صفحات 15 – 22
19994273660

نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره 19 شماره1 بهار 1393
59843211654

بررسی نحوه ارتباط میان دو مفهوم حس مکان و
دلبستگی به مکان در خوابگاه دانشجویان

علی ا کبر حیدری1، قاسم مطلبی۲، فاطمه نکوییمهر3
عضو هیئت علمیدانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.
استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه بین المللی واحد پیام نور عسلویه، عسلویه، ایران.
)تاریخ دریافت مقاله: 5/5/92، تاریخ پذیرش نهایی: 24/12/92(
چکیده
امروزه مفاهیمیچون حس مکان و دلبستگی به مکان در ادبیات معماری و شهرسازی به ویژه در حوزه مطالعات محیطی بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این در حالی است که سازوکار ارتباط میان این دو مفهوم چندان تبیین نشده است. پژوهش حاضر پس از تعریف مفاهیم حس مکان و دلبستگی به مکان و بررسی عوامل تاثیرگذار بر آنها، به ارائه مدلی چهار وجهی از اجتماع این دو مفهوم تحت عنوان مدل نظری پژوهش میپردازد. سپس مدل به دست آمده را در دو نمونه موردی خوابگاه ارم و خوابگاه قدس از مجموعه دانشگاه شیراز به آزمون میگذارد. به منظور گردآوری دادهها، از مصاحبه عمیق و پرسشنامه بسته استفاده گردید و جهت تحلیل نتایج پیمایش ،از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان از آن داشت که میان حس مکان و دلبستگی به مکان رابطه معنادار بسیار قوی وجود دارد. عوامل کالبدی محیط، هم در ایجاد حس مکان و هم در ایجاد دلبستگی به مکان از اهمیت بالایی برخوردار هستند. عامل زمان در ارتباط با خلق حس مکان، کمترین درجه اهمیت را دارد این در حالی است که در شکل گیری دلبستگی به مکان، این عامل بعد از عوامل کالبدی، از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است .
واژههای کلیدی
مکان، حس مکان، دلبستگی به مکان، عوامل کالبدی، زمان، خوابگاه دانشجویی.
16

مقدمه

بس یاری از دانش جویانی که ب ه منظور تحصیل به ش هرهایی غیر از محل سکونتش ان میرون د، محیط خوابگاه را برای اقامت خوی ش انتخ اب مینمایند. خواب گاه به عنوان مکانی اس ت که افراد در آن برای مدت زمانی مش خص و محدود س ا کن هس تند و پ س از اتم ام دوره تحصی ل مجب ور به ت رک آن میش وند. این اف راد در آن ب ه چن ان تجارب جدی دی از زندگی دس ت مییابند که پیش از آن در محیط خانه خود با آن مواجه نش ده اند. غالباً س اختار کالب دی و عملک ردی خواب گاه ب رای ای ن افراد ب ا خانه متف اوت اس ت. بر این اس اس، چنیـن به نظر می رس د که مکان خواب گاه، محیطـی مناس ب ب رای ارزیاب ی احساس ات متف اوت
1- ادبیات موضوع
در ای ن بخ ش ب ه بررس ی تعاری ف کل ی م کان، ح س م کان و دلبس تگی به مکان و عوامل تاثیرگذار بر هر کدام پرداخته میشود .
نتایج این بخش به استخراج مدل نظری پژوهش منجر میگردد.
1-1- تعریف مکان
روانشناس ان محیط و محققین حوزه جغرافیای انسانی بیش از چنـد ده ه اس ت ک ه رابطه هیجان ی انس ان و مکان ه ا را مورد مطالعه قرار دادهاند. برخی از اندیشمندان این حوزه که به مکان توج ه داش ته اند، ب ر ای ن باورن د ک ه معنا به م کان نس بت داده می ش ود و بر اث ر رابطه هیجانی مردم و مکان ه ا به وجود می آید .گروه ی این رابط ه را بر مبن ای زندگی روزمره انس ان می دانند که ای ن نگ رش زیربن ای پدیدارشناس ی مکان نی ز قرار گرفته اس ت .تعل ق ب ه م کان از مه م تری ن مباحث مرب وط به مکان اس ت که مبیـن احساسـات مثبـت فرد نسـبت به مـکان اسـت )Seamon, 2008,120(. آلتم ن بر این اعتقاد اس ت ک ه تعلق به مکان چیزی بی ش از تجرب ه عاطف ی و شـناختی مکان ب وده و عقای د فرهنگی مرتب ط کنن ده افراد با مکان را نیز ش امل میش ود. وی همچنین معتقد است که این ارتباط در طول زندگی اتفاق میافتد و تجربه بلندمـدت از مـکان میتواند به چنین ارتباطی منجر شـود )Low & Altman, 1992,168(.
بـه طور کلی مکان، فضایی اس ت که طی یک فرایند فرهنگی ،فـردی و گروهـی معنـادار میشـود )Low&Altman,1992,168(. در واقع افراد براس اس تجارب، ارتباطات اجتماعی، احساس ات و اف کار خ ود در بس تر کالبدی فضا ب ه آن مفهوم مکان میبخش ند )Stedman, 2003,72(. در عی ن حال ش کل گیری مکان، فرایندی اجتماع ی و برگرفته از ارتباطات اجتماعی و فعالیتهای درون آن نیز میباش د. بنابراین با توجه به آنکه معانی، اجزا و فعالیتها در مکان کالبدی تجس م مییابند و به وس یله ش ناخت انسان خلق میش وند، درک اینک ه چگون ه چنی ن معانی ای برای اف راد ایجاد میگردد، حائز اهمیت است )Relph,1976, 50(.
30012042930

اف راد در بازه ه ای زمان ی مختلف، از هن گام ورود، در طول زمان اقام ت و هن گام فار غ التحصیلی به ش مار آید. ل ذا در این مقاله ای ن م کان ب ه عن وان نمونه م وردی مورد اس تفاده ق رار گرفت. ه دف ای ن پژوه ش، مقایس ه مفاهیم ح س مکان و دلبس تگی ب ه م کان و ارائ ه رابط ه می ان آن دو اس ت. ب رای ای ن منظ ور پ س از ارائ ه تعاری ف مختلف و بررس ی عوام ل تاثیرگ ذار در آنها، ب ه اس تخراج م دل پژوهش ی پرداخت ه و جه ت بررس ی و اثب ات نح وه ارتب اط میان این دو، مفاهیم به دس ت آمده در دو نمونه م وردی خوابگاه ارم و خوابگاه قدس واقع در دانش گاه ش یراز به آزمون گذاشته شد.
1-۲- حس مکان
در ح وزه پدیدارشناس ی، ح س م کان هم ان حقیق ت مکان اس ت و بیش تر به معنای ویژگیها و خصلت های غیر مادی مکان است که معنایی نزدیک به روح مکان دارد؛ به این معنا که بعضی از مکانها از چنان جاذبه ای برخوردارند که به فرد نوعی احساس وصف ناش دنی القا میکنند و او را س رزنده، شاداب و علاقهمند به حض ور و بازگش ت ب ه آن مکان ه ا میکنن د. توآن، ب ه جای حس م کان از اصطلاح مکان دوس تی اس تفاده میکن د و آن را پیوندی پ ر محب ت و تاثیرگذار میان م ردم و مکان ها میدان د که میتواند زیباشناختی حسی یا عاطفی را ایجاد نماید )Tuan, 1980, 6(.
اصط لاح ح س م کان در حوزهه ای علم ی، جامع ه ش ناختی ،فرهنگ ی و روانش ناختی، معان ی بس یار وس یع و متفاوت ی دارد .پژوه شهای انجام شـده نش ان میدهد که محیط ع لاوه بر عناصر کالب دی، ح اوی پیام ها، معانی و رمزهایی اس ت که مردم براس اس نقش ها، توقعات و انگیزههای خود آنها را ادرا ک و رمزگشایی میکنند و در مورد آن به قضاوت میپردازند. این حس کلی که پس از ادرا ک و قضاوت نسبت به محیطی خاص در فرد به وجود میآید، حس مکان نامیده میشود که باعث هماهنگی فرد و محیط، بهره برداری بهتر از آن، رضایت استفاده کنندگان و در نهایت احساس تعلق نسبت به آن مکان و تداوم حضور در آن میشود )Relph,1976, 55(.
مفه وم ح س م کان از ی ك س و ریش ه در تجربهه ای ذهن ی اف راد همچ ون خاط رات، س نت ه ا، تاری خ، فرهن گ و اجتم اع و … دارد و از دیگ ر س و متاث ر از عوام ل عین ی و بیرون ی در محی ط همچ ون منظ ر، ب و، ص دا و … اس ت ک ه منج ر ب ه ش کل گی ری تداعیه ای مختل ف نس بت ب ه آن م کان ب رای اف راد میش ود )فلاح ت ،1385(. بنابرای ن ح س م کان، مفهومیکل ی و پیچیده از احساس ات و دلبس تگی انس ان نس بت ب ه محی ط اس ت ک ه در اث ر انطب اق و اس تفاده انس ان از م کان ب ه وج ود میآید. ب ه بیانی دیگ ر، ح س م کان ام ری از پی ش تعیی ن ش ده نیس ت بلک ه از تعامل انس ان ب ا مکان در جریان زندگی روزمره ف رد ایجاد میگردد .1-۲-1- عوامل موثر بر حس مکان
ح س م کان مع رف ه ر دو جنب ه توصیف ی و عاطف ی از تجربه محی ط اس ت. ای ن ب دان معناس ت که مفهـوم حس م کان، هم مفهومیروان ی اس ت و ه م مفهومیکالب دی. بن ا به نظر اس تیل ،ح س مکان، تجربه تمام آن چیزهایی اس ت که اف راد به مکان ها داده ان د. ب ه اعتق اد وی، مجموع ه عوامل ی که حس م کان را به وج ود میآورن د، ب ه دو دس ته کل ی تقس یم میش وند: عوام ل شـناختی- ادرا کـی و عوامـل کالبـدی)Steele, 1981, 35(. عوامل کالب دی شـامل تم ام خصوصیـات فضای ی و فرمی شـکل دهن ده م کان اس ت؛ ای ن در حال ی اس ت ک ه عوام ل ادرا کی – ش ناختی ش امل معان ی و مفاهیمی اس ت ک ه بع د از ادرا ک م کان توس ط ف رد رمزگش ایی میش ود. بنابرای ن ح س م کان را نمیت وان تنها حس عاطفی نس بت به یک مکان نامید بلکه دارای یک س اختار ش ناختی نی ز میباش د که منجر به ش کل گی ری پیوند می ان فرد ب ا معان ی و مفاهیم موج ود در مکان میگ ردد. در نتیجه میتوان چنی ن برداش ت نم ود ک ه میان اف راد مختلف بس ته ب ه تجارب ، انگیزهها و ذهنیت شان حسهای مختلفی به وجود می آید.
در پژوهش ی دیگر یورگنس ن) 2۰۰1(، بر مبنای تئ وری “نگرش”1، برای مکان سه بعد در نظر میگیرد. احساسات فرد در ارتباط با مکان بیانگر بعد عاطفی2، فهم و باور وی از کالبد مکان شکل دهنده بعد ش ناختی3 و تمایلات رفتاری وی در ی ک مکان معرف بعد رفتاری4 مـکان هسـتند )Jorgensen, 2001,237(. این ابعاد به نوعی متناظر ب ا م دل س ه وجه ی کانت ر از حس مکان اس ت، ب ه ای ن ترتیب که ابعاد شناختی متناظر با فرم، ابعاد رفتاری متناظر با عملکرد و ابعاد عاطفی متناظر با تصورات فرد است )Hashemnezhad et al, 2013(. براساس مدل کانتر، مکان بخشی از فضای طبیعی یا فضای ساخته ش ده اس ت که به لح اظ مفهومییا مادی، محدوده ای مش خص دارد و نتیجه روابط متقابل میان سه عامل رفتار انسانی با مفاهیم و مشخصات کالبدی مربوط به آن است) Canter,1977,139(.
بررس ی ادبی ات، ای ن نکت ه را نش ان میده د ک ه ویژگیه ای کالب دی، ن ه تنها باع ث تمایز محیطه ای مختلف میش ود، بلکه در معان ی ک ه اف راد از آن محی ط ادرا ک مینماین د نی ز تاثیرگ ذار اس ت. اس تیل مهم ترین عوامل کالب دی موث ر در ادرا ک مکان که بر روی حس مکان تاثیرگذار هس تند را شامل عواملی چون: اندازه ،مقی اس، اجزا، تنوع، فاصله، بافت، تزئینات، رنگ، بو، صدا، دما و تن وع بصری تعریف میکن د. او همچنین خصوصیاتی نظیر هویت ،

تاری خ، تخی ل و توه م، راز و رمز، ش ور و خاطره، س رگرمی5، اس رار6، خوش ایندی7، ش گفت انگی زی8، امنی ت9، س رزندگی1۰، قابلی ت زندگی11 و حافظه12 را موجب برقراری رابطه متمرکز با مکان میداند )Steele, 1981,35(. ب ا مقایس ه تطبیق ی دو م دل اس تیل) 1981( و کانتر) 1977( ، میتوان چنین نتیجه گرفت که عوامل فرم و عملکرد در م دل کانت ر، متناظر با عوامل فیزیکی اسـتیل و نیز عامل معنا در مدل کانتر، متناظر با عوامل شناختی- ادرا کی استیل است که خود ش امل پارامترهایی چون عوامل فرهنگی، هویت، تاریخ، سرگرمی ،خوشایندی، امنیت، سرزندگی، قابلیت زندگی، خاطرات میباشد.
1-3- دلبستگی به مکان
دلبس تگی ب ه م کان، رابط ه نمادین ایجاد ش ده توس ط افراد نس بت ب ه مکان اس ت که معن ای احساسـی، عاطف ی و فرهنگی مش ترکی ب ه یک فضای خاص میدهـد و مبنایی برای درک فرد و گروه نسبت به محیط است)Low & Altman, 1992,5(. دلبستگی ب ه مکان ی ک بعد از کلیت حس مکان و وابس تگی عاطفی مثبت اسـت که بین فرد و مکان توسـعه مییابد )Stedman, 2003,72( و نتیجه اعتقادات و احساسات مثبتی است که فرد در فرایند تعامل با مکان و معنا بخشی به آن خلق میکند )Rubinstein &Par Melee, 39 ,1992(. بین میزان دلبستگی فرد به مکان و توجه او به مکان ،ارتباطی مس تقیم وجود دارد. این امر متاثر از مجموعه فعالیت ها و تعام لات بی ن انس ان- م کان و انس ان – انس ان در ی ک م کان خاص است)Ralph, 1976 & Low & Altman, 1992( . دلبستگی به مکان به واسطه علاقه، شناخت و تجربه فرد نسبت به مکان و براس اس ویژگی های فردی، گروهی و فرهنگی مختلف و ارتباطات اجتماع ی بیـن آنها س اخته میشـود )Low & Altman, 1992,5(. در واق ع این امر براس اس تعامل ش ناختی، عاطف ی و رفتاری بین اف راد، گروه ه ا و مـکان کالب دی- اجتماع ی ب ه صورت ی آ گاهانه و یـا ناآ گاهانـه و در طـول زمـان شـکل میگیـرد )Riley, 1992,17(.
1-3-1-عوامل موثر در دلبستگی به مکان
با مروری بر متون و مطالعات انجام ش ده در زمینه دلبس تگی به مکان، میتوان عوامل موثر در ایجاد یا ارتقای حس دلبس تگی به مکان را در قالب برخی عناوین زیر طبقه بندی نمود .
1- عوامل کالبدی
مطالع ات فراوان ی در زمینه دلبس تگی ب ه مکان انج ام گرفته
اس ت ک ه به نقش کالبد مـکان در این باره تکی ه دارند. مطالعات اس تدمن ک ه پیرام ون نقش بُع د کالبدی م کان بر دلبس تگی به مکان صورت گرفته است، به نقش مستقیم آن در رضایت مندی و نق ش غیرمس تقیم آن ب ر دلبس تگی به م کان اش اره دارد که در عیـن حـال متاثر از معانـی نمادین مکان نیز میباشـد )Stedman, 2003a,73(. زمینـه و بس تر م کان، وج ود خدم ات و تس هیلات ،موقعیت قرارگیری مکان در زمینه شهری و نحوه ارتباط با پیرامون و بسیاری مشخصات دیگر، از جمله مواردی هستند که در مجموعه مطالعات به آنها اشـاره شـده اسـت)Bonaiuto et al, 1999, 335(.
تصویر 1- انطباق مدل استیل و کانتر در ارتباط با عوامل موثر در حس مکان.
18
2- عوامل اجتماعی
اص ولاً روانشناس ی محی ط نه تنها بـا بُعد کالبدی م کان بلکه بـا بُعـد اجتماعـی آن نیـز سـروکار دارد )Secchiaroli & Bonnes, 671,1995(. ارتب اط مثب ت بی ن ف رد و مکان کالبدی با احس اس رضای ت روحی او از ارتباطات اجتماعی موجود در مکان در ارتباط اس ت ب ه گون ه ای ک ه تج ارب و تعام لات اجتماعی ک ه در مکان اتف اق میافت د، ام کان معن ا بخش یدن ب ه آن را ب رای فرد میس ر مینمای د. برخ ی از محققی ن، دلبس تگی ب ه م کان را مبتن ی ب ر مشارکت مردم در مکان، میزان اشتغال در شبکههای اجتماعی و تعاملات فرهنگی دانسته اند )Marcus, 1995,116 (.
3- عوامل فرهنگی
فرهنگ ه ای مش ابه افـراد و گروههـا در ی ک جامع ه، در شـکلگیری دلبسـتگی بـه یـک مـکان خـاص تاثیـر بسـزایی دارد )Low,1992 & Hummon,1992(. دلبس تگی به مکان وابس ته به فعالی ت هایی اس ت ک ه اف راد در قال ب مقتضی ات فرهنگی خود انجام میدهند )Low & Altman, 1992,7(.
4- عوامل فردی
میـزان دلبس تگی ب ه م کان از ف ردی ب ه ف رد دیگ ر متف اوت اسـت)Tuan, 1979,399(. افراد براساس ترجیحات آ گاهانهای که ناش ی از خصوصی ات و ویژگیه ای ف ردی آنه ا اس ت، مکان ها را انتخاب میکنند و به آن دلبس ته میش وند. فردیت فرد در جهت گی ری اجتماع ی و نحـوه توس عه ارتباط ات اجتماع ی وی دارای
.)Riley, 1992,19(اهمیت است
5- خاطرات و تجارب
دلبستگی به مکان عموماً پس ازآنکه افراد تجربه ای درازمدت در ی ک مکان دارنـد، اتفاق میافتد و در این فرایند، مکان معنای وسـیعی بـرای فـرد مییابـد )Tuan, 1974; Kaplan, 1995,172(. در ای ن رابط ه ت وآن، ب ر وج ود عامل ی ب ه عن وان ریش ه داری در م کان اش اره دارد ک ه ب ه معن ای همبس تگی و یکی ش دن ف رد با مـکان اسـت)Tuan, 1980,6(. ریل ی در پژوهـش خ ود دریافت که دلبس تگی ب ه مکان برخاس ته از خاطرات دوران رش د فرد اس ت .او بر این عقیده اس ت که انس ان مکانی را بیشتر به یاد میآورد که وقایع مطلوبی را در آن تجربه کرده است )Riley, 1992, 19(.
6- رضایتمندی از مکان
رابط ه عاطف ی بین فرد و مکان، به رضایت وی از مکان و نحوه ارزیاب ی او از آن م کان بس تگی دارد )Bonnes & Secchiaroli, 102 ,1995(. ای ن ام ر ن ه ضرورتاً بلک ه به احتمال زی اد هنگامیبه وقوع میپیوندد که نیازها و توقعات انسان در مکان برآورده گردد .بنابراین یکی از مهم ترین ابعادی که در این زمینه باید مورد بررسی ق رار گیرد، میزان رضایت مندی افراد از مکان اس ت. هرچه نیازها و توقع ات در م کان برآورده گ ردد، احتمال توس عه رابطه عاطفی مطل وب ت ر ب ا آن نی ز افزای ش مییاب د )Fisher et al, 1985,190( . 7- عوامل فعالیتی
یک ی از موثرتری ن ویژگی ه ای م کان ک ه در ارتقای دلبس تگیاف راد ب ه آن مکان نق ش دارد، فعالیتها و تعاملات بین انس ان- مکان اس ت )Rubistain & Parmelee, 1992; Relph, 1976; Low
& Altman, 1992(. در واق ع ای ن امر ریش ه در نحوه تعامل افراد با م کان کالب دی و اجتماعی در قال ب تعاملات ش ناختی، رفتاری ،عاطفی و معنایی دارد که نتیجه آن دلبس تگی به مکان اس ت؛ به ای ن ترتی ب ک ه ن وع فعالیت های موجود در مکان، س بب کس ب معن ا از م کان میگ ردد و کس ب معنا، خود زمینه س از دلبس تگی بـه مـکان اسـت )Relph, 1976; Brown, 1992; Low & Altman,
1992(. مطالع ات نش ان میده د دلبس تگی ب ه م کان ب ا وج ود رویدادها و مراسم دوره ای یا فعالیتهای مداوم و حا کم بر مکان تقویت میگردد )Low & Altman, 1992,7(.
8- عامل زمان
عام ل زم ان ی ا ب ه عبارت ی ط ول م دت س کونت، در افزای ش دلبستگی به مکان نقش دارد )Bonaiuto et al, 1999(. عامل زمان در بزرگس الان و ک ودکان ب ه عنوان عامل ی تعیین کنن ده در میزان دلبستگی به مکان مطرح شده است که هم در فرایند و هم در میزان دلبستگی به مکان قابل مطالعه میباشد )Low & Altman, 1992(.
۲- چارچوب نظری پژوهش
آنچه تا کنون مورد بررس ی ق رار گرفت، ارائه مدل های مختلف پیرام ون ح س مکان و دلبس تگی به م کان و عوام ل تاثیرگذار بر ای ن مفاهیم بود. جهت اس تخراج مدل نظ ری پژوهش، ابتدا در ج دول1، معیاره ای س نجش حس م کان و دلبس تگی به مکان مورد قیاس تطبیقی قرار گرفت. در این راس تا، عوامل هش تگانه دلبس تگی ب ه مکان ب ا مجموعه عوامل س ه گانه ح س مکان که از ه م پوش انی م دل اس تیل و م دل کانت ر اس تخراج گردی د، ب ا یکدیگر تجمیع ش ده و در نهایت چهار عامل اس تخراج گردید که م دل نظ ری پژوه ش را ش کل میدهد. ب ه این ترتی ب که عامل ف رم و عوام ل کالب دی از ح س م کان ب ا ویژگی ه ای کالب دی از دلبس تگی به م کان تحت عنوان «عوامل کالبدی» دس ته بندی ش دند؛ عامل عملکرد از حس مکان با عامل فعالیت از دلبس تگی ب ه م کان ب ه عن وان «عوام ل عملک ردی» دس ته بن دی ش دند؛ عام ل معن ا از حس م کان با عوام ل اجتماع ی، فرهنگی، فردی ،خاط رات و تج ارب و رضای ت مندی هم ارز ش ده و روی هم رفته تح ت عن وان «عوام ل ادرا کی-ش ناختی» تبیین ش دند. «عامل زم ان» از دلبس تگی ب ه مکان که هی چ عامل متناظ ری از عوامل حس مکان را نداش ت نیز به صورت مجزا در مدل نظری پژوهش وارد ش د. بنابرای ن از مجم وع عوام ل تاثیرگ ذار در ح س مکان و عوامل تاثیرگذار در دلبس تگی به مکان، چهارعامل شامل عوامل کالب دی، عوام ل عملک ردی، عوام ل ادرا کی-ش ناختی و عام ل زمان به عنوان عوامل چهارگانه یا مدل نظری پژوهش اس تخراج گردید )تصویر2(.
3-روش تحقیق
پیـش از آنکـه ب ه تبیین روش تحقی ق پرداخته شـود، ضروری اس ت مختصـری پیرامـون معرفـی نمونهه ای م وردی پژوه ش مطرح گردد. مجتمع پردیس ارم که به خوابگاه ارم معروف است ،در تپه ای مجاور میدان ارم در سایت پردیس دانشگاه شیراز واقع شده و شامل محوطه بسیار بزرگی است که بر فراز زمینهای مرتفع مشـرف به شهر شیراز قرار گرفته است. طراح این مجموعه مینورو یاماسـا کی13 طـراح و معم ار مرکـز تجـارت جهانی نیویورک اس ت .خوابـگاه قـدس نی ز از دیگ ر خوابگاهه ای متعل ق به دانشـگاه ش یراز اسـت که در انتهای بلوار ارم جنب میدان دانش جو واقع در بافت شـهری است. این خوابگاه در 11 طبقه احداث شده است و طبقه ششـم تا نهم آن محل اقامت دانشـجویان کارشناسی ارشد بوده و در بقیه طبقات، دانشجویان کارشناسی سا کن هستند .
در این پژوهش با مراجعه به دو خوابگاه، به توزیع پرسشـنامه در بین افراد نمونه مبادرت گردید. پس از تکمیل پرسشنامه های اس تنباطی15 پرداخت ه ش د. در س طح توصیف ی از توزی ع فراوان یمطل ق و نس بی و تجمع ی اس تفاده گردید. در س طح اس تنباطینی ز ب ا توجه به ماهیت متغیرها از ضریب همبس تگی، رگرس یون و آزمون مقایسه میانگین ها استفاده شد.
4-شناخت جامعه آماری مورد مطالعه
با اس تناد به فرمول کوکران16، تعداد 154 پرسشنامه به صورت تصادف ی می ان دانشـجویان ه ر دو خواب گاه توزی ع ش د. از ای ن تع داد ،77 نف ر در خواب گاه ارم و 77 نفر در خوابگاه قدس س ا کن بودند. براسـاس توزیع فراوانی تحصی لات جمعیت مورد مطالعه ،3 نف ر س طح تحصی لات کاردان ی و 128 نف ر س طح تحصی لات کارشناس ی و 23 نف ر س طح تحصی لات کارشناس ی ارش د بودند .اطلاعات گردآوری ش ده نشان میدهد، گستره فراونی تحصیلات دانشجویان مورد مطالعه در مقطع کارشناسی هستند .
تحقیـق، بـا اس تفاده از نـرم اف زار )SPSS WIN17 (، بـه پـردازش دادههـا از روش ه ای آم اری مناس ب در دو سـطح توصیفـی14 و
مدل پژوهش دلبستگی به مکان حس مکان مجموعه کلیه عوامل عوامل کالبدی × فرمی 1
× ویژگی های کالبدی 2
عوامل عملکردی × عملکردی 3
× فعالیتی 4
عوامل ادرا کی – شناختی × معنایی 5
× فرهنگی 6
× فردی 7
× خاطرات و تجارب 8
× رضایتمندی 9
زمان × زمان 10
جدول 1- استخراج چارچوب نظری چهارگانه پژوهش از مجموع عوامل موثر در حس مکان و دلبستگی به مکان.
تصویر ۲- استخراج چارچوب نظری چهارگانه پژوهش از مجموع عوامل موثر در حس مکان و دلبستگی به مکان.
2995942149960

کكالبديییي

عواامل
مکكانن

حس

گانه

سه

مدلل
هم

اازز

وو

ااستیيل

مدلل

پوشانیي
کكانتر

چهاررووجهیي

مدلل
پژووهش
گانه

هشت

عواامل

مکكانن

به

ددلبستگیي
ااجتماعیي

عواامل
فرهنگیي

عواامل
فردديییي

عواامل
ررضایيت

اازز

منديییي
مکكانن

وو

خاطرااتت
تجربیياتت
فعالیيتیي

عواامل
ززمانن

عامل

عواامل
کكالبديییي
شناختیي

وو

ااددررااکكیي

عواامل
عملکكردد

عامل
ززمانن

عامل
حس

مکكانن

معنا
عملکكردد
يییي
کكالبديییي

کكالبديییي

عواامل

مکكاننقیمت: تومان

دسته بندی : معماری و شهرسازی

دیدگاهتان را بنویسید