فصلنامه
رهيافتي نو در مديريت آموزشي
)علمي– پژوهشي(

سال هشتم، شماره 2، تابستان 96، پياپي 30 شاپا چاپي:6369-2008
شاپا الکترونيکي: X 2423-723

براساس مجوز شماره 12678/89 مورخ 12/6/89 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی مجوز انتشار دریافت نموده است.

این فصلنامه براساس مجوز شماره 184804/11/3/90 مورخ 13/2/1390 و براساس راي كمیسیون بررسی نشریات علمیكشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در تاریخ 31/1/90 داراي رتبه علمی– پژوهشی گردیده است.

براساس مصوبات كمسیون بررسی و تایید مجله هاي علمیدانشگاه آزاد اسلامی و براساس راي
شصت و پنجمین جلسه كمسیون مذكور مورخ 16/ 1/89 ، مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامیواحد مرودشت داراي رتبه علمی– پژوهشی گردید. همچنین، در مركز منطقهاي اطلاع رسانی علوم و فناوري پایگاه استنادي علوم جهان اسلام)ISC ( نمایه شده است.

-43738-1704113

این مجله در پایگاههاي اطلاعات علمیجهاد دانشگاهی)SID( به آدرس www.sid.ir و بانک اطلاعات نشریات كشور به آدرس: www .magiran.com نمایه است. هم چنین به صورت مقاله كامل در وبگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به آدرس:www.miau.ac.ir در بخش وبگاه اختصاصی مجلهها در دسترس میباشد.

فصلنامه علمی- پژوهشی رهيافتی نو در مديريت آموزشی سال هشتم، شماره 2، تابستان 96، پياپی 30 صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

مدير مسئول: دكتر عباداله احمدي سر دبير: دكتر محمدرضا بهرنگی مدير داخلی: دكتر عباس قلتاش هيئت تحريريه
دکتر عبادالله احمدی استادیار دانشگاه آزاد اسلاميواحد مرودشت دکتر محمد رضا بهرنگي استاد دانشگاه خوارزمي
دکتر نادر سليماني دانشيار دانشگاه آزاد اسلاميواحد گرمسار دکتر سيد عليرضا سيادت استاد دانشگاه اصفهان
دکتر شاپور امين شایان جهرمي استادیار دانشگاه آزاد اسلاميواحد شيراز دکتر مير محمد عباس زاده استاد دانشگاه اروميه
-67055-1227245

دکتر عباس قلتاش دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت دکتر محمد مزیدی دانشيار دانشگاه شيراز دکتر سيامک رضا مهجور دانشيار دانشگاه علامه طباطبایي دکتر عبدالرحيم نوه ابراهيم استاد دانشگاه خوارزمي
دکتر سيامک ساماني دانشيار دانشگاه آزاد اسلاميواحد مرودشت
ویراستار فارسي: زهرا دفاعي جو ویراستار انگليسي: دکتر محمد رستم پور

اين مجله به استناد مجوز چهل و هفتمين جلسه كمسيون مجلات دانشگاه آزاد در تاريخ 23/3/87 منتشر می شود.
ناشر : معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
آدرس دفتر مجله : استان فارس، شهرستان مرودشت، كیلومتر 3 بلوار مرودشت- تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دفتر مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
071 -43311172 :تلفن : 43311150-071 فاكس Email:[email protected] 465 : صندوق پستی

راهنماي نويسندگان
فصلنامه علمی– پژوهشی «رهيافتي نو در مدیریت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد
مرودشت» با هدف نشر نظریهها، نتایج پژوهشها و دستاوردهاي علمی، مقالههاي علمی– پژوهشی در رشته مدیریت آموزشی و زمینههاي وابسته )برنامهریزي آموزشی و درسی، مدیریت و برنامهریزي آموزش عالی، مدیریت منابعانسانی، روانشناسی سازمانی و كار و سایر موضوعهاي مرتبط( منتشر میشود. از اساتید، صاحبنظران، كارشناسان و دانشجویانی كه براي این مجله مقاله میفرستند ،تقاضا دارد به نكات زیر توجه فرمایند:
مقالهها روي كاغذ 4A با حاشیه 2سانتیمتر از چهار طرف و فاصلهي بین سطرها 8 میلیمتر از یک دیگر در محیط WORD )22سطري و قلم12( تایپ شود و از طریق سایت اختصاصی مجله به آدرس رو به رو ارسالشود: http://jedu.miau.ac.ir
اصطلاحات خارجی شامل نام محلها، علائم اختصاري، واژههاي علمی و… در متن به فارسی نوشته شود و در زیرنویس همان صفحه به زبان اصلی آورده شود.
ترتیب تنظیم مقالههاي علمی– پژوهشی: 1(برگهي مشخصات مقاله ،2(عنوان)حداكثر 25 واژه( ،
3(چكیدهيفارسی ،4(مقدمه)بیان مسأله و تبیین موضوع، هدفها و ضرورت پژوهش( ،5( پیشینه پژوهش)پیشینه نظري و پژوهشی، فرضیهها یا پرسشهاي پژوهشی( 6(روش پژوهش ،
7(یافتههايپژوهش ،8(بحث و نتیجهگیري ،9(منابع و ماخذ و 10(چكیده انگلیسی
چكیده مقاله در دو بخش فارسی)حداكثر200 واژه( و انگلیسی)حداكثر20 سطر( نوشته شود به گونهاي كه در بردارندهي موضوع، روش پژوهش و مهمترین نتیجهگیري مندرج باشد.
كلید واژهها به دو صورت فارسی و انگلیسی در پایان چكیدهها نوشته شود.
شرح تصاویر و توضیح مربوط به نمودارها در زیر آنها، شماره و عنوان جدولها در بالاي آنها آورده شود.
حجم مقاله حد اكثر از 20 صفحه بیشتر نباشد.
انشاء و املاء مقاله صحیح ، روان و سلیس باشد و نكات دستوري در نگارش آن رعایت شود.
نام نویسنده یا نویسندگان )پژوهشگران( با سمت و درجهي علمی، نشانی دقیق، شماره تلفن و نشانی پست الكترونیک) E-mail( در صفحهي نخست مقاله آورده شود.
روش ارجاع مقاله در متن و پایان مقاله به صورت زیر انجام پذیرد:
الف( ارجاع به منابع به شیوه درون متنی یا APA است به این صورت كه در متن مقاله پس از نقل مطلب، در داخل پرانتز نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و صفحهي مورد نظر ذكر شود مانند
)12Ahmadi,1998,p(. ب( فهرست منابع در پایان مقاله به صورت زیر و به ترتیب الفبایی نویسندگان تنظیم شود:
كتاب:
Author (Last name, Name). (Publishing Date). Title; (translator Name). Publishing
Place: Publisher
مقاله:
Author (Last name, Name). (Publishing Date). Title. Magazine Title. Volume, Number,
Page Number
پایان نامه/ رساله:
Author (Last name, Name). (Publishing Date). Title .M.S Thesis/ PhD Thesis,
Unpublished. University Name

درصورت استفاده از منابع اینترنتی، علاوه بر ذكر مشخصات بالا ، در پایان نشانی دسترسی به سایت اینترنتی نیز به گونهي كامل با ذكر تاریخ مشاهده نوشته شود.

روش بررسي مقالهها
مقالههاي دریافت شده نخست به وسیلهي هیأت تحریریه بررسی میشود و در صورت انطباق با معیارهاي مجله به منظور ارزیابی به صورت بینام براي دو تا سه نفر از داوران صاحبنظر در موضوع مقاله ارسال میشود )انتخاب داوران بر عهده هیئت تحریریه خواهد بود.

ملاحظات
آراء و نظرات مندرج در مقالهها لزوما بیانگر نظرات و آراء مجله نیست.
مسئولیت محتواي مقالهها بر عهدهي نویسندگان است.
هیئت تحریریه حق قبول یا رد، ویرایش و تلخیص و تنظیم مقالهها را دارد.
تمامیمقالههاي ارساالی )در صاورت تاییاد یاا رد مقالاه( در آرشایو مجلاه نگهاداري شاده، لاذامقالههاي رسیده به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
ترتیب تقدم یا تاخر چاپ مقالهها به ارزش علمیو یا شخصیت نویسندگان ارتباطی ندارد.
ضروري است مقاله ارسال شده در هیچ سمیناري)داخلی ، ملی یا بین المللی ( ارایه نشده باشد و یا در هیچ نشریهاي)داخلی، ملی یا بین المللی( پیشتر چاپ نشده باشد و یا همزمان به نشریههاي دیگر فرستاده نشده باشد.
محتواي مقاله با اهداف مجله متناسب باشد )تشخیص این مورد با هیئت تحریریه است.(
با توجه به سیاستهاي هیئت تحریریه، مجله از بررسی و چاپ مقالههاي ترجمه شده معذور است.
نقل مطالب فصلنامه با ذكر مأخذ بلامانع است.

فصلنامه علمی- پژوهشی رهيافتی نو در مديريت آموزشی سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پياپی 30 فهرست مطالب
اعتباریابي کيفي مدل مفهومي مدرسه سالم با تاکيد بر سلامت سازمان
1 حمید رحیمیان ، عباس عباس پور ، محمدرضا مهرگان ، فرشته هدایتی
ارائه مدل فرهنگ مشتریمداری مبتني بر آموزههای اسلام در آموزش و پرورش کشور
31 آیسودا گل¬دهان ، فریبا كریمی ، محمدعلی نادي ، عبدالرسول هادیان شیرازيتأثير بلوغ سازماني بر آمادگي الکترونيک سازمان
55 زهرا دقیقی ماسوله ، محمد صادق اللهیاري
نقش واسطهگری امنيت شغلي در رابطه بين هویت سازماني با توانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش شهر مرودشت بررسي و مقایسه همبستگي شاخههای مختلف تحصيلي با مهارتهای اینترنتي و مؤلفههای حرفهای معلمان شناسایي و اولویتبندی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش و رابطه آن با مزیت رقابتي و عملکرد سازماني بررسي و رتبه¬بندی عوامل موثر بر بهرهوری نيروهای انساني)کارشناسان( شرکت بيمه معلم الناز نظري ، مجتبی زارع خلیلی ، مهدي صادقیان سوركی ، فائزه فریدونی ، جعفر جهانی 143 چالشهای آموزش زبان انگليسي در نظام آموزشي ایران از دیدگاه مدیران آموزشي و دبيران زبان انگليسي فاطمه غلامی، محبوبه عارفی ، كوروش فتحی واجارگاه و محمود ابوالقاسمی 161 رابطه بين فرهنگ سازماني و رهبری تحولآفرین در بين کارکنان اداره کل زندانهای فارس رابطه هوش اخلاقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني در بين کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت
علی اكبر وحیدي ، مجید برزگر ، عبادالله احمدي 85
غلامعلی فخاري اشرفی 105
سیدجواد ایرانبان 127
حمید تابلی ، قاسم اسكندري ، محسن انصاري منش 195
ابوذر شهبازي ، دكتر حسن رهگذر 219
بررسي شاخصهای بهسازی منابع انساني و تأثير آن بر اثربخشي عملکردکارکنان ارائه مدلي برای تبيين رفتار شهروندی سازماني براساس رضایت شغلي و عدالت سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان
سعیده خرده گیر ، احمد عسكري ، مختار رنجبر 245
لیلا رضایی ، میترا محمودي 263
شناسایي و ارزشيابي ميزان مطلوب بودن سامانهی مدیریت آموزش و یادگيری فرهنگيان از دیدگاه کارکنان ستادی نازیلا كریمی ، بی بی عشرت زمانی 283 مطالعه تطبيقي وضعيت سيستم کيفيت خدمات در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامي استان فارس به منظور ارائه مدل حسن سلطانی ، سنجر سلاجقه 301 طراحي الگوی مناسب ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشتههای گروه فني و مهندسي بر اساس تجارب زیسته اساتيد و دانشجویان
سیدعبداله حجتی ، محمدحسین یارمحمدیان ، نرگس كشتی آراي 321 چکيده انگليسيقیمت: تومان

دسته بندی : مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید