ارزيابي كاهش تلفات حرارتي با استفاده از رنگ حاوي ميكرو ذرات سراميكي در ديواره داخلي يك اتاق با پانل سرمايش تشعشعي

قنبرعلي شيخ زاده1، علي اكبرعظمتي2*، آرمين سارائي3
1-دانشيار، دانشكده مهندسي مكانيك، دانشگاه كاشان، ([email protected])
دانشجوي دكتري، دانشكده مهندسي مكانيك، دانشگاه كاشان، ([email protected])
دانشجوي كارشناسي، دانشكده مهندسي مكانيك، دانشگاه علم و صنعت، ([email protected])

چكيده

زمينه و هدف
با توجه به محدود بودن و كاهش منابع انرژي و همچنين لزوم صرفه جويي در مصرف آن، اخيرا استفاده از رنگ هاي حاوي ميكروذرات سراميكي به عنوان عايق حرارتي و به منظور جلوگيري از اتلاف انرژي در صنايع مختلف و ساختمان ها مورد توجه قرار گرفته است. هدف از تحقيق حاضر شناخت تاثير عايق كنندههاي جديد مثل رنگ حاوي ميكرو ذرات سراميكي در ديواره داخلي يك اتاق با در نظر گرفتن پانل سرمايش تشعشعي و تاثير اين عايقها بر كاهش مصرف انرژي ميباشد.

روش بررسي
در كار حاضر، به منظور بررسي ميدان جريان و توزيع دما در يك اتاق با پانل سرمايش تشعشعي، يك محفظه سه بعدي با شرايط مـرزي مختلـف شبيه سازي شده است. همچنين تاثير پوشش رنگ با ميكرو ذرات سراميكي، رنگ آكرليك معمولي و حالت بدون رنگ در حالـت هـاي مختلـف بـا تغيير شرايط مرزي از جمله تغيير دماي ديوار و ضريب جذب، يك اتاق با پانل سرمايش تشعشعي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته و نتايج بـاهم مقايسه شده اند.
يافته ها
با استفاده از كد كامپيوتري نوشته شده، دماي سطح داخلي جدارهها براي شرايط مرزي مختلف بهدست آمده كه از آن ها به عنوان شرط مـرزي درمدلسازي استفاده شده است. در صورت استفاده از پانل سرمايش تشعشي ديواري، دمـاي اتـاق در تمـام حالـتهـا در محـدوده آسـايش حرارتـيمي باشد و كمترين دما مربوط به حالت استفاده از رنگ حاوي ميكرو ذرات سراميكي در ديواره هاي داخلي اتاق است.

نتايج
نتايج نشان دهنده آن است كه رنگ هاي حاوي ميكروذرات سراميكي در ديواره هاي داخلي يك اتاق با فرض تعبيه پانل سرد به عنـوان يـك عـايق حرارتي عمل نموده و باعث كاهش مصرف انرژي در حدود 22% مي شود.

واژه هاي كليدي: ميكرو ذرات سراميكي، كاهش مصرف انرژي، سرمايش تشعشعي، محيط زيست

Heat loss reduction using ceramic micro-particles in paint of the inner walls of a room
with radiation cooling panel

G.A. Sheikhzadeha, A.A. Azemati*b, A. Saraeic
a
Phd, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Kashan, Kashan 87317-51167, Iran.
*b Phd Student, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Kashan, Kashan 87317-
51167, Iran.([email protected])
cBachelor Student, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Science and Technology, Iran.

Abstract

Introduction and Aim
Limited resources and the need for energy conservation, makes the use of energy loss preventive thermal insulations like paints containing micro mineral particles an economic option in different industries and buildings. the aim of the current study is to investigate the effect of modern insulation such as paints with ceramic micro-particle in internal walls of a room with radiative cooling panels on energy consumption.

Method
In the present study, to investigate the flow field and temperature distribution in a room with a wall of radiation cooling, a three-dimensional cavity has been simulated with different boundary conditions. The effect of coating with ordinary acrylic paints and ceramic micro-particles in different states by changing the boundary conditions, like change wall temperature and absorption coefficient in a room with wall cooling radiation has been studied and the results were compared.

Findings
Using the computer code, the interior surface temperature is obtained for different boundary conditions and used as boundary condition for simulation. In case of using wall radiative cooling panels, room temperature is in the comfort zone in all cases, and the lowest temperature occurs when using paints with ceramic microparticles in the interior surfaces of the room.
Discussion
It was observed that the coating containing ceramic micro-particles acted as a thermal insulation and reduces energy consumption by about 22% .

Key Words: ceramic micro-particles, reducing energy consumption, radiation cooling, environment.
زمينه و هدف
با توجه به كاهش ذخيره هاي انرژي و بالا رفتن هزينه هاي استفاده از آن، اخيرا بهينه سازي مصرف انرژي و كـاهش تلفـات آن و هـم چنـين حفـظمحيط زيست از آلايند هها اهميت بسيار زيادي پيدا كرده است. به دليل ت اثير پوشش هاي خنك در بار سـرمايش و گرمـايش، اسـتفاده ا ز آنهـا دربخش ساختمان را ضرور ت يافته است. يكي از اثرات استفاده از اين پوششها افزايش ميزان بازتابش نور خورشيد ميباشد. نتايج مطالعات سينفا وهمكاران نشان ميدهد كه افزايش بازتابش نور خورشيد تابيده شده به سقف باعث كاهش بار برودتي حدود 27-11% مـي شـود[1]. كولوكوتـسا وهمكاران به بررسي پوششهاي معدني در اقليمهاي گرم پرداختند، نتايج آنها نشان ميدهد كه ايـن پوشـش هـا تـاثير بـه سـزايي در كـاهش بـار سرمايشي ساختمان ها دارد[2]. لي در بخش عايقكننده هاي سراميكي نشان داد كه اگر دماي خارج، صفر درجه سانتيگراد و دمـاي داخـل اتـاقCo20 نگهداشته شود، با استفاده از اين عايقكنندههـا ، مـصرف انـرژي بـيش از 12% كـاهش مـي يابـد[3]. همچنـين هـي و همكـاران از طريـق آزمايشهاي تصوير برداري حرارتي به نتايج مشابهي دست يافتند[4]. هوي و همكاران اختلاف دمـايي حـدود Co7/4 در ديـوار بـا پوشـش ذراتسراميكي در مقايسه با ديوار بدون پوشش اين ذرات را بهدست آوردند[5]. وانگ و همكاران با استفاده از مدلسازي پوشش هاي معـدني بازتابنـده نور خورشيدي، كاهش بار سرمايشي و گرمايشي را در مناطق مختلف آب و هوايي نـشان دادنـد [6]. سـينفا و همكـاران نـشان دادنـد كـه ذرات سراميكي افزودني به رنگ ها باعث كاهش ضريب انتشار و همچنين كاهش چشمگير اتلاف حراراتي مي شود[7]. كاو و همكـاران خـواص حرارتـي عايق كنندههاي سراميكي را مورد مطالعه قرار دادند. آنها نشان دادند كه اين ذرات داراي مقاومت بالايي در برابر اكسيد شدن، خوردگي و سايش نسبت به ديگر پوششهاي رنگي مي باشند[8]. ازكان و همكاران با استفاده از روش المان محدود، بهينهسازي مصرف انرژي و انتقـال حـرارت در پوشش هاي عايقكننده سراميكي را مورد مطالعه قرار دادند[9]. مطالعاتي كه پائول در زمينه استفاده از ذرات سـراميكي در رنـگ هـا انجـام دادهاست نشان ميدهد كه در صورت استفاده از آن ها مي توان كاهش مصرف انرژي تا 50 % را نيز شاهد بود[10]. عظمتي و همكاران نشان دادند كه با افزودن ميكرو ذرات معدني به رنگ، مقدار ضريب جذب به 19/0 كاهش يافته و همچنين بار حرارتي ساختمان نيز كاهش چشم گيري مي يابـد كـهاين باعث كاهش مصرف انرژي در حدود 14% ميشود[11]. رنگ هاي همراه با عايق كننده سراميكي با ايجـاد مـانع حرارتـي تابـشي از جديـدترين روش هاي عايق سازي جدارههاي ساختماني ميباشد[12]. در سال هاي اخير تحقيقاتي در خصوص استفاده از جدارههاي سرمايـشي صـورت گرفتـهاست كه بيشتر مطالعات مربوط به كارايي جدارههاي سرد در موضوعاتي مانند، بررسي آسايش حرارتي با استفاده از جداره سرد ، افـزايش ظرفيـتسرمايشي و كاهش ميزان مصرف انرژي و مباحث انتقال حرارت بوده است[13]. با توجه به مرور انجام گرفته در زمينه اثرات اسـتفاده از رنـگهـا وپوششهاي مختلف بر كاهش مصرف انرژي، اهميت اين موضوع و ضرورت پژوهش در اين زمينه مشخص شد. بههرحال گرچه، جنبههاي مختلفـيمورد بررسي قرارگرفته است، ولي انجام مطالعات بيشتر براي روشن شدن زواياي مختلف آن ضروري است. در تحقيق حاضر به كمك شبيه سـازيعددي سه بعدي فضاي يك اتاق با سرمايش تابشي، تاثير استفاده از رنگهاي حاوي ميكرو ذرات سراميكي كه ذرات كروي شكل توخـالي بـه قطـر 100- 30 ميكرون هستند در ديواره هاي داخلي آن بر كاهش مصرف انرژي و ايجاد شرايط آسايش حرارتي مناسب مورد بررسي و مطالعه قرار مي-گيرد. هدف از تحقيق حاضر شناخت تاثير عايق كنندههاي جديد مثل رنگ حاوي ميكرو ذرات سراميكي در ديـواره داخلـي يـك اتـاق بـا در نظـرگرفتن پانل سرمايش تشعشعي و تاثير اين عايقها بر كاهش مصرف انرژي ميباشد.

روش بررسي
مدل مورد نظر، مطابق شكل 1، اتاقي با ابعاد 3×3×3 متر ميباشد و فرض شده است كه اين اتاق از تمام جهات با هواي بيرون در تماس و از كـفبه زمين متصل باشد.

شكل1: هندسه و ميدان حل

براي رنگ ديواره داخلي اين اتاق سه وضعيت: 1- بدون رنگ، 2- با رنگ آكرليك و 3- رنگ حاوي ميكرو ذرات سراميكي، در نظر گرفته شده است.
ميكرو ذرات سراميكي، ذرات كروي شكل توخالي به قطر 100- 30 ميكرون هستند و استفاده از اين ذرات به عنوان يك عايق كننده معدني ضـريبصدور و مقاومت حرارتي جداره را بالا ميبرد و ضريب جذب را نيز كم ميكند. نتايجXRD نشان دهنده اين است كه ساختار اين ذرات از م ولايـت مي باشد و خواص شيميايي آن در جدول زير ارايه شده است [14].

جدول1: مواد تشكيل دهنده ميكرو ذرات سراميكي[14]
Chemical composition Percentage by mass
Silica, SiO2 55-60
Alumina, Al2O3 36-40
Iron oxide, Fe2O3 0/40-0/50
Titanium dioxide, TiO2 1/40-1/60
:ضرايب انتقال حرارت كلي ديواره ها ي اتاق مورد نظر، براي وضعيت هاي مختلف در جدول 2 آورده شده است

جدول2: ضريب انتقال حرارت كلي جداره ها[11]
كف
(W/m2.K) سقف
(W/m2.K) ديوار
(W/m2.K) ضرايب انتقال حرارت هدايتي
0/5682 0/2682 0/4347 بدون رنگ
0/5682 0/2631 0/4218 با رنگ آكرليك معمولي درديواره هاي داخلي
0/5682 0/2086 0/2978 با رنگ حاوي ميكرو ذرات سراميكي درديواره هاي داخلي

براي مدلسازي و بررسي آسايش حرارتي، در ابتدا دماي سطوح داخلي توسط كد نوشته شده محاسبه ميشود. بدين منظور معادلـه موازنـه انـرژيبراي هر يك از سطوح مدل مورد نظر به صورت زير نوشته مي شود كه اين معادله شامل دو بخش جابه جايي و تشعشع مي باشد[15].

hi Ai

Qi
اولين جملة سمت چپ معادلة (1) مربوط به انتقال حرارت جابه جايي ميان سطح داخلي ديوار و هواي اتاق مي باشد، و دومـين جملـه ، بـه انتقـال حرارت دريافتي سطح از طريق تشعشع ساير سطوح اتاق مربوط است. Qi ميزان حرارت انتقال يافته از سطح i مي باشد و مطابق رابطة (2) شـامل سه بخش است.
Qi =Qc(i) −Qr−in(i) −Qr−out(i)

كه در آن، (Qc(i مقدار حرارت انتقال يافته توسط سازوكار هاي هدايت و جابه جايي از سطح داخلي ديوار به محيط خـارج اسـت . همچنـين (Qr−in(i سهم سطح i از تابش خورشيدي ورودي به اتاق از طريق پنجره است. (Qrout(i نيز ميزان حرارت تابشي خورشيد بر روي سطح خارجي ديوار بيروني ميباشد. لازم به ذكر است با توجه به اينكه پنجره اي براي فضاي نمونه در نظر گرفته نشده و همچنين معادله انرژي براي سطوح داخلي ساختمان نوشته مي شود، لذا مقادير (Qr−in(i و Qr−out(i) برابر صفر در نظر گرفته مي شود.
⎛⎞
⎜⎟
Qc(i) =⎜⎜ Ti −Tout(i) ⎟⎟A
2333996-233820

k
b
i
1

k

b

i

1

⎜⎜ i + hout(i) ⎟⎟⎠

معادلة موازنه انرژي علاوه بر سطوح داخلي بايستي براي هوا نيز نوشته شود:

minf CP,air (Tair −Tinf )=∑iN=1hi Ai (Ti −Tair ) (۴)

شرط مرزي سطوح
دماي طرح تابستاني Co38، دماي زمين Tground=18 oCو ضريب صدور سطوح 9/0 در نظر گرفته مي شود. بررسي و مدلسازي هاي انجام يافته بر مبناي قرارگيري پانل سرمايشي تشعشعي در ديوار است كه دماي ديوارهي شرقي نيز برابر Tcool-wall=19oC در نظر گرفته ميشود[16]. همچنينخواص فيزيكي هوا (گرماي ويژه، لزجت ديناميكي، ضريب هدايت حرارتي، ضريب انبساط حرارتي وچگالي) در دماي K300 در نظر گرفته ميشـود كه در جدول3 ارايه شده است.

جدول3: مقادير استفاده شده در مدل سازي
مقادير/ واحد پارامترها
Tout = ٣٨ °C دماي هواي خارج اتاق
Tg = ١٨ °C دماي زمين
g= –٩/٨ m/s٢ شتاب جاذبه
β= ٠/٠٠٣۶۵ 1/K ضريب انبساط حرارتي هوا
μ=١/٧٨٩۴×١٠-۵ kg/m.s لزجت هوا
cP= ١٠٠۶/۴٣ J/kg.K گرماي ويژه هوا
a= ٠/٢ ضريب جذب هوا
α= ٣×١٠-۵ m٢/s ضريب پخش حرارتي هوا

شبكه بندي هندسه مورد نظر
براي حل عددي معادلات ديفرانسيل پاره اي در مكانيك سيالات، مشتق هاي پاره اي را بايد تقريـب زد، بـا ايـن تقريـب هـا مـشتق هـاي پـارهاي بـهعبارت هاي تفاضل محدودي تبديل ميشوند كه معادلات ديفرانسيل پارهاي را به معادلات جبري تبديل ميكنند[18-17]. در تمـام مـدل هـا بـراياطمينان استقلال جواب ها از تعداد نقاط شبكه و يافتن تعداد نقاط مورد نياز، شبكههاي متفاوتي مورد آزمايش قرار گرفتهاند و شار حرارتـي كـل وتشعشعي آن ها براي حالت ديوار بدون پوشش باهم مقايسه گرديده و نتايج بهدست آمده در جـدول 4 ارائـه شـده اسـت. همـان طـور كـه مـشاهدهميشود براي شبكه با تعداد سلول بيش از 216000 نرخ انتقال حرارت كلي تقريبا ثابت مانده است و داراي خطاي كمتر از 1 % مي باشد. همچنـينلازم ب هذكر است كه با توجه به سادگي شكل مورد مطالعه براي صرفهجويي در وقت و هزينه محاسبات، از شبكه بندي با سازمان استفاده مـيشـود .
بهدليل انتقال حرارت از مرزهاي سيستم و با توجه به اهميت آن در اطراف مرزها از شبكهبندي تطبيقي استفاده مي شود.

جدول 4: اثر افزايش تعداد نقاط شبكه بر انتقال حرارت كلي و تابشي
بار حرارتي تشعشي
Qradiation(w) بار حرارتي كل
Qtotal(w) تعداد سلول
N
187/59 282/165 1000
187/47 242/586 27000
187/51 238/4 64000
187/02 248/84 125000
187/75 262/6 216000
186/91 262/6 512000
3
1923024-83902

00.511.522.53 X
شكل2: هندسه جريان و ميدان حل

يافته ها
دماي سطوح داخلي حاصل از كد نوشته شده با نتايج مرجع [19] در جدول 5 مقايسه شده است. با توجه به نتايج ارايه شده در جدول 5، بيـشينه خطاي حاصل حدود 4/0% بهدست آمده كه قابل قبول مي باشد.

جدول 5: دماي سطوح (K): مقايسه نتايج كار حاضر و مرجع [19]
شمالي جنوبي شرقي غربي سقف كف
مرجع[19] 295/58 195/47 295/71 295/56 295/76 300/67
كار حاضر 296/89 296/89 296/89 296/89 296/91 300/67

با استفاده از كد كامپيوتري نوشته شده ، دماي سطح داخلي جدار هها براي شرايط مرزي مختلف بدست آمده و در جدول 6 ارايه شدهاند كه از آنها به عنوان شرط مرزي در مدلسازي استفاده شده است. همچنين لازم به ذكر است كه نتايج براي پانل سرمايـشي بـا دمـايC o 19 و دمـاي طـرحخارج تابستاني شهر تهران برابر با Co 38 مي باشد. با توجه به شرط مرزي دما ثابت نتايج بررسي شده حاكي از آن است كه در فـصل تابـستان بـا توجه به يكسان بودن شرايط محيطي و استفاده از پانل سرمايش تشعشعي، رنگ هاي حاوي ميكرو ذرات سراميكي به طور قابـل ملاحظـه اي مـانع تلفات حرارتي از ديوار هها شده است. توزيع دما در ديواره هاي داخلي بدون رنگ، در ديواره هاي داخلي با رنگ آكرليـك معمـولي و در ديـوار ه هـا ي داخلي با رنگ حاوي ميكرو ذرات سراميكي در فصل تابستان به ترتيب در شكلهاي 3، 4 و 5 قابل مشاهده است.

جدول 6: دماي سطح داخلي ديواره ها (K)
كف سقف ديوار دماي داخلي ديواره ها
295/5 296 296 بدون رنگ
295 296 296 با رنگ آكرليك معمولي در ديواره هاي داخلي
294/5 295 295 با رنگ حاوي ميكرو ذرات سراميكي درديواره هاي داخلي

شكل3: خطوط هم دماي اتاق بدون رنگ در ديواره ها (صفحه xyو5/1z =)

شكل4: خطوط هم دماي اتاق با رنگ آكرليك معمولي در ديواره هاي داخلي (صفحه xyو5/1z =)

32.52X(m)1.510.50 شكل5:خطوط هم دماي اتاق با رنگ حاوي ميكرو ذرات سراميكي درديواره هاي داخلي (صفحه xyو 5/1z =)

همانطوركه در شكلهاي 3 تا 5 مشاهده ميشود، در صورت استفاده از پانل سرمايش تشعشي ديواري، دماي اتاق در تمـام حالـتهـا در محـدودهآسايش حرارتي ميباشد، همانطور كه در شكل 5 مشاهده مي شود كمترين دما مربوط به حالت استفاده از رنـگ حـاوي ميكـرو ذرات سـراميكي در ديوارههاي داخلي اتاق است كه با توجه به خصوصيات آنها مشاهده ميشود كه در اين حالت لايه بندي حرارتي در نزديكي ديواره ها كـمتـر از دوحالت ديگر است كه اين نشان دهنده انتقال حرارت كمتر از سطح ديوار هها نيز مي باشد.
همچنين براي مقايسه و بررسي آسايش حرارتي، پروفيل دما در وسط اتاق براي سه حالت فوق در نمودار 1 نشان داده شده است. همـانطـور كـهمشاهده ميشود، پروفيل دما در حالت هاي ديوار بدون پوشش و با پوشش رنگ آكرليك تقريبا يكسان ميباشد، ولي پروفيل دما در حالت ديـوار بـاپوشش ميكرو ذرات سراميكي كاهش دمايي حدود 5/1 درجه را نسبت به آنها دارد كه اين كاهش دمايي كاهش مصرف انرژي را نشان ميدهد.

1494272144273

294294.5 T295(k)295.5296
نمودار1: پروفيل دماي عمودي در وسط اتاق براي حالت هاي مختلف

نرخ انتقال حرارت بهصورت كلي و تابشي در حالت هاي مختلف در جدول 7 آورده شده است. همانطور كه مشاهده مي شود در مـدل مـورد نظـر بـاشرايط مرزي مختلف و استفاده از پانل سرمايش تشعشعي ديواري حدود 70% انتقال حرارت بهصورت تابشي مي باشد.

جدول7: بار حرارتي كل در حالت هاي مختلف (W)
نرخ انتقال حرارت كلي نرخ انتقال حرارت تابشي وضعيت پوشش
262/6 187/75 بدون رنگ
254/62 182/5 با رنگ آكرليك معمولي درديواره هاي داخلي
207/4 150/22 با رنگ حاوي ميكرو ذرات سراميكي درديواره هاي داخلي

همانطور كه نشان داده شد، در صورت استفاده از پانل سرمايش تشعشي، در تمام حالتهـاي بررسـي شـده دمـاي اتـاق در محـدوده دمـايآسايش حرارتي ميباشد. ولي با توجه به مقايسه نرخ انتقال حرارت كلي در حالت هاي مختلف كه در جدول 6 ارائه شده اسـت، كـم تـرين بـارحرارتي مربوط به استفاده از رنگ حاوي ميكروذرات سراميكي در ديواره هاي داخلي اتاق مي باشد.

نتيجه گيري
ميدان جريان و توزيع دما در يك اتاق بدون رنگ، با رنگ آكرليك معمولي و با رنگ حاوي ميكرو ذرات سراميكي در ديواره هاي داخلي با استفاده از نرم افزار گمبيت و فلوئنت مدلسازي شد. نتايج نشان دهنده آن است كه كمترين دما و بار حرارتي، مربوط به استفاده از رنگ حاوي ميكرو ذرات سراميكي ميباشد و در صورت استفاده از رنگ حاوي ميكرو ذرات سراميكي، دماي اتاق بسيار نزديك به دماي آسايش مي شود. همانطور كه مشاهده ميشود رنگ حاوي ميكرو ذرات سراميكي به عنوان يك عايق كننده حرارتي عمل مي نمايد و در صورتي كه مقايسه بين ديوار با رنگ حاوي ميكرو ذرات سراميكي در ديواره هاي داخلي و ديوار بدون رنگ انجام شود (با فرض تعبيه پانل سرد)، ميزان صرفهجويي انرژي در فصل تابستان حدود 22% مي باشد و اين حاكي از تاثير به سزاي جداره سرد و استفاده از رنگ حاوي ميكرو ذرات سراميكي در كاهش مصرف انرژي مي باشد. همچنين نتايج نشان مي دهد كه در صورت استفاده از پانل سرمايشي تابشي، حدود 70% از بار حرارتي كل بهصورت تشعشعي مي باشد.
مراجع:
[1] A. Synnefa, M. Santamouris , H. Akbari, 2007, Estimating the effect of using cool coatings on energy loads and thermal comfort in residential buildings in various climatic conditions, Energy and Buildings, Vol. 39, pp. 1167–1174. [2] D. Kolokotsa, P. Maravelaki-Kalaitzaki, S. Papantoniou, E. Vangeloglou,M. Saliari, T. Karlessi, M. Santamouris, 2012, Development and analysis of mineral based coatings for buildings and urban structures, Solar Energy, Vol. 86, pp. 1648–1659.
Y. C. Lee, 2008, Results of insulated demo projects in China, China National Center, China.
D. J. Hei, M. Hei, 2009, Thermal imaging testing on interiors showing energy savings when using Insuladd test, VIE. Inc, USA.
S. Hui, T. Hongwei, T. Athanasios, 2011, The effect of reflective coatings on building surface temperatures, indoor environment and energy consumption—An experimental study, China, Energy and Buildings, Vol. 43, pp. 573–580. [6] L. Wang, Y. Wang, X. G. Sun, J. Q. He, Z. Y. Pan, Y. Zhou, P.L. Wu, 2011, Influence of pores on the thermal insulation behavior of thermal barrier coatings prepared by atmospheric plasma spray, China, Materials and Design, Vol. 32, pp 36–47.
A. Synnefa, M. Santamouris, I. Livada, 2006, A study of the thermal performance of reflective coating for the urban environment, Greece, Solar Energy, Vol. 80, pp. 968–981.
X. Q. Cao, R. Vassenb, D. Stoever, 2004, Ceramic materials for thermal barrier coatings, Germany, Journal of the European Ceramic Society, Vol. 24, pp. 1–10.
S. Ozkan, I. Yasar, C. Erdal, 2005, Finite element modeling of the effect of the ceramic coatings on heat transfer characteristics in thermal barrier applications, Turkey, Materials and Design, Vol. 26, pp. 357–362.
[10] T. Paul, 2004, Study of ceramic microsphere insulation with a consideration of the wider implications, UK. [11] علي اكبر عظمتي، عباس سالمي تجرد، حسين حسيني، بهزاد شيركوند هداوند، مدلسازي عايق كننـده هـاي معـدني موجـود در رنـگ هـاي ساختماني جهت بهينه سازي انرژي، مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس بين المللـي گرمـايش ، سـرمايش و تهويـه مطبـوع ، خـرداد 1391، هتـل المپيك، تهران، ايران.
[12] E. Allen, J. Iano, Fundamentals of Building Construction Materials and Methods, 278 5th ed., Wiley, 2008. [13] اميررضا صابونچي، شبيه سازي عددي ميدان جريان وانتقال حرارت در يك اتاق با سرمايش تشعشعي، پايان نامـه كارشناسـي ارشـد مهندسـيمكانيك، دانشگاه كاشان، 1388.
[14] Suryavanshia, A.K., Swamy, R. N., 2002, Development of lightweight mixes using ceramic microspheres as fillers, Cement and Concrete Research, Vol.32, pp .1783–1789. مهدي معرفت، سيد عليرضا ذوالفقاري، امير اميدوار، طراحي مناسب نما و پوسته خارجي ساختمان، روشي موثر بـراي جلـوگيري از رخـداد [15] .26ميعان در سيستمهاي سرمايش تابشي سقفي، نشريه انرژي ايران، مرداد 1385، سال دهم، شماره
حسين خراساني زاده، قنبرعلي شيخ زاده، اميررضا صابونچي، هادي بت شكن، “مطالعه و مقايـسه اثـر پانـل هـاي سـرمايش تابـشي سـقفي وديواري بر توزيع دما، سرعت و انتقال حرارت در يك اتاق مسكوني”، مهندسي مكانيك مدرس، سال 13، شماره 9، ص ص 149-160، آذر 92.
K. Hoffman, S. T. Chiang, 1993, Computational Fluid Dynamics for Engineers, Engineering Education System.
Anderson, 1995, Computational Fluid Dynamics: the Basics with Applications.
M. Rahimi, A. Sabernaeemi, 2011, Experimental study of radiation and free convection in an enclosure with under-floor heating system, Energy Conversion and Management, Vol 52, PP.2752–2757.قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید