا تر،به غیراخلاقی عملکردن در نظام جامع پرداخت باازمی گاردد؛ بناابراین ساازمان بایاد هام باهعدالت در پرداخت حساس باشد و هم به نتایج نامطلوب و مخربی که تبعی برجای می گذارد ،واقف باشد.
7. تقويت اطلاع رساني: توزیع عاد نه اطلاعات، عمل به وظیفاه اخلاقای در اطالاع رساانی و نیازبهرر مندی مستمر از دیدگار ها و شناخت احساسات کارکنان، درگرو نظام جامع اطلاع رساانی و
.)Beik Zadeh & et al, 2012,p61-63(اطلاع یابی است

 سلامتسازماني
برای داشتن جامعه ی سالم باید سازمان های سالم ایجاد کنیم و برای اینکه سلامتسازمانی در ی سازمان ایجاد شود، ابتدا باید جو موجود در ن سازمان شناخته شود. برای تعریف، توضیح و سنجش جو اجتماعی سازمان ها، تلاش علمی فراوانی در دهه های اخیر صورت گرفتهاست. یکی از چارچوب های نظری و سودمند در این مورد سلامتسازمانی است. سلامتسازمانی موضوعی است که مفهوم ن از چارچوب نظریه سیستم های پارسونز گرفته شدراست. به عقیدر پارسونز همه ی سیستم های اجتماعی برای بقاء، رشد و توسعه خود نیازمند حل چهار ماکل اساسی انطباق ،دستیابی به هدف، یکپارچگی و نهفتگی هستند. سلامتسازمانی عبارتنداز توانایی سازمان در حفظ، بقاء و سازش با مسیط و بهبود این توانایی هاست(َ 5002,Abbaspour(.
لیدن و کلینگل در مورد سلامتسازمانی می نویسند، سلامتسازمانی ی مفهوم تقریباً تازر ای است و ن تنها شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف به طور مؤثر نمی شود، بلکه شامل توانایی سازمان برای رشد و بهبود نیز می گردد. برای سال ها ناظران در مورد فرهنگ ماارکتی سازمان و

12. Compensation. Organizational Culture
استرسسازمانی، تعهدسازمانی، اخلاقیات و روحیه کارکنان به بس پرداخته اند. اکنون ی مفهومبی نظیری به نام سلامتسازمانی وجود دارد که شامل همه ایدر ها می گردد و اجازر می دهد کهتصویر بزرگ تری از سلامتسازمان داشته باشیم)Lyden & Klingele,2000(.
پولین و لیرک بیان می کنند که سازمان هایی که خبرر و مؤفه شدر اند از سلامتسازمانی خوبی برخوردارند و به طورکلی دارای ی بینش خلاق و منسجم، قدرت و انرژی حیاتی صنعتی، کارمندان متخصص، کاردان، شایسته و مدیران کار مد و باکفایت می باشند. نان چهار منبع سلامتی سازمان را در ذیل مجموعه مدیریت در چهار بخش دسته بندی کردر اند)4002,Poulin & Lelerc(:
2. منابعسازماني: نظارت ،برنامه ریزی های استراتژی و ساختار اجرایی نان بستگی دارد به اعضاء، مدیران ،دستورالعمل فنی، عمومی و مدیریتی.
9. منابعانساني: فنی کارکنان، صنعتگران، مؤسسان و نخبگان، کارمندان اجرایی، حمایتی و کارمندان فنی.
3. منابعمالي: سود و منابع ،هزینه ها و مخارج، نتایج مالی)تعادل بین هزینه و سود( مدیریت سرمایه ،بدهی ها و ذخایر.
9. منابعمادی: زمین و ساختمان ها، تأسیسات اختصاصی ،مجموعه ها)موزر ها و نمایندگی های فیلم و ویدئو(، دفاتر دارائی)در مورد ناشران و عاملان پخش( بایگانی ها ،سیستم های کامپیوتر)پایگار دادر ها، نرم افزار(، کامپیوتر و تجهیزات دفتر کار.

ابعاد سلامتسازماني از ديدگاه لايدن و کلينگل
یدن و کلینگل با توجه به یافتههای تسقیه ماری که در مورد ارزیابی سلامتسازمانی داناکدر موزش عالی انجام دادر اند، برای سلامتسازمانی 22مؤلفه)ابعاد جداگانه اما مرتبط به هم( ارائه کردند، بعد اول ارتبا ، بعد دوم ماارکت و درگیربودن در سازمان، بعد سوم وفاداری و تعهد ،بعد چهارم اعتبار یا شهرت مؤسسه، بعد پنجم روحیه، بعد شام اخلاقیات، بعد هفتم شناسایی یا بازشناسانی عملکرد، بعد هاتم مسیر هدف، بعد نهم رهبری، بعد دهم بهبود و توسعه کارایی کارکنان و بعد یازدهم کاربرد منابع)Lyden & Klingele,2000(.

رابطه بين اخلاقحرفه ای و سلامتسازماني
سلامتسازمانی در هر مجموعه ای مسصول استقرار و نهادینهشدن اخالاقحرفاه ای در کارکناان ن مجموعه است که ورود قانون طلایی در زندگی افاراد و تصامیم گیاری هاای فاردی براسااس نمی تواند، زمینه های بروز هرگونه فساد اداری را تا حدودی از بین برد؛ اماا بارای اینکاه زمیناه هاایدست یابی به فرصت های طلایی در چارچوب قانون طلایی گسترش دادر شود بایاد باا برناماه ریازی ،پیش بینی و اجرای موزش های مبتنی بر معنویت هاای ماورداحترام و پاذیرش جامعاه باه پاذیرششخصیت های قاوی پرداخات کاه ماادگی رویاارویی باا چاالش هاای اخلاقای و مقاومات در براباروسوسه های پیمودن رار صدسااله در یا ن، یا لسظاه ، را در افاراد فاراهم نماود. کوچا تارینسوءاستفادر ی مالی منجر به نابودی بزرگ ترین سرمایه بار یعنی حیثیت و اخلاقحرفه ای می شاود.هر تصمیم غلط زیربنای تصمیمات غلط بعدی است، فساد اداری می تواند گریبانگیار هماه شاود ودیر یا زود همه قربانی ن شوند. انسانیت را نباید فدای مناافع دنیاوی و زودگاذر نماود، حیثیات واعتبار و بروی حرفه ای در هر شغلی سرمایه ی جمعی است که نباید با غیراخلاقیها ن را تهدیاد واز بین برد(Erfanykhah, 2014 (.
در ادامه به برخی از مهم ترین پژوهش هاا ی انجاام گرفتاه پیراماون اخالاق حرفاه ای و سالامتسازمانی در داخل و خارج از کاور می پردازیم:
سلم بادی و همکارانش در مطالعه ای با عنوان”بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی با سلامت-سازمانی معلمان شهر پاکدشت” که از طریه روش نمونه گیری خوشه ای 200 نفر)50 نفر مرد،50 نفر زن( را انتخاب و برای گرد وری دادر ها از پرسش نامه های اخلاق کار اسلامی علی و سلامت-سازمانی هوی و تارتر استفادر کردند، به این نتیجه دست یافتند که بین اخلاق کار اسلامی و سلامتسازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ و در میان ابعاد سلامتسازمانی، روحیه بیاترین رابطه را با اخلاق کار اسلامی و ساختدهی کمترین رابطه را با اخلاق کار اسلامی را دارد .اخلاق کار اسلامی می تواند سلامتسازمانی را پیش بینی کند؛ بنابراین با رعایت اصول اخلاق کاری می توان به سلامتسازمانی کارکنان سازمان و به تبع ن به بهرر وری سازمان کم کرد)Slmabady
.)& et al,2014
عرفانیخوار در پایان نامه خود تستعنوان”بررسی رابطه رعایت مؤلفه های اخلاقحرفه ای و سلامت اداری در سازمان)مطالعه موردی: مراکز فرهنگی و دینی در استان قم(” که از روش نمونه گیری تصادفی سادر 207 نفر را به عنوان نمونه انتخاب و از ابزار پرسانامه مرتبط با متغیرهای تسقیه استفادر کرد، به این نتایج دست یافت که بین اخلاقحرفه ای و مؤلفه های ن یعنی مسئولیت پذیری، صداقت، عدالت و انصاف، وفاداری، برتری جویی، احترام به دیگران، همدردی با دیگران و رعایت ارزش ها با سلامت اداری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین اخلاقحرفه ای و ابعاد ن به جزء برتری جویی در سطح مطلوب قرار دارند و سلامت اداری و ابعاد ن نیز در سطح مطلوب و متوسط قرار دارند(Erfanykhah, 2014(.
حسینی در پایان نامه خود تستعنوان”بررسی رابطه اخلاقحرفه ای و کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی داناگار تهران” که از طریه روش نمونه گیری طبقه ای306 نفر را به عنوان نمونه
122
انتخاب و از ابزار پرسانامه مرتبط با متغیرهای تسقیه استفادر کرد و به این نتایج دست یافت کهوضعیت اخلاقحرفه ای اعضای هیئت علمی داناگار تهران با تر از حد متوسط و میانگین نظری قراردارد و همچنین بین شاخص کلی اخلاقحرفه ای و کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی داناگار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. )Hosieni,2014(.
تسقیقی که توسط فراهانی و بهنام جام با هدف”بررسی میزان رعایت مؤلفه های اخلاقحرفه ای موزش در اعضای هیئت علمی داناگار شاهد” که 362 نفر نمونه از طریه جدول کرجسی و مورگان انتخاب و برای گرد وری دادها از ابزار پرسش نامه مسقه ساخته استفادر کردند، به این نتیجه دست یافتند که از نظر داناجویان رعایت ادب و نزاکت در میان مؤلفه های اخلاقحرفه ای از با ترین و عدم استفادر اساتید از امکانات داناگاهی از پایین ترین اهمیت برخوردار است )Farahani &Behnamjam,2012(.
صادقیفر و بهاتیراد در مقاله ای با عنوان”تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و سلامتسازمانی از دیدگار اعضای هیئت علمی داناگار ارومیه” که 22 نفر از اعضای هیئت علمی را به عنوان نمونه انتخاب و از دو پرسش نامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیس و اسپریتز و ابعاد سلامتسازمانی هوی و فیلدمن استفادر کردند به این نتیجه دست یافتند که بین فرهنگ سازمانی با سلامتسازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. فرهنگتوسعه ای و فرهنگ سلسله مراتبی توان پیش بینی مثبت و معناداری سلامتسازمانی را دارند) Sadeghifar & Beheshtirad,2014(.
سا رزاهی و همکارانش در مطالعه ای با عنوان”نقش مؤلفه های مدیریت دانش در پیش بینی مؤلفه های سلامتسازمانی” به این نتیجه دست یافتند که زیرمؤلفه های مدیریت دانش با برخی از زیر مؤلفه های سلامتسازمانی ارتبا مثبت معنادار، با برخی ارتبا منفی معنادار و با برخی دیگر
.)Salarzahi & et al,2012(ارتبا معناداری ندارد
گلاچ منوا در مقاله به پیرامون اهمیت اخلاق در حرفه معلمی پرداخت و در ن عنوان کارد کاهصسبت در مورد حرفه معلم، در نظر گرفتن مسائل اخلاقای جهاانی معاصار در ماوزش و پاژوهشضروری است و فرصتی است برای دانش موزان به منظور توسعه ی موضع انتقادی نسبت به برخای از ضروری ترین مسائل اخلاقی در موزش و پژوهش در جوامع معاصر. در بستر مدرسه و باا حمایات از سیاست های مدرسه، برنامه ها و شیور ها، موزش وپرورش اخلاقی به دانش موزان کم می کند تاا عمه دانش و گاهی از خود و دیگر فرهنگ ها را توسعه دهند. هر معلم بایاد یا ساطح مسااوی ازکرامت به هر فرد با شروع اولین درس از خود ناان دهد. توجه معلماان نسابت باه شاأن و منزلاتدانش موزان از طریه اینکه ن ها، چگونه تعهدات حرفه ای خود را انجام می دهند شاکار مای شاود . معلمان در تمام سطوح موزش وپرورش باید پیارفت شناختی، اخلاقی و فکری دانش موزان خود را تضمین کنند و ن ها را مورداحترام و قدردانی مناسب قرار دهند)Gluchmanova,2015(.
122
ساربونا در مقاله با عنوان “اهمیت دانستن و اعمال قانون اخلاقحرفه ای در مادیریت مؤسساات موزشی برای مبارزر با فساد” که در کاور رومانی انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که تست تأثیرتسو ت منفی اقتصادی، موزش وپرورش در جریان ی ردر پایین تر از اولویت قرار دادر می شاود . دو تا از روشهای پیاگیری و مبارزر با ن، دانش قوانین حرفه ای و اخلاق در نظام موزشی است. تنهاا اشارر به دو عنصر تجزیه وتسلیل اخلاق و قانون حرفه ای، می تواند دو اصل فعالیات هاای مادیریتی را تاخیص دهد. اصل بهرر وری از مدیریت، براساس استفادر از روش های پیااگیری از فسااد و اصال مدیریت پویا، براساس سب مؤثر و مطابه با برخی از قواعد رفتار، مسئولیت، اعتباار ، اقتادار ، نظام ، انگیزر، انگیزر اخلاقی و مالی، رضایت حرفه ای و غیرر . همه ی این موارد برای مبارزر با فسااد اسات؛ بنابراین معلمان در سیساتم موزشای بایاد اخالاق حرفاه ای را رعایات کنناد تاا فسااد در ماوزش کم رنگ تر شود.
لی و همکارانش مطالعه ای را با هدف “بررسی سلامتسازمانی، فرسودگیشاغل ی ماؤثر بار تاأثیروضعیت سلامت خود ادراکی معلمان در مدارس ابتدایی” که 560 معلم را از 39 مدرساه در تاایوانانتخاب کردر بودند، به این نتیجه رسیدند که پس از کنترل متغیرهای شخصی، جنبه تأکید علمای سلامتسازمانی و فرسودگیشغلی معلمان در مدارس ابتدایی می تواند تست تأثیر وضاعیت سالامت خود ادراکی معلمان قرار گیرد. سلامت خود ادراکی معلمان مرد، به طور معنااداری باا تر از ملماانزن بود. فرسودگیشغلی در پیش بینی سلامت خود ادارکی معلمان مدارس ابتدایی تأثیر قابل توجهی دارد. این مطالعه همچنین ناان داد که مدارس باید روابط عمومی خوبی باا پادر و ماادر، جواماع وسازمان های غیردولتی ایجاد کند، فاار خارج را به مدارس و معلمان کاهش دهد و مدارس بایاد باهاستقلال حرفهایی معلمان احترام بگذارد)Lee & et al,2014(.
در تسقیقی که در مورد سلامتسازمانی کارکنان 6 سازمان در هند انجام گرفت، به ایان نتاایجدست یافتند که سازمانهای سالم برای دستیابی به برتری و تمرکز، یکپارچاه هساتند و اساسااً بارایجاد مسیط کاری مناسب برای عملیکردن تواناییهای بالقور کارکنان و کم به اهاداف ساازمانیتأکید دارند که ناان از یگانگی نهادی بین سازمانهاست )sivapragasam & raya,2013(.
پژوها ی ب ا عن وان “مطالع ه ادراک معلم ین از س لامتس ازمانی مدرس ه)پا تیبانی من ابع، رضایت مندی شغلی باین کارکناان، تقویات کننادر هاای روحیاه، یکپاارچگی مؤسساه ای و سااختارشروع کنندر(” صورت گرفت. در این پژوهش ماخص شد که یکنواختگی باا یی در گارور معلماینزن و مرد مقطعه متوسطه وجود دارد و معلمین دبیرستان های دولتی نسبت باه همکااران خاود دردبیرستان های غیردولتی درک با تری از سلامتسازمانی دارند)Omoyemeju,2011(.
بنابر نچه به اختصار در مورد دو مفهوم اخلاقحرفا ه ای و سالامت ساازمانی ذکار شاد، مااخصمی شود که این دو مفهوم پیوند نزدیکی باهم دارند به گونه ای که اخالاق و ماوزش، فا اکتور مهام و
121
تأثیرگذاری بر سلامتسازمانی است و رعایت اصول اخلاقی در سازمان، سلامت را تضامین نماودر وعدم رعایت ن سلامتسازمانی را با تهدید مواجه می سازد؛ با توجه به نبود پژوهش مستقلی که ایندو موضوع را در قالب ی مدل مستقل برای کاربرد در مدارس پیوند دهند، لذا این پژوهش درصدد است، این مهم را انجام دهد؛ بنابراین مدل مفهومی پژوهش به صورت نمودار )2( مفروض شدراست.

نمودار
1
.

مدل
پژوهش

مفهومی

سلامت

سازماني

اخلاق

حرفه
ای

روحيه

يگان

گي
نهادی

حمايت

منابع

رعايت

ساختدهي

مدير

نفوذ

علمي
تأکيد

مسئولیت

پذیر
ی

کرامت

حفظ
پذيری

قانون

احترام

وفاداری

صداقت

عدالتقیمت: تومان

دسته بندی : مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید