501
فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال هشتم، شماره2، تابستان 69، پياپي03 شاپا چاپي:9096-2332 شاپا الکترونيکي: X 320-2220
http://jedu.miau.ac.ir

بررسي و مقايسه همبستگي شاخههای مختلف تحصيلي با
مهارتهای اينترنتي و مؤلفههای حرفهای معلمان غلامعلي فخاری اشرفي*
تاریخ دریافت: 6/11/94 صص126-101 تاریخ پذیرش: 11/1/91

چکيده
این پژوهش، با هدف بررسی و مقایسه همبستگی بین شاخههای تحصیلی با مهارتهای اینترنتی و مؤلفههای مهارتهای حرفهای معلمان مدارس مازندران انجام شده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش را كلیه معلمان مدارس متوسطه دوم تشکیل داده كه از بین آنها 414 نفر با استفاده از جدول كرجسیومورگان و روش تركیبی خوشهای، طبقهای و تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از آزمون تستی چهارگزینه ای حاوی 10 سؤال برای سنجش مهارتهای اینترنتی كه ضریب دشواری آن برابر با 46/0 و پرسشنامه ای شامل 20 سؤال برای سنجش مؤلفههای مهارت های حرفه ای معلمان با ضریب پایایی 11/0 استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و به كمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد، بین مهارت های اینترنتی با مؤلفه های مهارتهای حرفهای معلمان در شاخهی كارودانش و شاخهی فنیوحرفهای رابطه معناداری وجود دارد. اما بین مهارتهای اینترنتی با مؤلفه های مهارتهای حرفهای معلمان در شاخهی نظری در هیج یک از متغیرها رابطه معنادار وجود ندارد. بدین معنی كه ،مهارتهای اینترنتی و مهارتهای حرفهای معلمان در شاخهی كارودانش و شاخهی فنی وحرفهای به ترتیب از بیشترین و معلمان شاخهی علوم نظری از كمترین مهارت اینترنتی و مهارتهای حرفهای در بین شاخههای تحصیلی برخوردار است.

واژگان كليدی: شاخههای تحصیلی)كارودانش، فنی وحرفهای و نظری( ،مهارت اینترنتی ،مهارت حرفهای

501
مقدمه
ظهور جامعه اطلاعاتی بسیاری از فرضیههای ما را در زمینهی آموزش و پرورش با پرسشهای اساسی روبهرو ساخته استSafi, 2009.p66 ) ). با ورود فناوریهای ارتباطات و اطلاعات به عرصه آموزش و پرورش، روشهای یادگیری به ویژه نقش و مهارتهای حرفهای معلمان با تغییر و تحولات اساسی مواجه شده است. تغییر نقش ها، ایجاد مسئولیت های جدید و ایجاد تغییرات پی در پی ،همگی از تأثیر حضور این فناوری در نظام های آموزشی است.(AsefiAmlashi & et al, 2009.p36) دست اندركاران نظام آموزشی بر این نکته تأكید می ورزند كه می توان با به كارگیری ابزارهای اطلاعاتی روزآمد، قابلیت و شایستگی های متناسب با نوآوری را در معلمان به وجود آورد(Mehr Mohammadi, 2005.p27) . شواهد و بررسیها گواه این است كه دسترسی به كیفیت بالای فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، نقش كلیدی در رشد مهارتهای حرفهای معلمان1 ازجمله: روشهای تدریس2، طراحی آموزشی4، استفاده از تکنولوژی آموزشی4 و شیوههای ارزشیابی1داشته است(Emam jome & Mollaei-nejad, 2010,p49). بدیهی است رویارویی با چالش های جوامع دانش مدار، نیازمند بازنگری و طراحی مجدد نظامهای آموزشی ،فرآیند آموزشی و نقش معلمان است. لذا نیاز است اصلاح و تغییرات اساسی در تمامی ابعاد آموزش و پرورش به ویژه در نقش و مهارتهای حرفهای معلمان صورت گیرد. در این فضا نقش و مهارت معلمان به عنوان عنصر اساسی نظام آموزشی در تسهیل یادگیری و بهبود كیفیت آموزشی بسیار حائز اهمیت است. در واقع هر اندازه معلم از صلاحیت علمی و مهارتهای حرفهای مناسب برای تدریس برخوردار باشد، امکان دستیابی به اهداف و برنامههای نظام تعلیم و تربیت بیشتر میشود. به همین سبب امروزه توجه به كیفیت كار معلمان در رأس امور مربوط به بهبود آموزشی كشورها قرار دارد& Fllah, 2010. p78) ,(Soleimanpour&Khakhali بنابراین ایجاد تغییرات متناسب با تحولات در عرصه اطلاعات و ارتباطات، یکی از محورهای جدی تغییر در قرن بیست و یکم است .اما بخشی از راهبرد فناوری اطلاعات و ارتباطات6در ساحه تعلیم و تربیت و بعضی از چالش های به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی ـ یادگیری، مستقیماً به مهارت معلم وابسته است. معلم باید در تعلیم و تربیت و محتوای درس، صلاحیت و مهارت حرفه ای داشته باشد. در واقع، معلم باید آگاهی و دانش

Teacher’s Professional Skill’s
Teaching Methods
34 Instructional Design Educational Technology
56 information and communication technology (ICT Evaluation Methods).
501
لازم را درباره طراحی آموزشی، راهبرد تدریس، مواد آموزشی و تکالیف گوناگون یادگیری و استفادهمناسب و مؤثر از مواد جدید، ابزارها و فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش را دارا باشد
.(Davaee, Emamjome & Ahmadi, 2013,p135)
عابدی گرجیبان و علی اكبری(Abedi Gorjian & Aliakbari, 2011,p22) معتقدند؛ كلید تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش، صلاحیت و مهارتهای حرفهای معلم، و تجربیات اوست. مهارت معلم در آموزش سبب تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایند یاددهی ـ یادگیری می شود. در همین زمینه، پروژه یونسکو1 )2012( در تدوین استانداردهای شایستگی برای معلمان كه با هدف یک پارچه سازی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه حرفه ای معلمان صورت داده است، چهار مرحله را پیشنهاد نموده كه با تطبیق این مراحل با نتایج یافته های سایر پژوهش های هم سو در زمینه كاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش، می توان اذعان نمود كه در مدارس كشور توسعه مهارت های حرفه ای معلمان از مرحله اول)كشف ابزارها و ظهور مهارت ها و دانش های مربوط به فاوا( عبور كرده و در مرحله دوم )یادگیری و استفاده از ابزارهای فاوا در حوزه های موضوعی توسط معلمان( قرار دارد و در آینده نزدیک شاهد تحقق كامل مرحله سوم)نفوذ، استفاده معلمان از فاوا جهت بهبود مدیریت یادگیری( و مرحله چهارم)استفاده تخصصی معلمان از ابزارهای فاوا و تحول در تدریس( خواهیم بود(Khalkhali, Shakibaei &
.( Andesh, 2011,p178
بدون تردید، معلم مهمترین عنصر نظام آموزشی و معمار اصلی نظام تعلیم و تربیت است. با این توصیف معلمان باید مانند دیگر گروههای حرفهای با این واقعیت روبرو شوند كه آموزشهای اولیه آنان در جهان امروز چندان كافی، مفید و مؤثر نیست. لذا معلمان باید در سراسر عمر دانش خود را به روز كنند تا در حرفهی معلمی موفق و ماندگار بمانند(Rauf, 2010, p58) . با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع بسیاری از مدارس و مراكز آموزشی به بهره گیری از آموزش الکترونیکی روی آورده اند و آموزش و پرورش كشور طی سالهای گذشته هزینهكننده بزرگترین رقم بودجه دولت در زمینه توسعه آموزشهای الکترونیکی بوده است، لیکن آنچه كه مشاهده میشود حکایت از درصد كمی از موفقیت در اجرای پروژههای آموزشهای الکترونیکی دارد. علیرغم صرف هزینهی بسیار برای سختافزار و اتصالات شبکه اینترنت هنوز فناوریهای جدید جایگاه خود را در نظام آموزش و پرورش پیدا نکرده است. بررسیها گواه این واقعیت است كه بسیاری از معلمان از مهارتهای لازم

71 Organization Cultural and Scientific ,Educational Nations United11 )UNESCO)

501
در حرفه معلمی برخوردار نمیباشند. لذا اگر معلمان با نگرش مثبت به موضوع تغییر و ضرورتاستفاده از آن در آموزش و شیوه تدریس خود برخورد نکنند، آموزش و پرورش با چالش جدی
.(Jaafari, 2011, p50)روبرو خواهد شد

سابقه پژوهش
سراجی، قنبری و اصانی(Seraji, Ghanbari &Asani, 2014) پژوهشی را بـا عنـوان” شناسـایی عوامل مؤثر بر ترغیب دبیران مدارس متوسطه به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطـات در فراینـد اجرای برنامه درسی” انجام دادند كه جامعه آماری آن شامل دبیران دوره متوسطه استان همدان كه نمونه آماری آن با روش نمونهگیری تصادفی طبفه ای از بین 6 طبقه انتخاب شدند. ابزار گـردآوریاطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است كه برای تحلیل داده ها از تحلیل عامل اكتشـافی و تحلیـلعامل تائیدی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، میزان دانش دبیران از فناوری اطلاعـات و ارتباطات با نحوه كاربرد آن در كلاس درس و بـه كـارگیری فنـاوری اطلاعـات در آمـوزش ارتبـاطمعناداری دارد. در تحقیقی دیگر، عرفان عزیز عمر، ترمیذی و موهد (Irfanaziz Umar, Tarmizi & Mohd, 2014) تحقیقی را با موضوع “بررسی سطح مهارت ICT و اینترنت معلمان مالزی و تأثیر آن در آموزش و یادگیری” انجام دادند. جامعه آماری آن شامل كلیه معلمان مرد و زن مدارس ابتدایی و متوسطه مالزی تشکیل میدهد، كه به تعداد 0420 نسخه بین معلمان توزیع كه در نهایت 2661 نفر به آن به عنوان نمونه پاسخ دادند. كه ابزار گردآوری اطلاعـات پرسشـنامهای اسـت. در مجمـوعنتایج تحقیق نشان داد، بین میزان استفاده و تجربه معلمان در استفاده مؤثر از كـامییوتر و اینترنـتبا افزایش مهارت روش تدریس و مهارت آنان در یاددهی و یادگیری دانشآموزان ارتباط معنـاداریوجود دارد .
فارغزاده و كاشیFareghzade & Kashi, 2014) ) تحقیقی را با موضوع “بررسی روشها و ابزارهای بکارگیری آموزش مجازی به منظور ارتقاء كیفیت آموزش از دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده و ارائه زیرساختهای پیشنهادی موردنیاز” انجام دادند. جامعه و نمونه آماری این پژوهش شامل كلیه اساتید هیأت علمی تماموقت یا پارهوقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده شامل 46 نفر بوده است .ابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامه محقق ساخته میباشد. نتایج تحقیق نشان داد، بین استفاده از ابزارها و تکنولوژی نوین آموزش مجازی با ارتقاء كیفیت آموزش و تدریس اساتید ارتباط معنادار وجود دارد. اما بین متغیرهای سن، جنسیت، رشته و مقطع تحصیلی و سابقه تدریس آنان رابطه معنادار برقرار نمیباشد. همچنین؛ اسلامیه، شریفی و اولادی (Islamie, Sharifi & Oladi, 2013) پژوهشی را با عنوان”رابطه میزان استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات
501
با عملکرد دبیران در فرآیند یاددهی و یادگیری” انجام دادند. جامعه آماری شامل كلیه دبیرانمتوسطه دختران شهر تهران به تعداد 1410 نفر كه از بین آنان به روش كوكران 401 نفر به عنواننمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. نتایج بررسی نشان داد كه، بین میزان استفاده دبیران از فن آوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آنها در فرآیند تدریس و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد.
امامویردی، قهرمانی و امامویردیEmamoyerdi, Ghahremani & Emamoyerdi, 2013) ) تحقیقی را با موضوع ” رابطه سیستم فنآوری اطلاعات با خلاقیت كاركنان آموزشی در مدارس” انجام دادند، جامعه آماری آن شامل كلیه مدیران و معلمان دبیرستان های پسرانه شهرستان خوی به تعداد 400 نفر كه از بین آنان 140 نفر به صورت تصادفی و سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. نتایج بررسی نشان داد ،بین استفاده از سیستمهای نوین فنآوری اطلاعات در مدارس با یادگیری موثر، انعطاف و خلاقیت كاركنان، معلمان و دانش آموزان رابطه وجود دارد. همچنین، عجم، جعفری ثانی، مهرام و آهنچیان (Aajam, Jaafarisani, Mahram & Ahanchian, 2013) پژوهشی را با عنوان” بررسی نقش انگیزش تحصیلی و مهارتهای رایانهای دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به رویکرد یادگیری تركیبی” انجام دادند كه جامعه آماری آن كلیه دانشجویان پیامنور شهر مشهد بوده كه از بین آنان 412 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه انگیزش ولرند و همکاران و پرسشنامه محقق ساخته است. نتایج بررسی نشان داد، بین استفاده از روش تركیبی)كاربرد فناورانه و آموزشی از شبکه اینترنت و روش چهره به چهره سنتی( با یادگیری مؤثر دانشجویان ارتباط معناداری وجود دارد.
اسمعیلنیا، منفردیراز و كوهستانی(Esmaeelnia, Monfaredizade & Kohestani, 2013) پژوهشی را با موضوع “رابطه آشنایی با فنآوری اطلاعات و توانمندسازی دبیران متوسطه شهرستان بجنورد” انجام دادند. جامعه آماری آنان 1100 نفر كه از بین آنان 210 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه توانمندسازی اسیرتیزر است. نتایج بررسی نشان داد كه، بین كاربرد اینترنت، استفاده از دورههای آموزشی، توانایی انتقال اطلاعات دبیران، توانایی مدیریت بانکهای اطلاعاتی، توانایی اشتراك اطلاعات و در كل آشنایی با فنآوری اطلاعات؛ با توانمندسازی و مهارت حرفهای و شغلی دبیران رابطه وجود دارد .نتایج تحقیق گیلماز، نیکولوپاولو و كوترماناز (3102 , Koutromanos & Gialamas, Nikolopoulou ) با عنوان “دیدگاه معلمان دانشجو)تربیت معلم( در مورد تاثیر استفاده از اینترنت در آموزش و شغل آیندهشان” كه جامعه آماری آن شامل كلیه دانشجویان معلمان دانشگاه ملی آتن كشور یونان كه از بین آنان تعداد
550
441 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج این بررسی نشان داد، استفادهمعلمان دانشجو از اینترنت در مطالعات دانشگاهی تأثیر زیادی در افزایش مهارت حرفه ای و
یادگیری آنان دارد. اما تحقیقی را حاجیزاد( Hajizade, 2011) با عنوان “بررسی و مقایسه مهارت-های حرفهای معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمایی شهرستان بهشهر به منظور ارائه روشهای ارتقای كیفی این مهارتها” انجام داد. جامعه آماری این پژوهش كلیه معلمان به تعداد 221 نفر و نمونه آماری به تعداد 110 نفر از معلمان زن و مرد به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته میباشد. نتایج پژوهش نشان داد، معلمان مدارس راهنمایی از مهارت حرفهای بالایی برخوردار نمیباشند و میزان مهارت های حرفهای آنان در دروس علوم پایه و فنی با علوم انسانی و نظری متفاوت معناداری دارد. بدین صورت كه، مهارت-های حرفهای معلمان در دروس علوم پایه و فنیوحرفهای بیشتر از معلمان مدارس علوم انسانی میباشد.
حسنزاده، معتمدی تلاوكی( Hassanzadeh, R & Motameditlavky, M,2012) تحقیقی با عنوان “تاثیر مهارت معلمان در به كارگیری الگوهای تدریس بر بهبود راهبردهای یادگیری و مطالعه دانشآموزان” انجام دادند .نوع تحقیق “شبه آزمایشی” است. جامعهی آن شامل دانش-آموزان دورهی متوسطه شهرستان ساری به تعداد 6240 نفر است. كه با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای تعداد 464 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامهی محقق ساخته است. نتایج تحقیق نشان میدهد كه؛ مهارت معلمان گروه آزمایش در به كارگیری الگوهای تدریس به طور معناداری بر بهبود راهبردهای یادگیری و مطالعه، راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی دانشآموزان موثر است. ستاری و محمدی(Sattari & Mohammadi, 2011) پژوهشی را با عنوان “بررسی میزان رابطه استفاده از فنآوری اطلاعات و موفقیت آموزشی دانشآموزان مقطع متوسطه” انجام دادند. جامعه آماری كلیه دبیران مدارس متوسطه شهرستان پارس آباد به تعداد 401 نفر، كه از میان آنان 211 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی طبقهای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته میباشد. نتایج نشان داد كه، بین میزان استفاده معلمان از فنآوری اطلاعات با موفقیت آموزشی و مؤلفههای حرفهای ،انجام بهینه تکالیف و ترغیب دانش-آموزان به استفاده از وسایل الکترونیکی، تمایل به كلاس درس رابطه معناداری وجود دارد .
پژوهشی را تحت عنوان (Salehi, Gheltas & Azadmehr, 2010)صالحی، قلتاش و آزادمهر
“تأثیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی و خلاقیت دبیران دبیرستانهای شهر فسا” انجام دادند. جامعه آماری كلیه دبیران مرد و زن متوسطه دولتی، نمونه مردمی و غیر انتفاعی به تعداد 410 نفر و نمونه آن 111 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات سه
555
پرسشنامه اثربخشی، پرسشنامه خلاقیت تورنس و پرسشنامه محقق ساخته فنآوری اطلاعات و ارتباطات بود. نتایج بررسی نشان داد، اثربخشی، خلاقیت، نوآوری و مهارت حرفهای دبیرانی كه ازاینترنت استفاده می كنند، بیشتر از دبیرانی است كه از اینترنت استفاده نمیكنند. ازجمله نتایج دیگر این پژوهش این بود كه شیوه تدریس و نحو ارزشیابی معلمانی كه از فنآوری و اینترنت استفاده میكنند با معلمانی كه استفاده نمیكنند، تفاوت معناداری وجود دارد .
جوكار و یاریپور(Jokar & Yaripour, 2009) پژوهشی را با عنوان “بررسی میزان استفاده دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز از فناوریهای اطلاعاتی ازجمله رایانه و اینترنت” انجام دادند. كه جامعه آماری مورد مطالعه شامل كلیه دانشآموزان پایه اول، دوم، سوم دبیرستانهای مناطق چهارگانه شهر شیراز كه از میان آنها 124 دانشآموز دختر و پسر به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته میباشد. نتایج این تحقیق نشان داد كه، میان رشتههای مختلف تحصیلی)ریاضی؛ تجربی؛ انسانی و عمومی( از لحاظ میزان استفاده از هر یک از فناوریهای اطلاعاتی تفاوت معنادار وجود ندارد.
یک گزارش فراتحلیل جاسچیک1Jaschik, 2010) ) از وزارت آموزش و پرورش ایالات متحـده،تحت عنوان مقایسه آموزش الکترونیکی با روش سنتی ارائه گردید. این گزارش شامل پـژوهش هـایاست كه از سال 1996 تا 2001 در سطوح مختلف تحصیلی از بین بیش از 1000 مطالعـه تجربـیدر ارتباط با آموزش به روش آنلاین صورت گرفته بود. یافتههای فراتحلیـل حـاكی از آن اسـت كـهاستفاده معلمان از روش آنلاین در تدریس موجب یادگیری بهتـر دانـشآمـوزان نسـبت بـه دانـشآموزانی كه به روش سنتی آموزش دیده بودند، شده است. همچنین، پییر و استین2 Piper Austin, 2004(( در پژوهشی، اثربخشی و مهارت معلمان متوسطه و ابتدایی پنسلوانیا را در محـیط آموزشـیمورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند كه، معلمانی كه از اینترنت و فنآوری نوین آموزشی و نرمافزارهای مربوطه به آن استفاده میكنند از كارآمدی و اثربخشی بالاتری نسبت به معلمانی كـهاز اینترنت استفاده نمیكنند، برخوردار بودند. اما نتیجه دیگر این پـژوهش ایـن اسـت كـه اسـتفادهمعلمان از اینترنت در ارزشیابی و در فعالیتهای آموزشی چندان مؤثر نیست .
ریچاردسون و یان( Richardson & Yan, 2003) پژوهشی را با هدف اثربخشی تدریس معلمان با استفاده از اینترنت را بر روی 421 معلم در 11 دبیرستان شهری انجام دادند. كه نتایج نشـان داد،معلمانی كه از اینترنت استفاده میكردند از كارآمدی و اثربخشی بالاتری نسبت به سایر معلمانی كه

21 piper and Austen jaschik
از اینترنت استفاده نمی كنند برخوردارند. همچنین یافتههـای ایـن پـژوهش نشـان داد، اسـتفاده ازاینترنت باعث اثربخشی و افزایش كیفیت ارزشیابی معلمان در فعالیتهای آموزشی میگردد.
براساس بررسی نتایج پژوهشهای انجام شده در زمینه استفاده معلمان از فنآوریهـای جد یـددر فرآیند یاددهی- یادگیری میتوان بیان نمود كه؛ علیرغـم هزینـههـای انجـام شـده و تأكیـداتفراوان در سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، سند تحول راهبردی آموزش و پـرورشو برنامه چهارم و پنجم توسعه كشور، چنین به نظر میرسد ،مـدارس كشـور و در رأس آن معلمـانهنوز از ساختار و روشهای آموزش سنتی پیروی میكنند و از مهارتهای لازم در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات)كامییوتر و اینترنت( در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی برخوردار نمی-باشند. بسیاری از معلمان از جمله معلمان مدارس متوسطه در شاخههای مختلف تحصیلی از جملـهرشته های علوم نظری)علوم انسانی و ادبیات ،تجربی و ریاضی و فیزیـک( از مهـارتهـای كـافی دراستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برخوردار نبوده و همچنین بدلایل مختلـف انگیـزه و تمایـلچندانی برای استفاده از آن در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی از خود نشان نمیدهند. لـذا در ایـنپژوهش سعی بر آن است تا ضمن بررسی و مقایسه همبستگی بین شاخههای مختلف تحصـیلی بـامهارتهای اینترنتی و مهارتهای حرفه ای دبیران در مدارس متوسطه دوم استان مازندران، بتـواناز نتایج و دستاوردهای آن راهکار و پیشنهادهای مناسبی برای صاحبنظـرا ن و برنامـه ریـزان نظـامآموزشی و درسی در حل این چالش و نهادینهكردن جنبههای آموزشی و پژوهشی فناوری اطلاعـاتو ارتباطات در بدنه نظام تعلیم و تربیت به ویژه در ارتقای مهارتهـای حرفـهای معلمـان در تمـامیسطوح تحصیلی ارائه داد. با این مقدمه، این پژوهش به دنبال پاسخ به سؤالات زیر می باشد:
1. آیا بین مهارتهای اینترنتی با مؤلفههای مهارتهـا ی حرفـه ای معلمـان در شـاخه ی كـار ودانش رابطه وجود دارد؟ 2. آیا بین مهارتهای اینترنتی با مؤلفههای مهارتهای حرفهای معلمان در شاخهی فنیوحرفـه ای رابطه وجود دارد؟
4. آیا بین مهارتهای اینترنتی با مؤلفههای مهارتهای حرفهای معلمان در شاخهی نظـر ی رابطـهوجود دارد؟
4. آیا بین مهارتهای اینترنتی با مؤلفههای مهارتهای حرفـه ای معلمـان رابطـه معنـاداری وجـوددارد؟
روش شناسي
این تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است، كه از حیث هدف كاربردی است. جامعه آماری ،شامل كلیه معلمان مدارس متوسطه دوم استان مازندران كه با استفاده از جدول كرجسی و مورگان (Kerjcie & Morgan) به روش تركیبی خوشهای، طبقهای 414 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در این روش ابتدا استان را بدلیل گستردگی جغرافیایی و ملاجظات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، و آموزشی به 4 منطقه تقسیم كه از هر منطقه 2 الی 4 شهرستان به تفکیک شاخههای مختلف تحصیلی به عنوان نماینده جامعه آماری تعیین و پس از آن تعداد نمونه واقعی در محیط تحقیق به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها، آزمون و پرسش نامه محقق ساخته بود كه آزمون شامل10 سؤال تستی چهارگزینهای جهت تعیین میزان مهارتهای اینترنتی معلمان و پرسش نامه 20 سؤالی برای سنجش مؤلفههای مهارت های حرفه ای دبیران شاخههای مختلف تحصیلی در طیف لیکرت مورد استفاده قرار گرفته است. روایی آزمون و پرسش نامه توسط متخصصان موضوعی مورد بررسی و تأیید شد .پایایی آزمون 10 سؤالی)پس از تعیین ضریب دشواری سؤالات به میزان 46/0( با استفاده از فرمول شماره 20 كودر ریچاردسون )kR20( 94/0 تعیین و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای كرانباخ 11/0 مشخص گردید .به منظور جمع آوری اطلاعات ،414 فرم آزمون مهارتهای اینترنتی كد گذاری شده در اختیار معلمان قرار گرفت، همچنین 414 پرسش نامه كدگذاری شده مربوط به مؤلفههای مهارت های حرفه ای معلمان در اختیار مدیران آموزشی قرار گرفت تا آن را برای كلیه معلمان نمونه مدرسه تکمیل و پس از جمعآوری در فرصت زمانی تعیین شده، تحویل پژوهشگر گردید. پس از آن تجزیه و تحلیل داده های تحقیق در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی به كمک نرم افزار SPSS انجام شد.
يافتههای پژوهش
الف. يافتههای توصيفي)نمونهها(
جدول 1. توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونهها به تفکیک جنسیت، مدرك، سابقه كار و شاخههای تحصیلی
شاخههای تحصيلي سابقه كار تحصيلات جنسيت گروه

گروه

فنی

كاردانش

فنی

كاردانش

نظری

نظری

بالای
20

بالایقیمت: تومان

دسته بندی : مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید