283
فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پياپي30 شاپا چاپي:6369-2008 شاپا الکترونيکي: X 2423-723
http://jedu.miau.ac.ir

شناسايي و ارزشيابي ميزان مطلوب بودن سامانه ي مديريت
آموزش و يادگيري فرهنگيان از ديدگاه كاركنان ستادي نازيلا كريمي*، بي بي عشرت زماني
تاریخ دریافت: 16/12/94 صص300-283 تاریخ پذیرش: 3/3/95

چکيده
هدف اصلي از مقاله تحليل ساختار سامانه مدیریت آموزش و یادگيري فرهنگيان و ارزشيابي ميزان مطلوب بودن آن از دیدگاه كاركنان حوزه ستادي بود. روش تحقيق تركيبي با رویكرد اكتشافي بوده و داده-هاي كيفي از طریق مصاحبه با چهار نفر از كارشناسان خبره مركز آموزش نيروي انساني، جمع آوري شد .
ابزار محقق ساخته با 44 گویه در طيف 5 تایي ليكرت از درجه بسيارمطلوب تا بسيار نامطلوب براي بخش كمي مورد استفاده قرار گرفت. روایي ابزار با تایيد استادان علوم-تربيتي و 7 نفر از دانشجویان دكتري مدیریت آموزشي تامين شد. پایایي ابزار با اجراي مطالعه موردي بين 30 نفر از كاركنان ستادي و محاسبه ي ضریب آلفاي كرونباخ به ميزان 0.98درصد تایيد شد.882 نفر از كاركنان فعال در حوزه ستادي جامعه آماري تحقيق را تشكيل دادند كه با ارسال پرسشنامه به صورت دستي و از طریق سيستم اتوماسيون 16 درصد یا 142 نفر پاسخ دادند. یافته هاي كيفي حاكي از كاربرد محدود معماري سيستم فناوري یادگيري )ال.تي.اس.اي( و استاندارد ایزو25-100در طراحي سامانه بود. ارزشيابي ميزان مطلوب بودن سامانه نشان داد با افزایش همكاريپذیري، پاسخگویي، مبادلهپذیري، تكليف و سنجش وارزیابي، تعاملات یادگيري ،صحت و اصالت فرآیند آموزش و كاربر پسندبودن، مطلوببودن سامانه و نيز كيفيت كل سامانه افزایش خواهد یافت .ماندگاري، دسترسپذیري، توسعهپذیري، مدیریت محتوا و یادگيري، مدیریت اخبار واطلاع رساني و سيستمهاي اطلاعاتي و مدیریتي، سامانه را در وضعيت مناسب و مطلوبي از دیدگاه كاركنان و مدیران قرار خواهد داد .

واژههايكليدي: سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگيري فرهنگيان1، سيستم مدیریت یادگيري2، معماري سيستم فناوري یادگيري3، ایزو15-100

مقدمه
سابقه آموزش الكترونيک در كشور به سال 1370 باز ميگردد. زماني كه اجراي سيستم نوین آموزش الكترونيكي در اواخر دههي 1370 در دستور كار وزارت علوم قرار گرفت و در سال 1380 سایت آموزش مجازي دانشگاه تهران با ارائه 9 درس براي دانشجویان روزانه دانشگاه راهاندازي شد .در سال 1382 اولين موسسه آموزش الكترونيكي وابسته به دانشگاه شيراز تاسيس شد و با توجه به گسترش فعاليتهاي آموزشي و افزایش تعداد دانشجویان در سال 1386 این موسسه به دانشكده تبدیل شد)2013Mirzaei,Shabaniniya,(. در ادامه این روند، سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگيري فرهنگيان به منظور دستيابي به آموزش از طریق وب و از بين بردن فاصلههاي زماني و مكاني و تامين عدالت آموزشي براي فرهنگيان از سال 1391 به شكل كنوني راه اندازي شد .
سيستمهاي آموزش الكترونيكي از بخشهایي تحت عنوان سيستم مدیریت محتوا4، سيستم مدیریت محتواي یادگيري 5و سيستم مدیریت یادگيري تشكيل ميشوند. این سيستمها، پلتفرمها یا سكوهایي هستند كه ایجاد، ذخيره، مدیریت و استفاده از محتواي آموزشي را فراهم ميكنند .سيستم مدیریت محتوا ابزارهاي گوناگوني را ارائه ميكند، ازجمله منابع مدیریت داده و مدیریت اطلاعات، ابزارهاي پيامرساني و ارتباط، ابزارهاي سمينار، روزشمارها، رئوس مطالب، ابزارهاي ارزیابي و نمرهدهي و ارزیابي توصيفي از فراگير. همچنين سيستم مدیریت محتوا كلاسهاي برخط را ممكن ميسازد و با منبع محتوایي كه روي درس متمركز است تكميل ميشود. سيستم مدیریت محتوا ميتواند ارتباطات بين استاد و دانشجویان و بين خود دانشجویان را افزایش دهد و نيز بازخوردها را به سمت نتایج یادگيري بهتر جهت دهد و بهطورعمده كارهاي گروهي را آسانتر سازد)2011Rahbardar, Aliabadi,(. سيستمهاي مدیریت محتوا محيطهاي چندكاربرهاي هستند كه به توسعهدهندگان یادگيري امكان ميدهند تا محتواي یادگيري دیجيتالي را ایجاد، ذخيره و دوباره بكار بگيرند و از یک مخزن شي گراي مركزي آن محتوا را مدیریت نموده و تحویل دهند .
محصولات مدیریت یادگيري محتواي معمول شامل نوشتن و سرهم نمودن محتوا، ثبت، ذخيره و بازیابي اشيا و محتوا برمبناي استاندارد هستند)2006Varlamis, Apostolakis, (.

LTMS: Learning Teaching Management System
LMS: Learning Management System
LTSA: Learning Technology System Architecture
Content Management System(CMS)
Learning Content Management System: LCMS
كاركنان

هدف اصلي سيستم مدیریت یادگيري، مدیریت فراگيران، وقایع آموزشي و جمعآوري داده براساس پيشرفت فراگير است. بيشتر سازمانها كه عمليات آموزشي مناسبي دارند، به طور گسترده از سيستم مدیریت یادگيري به عنوان مكمل براي ثبت نام فراگيران در رویدادها بر مبناي كلاس ،مدیریت چهره به چهره آموزش و گزارش پيشرفتها، استفاده ميكنند)2002Robbins, (. سيستم مدیریت یادگيري در ظاهر یک وب سایت معمولي است و كاربر)فراگير، استاد یا مسئول( با اطلاعات كاربري خود وارد این سيستم شده و با انتخاب گزینههاي مختلف در پنل كاربري خود ميتواند عمليات مختلفي را بر اساس ميزان دسترسي تعریف شده توسط مدیر، انجام دهد. این نرم-افزار تحت وب با افزایش یكنواختي و ایجاد سيستم آموزشي متمركز راه حل مناسبي جهت اعتبار
سنجي و ارزیابي آموزشي فراگيران است)2013Mirzaei,Shabaniniya, (. سيستم مدیریت یادگيري یک برنامه كاربردي است كه شامل محتواهاي آموزشي بوده و وظيفهي ادارهكردن، پيگيري و منظم كردن تمامي آموزشها در حيطهي تشكيلاتي وسيع را برعهده دارد. در یک محيط آموزشي سطح بالا سيستم مدیریت یادگيري معمولاً بر حمایت و ایجاد هماهنگي بين فراگيران و مركز آموزشي تمركز ميكند. سيستم مدیریت محتوا از پنج بخش تشكيل ميشود)2013BMI, (.

بخش راهاندازي دروس:1 فعاليتهاي آموزشي فراگيران را سامان ميبخشد و بوسيلهي یک ارتباط از طریق رایانه؛ دستيابي فراگيران به فعاليتهاي آموزشي را امكانپذیر ميسازد. به این بخش CMI یا آموزش سازمان یافته از طریق رایانه ميگویند.
بخش توسعه درس:2 كه مدیر شبكه را قادر ميسازد محتواي هر دوره را بر اساس هر رشته و ترتيب دروس آن معين سازد.
بخش عمليات فهرستي:3 كه وظيفهي ثبت نام فراگيران را بر عهده دارد و آنها را در دوره-هاي مختلف نام نویسي ميكند.
بخش مديريت تخصيص:4 كه درسهاي هر دوره فراگيران را مشخص نموده و روند پيشرفت آنها را ثبت مينماید.
بخش جمعآوري داده:1 كه وظيفه جمعآوري و مرتبكردن اطلاعات را به صورت خودكار بر عهده دارد.

Courseware launching
Course Development
Roster Operations
Assignment Management

بهطوركلي ميتوان گفت سيستمهاي مدیریت یادگيري قصد دارند محيط یادگيري را مدیریت كنند و توليدات را همزمان نموده، وظایف و تكاليف را منتشر كنند. سيستم هاي مدیریت یادگيري كامل ،نوشتن، ارزشيابي و تحویل ابزارها را مدیریت ميكنند. بدینترتيب این سيستمها مدیریت پروفایل یادگيرندگان و سفارشات یادگيري، برنامهریزي یادگيري، نوشتن، تحویل و پيگيري محتوا و ارزشيابي را انجام ميدهند)2006Varlamis, Apostolakis, (. فناور هاي آموزش الكترونيكي ازجمله وبسيتي2، مودل3 ساكاي4 و بلک بورد،5 جدیدترین و بهروزترین و محبوبترین سيستمهاي مدیریت یادگيري هستند كه در امر تدریس و یادگيري مورد استفاده قرار مي-
) Soon,Sarrafzadeh,2010(گيرند
استانداردهاي مختلفي جهت ایجاد هماهنگي و امكان همكاري بين سيستمهاي آموزش الكترونيكي ایجاد شده است. استانداردها براي تسهيل توصيف، بستهبندي، مرتبسازي و تحویل محتواي آموزشي، فعاليتهاي آموزشي و اطلاعات فراگير طراحي شدهاند. هدف از استانداردها، فراهمكردن شرایطي است تا محتواي آموزشي منحصر به یک سيستم آموزشي خاص نباشند، محتواي آموزشي قابل استفاده مجدد باشند، امكان به اشتراك گذاشتن محتوا و اطلاعات فراگير وجود داشته باشد و همكاري بين سيستمها تسهيل شود. پيتر دنكرز6 در مورد وجود استانداردها و بكارگيري آنها در توسعه سيستم ها مزایاي زیر را برميشمارد)2006Rastin,(. این مزایا عبارتند از:

1. ماندگاري:7 در صورتي كه نرمافزارها و مواد آموزشي براساس استانداردهاي منظم و مدون ایجاد شوند، همگام با تغيير محتوا و شيوهها به راحتي قابل تغيير بوده و مدت زمان بيشتري مورد استفاده قرار ميگيرند. بهعبارتدیگر با تغيير در مطالب و شيوههاي آموزشي ،ضرورتي براي جایگزینكردن سيستم وجود نخواهد داشت.

Data Collection
Webcity
Moodle
Sakai
Blackboard
Peter Donkers (E-Elearning Standards)
durability
همکاريپذيري:1 در صورتي كه سيستمهاي آموزشي منطبق بر استانداردها ایجاد شوند، ایناستاندارد ميتواند به عنوان یک زبان مشترك، امكان همكاري بين انواع مختلف سختافزار، سيستمعاملها، مرورگرها و سيستمهاي مدیریت آموزشي را فراهم كند.
دسترسپذيري:2 چنانچه محتواي آموزشي براساس استاندارد مشخصي، ایجاد شده و توصيف شود، یعني فيلدهاي توصيفكننده محتوا استاندارد و شناخته شده باشد، به راحتي ميتوان آن را شاخصبندي نمود، جستجو كرده و توسط هر سيستم مبتني بر استاندارد ،ردگيري كرد و سریعتر به منابع مورد نياز دسترسي داشت.
استفادهپذيري مجدد:3 به راحتي ميتوان از منابع آماده شده استاندارد در سيستمهاي آموزشي مختلف، یا در یک سيستم آموزشي براي اهداف و دورههاي مختلف به دفعات استفاده كرد.
مبادلهپذيري:4 امكان مبادله محتوا و منابع آموزشي مختلف، بين سيستمهاي آموزشي كه با استانداردها آشنا باشند، به راحتي امكانپذیر خواهد بود. همچنين ميتوان در هر سيستم، امكاناتي براي ورود و صدور بستههاي محتوایي قرار داد تا به راحتي امكان بسته-بندي محتوا براساس استاندارد، صدور آن و ورود بسته محتوایي و تفسير و استفاده از آن فراهم شود.
مديريتپذيري:5 با داشتن اطلاعات مبتني بر استاندارد در مورد دورهها، مربي و فراگير و نيز محتواي آموزشي، امكان مدیریت، سازماندهي و بكارگيري منابع راحتتر ميشود.

علاوه بر موارد مذكور مقياسپذیري نيز)2006Varlamis, Apostolakis,( به عنوان یكي از استانداردهاي لازم معرفي شده است:
مقياسپذيري:6 یادگيري فناوريها ميتواند به دليل خدمت به تعداد بيشتري از افراد و اهداف سازماني در قابليتها بسط داده شود. برگشت سازماني به سرمایهگذاري در توليدات

interoperability
accessibility
Re-usability
interchangeability
manageability
scalability
یادگيري الكترونيكي به شرطي افزایش ميیابد كه بتوانند در خارج از حوزهي اصلي خودنفوذ كنند.

از جنبههاي گوناگون ميتوان یک سيستم مدیریت یادگيري را مورد ارزیابي قرار داد. چهار محور زیر براي این ارزیابي پيشنهاد ميشود)2013BMI,(:
صلاحيت آموزش: داشتن یک شالودهي قوي براي آموزش، توانایي بهبود فعاليت هاي متقابل بين مدرسان، فراگيران و محتواي درسي
سهولت استفاده: حسي و ادراكيبودن كامل سيستم، شفافبودن نحوه دستيابي، تحویل و ارائه مواد آموزشي، تنظيم شدن تمرینات آموزشي براساس نياز فراگير
تناسب و توازن: دارابودن ظرفيت و توانایي براي روبهرو شدن با افزایش ظرفيت آموزشي و افزایش ظرفيت پذیرش فراگير
قابليت اجرايي: دارا بودن بخشهاي ثبتنام، پيگيري، مدیریت برنامهریزي و مكانيزم پشتيباني
ارزشگذاري: اقتصادي و عمليبودن ميزان سرمایهگذاري براي خرید یک سيستم، برآورده ساختن نيازهاي آموزشي یک موسسه به نسبت قيمت خرید سيستم
امنيت: توانایي كنترل تصادفي دستيابي به سرمایههاي سيستم از قبيل محتوا، خدمات ،ارائه دورهها اهداف آموزشي، ثبت سوابق فراگيران و سایر موارد

همانگونه كه ذكر شد، سيستمهاي مدیریت یادگيري بسيار متنوع بوده و از ابزارهاي مختلفي براي ایجاد فضاي مناسب یادگيري بهره ميگيرند. تعداد قابل توجه مخاطبان سيستم مدیریت آموزش و یادگيري فرهنگيان كه براساس آخرین آمار منتشر شده از سوي مركز برنامهریزي، منابع انساني و فناوري اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، در اردیبهشت سال 1393در مجموع 1000858 نفر معلم و كارمند در مقاطع مختلف تحصيلي در ادارت آموزش و پرورش استانهاي كشور و حوزه-ي ستادي را شامل ميشوند، ضرورت كسب شناخت مناسب از این سامانه را یادآور ميشود. این افراد براي برخورداري از دورههاي آموزشي در مسير ارتقاء شغلي خود به این سامانه جامع مراجعه ميكنند و بسته به نوع و ماهيت دوره از امكانات پيشبيني شده در سامانه برخوردار ميشوند. ازاین رو شناخت دقيق سامانه، امكانات و خدماتي كه ارائه ميكند، همچنين شناخت مولفههاي موثر در ارزیابي سامانه ضرورت دارد. از سوي دیگر دریافت بازخورد از همكاران در مورد ميزان مطلوب بودن این خدمات نيز به عنوان ابزاري براي بهبود كيفيت و مدیریت سامانه جایگاه ویژهاي براي مسئولان و دستاندركاران مدیریت آن خواهد داشت.

پيشينه پژوهش
سبحانينژاد و یوزباشي خصوصيات و ویژگيهایي را براي سيستمهاي مدیریت یادگيري ارائه نمودهاند كه عبارتنداز: هدایتگري، ایجاد امكان دسترسي به درسها براي فراگيران، مدیریت آزمون بعد از اتمام درس، ارائه گزارش از نتایج، هدایت به مراحل بعدي آموزش، مدیریت ثبت نام و ذخيره اطلاعات شخصي فراگير، تنظيم قوانين، تعيين استادان، ایجاد امكان دسترسي به پایگاههاي داده-هاي آموزش، تهيه گزارشهاي استاندارد، پشتيباني از درسهاي توليد شده، پشتيباني از استانداردهاي جهاني، مدیریت منابع آموزشي، ارتباط با كلاس مجازي و سيستم مدیریت محتوا ،تحليل روند آموزش، ذخيره پيشرفت كاربران، دسترسي به مجموعههاي گسترده از منابع آموزش و نيازسنجي)2011Abdollahi, (.
علاوه بر خصوصيات مذكور، هر سيستم مدیریت یادگيري به ابزارهایي نياز دارد.
عمادي)1386( ابزارهاي لازم براي یک سيستم مدیریت یادگيري را به این ترتيب معرفي كرده است: ابزارهاي تدوین محتواي دوره شامل: سرفصلها، دورهها، محتوا، فهرست واژهها، بانکهاي اطلاعاتي، ابزارهاي كمكي محتوا شامل جستجو، گردآوري، جمعبندي و استفاده از لوح فشرده، ابزارهاي ارتباطي شامل بحث و گفتگو، پست الكترونيكي، تخته كلاسي، تقویم و توصيههاي روزانه، ابزارهاي ارزشيابي و فعاليت شامل آزمونها، خود ارزشيابيها، تكاليف نظرسنجي ،ارائه مطالب قابل توجه فراگيران و بالاخره ابزارهاي دانشآموزي شامل روند پيشرفت تحصيلي، نمرههاي تحصيلي و انتخاب زبان مناسب)2011Abdollahi,(.
رهباردار و علي آبادي)2011Rahbardar, Aliabadi, ( به فرصتهاي جدیدي پرداختهاند كه ابزارهایي نظير سامانه مدیریت دروس ميتواند براي یادگيري فراهم كند. این برنامهها تحت وب هستند و كتابداران و استادان را در تهيه و بارگذاري منابع آموزشي، كنترل فرآیند آموزش و تدریس، مدیریت تكليف و اجرا و تصحيح آزمونهاي پيشرفت تحصيلي یاري داده و در ارائهي بازخوردهاي سازنده به فراگيران و تصحيح اشتباهات آنها كمک هاي فراواني ميكنند. محمد زاده-ي قصر و همكاران)2013Mohammadzadeye ghasr, etal, ( در پژوهش خود با هدف بررسيسبک هاي یادگيري براي سازگاري با مواد آموزشي دیجيتال، بر تاثير محتواي مناسب در اثر بخشي اجراي دورههاي آموزشي تاكيد داشتند. از سوي دیگر یافتههاي دلاور و قرباني)Dalavar, 2011Ghorbani.( در پژوهشي با هدف بررسي نقش آموزشهاي مجازي در یادگيري خلاق دانشجویان در دانشگاه بجنورد نشاندهنده عدم آشنایي مخاطبان پژوهش با سيستمهاي مدیریت محتواي یادگيري و مدیریت یادگيري بود .

هدف و سوالات تحقيق
این تحقيق از نوع تركيبي با طرح اكتشافي بود. در اجراي این طرح، تحقيق با پژوهش كيفي آغاز شد و براساس اطلاعات و یافتههاي این مرحله، ابزار مورد نظر براي اجراي بخش كمي ارائه گردید. هدف از این تحقيق شناسایي ساختار سامانه جامع آموزش و یادگيري كاركنان و بررسي نظر مخاطبان در مورد ميزان مطلوبيت مولفههاي ارزیابي سامانه و امكانات و خدمات ارائه شده درسامانه بود. دو سوال به شرح زیر در تحقيق مطرح شد:
سوال اول. ویژگيهاي ساختاري سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگيري كاركنان چگونه است؟
سوال دوم. كاركنان وزارت آموزش و پروش در مورد ميزان مطلوبيت هر یک از مولفههاي تعریف شده براي ارزیابي سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگيري فرهنگيان چه نظري دارند؟

يافتههاي كيفي
سوال اول پژوهش. ويژگيهاي ساختاري سامانه جامع مديريت آموزش و يادگيري كاركنان چگونه است؟
پس از مصاحبه با 4 تن از كارشناسان مركز آموزش نيروي انساني ،به منظور تجزیه و تحليل یافتههاي كيفي ابتدا متن مصاحبهها پياده شد. با هماهنگي مصاحبهشوندگان در مورد صحت اطلاعات توافق حاصل شد و سپس با استخراج نكات اصلي در متن مصاحبهها ادامه یافت. براساس این نكات به سایر منابع و مقالات و مستندات مراجعه شد تا تصویر دقيقتري از وضع موجود ارائه شود. در پاسخ به این سوال، به نقل از یكي از مصاحبه شوندگان به عنوان از فردي كه بر طراحي سامانه نظارت داشته است، معماري بكار رفته در طراحي سامانه را از نوع ال.تي اس.اي 1 یا معماريسيتم فناوري یادگيري معرفي شد كه داراي ویژگيهایي بشرح زیر است:
ال. تي .اس. ا از چندین روش فناورانه ازجمله Yourdon كه نوعي روش طراحي ساختارمند است، استفاده ميكند. موضوعات طراحي بصورت دانهاي سازماندهي ميشوند، از موضوعات با اجزاء درشت)سطح بالا( تا موضوعات با جزئيات بيشتر)سطح پایين(. گروهبندي دانههاي موضوع طراحي ،لایه پياده سازي انتزاعي ناميده ميشوند. پنج لایه)پيادهسازي انتزاعي( در این ساختار توصيف مي-شوند. بالاترین لایه، تعامل فراگير و محيط، سيستم را به محيط، تعاملات و فراگير تجزیه ميكند .همانطور كه در تصویر شماره 1 مشاهده ميشود تجهيزات سيستم ال.تي.اس.ا شامل فراگير، سبک یادگيري، رفتار، ارزشيابي، اطلاعات عملكرد، اطلاعات ارزشيابي، پایگاه داده سوابق ،مربي سيستم ،صفحه اول پرسوجو، محتوا صفحه اول، نشانگرصفحه اول، كتابخانه دانش، محتواي یادگيري، اجرا و
.)Farance, Tonkle,1998(چندرسانهاي است

شکل1. معماري سيستمهاي فناوري یادگيري یا LTSA ارائه شده توسط 1484IEEE

براساس اظهارات مصاحبهشوندگان الگوي آموزش كاركنان2 در طراحي سامانه مورد توجه قرار گرفته است. عناصر این الگوي عمومي شامل تجزیه و تحليل، طراحي، ایجاد، بكارگيري و ارزیابي است. مدل سنتي این الگو از یک رویكرد خطي بهره ميگيرد اگرچه مدل یكپارچه آن، توسعه دهندگان دورههاي آموزشي را قادر ميسازد تا اطلاعات را با سایر بخشها به اشتراك بگذارد و سایر بخشها را در توسعه دوره با هم تركيب كند)2006Dobbs, ( .

Learning technology system architecture: LTSA
ADDIE: Analyses, Design, Development, Implement and Evaluate
یكي دیگر از یافتههاي حاصل از مصاحبه با كارشناسان مركز آموزش نيروي انساني به كار بستاستاندارد ایزو15-100براي طراحي سيستم مدیریت محتواي یادگيري سامانه اشاره داشت. در واقع این سامانه سيستم مدیریت محتوا است. تصویر 2 چرخهي آموزش براساس این استاندارد را نشان ميدهد. چرخهي آموزش با تعيين نيازسنجي آموزش آغاز و با ارزشيابي نتایج آموزش به طور مرتب تكرار ميشود و پایشي دائمي بر تمام فرآیندها نظارت دارد)2013Arangit, ( :
15011406131560

محتوا

ارائه

مدیریت
و

یادگيري

مدیریت
و

اخبار

رساني

اطلاع

تكليف

و
ارزیابي

تعا
ملات
یادگيري

هاي

سيستم

وجود

مدیریتي

و

اطلاعاتي

پسند

شرایط

كاربر

بودن

آموزش

جامع

ارزیابي

مدل
سامانه
فرهنگيان

یادگيري

و

مولفه
ارزیابي

سامانه

هاي
LTMS

(
زماني
كریمي
،
،
1393
)

محتوا

ارائه

مدیریت

وقیمت: تومان

دسته بندی : مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید