219
فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پياپي30 شاپا چاپي:6369-2008 شاپا الکترونيکي: X 2423-723
http://jedu.miau.ac.ir

رابطه هوش اخلاقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني در بين
كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت ابوذر شهبازي، حسن رهگذر*
تاریخ دریافت: 14/9/94 صص244-219 تاریخ پذیرش: 7/2/95

چکيده
این پژوهش با هدف توصیف رابطه بین هوش اخلاقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت انجام شد. روش پژوهش توصیفي از نوع همبستگي بوده است. جامعه آماري این پژوهش، شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت به تعداد170 نفر که 115 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه براساس جدول مورگان انتخاب شدند. روش نمونهگیري از نوع نمونهگیري تصادفي بوده است. براي گردآوري دادهها از پرسشنامههاي هوش اخلاقي لینك و کیل)2005، LennickKiel &(، تعهد سازماني آلن و میر)1991،Allen&Meyer ( و پرسشنامه اعتماد سازماني دکتر بیه
)2002،Bayh( بهره گرفته شده است. براي تجزیه و تحلیل دادهها در سطح آمار توصیفي از روشهاي آماري میانگین، انحراف معیار و در سطح آمار استنباطي از روشهاي آماري ضریب همبستگي پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین هوش اخلاقي و تعهد سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود ندارد. اما درخصوص رابطه هوش اخلاقي با اعتماد سازماني نتایج بیانگرآن بود که رابطه مستقیم و معناداري بین این دو متغیر وجود دارد.
واژگان كليدي: هوش اخلاقي، تعهد سازماني، اعتماد سازماني،کارکنان.

مقدمه
بدون تردید سازندگي دروني انسان و اصلاح و تهذیب نفس او در سعادت فردي، اجتماعي ،دنیوي و اخروي او نقش بسزایي دارد. به طوري که اگر انسان تمامي علوم را تحصیل کند و کلیه ي نیروهاي طبیعت را به تسخیر خویش در آورد، اما از تسخیر درون و تسلط نفس خود ناتوان باشد، از رسیدن به سعادت و نیل به کمال، باز خواهد ماند. تربیت روحي و اخلاقي انسان و در یك کلام “برنامهي انسانسازي”، براي هر جامعهاي امري به تمامیت جدّّي و حیاتي است. بر این اساس هوش اخلاقي در برگیرنده ي نوعي سازگاري و رفتار حل مسئله است که بالاترین سطوح رشد را در حیطه هاي مختلف شناختي، معنوي و هیجاني شامل مي شود. این هوش به فرد دید کلي در مورد زندگي و همه تجارب و رویداد ها مي دهد و او را قادر مي سازد به چارچوب بندي و تفسیر مجدد تجارب خود پرداخته، شناخت و معرفت خویش را عمق بخشد)2009،Mazaheri(.
امروزه اخلاقیات از عاملهاي اصلي عملكرد موفقیتآمیز در یك محیط رقابتي به شمار مي رود .
عدم توجه به اخلاق در مدیریت سازمان ها مي تواند معضلات بزرگي براي سازمانها به وجود آورد .در این میان، قضاوت افراد در مورد اخلاقي بودن و یا غیراخلاقي بودن کارها بر کمیت و کیفیت کار آنان در نتیجه موفقیت سازماني تاثیر قابل توجهي خواهد داشت. دانشگاهها ازجمله سازمانهایي هستند که در هر جامعه از حساسیتي خاص برخوردارند. لذا دانشگاهها بیش از سایر سازمانها با نیروي انساني در ارتباطند و عهدهدار تامین و تربیت نیروي انساني متخصص ميباشند. بنابراین مدیران باید از نظر اخلاقي جوي سالم براي کارکنان در سازمان به وجود آورند تا کارکنان بتوانند با تمام توان و بهرهوري هرچه بیشتر کارکنند که این امر نیازمند وجود رهبري با هوش اخلاقي بالا
.)Mazaheri،2009(است
امروزه پیشرفت جامعه درگرو استفاده بهینه از نیروي انساني است. افراد از لحاظ توانایيها و استعداد و علایق با یكدیگر متفاوت هستند بنابراین انتظارات متفاوتي دارند حصول هدفهاي سازماني به نحو مطلوب مستلزم تهیه و اجراي برنامه ها و خط مشي هاي هدایت و کنترل منابع انساني ميباشد. به عبارتي دیگر، مزیت دیگري که سازمانها براي پیشي گرفتن از یكدیگر دارند تنها در بكارگیري فن آوري جدید نیست بلكه بالا بردن اعتماد به نفس و میزان تعهد و وابستگي کارکنان به اهداف سازماني نهفته است. اکنون موقعیت به صورتي درآمده که داشتن کارکنان پر انرژي و خلاق با سرمایه تعهد، مهمترین منابع سازماني در نظر گرفته مي شوند. از این نظر یكي از موضوعات مهم در رفتار و روابط انساني تعهد است، تأثیرمثبت تعهد سازماني بر عملكرد سازمانها در بسیاري از تحقیقات مورد تأیید قرارگرفته است)1991،allen&meyer(. تعهد، نوعي نگرش و
مرودشت

احساس دروني فرد نسبت به سازمان، شغل یا گروه است که در قضاوت ها، عملكرد و وفاداري فرد نسبت به سازمان، تأثیرگذار ميباشد)2009، Nadi&Moshfeghi(.
پژوهشگران ادراك از اعتماد و امید به سازمان را، یك پیش نیاز بالقوه تعهد سازماني محسوب کرده اند) 1996،Brockner (. تعهد سازماني از متغیر هاي مهم سازماني است که عبارت است از نگرشهاي مثبت و منفي افراد به کل سازمان)نه شغل( که در آن مشغول به کارند. این متغیر را مي توان به طور اختصار، اعتقاد به ارزش ها و اهداف سازمان، احساس وفاداري به سازمان ،تمایل قلبي و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف کرد)2012، Pedramniya(.
تعهد سازماني یك نگرش و یك حالت رواني است که نشاندهنده تمایل نیاز و الزام جهت ادامه فعالیت در یك سازمان است. همچنین تعهد سازماني با بسیاري از رفتارهاي کارکنان مرتبط است .
کولورسون معتقد است در سالهاي اخیر، تعهد کارکنان نیروي موفقیت یك سازمان به شمار ميرود. از این رو نگرشهاي کارکنان در زمینه کار و سازمان براي مدیران ضروري به نظر ميرسد .در این میان تعهد سازماني توجه زیادي را به خود جلب کرده است که محور توجه پژوهشگران بوده و موضوع فرا تحلیلهاي زیادي قرار گرفته است)2010، Houman(.
وجود جوّ اعتماد و حاکم بودن آن بر روابط انساني در میان افراد ،یكي از آرزوهایي است که از دیر باز وجود داشته است. اعتماد از آنرو داراي اهمیت است که مدیران به دنبال درك و شناخت چگونگي ایجاد همكاري مؤثر در سازمانها ميباشند و در این میان اعتماد عاملي کلیدي است چرا که همكاري را بوجود ميآورد)2000،Tyler(.
نظر به اینکه وجود جوّ اعتماد موجب تقسیم اطلاعات، تعهد به تصمیمات، رفتار شهروندي سازماني، بهبود روحیه کارکنان و افزایش نوآوري ميشود و به مدیریت اثربخش سازمانها کمك مي کند؛ از این رو اندیشمندان مدیریت، اعتماد را عامل مهمي در همكاري وتعارض، تغییر و بالندگي سازماني، مشارکت، ارتباطات و قراردادهاي اجتماعي ميدانند)2001،Alvani&Danaeefard(.
بنابراین ميتوان گفت که وجود افراد مورد اعتماد در سازمانها باعث کاهش هزینههاي اضافي مي گردد و افراد از فرصتهاي سازمان به نحو مطلوبي بهره ميبرند و با عشق و علاقه به انجام وظایف خود ميپردازند. اعتماد اساس موفقیت در زندگي شخصي و روابط کاري ميباشد، در واقع تمام روابط سازماني برمبناي اعتماد ایجاد مي شود. خیلي مهم است مدیر و کارکنان اهمیت اعتماد، چگونگي ترویج و ارتقاي آن و نقش خودشان در ایجاد اعتماد مورد توجه قرار بدهند) 2007، Fitzroy(.
در پژوهشهاي مختلف نشان داده شده است که عوامل متعددي در افزایش و یا کاهش تعهد افراد نسبت به سازمان مؤثرند که ازجمله ميتوان به اعتماد سازماني اشاره نمود)2013،Hemmati(.
برخي از تحقیقات نشان دادهاند که اعتماد سازماني باعث ميشود افراد در روابط اجتماعي خود با دیگران هرگونه بدگماني را کنار گذاشته و روابط صمیمانهاي را برقرار کنند، که بدون اعتماد چنین روابطي تشكیل نميگردد، زمانيکه سطح اعتماد در سازمان بالاست، کارمندان احساس اطمینان به رهبري سازمان را پیدا ميکنند و آن را عملاً نشان ميدهند)2009، Mirzaee(.
از طرفي در برخي از منابع ذکر گردیده است که اعتماد سازماني یك عنصر مهم در تعیین عملكرد کارکنان و تعهد آنها نسبت به سازمان ميباشد، اعضاي سازمانها تلاش ميکنند تا اعتماد سازماني را افزایش دهند زیرا تاثیرات مثبت زیادي بر کارکنان دارد و بر اثربخشي و کارایي سازمان ميافزاید) 2000،Laschinger (.
بنابراین سوال اصلي پژوهش این است که بین هوش اخلاقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت به چه میزان رابطه وجود دارد؟
دانشگاهها بیش از سایر سازمانها با نیروي انساني در ارتباط و عهدهدار تأمین و تربیت نیروي انساني متخصص ميباشند. بنابراین دانشگاه نیازمند فضایي است که در آن کارکنان، اعضاي هیأت علمي، مدیران و دانشجویان افرادي مسئولیتپذیر، دلسوز، درستكار و به طور کلّّي اخلاقي بار آیند و با تكیه بر انرژي دروني خود و با تلاش، از شكست نهراسند و آن را پلي براي رسیدن به پیروزي بدانند باید باور داشت مدیران دانشگاه، مدیریت منابع و امكانات لازم مسئولیت اداري دانشگاه را به عهده دارند، اوّّلین کساني هستند که با رفتار، گفتار و کردار خود اصول اخلاقي را در سازمان رواج مي دهند و تأثیر بسزایي بر اعمال یكدیگر دارند)1994، Akhlaghi Bonari(.
با توجه به نقش موثري که نیروي انساني در روند توسعه دانشگاهها دارند، این پژوهش ميتواند علاوه بر اینكه بستر مناسبي براي پژوهشهاي بیشتر فراهم نماید، میزان آگاهي مدیران بخشهاي مختلف دانشگاه را نسبت به ارتباط این سه متغیر بر عملكرد و رفتار کارکنان بالا برده و بر دانش آنها در این خصوص بیافزاید. چرا که یكي از عوامل عمده ناکارآمدي سازمانها به خصوص دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت عدم اطلاع و نداشتن دانش لازم مدیران درخصوص مسائل روانشناختي
مدیریت کارکنان است. لذا امید است که نتایج کاربردي این پژوهش، بتواند در افزایش ابعاد هوش اخلاقي، تعهد و اعتماد سازماني کارکنان مؤثر واقع شود.
زارع نژاد)2014،Zare Nejad( در تحقیقي تحت عنوان”رابطه رهبري معنوي و هوش اخلاقي با تعهد سازماني در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت” را مورد بررسي قرار داد و نتایج نشان داد بین هوش اخلاقي و تعهد سازماني رابطه معناداري وجود ندارد.
میرزایي)2014،Mirzaee( به” بررسي رابطه هوش اخلاقي و تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني در آموزش و پرورش شهرستان مشكین شهر” پرداخت و نتایج نشان داد بین هوش اخلاقي و تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني کارکنان رابطه معناداري وجود دارد.
عابدیني)2013،Abedini( در”بررسي رابطه بین هوش سازماني و هوش اخلاقي با تعهد سازماني مدیران دبیرستانهاي شهرستان بندرعباس” دریافت که براي برخورداري از افراد متعهد و با اعتماد در محیط کار، باید مهارتهاي هوش سازماني و هوش اخلاقي را به عنوان توانایيهایي لازم براي بهرهمندي از تعهد سازماني مورد توجه قرار داد و شناخت ارتباط این متغیرها نتایج مثبتي در محیط سازماني به خصوص مدارس ایجاد مينماید.
جوادي)2012،Javadi( در تحقیقي تحت عنوان”بررسي رابطه هوش اخلاقي و تعهد سازماني کارکنان شهرداري سبزوار”پرداخت و نتایج نشان داد بین هوش اخلاقي با تعهد سازماني رابطه معناداري وجود ندارد.
شاهروديرهور)2012،Shahroudi( به بررسي رابطه بین هوش اخلاقي و تعهد سازماني در شرکت مادر تخصصي دارویي و تجهیزات پزشكي کشور وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پرداخت و نتایج نشان داد که بین هوش اخلاقي و تعهد سازماني در کارکنان شرکت مادر تخصصي دارویي و تجهیزات پزشكي کشور رابطه معناداري وجود دارد.
اسماعیلي طرزي و همكاران)2012،Esmaeeli( در تحقیقي تحت عنوان “رابطه هوش اخلاقي با میزان اعتماد آفریني مدیران” دریافتند که بین متغیرهاي هوش اخلاقي و میزان اعتماد آفریني مدیران رابطه معنادار و مستقیمي وجود دارد. همچنین بین هوش اخلاقي مدیران با میزان اعتماد راسخ، میزان اعتماد مبتني بر صداقت، میزان اعتماد فراگیر، میزان اعتماد پایدار، میزان اعتماد متقابل رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.
ماسموزیدین، ماسیاراح، ژیانمینووان)2012،Zulhaid,Masmuzidin( پژوهشي تحت عنوانیادگیري ارزشهاي اخلاقي از طریق فناوري مجازي، ایجاد و ارزیابي افسانههاي قدیمي مالزیایي انجام دادند. در این تحقیق عنوان شده ارزشهاي اخلاقي ،یكي از مهمترین درسهایي است که به کودکان مالزیایي آموزش داده ميشود. نتایج پژوهش آنها نشان داد که ارزشهاي اخلاقي مي تواند از طریق یك محیط یادگیري مجازي طرحریزي شده و آموزش داده شود.
کنشیرو)2008،Kaneshiro ( در رساله دکتري خود تحت عنوان تحلیل عدالت سازماني، اعتماد و تعهد سازماني به بررسي بین این سه متغیر پرداخته است. هدف این پژوهش بررسي عدالت سازماني و اعتماد سازماني به عنوان متغیرهاي پیشبین براي تعهد سازماني به عنوان متغیر ملاك بوده است نمونه اماري این پژوهش 70 نفر از کارمندان سازمانهاي دولتي بوده است و براي تجزیه و تحلیل دادهها از همبستگي و رگرسیون چند متغیري استفاده شده است. یافتههاي پژوهش نشان داد که عدالت سازماني و اعتماد سازماني به طور مستقیم با تعهد سازماني رابطه دارد بویژه با تعهد اثربخش و هنجاري، اگرچه رابطه مشخصي بین عدالت و اعتماد با تعهد مداوم یاقت نشد، رابطه عدالت سازماني با اعتماد مشخص بود به ویژه رابطه بین عدالت سیستمي، تعاملي و رویهاي با اعتماد سیستمي و بین فردي.
اکپرا و وین)2008 ،Ekpera&Vine( پژوهشي در رابطه با تأثیر اخلاق کار بر رضایت شغلي و تعهد سازماني درکشور نیجریه صورت گرفت و نتایج این پژوهش حاکي از وجود رابطه معنادار بین اخلاق سازماني با تعهد سازماني و رضایت شغلي بود.
اسكات کریستوفر)2006،christopher( در پژوهشي به بررسي رابطه میان اعتماد بین فردي و سازماني با تعهد سازماني پرداخته است نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و مهمي میان اعتماد بین فردي و تعهد سازماني وجود دارد، همچنین نتایج نشان دادند که رابطه مثبت و مهمي میان اعتماد سازماني و تعهد وجود دارد و بین اعتماد به سرپرست و افزایش کیفیت رابطه مثبت برقرار است.

اهداف و فرضيههاي پژوهش  هدف كلي
تبیین رابطه هوش اخلاقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت است.
فرضيه اصلي
بین هوش اخلاقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت رابطه وجود دارد.
فرضيات فرعي
فرضيه اول. بین ابعاد هوش اخلاقي با ابعاد تعهد سازماني رابطه وجود دارد.
فرضيه دوم. بین ابعاد هوش اخلاقي با ابعاد اعتماد سازماني رابطه وجود دارد.
فرضيه سوم. ابعاد هوش اخلاقي قادر به پیشبیني تعهد سازماني و اعتماد سازماني ميباشد.

روش شناسي
پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري، توصیفي پیمایشي بوده است. جامعه آماري شامل کلیه کارکنان رسمي و قراردادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت در سال 93 بوده اند که تعداد آنها در این سال 170 نفر بوده اند و از این تعداد 114 نفر مرد و 56 نفر زن مي باشند. در این پژوهش حجم نمونه کارکنان براساس جدول مورگان محاسبه گردید که تعداد 115 نفر به روش نمونه گیري تصادفي انتخاب شدند. تعداد 38 پرسشنامه بین کارکنان زن و تعداد 77 پرسشنامه بین کارکنان مرد توزیع گردید.

ابزار پژوهش
در این پژوهش براي جمعآوري دادهها از سه پرسشنامه استفاده ميشود:
پرسشنامه هوش اخلاقي
پرسشنامه هوش اخلاقي توسط لینك و کیل در سال 2005 تدوین شده و در سال 1390 در ایران توسط آراسته، عزیزي شمامي، جعفريراد و محمدي جوزاني کار هنجاریابي آن انجام شده است.این متغیر از طریق پاسخگویي به پرسش نامه هوش اخلاقي که داراي 40 سؤال و ده خرده آزمون مي باشد، سنجیده ميشود. در هوش اخلاقي بالاترین نمره 100 ميباشد. بر اساس طیف لیكرت 5 گزینهاي است که به هرگز نمره 1، به ندرت نمره 2، بعضي اوقات نمره3، در بیشتر مواقعنمره 4 و در همه مواقع نمره 5 تعلق ميگیرد. پس از نمرهگذاري جمع کل را بر عدد 2 تقسیم مي-شود. نمره زیرمقیاسهاي هوش اخلاقي نیز به همین صورت محاسبه ميشود. یعني جمع نمره سوالات هر زیرمقیاس تقسیم بر 2 خواهد شد.
روایي و پایایي پرسشنامه توسط مارتین و آستین)2010،Astin&Martin( تأیید شده است)2005، Lennick & Kiel(. در سال 1390 در ایران توسط آراسته، عزیزي شمامي، جعفريراد و محمدي جوزاني کار هنجاریابي آن انجام شد)2011،Azizi(. در پژوهش حاضر نیز با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ پایایي بعدهاي هوش اخلاقي محاسبه گردید که نشان داد پایایي کل 72% بود که این نتیجه حاکي از اعتبار بالاي پرسشنامه بوده است.

پرسشنامهي تعهد سازماني
جهت سنجش تعهد سازماني از پرسشنامه آلن و ميیر)1991( که توسط شكرشكن )1996،Shekarshekan( ترجمه و تألیف گردیده، استفاده شد. پرسشنامهي موردنظر سه مؤلفهي تعهد عاطفي، تعهد هنجاري و تعهد مستمر را ارزیابي مينماید. این پرسشنامه شامل 24 سؤال ميباشد و پاسخها به صورت طیف از خیلي کم تا خیلي زیاد طراحي شده است. در تحقیقي که توسط مولایي)1998،Molaee( انجام گرفته است، ضریب آلفاي کرونباخ این پرسشنامه برابر با 81/0محاسبه گردیده است. در پژوهش سالارزهي)1999،Salarzehi( مقدار ضریب آلفاي کرونباخ
85/0 بهدست آمده است و در نهایت دولتخواهان)2001 ،Dolatkhahan( رقم آلفاي کرونباخ را براي این پرسشنامه برابر 74/0 محاسبه نموده است. همچنین هاك، باسیو و هاسدورف )1994،Huk&Basiyo( با استفاده از آلفاي کرونباخ، پایایي این ابزار را براي هر سه بعد تعهد سازماني محاسبه نمودهاند)2012، Salahi(. در پژوهش حاضر نیز با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ پایایي بعد تعهد عاطفي 70/0، تعهد مستمر 72/0 و تعهد هنجاري 70/0 محاسبه شد که نشان از اعتبار بالاي پرسشنامه بوده است.

پرسشنامه اعتماد سازماني
جهت سنجش اعتماد سازماني از پرسشنامه اقتباس شده از رساله دکتري بیه)2002،Byhe( استفاده شده است. این پرسشنامه استاندارد بوده، داراي 3 سوال ميباشد و اعتماد سازماني را در دو سطح اعتماد بین فردي و اعتماد سیستمي مورد بررسي قرار ميدهد و براساس مقیاس 5 درجه اي لیكرت ساخته شده و از1)خیلي کم( تا 5)خیلي زیاد( تشكیل ميشود. در این پرسشنامه سوالات34 ،33،8،7،3،2،1، مربوط با اعتماد بین فردي و سوالات32- 6،5،4،9 مربوط به اعتماد سیستمي مي باشد. در پژوهشي به منظور تعیین پایایي آزمون، رضائیان)2012،Rezaeeyan( از روش آلفايکرونباخ استفاده نموده، که میزان ضریب پایایي بهدست آمده مقدار 85/0 ميباشد. پایایي پرسشنامهي فوق که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت توسط جعفري و کرمي)2010،Jafari&Karami( با استفاده از آلفاي کرونباخ محاسبه گردید و میزان ضریب پایایي این پرسشنامه 90/0 بهدست آمد)2012، Rezaeeyan(. در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفاي کرونباخ جهت بررسي پایایي پرسشنامه نشان داد که بعد اعتماد بین فردي داراي ضریب 85/0 و اعتماد سیستمي داراي ضریب 80/0ميباشد که بیانگر اعتبار بالاي ابزاراعتماد سازماني است.

روش آماري
از شاخصهاي آماري توصیفي میانگین، انحراف معیار و از روشهاي آمار استنباطي ضریب همبستگي پیرسون و رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده شده است.

يافتههاي پژوهش
فرضيه اصلي. بين هوش اخلاقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت رابطه وجود دارد.
براي بررسي فرض اصلي تحقیق از ضریب همبستگي گشتاوري پیرسون استفاده شد.
210312154253

جدول 1. نتایج ضریب همبستگي پیرسون در رابطه هوش اخلاقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني متغير ملاک تعهد سازماني اعتماد سازماني متغير پيش بين
94488-4792022678623437

همبستگي پیرسون هوش اخلاقي Sig
N

با استفاده از آزمون همبستگي پیرسون، معنيدار بودن رابطه بین هوش اخلاقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني کارکنان بررسي شد که نتایج آن در جدول 1 نشان داده شده است .
چنانكه نتایج نشان ميدهد بین هوش اخلاقي با تعهد سازماني رابطه معنيداري وجود ندارد .همچنین نتایج نشان ميدهد ضریب همبستگي بین هوش اخلاقي با اعتماد سازماني 35/0=r بهصورت مثبت و مستقیم و معنيدار در سطح 99 درصد)01/0≤p ( ميباشد .

فرضيه اول. بين ابعاد هوش اخلاقي با ابعاد تعهد سازماني رابطه وجود دارد.
براي بررسي فرض فرعي اول تحقیق از ضریب همبستگي گشتاوري پیرسون استفاده شد.
جدول 2. نتایج ضریب همبستگي پیرسون در رابطه ابعاد هوش اخلاقي با ابعاد تعهد سازماني

تعهد تعهد تعهد
2429459-171488

ابعاد هوش اخلاقي ابعاد تعهد سازماني عاطفي مستمر هنجاري

0/036
0/706 0/148
0/114 -0/024
0/801 همبستگي پیرسون
Sig. (2-tailed) عمل کردن مبتني بر اصول

115 115 115 N 0/038 0/684 0/124 0/186 0/072
0/445 همبستگي پیرسون
Sig. (2-tailed) راستگویي
115 115 115 N -0/154
0/100 -0/076
0/418 -0/106
0/261 همبستگي پیرسون
Sig. (2-tailed) استقامت و پافشاري براي حق
115 115 115 N 0/049 0/603 0/138
0/142 0/106
0/260 همبستگي پیرسون
Sig. (2-tailed) پایبندي به عهد
115 115 115 N -0/016
0/864 *0/213
0/022 **0/241
0/009 همبستگي پیرسون
Sig. (2-tailed) مسؤولیت پذیري براي تصمیمات شخصي
115 115 115 N 0/109
0/844 *0/215
0/021 0/105 0/264 همبستگي پیرسون
Sig. (2-tailed) اقرار به اشتباهات و شكستها
115 115 115 N -0/033 0/724 *-0/206 0/027 *0/235 0/012 همبستگي پیرسون
Sig. (2-tailed) قبول مسؤولیت براي خدمت به دیگران

150876-266140N

115

115

115

206
/
0
*

174
/
0

027
/
0

027
/
0

063
/
0

775
/
0

115

115

115

054
/
0

130
/
0

047
/
0

570
/
0

165
/
0

618
/
0

115

115

115

دیگران

008
/
0

141
/
0

053
/
0

Sig. (2

tailed)

936
/
0

133
/
0

573
/
0

N

115

115

115

N

115

115

115

206قیمت: تومان

دسته بندی : مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید