71
فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال هشتم، شماره1، بهار 96، پياپي29 شاپا چاپي:6369-2008 شاپا الکترونيکي: X 2423-723
http://jedu.miau.ac.ir

شناسايي منابع وتجهيزات موثر در رتبهبندی و ارزشيابي عملکرد مدارس مقطع ابتدايي در استان کردستان
محمدرضا فلسفي نژاد، علي دلاور *، فرزاد زندی، نورعلي فرخي، عباس عباس پور
تاریخ دریافت:13/5/94 صص88-71 تاریخ پذیرش:19/2/95

چکيده
هدف این تحقیق شناسایی منابع و تجهیزات موثر در رتبهبندی و ارزشیابی عملکرد مدارس مقطع ابتدایی در استان کردستان بود .در این پژوهش چند جامعهآماری و چند روش نمونهگیری وجود داشت 1. جامعه منابع و محتوای مرتبط با موضوع ،نمونهگیری از این جامعه با روش نمونهگیری هدفمند بود.2. جامعه متخصصان امر تعلیموتربیت، برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد.3. جامعه معلمان ،مدیران مدارس و کارشناسان مقطع ابتدایی، برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی استفاده گردید. روش تحقیق، آمیخته اکتشافی نوع توسعهی ابزاری بود .ابتدا براساس روش تحقیق کیفی و تحلیل محتوای منابع مرتبط با موضوع و نظرخواهی از اساتید صاحبنظر به شناسایی مولفههای مهم منابع و تجهیزات موثر در رتبهبندی و ارزشیابی عملکرد مدارس مقطع ابتدایی پرداخته شد و درنتیجه تحقیق کیفی به تدوین ابزار اندازهگیری پرداخته شد. در مرحله کمی تحقیق، ابزار تدوینشده برای اندازهگیری نشانگرها بر روی نمونه 350 نفری از معلمان، مدیران و کارشناسان مقطع ابتدایی اجرا شد. برای تحلیل دادهها در روش کیفی از روش تحلیل محتوا و در مرحله کمی برای تحلیل دادهها از آزمون دو جمله و روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. نتایج تحلیل محتوا، نظرخواهی از متخصصان چهار مولفه امکانات آموزشی، ساختمان و کیفیت ساختمان مدرسه، منابع مالی، ایمنی و بهداشت را در رتبهبندی و ارزشیابی مدارس موثر دانستهاند .
این نتایج در بخش آزمون مدل نیز مورد تایید قرار گرفت که مقدارRMSEA برابر با 07/0 و مقدار CMIN برابر با 004/3 بود. مقدار پایایی ابزار تدوینشده با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با81/0 بود.
کليد واژهها: منابع و تجهیزات، رتبهبندی، ارزشیابی عملکرد

مقدمه
هر جامعهای برای بقای افراد خود و تداوم حیات فردی و اجتماعی، ناگزیر به رفع برخی نیازهای اساسی نظیر نیازهایاقتصادی، ایجاد نظم و امنیت، زادوولد و تعلیموتربیت بودهاست. در جریان رفع نیازها بهتدریج نهادهایی تشکیل شدهاند، که یکی از این نهادها، آموزشوپرورش است. آموزش-وپرورش در جامعه ما بهعنوان مهمترین سازمان تعلیموتربیت با اهداف عالی شناخته شدهاست .نهاد آموزشوپرورش، باید نسل آینده را با ارزشهایاجتماعی آشنا کند، مبانی سازگاری اجتماعی را به آنها بیاموزد، در تحکیم مبانی اخلاق فردی و اجتماعی کوشش کند، آنها را با فرهنگ جامعه خود آگاه سازد و با ایجاد مهارتهای هنری، علمی، فنی، سیاسی و اقتصادی نسل آینده را برای عضویت موثر، مفید و سازنده در جامعه آماده کند. آموزشوپرورش ایران نیز مجموعهای از اهداف را بهعنوان اهداف سازمانی درنظر گرفتهاست که این اهداف براساس مصوب جلسه 626 شورای عالی )30/7/1377( به صورت زیر تدوین شدهاست، اهداف اعتقادی، اخلاقی، علمی-آموزشی، فرهنگی-
The management of the Affairs of the school (هنری، اجتماعی، زیستی، سیاسی و اقتصادی
.)planning,2013
آموزشوپرورش برای نیل به اهداف از عملکرد مدارس استفاده میکند و میزان موفقیت در نیل به اهداف آموزشوپرورش در ارتباط مستقیم با نحوهی عملکرد مدارس است )2004GharayiMoghadam,(. یکی از عوامل موثر بر عملکرد مدارس و پیشرفتتحصیلی دانش-آموزان و دستیابی به اهداف آموزشوپرورش، تسهیلات و زیرساختهای مدارس است، مدارسی که از امکانات، تسهیلات و زیرساختهای مهم و مناسبی برخوردار نیستند، تاثیر منفی بر عملکرد مدرسه و درنتیجه پیشرفتتحصیلی دانشآموزان دارند(2006Crook,). امکانات، تسهیلات و سرمایه-گذاری مناسب در آموزشوپرورش به طور موثری بر عملکرد مدرسه و نیز پیشرفتتحصیلی دانش-آموزان تاثیرگذار است(1993Cash,). در مدل نظری کاش، ارتباط پیشرفتتحصیلی و رشد رفتاری دانشآموزان با ساختمان و شرایط مدرسه مورد توجه قرار گرفتهاست. در مدل نظری کاش، شرایط ساختمانی مدرسه مانند سیستم حرارتی، سیستم رنگ، نور، صدا، تمیزی ساختمان، نقاشیهای دیوار، وضعیت ابزارها و تجهیزات مدرسه، شرایط سقف مدرسه و طراحی روی دیوارها از عناصر مهم هستند و کاش معتقد است که این عوامل بر پیشرفتتحصیلی و رفتاری دانشآموزان تاثیرگذار
.(Smith,2008)است

مدیریت

مدرسه

مالی
توانایی

سرایدار

تعمیرات

شرا
یط

ساختمان

مدرسه

نگرش

معلمان

نگرش

دانش

آموزان

رفتار

دانش

آموزان

والدین

نگرش

تحصیلی

پیشرفت

دانش
آموزان

مدیریت

مدرسه

مالی

توانایی

سرایدارقیمت: تومان

دسته بندی : مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید