امکانسنجی فنی، اقتصادي و زیستمحیطی جایگزینی گرمایش شهري
متعارف با منابع انرژي زمین گرمایی در ایران
یونس نوراللهی1*، حسین یوسفی1، علی حسین رضایان2، هادي فارابی اصل3
1استادیار گروه مهندسی انرژیهاي نو و تجدیدپذیر، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران،- ایران [email protected]
2استادیار گروه مهندسی علوم زیستی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران،- ایران
[email protected]
3دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مهندسی انرژیهاي تجدیدپذیر، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران،- ایران
[email protected] چکیده
زمینه و هدف
بهرهبرداري از انرژي زمین گرمایی براي گرمایش محیطی و منطقهاي، یکی از مناسبترین و متـداول تـر ین روشهـا ي اسـتفاده مسـتقیم ازحرارت زمین است که چندین دهه تجربه در مناطق وسیعی از جهان، باعث کسب اطلاعات مفیدي از نحوة اجراي پروژههاي زمین گرمایی و نتایج حاصله گردیده است .
روش بررسی
این تحقیق به بررسی اقدامات اولیه انجام شده جهت استفاده مستقیم از انرژي زمین گرمایی پرداخته و در ادامه با استفاده از GIS و اطلـسزمین گرمایی ایران، شهرهاي واقع در حوزههاي زمین گرمایی را مورد شناسایی قرار میدهد. سپس با بررسی میزان مصرف 4 حامل اصـلی انرژي (نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز طبیعی) در بخش خانگی، تجاري و عمومی جهت مصارف گرمایشی در شهر هاي فوقالذکر پرداخته و در نهایت ملاحظات اقتصادي و زیست محیطی حاصل از جایگزینی سیستم گرمایشی متعارف با انرژي زمین گرمـایی را مـوردارزیابی قرار میدهد.
نتایج و یافته ها
نتایج نشان میدهد که در صورت بهره برداري از انرژي زمین گرمایی با کاربري گرمایش ساختمان ها و فضاهاي خانگی، تجاري و عمومی در شهرهاي واقع در حوزههاي زمین گرمایی سالانه در مصرف بیش از 378 میلیون لیتر نفت سفید ،150 میلیون لیتر نفت گـاز، 64 میلیـونلیتر نفت کوره و 1370 میلیون مترمکعب گازطبیعی صرفه خواهد شد که میتواند براي صادرات اختصاص یافته و بیش از 725 میلیون دلار به صورت سالانه عاید کشور نماید .محاسبات مربوط به هزینه احداث سیستم متمرکز گرمایش شهري براي شهر سرعین نیز انجـام شـده ونشان داده شده است که این هزینه تقریبا برابر 2/3 میلیارد تومان و هزینه تامین هر کیلوواتساعت انرژي حرارتی برابر 107 تومـان اسـت.
دوره بازگشت سرمایه براي این پروژه نیز برابر 5/3 سال برآورد شده است. میزان افت دماي سیال عبورکننده از لولههـاي انتقـال، برابـر 3 درجه سانتیگراد و بازدهی سیستم یادشده (با در نظرگرفتن تزریق مجدد به زمین و تلفات حرارتی لولههاي انتقال سیال) برابر 46% برآورد شده است.
واژه هاي کلیدي: انرژي زمین گرمایی، استفاده مستقیم، برآورد اقتصادي، زیستمحیطی ، شهر سرعین،سیستم اطلاعات جغرافیایی.

1- مقدمه
زمین منبع عظیمی از انرژي حرارتی است که این حرارت به طریقههاي متفاوتی از جمله فورانهاي آتشفشانی، آبهاي موجـود در س یسـتم هـا ي زمینگرمایی و یا به واسطه خاصـیت رسـانایی1 از بخشهاي درونی به سطح زمین هدایت میشود. انرژي حرارتی موجود در زیر پوسـته زمـین،انرژي زمین گرمایی نامیده میشود[1].
حرارت به طور مداوم از هسته زمین به خارج آن جریان مییابد و به لایههاي سنگی در سـطوح بـالاتر منتقـل مـیگـردد . هنگـام یکـه حرارت و فشار کافی وجود داشته باشد برخی از سنگها ذوب شده و تشکیل مواد مذاب را میدهند. در اکثر موارد، مـواد مـذاب در زیـر پوسـتهزمین باقی مانده و سبب گرم کردن سنگها و آبهاي جوي نفوذي اطراف خود گاهی تا 370 درجه سانتیگراد میشود. بخش اعظم این آبها در داخل شکافها و فضاهاي خالی موجود در سنگهاي متخلخل پوسته محبوس شده و ذخیرهاي طبیعی از آب داغ را فراهم میآورد که منبع زمـ ین گرمایی یا سیستم زمین گرمایی نام دارد که امروزه بشر قادر است با استحصال این آبهاي گرم زیرزمینی از آنها بهره بـرداري نمایـد.کاربردهاي انرژي زمین گرمایی به طور کلی به دو بخش عمده طبقه بندي میگردد[2].
تولید برق (استفاده غیرمستقیم از انرژي حرارتی)
استفاده مستقیم از انرژي حرارتی
استفاده حرارتی از انرژي زمین گرمایی به معناي بهرهبرداري از انرژي حرارتی درون زمین است در این حالت، انـرژي زمـین گرمـا یی بـه انـرژيالکتریکی تبدیل نمیشود بلکه به صورت مستقیم از انرژي حرارتی آن استفاده میگردد. به طور کلی مخازن زمین گرمایی که دماي آنهـا کمتـر از150 درجه سانتیگراد هستند براي تبدیل به انرژي الکتریکی داراي توجیه اقتصادي بالایی نیستند[3]. لذا این گونه مخـازن زمـین گرمـا یی جهـتبهرهگیري مستقیم از انرژي حرارتی مورد استفاده قرار میگیرند و به طور کلی، درجه حرارت سیال زمین گرمایی مورد نیاز براي استفاده حرارتـیبه مراتب کمتر از میزان مورد نیاز براي تولید الکتریسته میباشد ولی نرخ استحصال حرارت در این حالت به مراتـب بیشـتر از تولیـد الکتریسـتهاست [4].
به طور کلی استفادههاي مستقیم از انرژي زمین گرمایی را میتوان در چند گروه طبقه بندي کرد که در هر گروه کاربردهاي مختلفـی وجـود داردکه با توجه به شرایط اقتصادي، اجتماعی، جغرافیایی و اکولوژیکی هر منطقه در موارد خاصی قابل استفاده میباشد:
تأمین گرمایش منطقهاي2
کاربردهاي کشاورزي3
کاربردهاي صنعتی4
استحمام و آب درمانی5
ذوب برف و یخ6
پمپ حرارتی زمین گرمایی7
استفادههاي گرمایشی از منابع آبهاي داغ زیر زمینی پس از جاذبههاي گردشگري و آبدرمانی سنتی، قدیمی ترین و رایجتـر ین نـوع اسـتفاده ازاین منابع است. تأمین گرمایش ساختمان ها به صورت مستقل و منفرد و یا به طور محلی و منطقهاي انجام میگیرد به این صـورت کـه آب گـرممورد نیاز با دمایی حدود 60 درجه سانتیگراد یا بیشتر جهت تأمین حرارت یک سیستم گرمایش منطقهاي از یک یا چند چاه حفـر شـده در یـک

Heat Flow
District heating
Agricultural applications
Industrial applications
Bathing and balneology
Snow and ice melting
Geothermal heat pump
مخزن زمین گرمایی تأمین میگردد. آبهاي زمین گرمایی از درون یک مبدل حرارتی عبور نموده و از این طریق حرارت آنها بـه آب شـهري ودر نهایت به ساختمان ها منتقل میگردد[5 و 6]. آب زمین گرمایی پس از عبور از داخل مبـدل مجـدداً بـه درون مخـزن زمـین گرمـایی تزریـقمیگردد. (شکل 1). از آن جا که این روش تأمین حرارت، روش اقتصادي و بی آلایش از نظـر محـیط زیسـت اسـت ،کـاربرد آن در بسـیاري ازکشورها رو به افزایش میباشد. مطابق شکل 2، حدود 14% از کل انرژي تولید شده زمین گرمایی براي کاربرد مستقیم مربوط به گرمایش منطقهاي ساختمانها است.

شکل 1 تأمین گرمایش ساختمان ها به صورت محلی و منطقهاي [1]

شکل 2- استفاده مستقیم از انرژي زمین گرمایی در دنیا در سال 2010 [7]
استفاده حرارتی از انرژي زمین گرمایی در حال حاضر در بسیاري از کشورهاي دنیا در حال بهره بـرداري میباشـد و حتـی توانـایی تـامین انـرژيحرارتی در کشورهاي سردسیر از جمله کشور ایسلند را نیز دارا میباشد. با عنایت به دائمی بودن و عدم وابستگی این منبع انرژي به شرایط آب و هوایی (مانند بسیاري از انرژي هاي تجدیدپذیر مثل باد و خورشید) استفاده از آن از قابلیت اطمینان بسیار بالایی برخوردار میباشد .در جدول 1 میزان بهره برداري 15 کشور اول دنیا در کاربرد مستقیم انرژي زمین گرمایی به همراه نرخ سرانه استفاده (مصارف حرارتی ) در سـال 2010 ارایـهشده است.

جدول 1- میزان بهره برداري از انرژي زمین گرمایی در 15کشور اول دنیا به همراه نرخ سرانه استفاده [7]
سرانه استفاده مستقیم از انرژي زمین گرمایی kWh/yr.Capita kWh/year کشور
15/6 2/09×1010 چین
51 1/57×1010 امریکا
1380 1/25×1010 سوئد
143 1/02×1010 ترکیه
56 0/71×1010 ژاپن
1400 0/70×1010 نروژ
21000 0/67×1010 ایسلند
540 0/359×1010 فرانسه
43/3 0/354×1010 آلمان
181 0/29×1010 هلند
47/5 0/276×1010 ایتالیا
268 0/271×1010 مجارستان
440 0/26×1010 نیوزلند
710 0/24×1010 کانادا
270 0/21×1010 سوئیس

2- منابع انرژي زمین گرمایی در ایران
از سالیان بسیار دور ایرانیان از منابع آبهاي گرم براي استحمام و آبدرمانی استفاده میکردند. اما علاقه مندي به استفاده صنعتی از انـرژي زمـینگرمایی در ایران بر می گردد به زمانی که کارشناس سازمان ملل متحد »جیمز مک نیت« در دسامبر سال 1974 به ایران سفر کرد. در سـال 1975 قراردادي بین ایران و ایتالیا به منظور پژوهش و اکتشاف انرژي زمین گرمایی در بخش شمال غرب کشـور منعقـد گردیـد. در سـال 1983 نتیجـهپژوهش منجر به معرفی 4 منطقه پتانسیل دار انرژي زمین گرمایی در شمال غرب کشور گردید. این 4 منطقه شامل: سبلان، دماوند، خوي- ماکو و سهند میباشد [5].
از سال 1996 تا 1999 سازمان انرژيهاي نو ایران عهده دار پروژه اکتشاف منابع انرژي زمین گرمایی در سراسر کشور گردید و طـی ایـن پـروژهبیش از 10 ناحیۀ پتانسیل دار دیگر نیز معرفی گردیدند.
در سال 2007 با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی1 انتخاب سایتهاي پتانسیل دار انرژي زمین گرمایی توسط محققین ایرانی دانشگاه کیوشو ژاپن انجام شده و 18منطقه پتانسیل دار معرفی شدند که 8,8% از مساحت ایران را شامل میشود به عنوان منـاطق احتمـالی وجـود انـرژي زمـینگرمایی شناخته شدند[8].

1 Geographical Information System (GIS)
با توجه به اینکه حوزه سبلان با بیشترین احتمال وجود انرژي زمین گرمایی به عنوان نخستین ناحیه ، جهت بررسی دقیقتـر بـراي حفـار يهـا ي اکتشافی و ارزیابی ظرفیت مخازن انتخاب گردیده بود از سال 1995 مطالعات امکان سنجی و اکتشافات سطحی در این منطقه انجـام شـده و پـنجناحیه امید بخش تعریف گردید. به منظور بررسی شرایط زمین شناسی زیر سطحی و ارزیابی و شبیه سازي مخازن در بین سالهاي 2002 تا 2004 سه حلقه چاه عمیق اکتشافی حفر گردید . نتیجه شبیه سازي مخزن منجر به تعریف پروژه احداث نیروگاه 55 مگاواتی در سبلان به عنـوان اولـیننیروگاه زمین گرمایی در کشور گردید. 18 منطقهاي که به عنوان مکانهاي مناسب جهت استخراج انرژي زمین گرمایی شناسـایی شـده اسـت درجدول شماره 2 نشان داده شده است و نقشه مناطق پتانسیل دار نیز در شکل شماره 3نشان داده شده است[8].

شکل 3- نقشه مناطق پتانسیل دار انرژي زمین گرمایی ایران، [8]

3- شناسایی و انتخاب شهرهاي مناسب
به منظور شناسایی شهرهاي مجاور در مناطق پتانسیل دار زمین گرمایی اقدام به مقایسه جایگاه مناطق زمین گرمایی ( با اسـتفاده از اطلـس انـرژيزمین گرمایی ایران [8]) با اطلس جغرافیاي ایران نمودیم که نتیجه حاصل در جدول 2 نشان داده شده است. براي نصب و راه اندازي سیستمهاي گرمایش زمین گرمایی بایستی امکان سنجی لازم انجام پذیرد. از مهمترین عوامل موثر و قابل ذکر در این امکان سنجی میتوان بـه امکـان سـنجیفنی انتقال سیال از مخزن زمین گرمایی تا محل مصرف سیال اشاره نمود. بنابراین در این بخش، هر کدام از محـدوده هـا ي مهـم بـراي اسـتفاده ازانرژي زمین گرمایی بررسی و نتایج ارایه میشود.

جدول 2 – مقایسه جایگاه مناطق زمین گرمایی با استفاده از اطلس انرژي زمین گرمایی ایران، [9]
شهرهاي واقع در مناطق زمین گرمایی مساحت منطقه زمین
گرمایی (2Km ) نام منطقه زمین گرمایی استان
مشکین شهر ، سرعین 13037 سبلان اردبیل
دماوند ، فیروزکوه 4648 دماوند تهران
خوي، چالدران 3257 خوي_ماکو آذربایجان غربی
آذرشهر، اهر، اسکو ، سراب ، مراغه ، بناب ، کلیبر ، هریس ، بستان آباد 3174 سهند آذربایجان شرقی
بزمان 8356 بزمان سیستان و بلوچستان
خاش 4310 تفتان سیستان و بلوچستان
بیرجند ، سربیشه ، خوسف ، 46628 طبس-فردوس خراسان جنوبی
میمه ، نظنز 2334 خور اصفهان
تکاب ، چاراویماق 4639 تکاب _ هشترود آذربایجان غربی
محلات ، دلیجان 13648 محلات مرکزي
زنجان ، آب بر 3285 زنجان زنجان
اسدآباد ، رزن 4283 آوج همدان
کاشمر ، تربت حیدریه ، فردوس 7107 کاشمر خراسان مرکزي
رامسر 5532 رامسر گیلان
آمل 1697 آمل مازندران
بافت ، بم ، جیرفت 11525 بافت کرمان
بندر لنگه ، میناب ، بندر عباس،رودان، ده بارز 3191 میناب _ بندعباس هرمزگان
بستک 4191 لار_بستک هرمزگان

3-1- فاصله از بازار بالقوه مصرف
فاصله منبع زمین گرمایی از بازار بالقوه مصرف، پارامتر بسیار مهمی در رابطه با توجیه فنی و اقتصادي اسـتفاده از ایـن سیسـتم گرمایشـی بشـمارمیآید . شعاع اقتصادي انتقال یعنی حداکثر فاصله اقتصادي بین حوزه زمین گرمایی و بازار مصرف که اساساً تحت تـأث یر یکسـري از پارامترهـايهزینهاي قرار دارد. بنابراین میتوان دریافت که بعد فاصله نقش بسیار مهمی در بالا/پایین بردن هزینههاي سرمایه گذاري اولیـه و جـاري خواهـدداشت. در حال حاضر طولانیترین خط لوله از منبع زمین گرمایی تا محل استفاده به طول 60 کیلومتر در کشور ایسلند و متوسط جهانی آن حدود 25 کیلومتر میباشد. لذا با این دیدگاه در بین شهرستانهاي نزدیک به حوزههاي زمین گرمایی، شهرهاي واقع در شعاع حداکثر 25 کیلـومتري ازحوزههاي زمین گرمایی انتخاب شدند که نتایج در جدول 2 ارایه شده است. بـه منظـور افـزایش دقـت در انتخـاب شـهرها و منـاطق مسـتعد ازنقشههاي تهیه شده در محیط GIS استفاده شده است .
3-2- برآورد انرژي مصرفی سالیانه جامعه هدف
با مراجعه به ترازنامه انرژي سال 1387مصرف کل 4 حامل انرژي (نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گـاز طبیعـی) در بخـش خـانگی، تجـاري،عمومی به تفکیک شهرهاي منتخب (جدول 2) در سال 1387جهت مصارف گرمایشی تعیین گردید[10]. در ستون مربوط به مصرف بخشهـا ي خانگی، تجاري و عمومی، مقدار مصرف واقعی گاز طبیعی بر حسب میلیون متر مکعب با کسر 7% از مصرف مرتبط با پخـت و پـز درج گردیـدهاست .
جدول 3- مصرف واقعی گرمایشی توسط حاملهاي انرژي شهرهاي واقع در حوزه زمین گرمایی در بخش خانگی ، تجاري و عمومی [9]
گاز طبیعی نفت کوره نفت گاز نفت سفید شهرهاي واقع
در مناطق زمین گرمایی استان
خانگی تجاري عمومی (میلیون متر مکعب) بخش خانگی تجاري عمومی
(هزار لیتر) 38 134 637 9172 مشکین شهر اردبیل
2 9 46 670 سرعین اردبیل
34 372 1667 1119 دماوند تهران
14 161 723 485 فیروزکوه تهران
104 3432 12489 62440 خوي آذربایجان غربی
26 861 3133 15665 چالدران آذربایجان غربی
20 657 2390 11950 شاهین دژ آذربایجان غربی
25 839 3054 15269 تکاب آذربایجان غربی
31 232 1696 3339 آذرشهر آذربایجان شرقی
72 547 3989 7854 اهر آذربایجان شرقی
13 103 750 1477 اسکو آذربایجان شرقی
35 268 1956 3850 سراب آذربایجان شرقی
124 935 6809 13404 مراغه آذربایجان شرقی
64 481 3503 6897 بناب آذربایجان شرقی
7 57 420 826 کلیبر آذربایجان شرقی
8 60 442 871 هریس آذربایجان شرقی
14 105 771 1519 بستان آباد آذربایجان شرقی
15 117 856 1685 چاراویماق آذربایجان شرقی
0 1023 3225 6261 خاش سیستان و بلوچستان
2 26218 14792 63749 بیرجند خراسان جنوبی
0/1 168 575 2480 سربیشه خراسان جنوبی
0/06 111 381 1642 خوسف خراسان جنوبی
18 204 608 1046 میمه اصفهان
40 446 1329 2285 نظنز اصفهان
27 2087 2427 4066 محلات مرکزي

25 1882 2189 3667 دلیجان مرکزي
218 4599 10570 59461 زنجان زنجان
3 70 161 906 آب بر زنجان
39 378 890 6055 اسدآباد همدان
8 84 197 1344 رزن همدان
47 1740 1323 8269 کاشمر خراسان رضوي
68 2548 1937 12107 تربت حیدریه خراسان رضوي
13 499 380 2374 فردوس خراسان رضوي
8 7 216 1852 رامسر گیلان
157 261 1941 2664 آمل مازندران
9 2232 966 5284 بافت کرمان
19 4708 2038 11143 بم کرمان
25 6060 2623 14345 جیرفت کرمان
0 2 2417 372 بندر لنگه هرمزگان
0 5 5219 803 میناب هرمزگان
0 33 35117 5406 بندر عباس هرمزگان
0 9 9448 1454 رودان هرمزگان
0 2 2942 452 ده بارز هرمزگان
0 0/8 861 132 بستک هرمزگان
1370 64,746 150,103 378,111 جمع کل مصرف

3-3- ملاحظات اقتصادي
مطابق جدول 3 با بهره گیري از انرژي زمین گرمایی در مصارف گرمایشی در 44 شهر مندرج در جدول مذکور که به عنوان شهرهاي مسـ تعد انرژي زمین گرمایی شناخته شدهاند، سالانه 378,111 هزار لیتر نفت سفید ،150,103 هزار لیتر نفت گاز ،64,746 هزار لیتر نفت کـوره و 1,370 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در بخش خانگی تجاري و عمومی صرفه جویی خواهد شد و امکان صادرات حاملهاي فـوق فـراهم گردیـده و درنتیجه مقدار درآمد حاصل از صادرات براي کشور مطابق جدول 4 خواهد بود .
این مقدار صرفه جویی به خصوص در ذخیره سازي گاز طبیعی در نقاط پرمصرف به منظور پیک سایی و مصرف گاز طبیعی در فصـل سـرماحائز اهمیت است. با علم بر این که هر بشکه نفت صادراتی معادل 91/158 لیتر میباشد، محاسبات ارزش صادرات براي حاملهاي نفـت سـفید،نفت گاز، نفت کوره بر اساس نرخ صادرات نفت خام ایران هر بشکه 97 دلار انجام شده است. همچنین بر اساس نرخ گاز طبیعـی صـادراتی بـهترکیه در سال 2010(300 ریال به ازاء هر متر مکعب) ارزش صادرات گاز طبیعی محاسبه گردیده است [11].
جدول 4 میزان درآمد ارزي حاصل از صادرات حاملهاي انرژي صرفه جویی شده در اثر جایگزینی سیستم گرمایش شهري با انرژي زمین گرمایی [9]
ارزش صادرات
(دلار)
قیمت واحد جمع کل مصرف
در شهرهاي واقع در حوزه زمین نوع حامل انرژي (بخش خانگی تجاري عمومی)
گرمایی 294,374,876 قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی
97 دلار 378,111 نفت سفید (هزار لیتر)
150,103 نفت گاز (هزار لیتر)
64,746 نفت کوره (هزار لیتر)
43,135,5118
قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی صادراتی 3000
ریال 1,370 گاز طبیعی (میلیون مترمکعب)
725,729,994 جمع کل

4- هزینه هاي احداث سیستم گرمایش شهري از طریق انرژي زمینگرمایی در شهر سرعین
براي احداث سیستم گرمایش متمرکز شهري از طریق انرژي زمین گرمایی مطالعات و اقدامات اجرایی گوناگونی باید صورت پذیرد که زمینههاي اصلی سرمایهگذاري جهت احداث سیستمهاي گرمایشی ژئوترمال را به شرح زیرمیتوان بیان نمود:
الف) چاههاي زمین گرمایی
اکتشاف
حفاري
واحد پمپاژ
حقوق بهرهبرداري
اجاره یا خرید زمین
خط لوله اصلی انتقال
واحد پمپاژ
مخازن ذخیره
شبکه توزیع
واحد مبدل حرارتی
واحد پمپاژ
کنترل اتوماتیک
کنتور براي تعیین میزان فروش
میزان هزینههاي سرمایهگذاري اولیه از مکانی بـه مکـان دیگربسـته بـه میـزان دسترسـی بـه منـابع انـرژي ژئوترمـال، عمـق منبـع، دمـاي سـیال،فاصله از منبع تا بازار مصرف و نرخ تراکم جمعیت بسیار متغیر است.
4-1- میزان سرمایهگذاريهاي مورد نیاز در دنیا
میزان سرمایه گذاري در میدانهاي زمین گرمایی وابستگی شدیدي به شرایط و ویژگیهاي مخزن و میدان زمین گرمایی مورد مطالعه دارد. از جمله عوامل موثر میتوان عمق مخزن، شرایط زمین شناسی، دماي مخزن و ویژگیهاي شیمیایی مخزن را نام برد. سرمایهگذاري انجام شده جهت تولید هر کیلوواتساعت انرژي حرارتی (جهت گرمایش منطقهاي) به همراه زمان برگشت سرمایهگذاري در برخی از کشورهاي پتانسیل دار انرژي زمـین -گرمایی تا سال 2010 مطابق جدول 5 است.
جدول 5 سرمایهگذاري انجامشده جهت تولید هر کیلوواتساعت انرژي حرارتی (گرمایش منطقهاي) [9]
زمان برگشت
سرمایه (سال) هزینه سرمایهگذاري براي تولید هر کیلوواتساعت انرژي حرارتی (100 دلار) کشور
2/1 6/8 چین
2/9 8/5 یونان
3/1 6/9 سوئد
3 8 ترکیه
4/1 7 ژاپن
3/9 9 نروژ
2/4 6/3 ایسلند
4/1 8 سوئیس
3/6 8 هلند
3 10 مجارستان
2/1 7/5 نیوزلند
2 7/3 فرانسه

شهر سرعین در5،48 درجه طول شرقی و 5,38 درجه عرض شمالی با مساحتی در حدود 400 هکتار، در 28 کیلومتري غرب شـهر اردبیـل قـراردارد. ارتفاع متوسط شهر از سطح دریا 1650 متر میباشد. طبق سرشماري انجام شده در سال 1390 جمعیت شهري سرعین برابر 4440 نفـراعلام شده است. میزان مصرف گاز طبیعی در این شهر که که صرف گرمایش خانگی، تجاري و عمومی شده است (صرفنظر از مصارف پخت و پز) برابر 8/2 میلیون مترمکعب در سال است. در این مطالعه سعی میشود اسن میزان انرژي با استفاده از انرژي زمین گرمایی تامین گردد.
مطابق بررسیهاي انجام شده توان حرارتی مورد نیاز شهر سرعین براي تامین گرمایش ساختمانها برابر 3400 کیلووات یـا 29,784,000 کیلـووات -ساعت در سال است. بنابراین هزینه سرمایهگذاري براي تولید یک کیلوواتساعت انرژي حرارتی در سرعین برابر 107 تومان تخمین زده میشود .
در محاسبات انجام شده در این مقاله نشان داده شده که هزینه بازگشت سرمایه نیز برابر 5/3 سال است. در جدول 6 هزینـه کـل پـروژه احـداثسیستم گرمایش متمرکز شهري در شهر سرعین (به عنوان نمونه) آورده شده است.

جدول 6 هزینه کل پروژه سیستم گرمایش متمرکز شهري با استفاده از انرژي زمینگرمایی در شهر سرعین [9]
هزینه کل (هزارتومان) هزینه جاري (هزارتومان) هزینه ثابت (هزار تومان)
3,198,284

هزین
ه

انرژي
مصرفی

پمپ
و

موتور
الکتریکی

هزین

ه

انرژي

مصرفی

پمپ

وقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید