صفحات 57 – 7۰
24351073660

نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره 19 شماره1 بهار 1393
64199911654

تدبیر چارچوب مدیریت دانش برای سیاست گذاری
یکپارچه در کلان شهر تهران*

زهره عبدی دانشپور1، وحیده ابراهیم نیا**۲، ئه سرین محمودپور3
استاد گروه برنامهریزی شهری و منطقهای، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای، گروه شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای، گروه شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
)تاریخ دریافت مقاله: 3/5/92، تاریخ پذیرش نهایی: 24/12/92(چکیده
توجی ه ضرورت سیاس تگذاری یکپارچه در ش هرها، وجود عرصههای موضوعی سیاس تگذاری و نیز سیاسـت گذاران چندگان ۀ درگی ر در برنامهری زی و سیاس ت گذاری کلانش هری و تولید سیاس ت های غیریکپارچه و ناهماهنگ اس ت. چنین سیاس ت هایی به عناصر و مسیرهایی غیریکپارچه و چندپاره ،ناهماهن گ، متناق ض و رقابت ی می انجامنـد. منبع ی مه م ب رای تنظیم س ازوکارهای مناس ب برای دستیابی به یکپارچگی و به پیامدهای مثبت آن، دانش و مدیریت دانش است، با این توجه که یک چال ش اصلی سیاسـت گذاری کلانش هری، نبود اطلاعات مناس ب ،کام ل ، در دسـترس و یکپارچه و وجود نامعلومی هایی اس ت که سیس تم مورد تصمیمگیری و سیاس تگذاری را احاطه می کند. هدف ای ن مقال ه، ردیاب ی ابعـاد یکپارچگـی در سیاس ت گذاری کلان ش هر تهران، بـه منظور کمک ب ه تدبیر چارچوب ی انگاش تی ب رای تس هیل اثر مدیری ت دانش در دس تیابی ب ه سیاس تگذاری یکپارچه – در برابر سیاس ت گذاری بخش ی، پارهپاره و غیریکپارچه است و برای دستیابی به آن روشی با مسیر دوگانۀ توصیف ی- تحلیل ی ب ا ردیاب ی چگونگ ی یکپارچگ ی در سیاس ت گذاری و تحلیلی- تجویـزی به منظور ارتقای یکپارچگی اطلاعات، دانش و سیاس تگذاری، اختیار شـده اس ت. ارزش این مقاله، کوش ش در پرداختن به و بهکارگیری هر دو انگاشت اصلی این مقاله، یعنی “مدیریت دانش” و ” سیاستگذاری یکپارچه” و نیز اتصال این دو در برنامه ریزی کلانشهرهایی چون کلانشهر تهران که پیشینه ای- چه پژوهشی و چه سیاست گذاری- در این زمینه ندارند، است .
واژههای کلیدی
چارچوب مدیریت دانش، سیاست گذاری یکپارچه، سیاست گذاری دانش- پایه ،سیاست گذاری کلان شهری، رهیافت های فضایی و یکپارچۀ برنامه ریزی، کلان شهر تهران .

* این مقاله مبتنی بر فصل مشترک رسالههای دکتری نگارنده دوم )با عنوان سیاست گذاری یکپارچه در چارچوب برنامهریزی بزرگ شهری تهران( و نگارنده سوم )با عنوان چارچوب انگاشتی برنامهریزی توسعه شهری دانش-پایه در شهر تهران( در رشته برنامه ریزی شهری و منطقهای دانشگاه شهید بهشتی )و با سهم مساوی در تدوین این مقاله(، به راهنمایی نگارنده اول است.
.E-mail: v_ [email protected] ،۰21-2243164۰ :نویسنده مسئول: تلفن: ۰912387799۰، نمابر**
58
0209651

3210000209651

مقدمه
توجیه ضرورت یکپارچگی و سیاستگذاری1 یکپارچه در شهرها نشان از نیاز تصمیمگیرنده و سیاستگذار به هماهنگی بیشتر بین
ی ا آنچ ه ” برنامهری زی فضای ی یکپارچ ۀ کلانش هری”2 نامی ده ش ده)Kidd, 2007, 161; Meijers & Stead, 2009, 317( ، وج ود زمینهها و عرصههای گونا گون سیاستگذاری و نیز سیاستگذاران چندگان ۀ درگی ر در فراینده ای برنامهری زی و سیاس تگذاری کلانش هری اس ت ک ه هرکـدام دارای اه داف، تصمیمه ا و سیاس تهای متف اوت و گاه متض اد در پاس خ ب ه چش ماندازها ،دس تورکارها و ماموریته ای نه ادی خود هس تند. نتیج ه، تولید سیاستهایی غیریکپارچه و ناهماهنگ است که مشکلات پیچیده )مش کلاتی با عناص ر، روابط متقابل بس یار و نیازمن د تصمیمهای چندگان ه و چندبُع دی( و گاه گشودهناش دنی مرتب ط ب ا مدیری ت دان ش، ارتب اط و انتق ال دانش و اطلاعـات را به نمای ش میگذارد: یعنی تصمیمس ازان، تصمیمگیرندگان و سیاس تگذاران بیاطلاع از اهداف، تصمیمها و سیاستهای دیگران باقی میمانند. چنین اه داف و سیاس تهایی، ک ه فرایند یکپارچهش دن را نپیمودهاند ، بهجای پیشروی به سوی مسیرهایی یکپارچه، هماهنگ، همکارانه و مش ارکتی، از مس یرهایی غیریکپارچ ه و چندپ اره، ناهماهن گ و متناق ض و حتـی رقابت ی میگذرن د. چرایـی غیریکپارچگ ی ،بخش یبودن و چندپارگی سیاس تها و سیاس تگذاری در شهرها ،ناآ گاه ی از ض رورت ای ن ام ر و نبود خواسـت و عزم تصمیمس ازان ، تصمیمگیرن دگان و سیاس تگذاران – ب ه دلای ل گونا گ ون ف ردی ،نه ادی، گروه ی و جمعی – در به اشترا کگذاش تن و شفافس ازی سیاس تها و فعالیته ای سیاس تگذاری خ ود و نی ز نب ود س ازوکارهای حقوقی لازمی اس ت کـه یکپارچگی را به دس تورکاری ب ا ضمان ت حقوقی تبدیلکن د. منبعی مه م برای تنظیم س ازوکار دس تیابی ب ه یکپارچگ ی و نی ز دس تیافتن ب ه پیامده ای مثبت ناش ی از آن را دان ش و مدیری ت دان ش ش مردهاند و ای ن در حال ی اس ت ک ه چال ش اصل ی فرایندهای سیاس تگذاری کلانش هری ،وج ود نامعلومیهای ی اسـت ک ه سیس تم مـورد تصمیمگی ری و سیاس تگذاری را احاطه میکند، یعنی نخس ت نامعلومی در مورد محی ط مـورد برنامهری زی ی ا نامعلومی اطلاعات ی و نب ود اطلاعات مناس ب، در شـرایطی ک ه تصمیمگیرن ده و سیاس تگذار نی از ب ه اطلاعات بیشتر ،ک املتر، در دسترس و یکپارچه دارد، دوم نامعلومی در مورد ارزشهای هدایتکنندۀ تصمیمگیری و برنامهریزی) یعنی نی از تصمیمگیرنـده و سیاسـ تگذار ب ه اه داف و مق ررات روش نتر و ک املت ر( و س وم نامعلوم ی در مورد تصمیمهای مرتبط اس ت که اه داف و سیاس تهای گونا گ ون دارد. چال ش ناش ی از ای ن س ه دسته نامعلومی به این معنی است که تصمیمسازی، تصمیمگیری و سیاسـ تگذاری ،نیازمن د افزایش میل به اشترا کگذاش تن دانش ش هری می ان تصمیمس ازان، تصمیمگیرن دگان و سیاس تگذاران اس ت ت ا چن ان سیس تمهای پش تیبان تصمیمگی ری یکپارچهای ایجادش وند که امکان سیاس تگذاری یکپارچه فراه م آید. چالش و بازدارن دۀ مه م و اصلی دیگر در فرایندهای سیاس تگذاری، نبود چارچ وب مدیریت دانش ش امل اطلاعات درس ت، در دس ترس و یکپارچه است به ویژه در ” برنامهریزی کلانشهری” و در تنش میان “یکپارچگی کارکردی3 و چندپارگی سیاستی و بیشتر به دلیل وجود ساختار حکمرانی )شامل مراجع محلی( چندگانه و چندپاره .
04928289

س طح تحلی ل موردنظ ر این مقال ه از نظ ر جغرافیای ی-اداری ، کلانش هر ته ران اس ت، هرچند ب ا توجه ب ه ” بین- وابس تگیهای کارک ردی”4 می ان ای ن کلانش هر و نواح ی ش هری و غیرش هری پیرام ون آن در منطق ۀ کلانش هری5، نمیت وان چنی ن رواب ط تودرت و و بینابی ن س طوح گونا گ ون جغرافیای ی-اداری را نادی ده انگاش ت. کلانشهر تهران با عوامل تصمیمگیری یا سیاستگذاری بس یار و زمینهه ا و عرصهه ای سیاس تگذاری چندگان ۀ مرتبط با برنامهریزی و مدیریت تغییر و توس عۀ ش هری یا آنچه برنامهریزی فضای ی نامیده شدهاس ت، ب ا وضعیت ی روبهرو اس ت ک ه هریک از عوامل تصمیمگیری یا سیاستگذاری دارای اهداف و تصمیمهای متفاوت و پاسخگو به دانش، اهداف و امیال متفاوت فردی، گروهی و سازمانی خود هستند و در نتیجه تصمیمگیری و سیاستگذاری ،فرایندهای ی پارهپاره و بخش ی یافتهاند. ای ن چندگانگی به صورت پیوس ته موج ب تولی د سیاس تهای غیریکپارچ ه، ناهماهن گ ،متض اد و گاه مول د مش کلات جدی د و گشودهناش دنی در ای ن کلانش هر شدهاس ت. ب رای چیرهش دن ب ر چنی ن وضعیته ای ناهماهنگ و غیریکپارچه در کلانشهر تهران است که نیاز به تدبیر چارچوبی انگاشتی برای تسهیل اثر مدیریت دانش در دستیابی به سیاستگذاری یکپارچه مطرح میشود. پذیرش و اجرای رهیافتی یکپارچه، جامع و فضایی برای برنامهریزی کلانشهری و راهاندازی سازوکار و سیستم پشتیبان متناسب با آن، میتواند نهفقط کوشش در گشودن مشکلات کلانشهر تهران، بلکه زمینهای برای دستیابی به و یا ارتقای یکپارچگی اطلاعات، دانش و سیاس تگذاری در این کلانشهر نیز باشد.
هدف
ای ن مقال ه اهمی ت تغییر تأ کی د از برنامه ریزی شـهری س نتی ب ه برنامه ری زی ش هری فضای ی و نیز دگرگون ی پایۀ دانش ی متکی ب ر به کارگی ری اطلاع ات رس می دان ش تخصص ی ب ه س وی ی ک چارچ وب روش شناس ی تغییریافت ه و متش کل از سیس تم های دانش ش هری منطبق ب ر اصول مدیریت دانش و سیاس ت گذاری یکپارچه دانش -پایه را مورد بحث و هدف خود قرارداده است.
روش کار
*روش کار تفصیلی بخش تحلیلی – تجویزی در بند 4 این مقاله تشریح شدهاست .
نمودار1- روش کار اختیارشده برای دستیابی به اهداف مقاله.
ب رای دس تیابی ب ه ه دف ای ن مقال ه، جنبهه ای مختل ف و ویژگیهـای یکپارچگ ی در برنامهریزی و سیاس ـتگذاری کلانش هر تهران که بر پایۀ تعاریف یکپارچگی در برنامهریزی فضایی کلانشهری و همچنین پیش نهاد معیارهای تش خیص یکپارچگی در برابر عدم یکپارچگ ی برپایۀ تجارب و نظریات موجود جهان ی )که در بند 1 این مقاله معرفی میشوند(، قراردارد، توصیف و تحلیلشده و چارچوبیارایه میش ود که در پی تس هیل ابعاد مجزای یکپارچگی )که در بند 1-2 این مقاله معرفی میش وند(، مرتبط با به اشترا کگذاری دانش میان سیاسـ تگذاران و مشـا رکتکنندگان اس ت. روش اختیارشده در این مقاله مبتنی اس ت بر یک مس یر دوگانۀ توصیفی- تحلیلی و تحلیلی- تجویزی که در مسیر نخست از یک سو به بررسی نظریهها ،انگاشـ تها و تجربهه ای جهانی مرتبـط با موضوع و دس تورکار این مقاله و از دیگر سو به ویژگیهای سیاستگذاری در کلانشهر تهران از منظره ای دوگان ۀ یکپارچگ ی و مدیری ت دان ش پرداخت ه ش ده اس ت. در مس یر دوم، در دسـتیابی ب ه هـدف کل ی تدبیر و س اخت چارچوبی انگاش تی برای تسهیل اثر مدیریت دانش در دستیابی به سیاستگذاری یکپارچه، چارچوبی برای تحلیل یکپارچگی سیاست در کلانش هر ته ران- ب ه ویژه از منظ ر یکپارچگی دان ش و مدیریت دانش – پیشنهاد و سپس بهکارگرفته میشود. این امر با یک بررسی اولی ه از چگونگ ی تواف ق بین- س ازمانی ب رای به اشترا کگذاش تن اطلاعات مورداس تفاده در فرایندهای تصمیمس ازی، تصمیمگیری و سیاس تگذاری و تحلیـل ،ترکیب و س نتز نتای ج مطالعات ازپیش موجـود )ش امل تع دادی از اس ناد سیاس تی و برنامهه ای ش هری موجـود( انج ام ش ده اس ت ت ا بت وان ویژگیه ای یکپارچگ ی در سیاس تگذاری در کلانش هر ته ران را بـا اختی ار معیاره ای تحلیل برآم ده از مطالع ات نظری انجامش ده در این مقال ه، ردیابی نمود .قصد بر این است که بر پایه این تحلیل و در دستیابی به هدف مقاله ،چارچوبی در اس تقرار مدیریت دانش برای سیاس تگذاری یکپارچه ترسیمشده و به تصویردرآید که در صورت پیمودن آن و آمادهکردن سیس تم پش تیبان لازم، زمین هی مناس ب دس تیابی ب ه و ارتق ای یکپارچگ ی اطلاع ات، دانش و سیاس تگذاری در این کلانش هر درچارچوب یک سیستم برنامهریزی فضایی، فراهم گردد )نمودار1(.
دو دس ته روش در چارچ وب فراین د پیش نهادی ای ن مقال ه ،برای گردآوری ،پردازش و تحلیل اطلاعات به کاررفته اند: )نخست( گ ردآوری و پ ردازش اطلاعـات در دو زمین ۀ )الف( اطلاع ات ثانویه مرب وط ب ه چارچوبه ای انگاش تی و نظـری مرتب ط ب ا موضوع و دس تورکار ای ن مقال ه ب ا مراجع ه به مت ون و پژوهشه ای مرتبط جهانی و )ب( اطلاعات اولیه مربوط به فرایندهای تصمیم سازی ،تصمیم گیری و سیاس ت گذاری در کلانش هر تهران از طریق رجوع به و بازبینی اس ناد سیاس تی و برنامههای ش هری و )دوم( تحلیل اطلاعات: اختیار روش تحلیل متن کیفی )ن.ک. به: 3-3-1( برای ترکیب و سنتز نتایج مطالعات شامل اسناد سیاستی و برنامههای شهری موجود و پژوهش های پرا کندهای که موردنظر بند نخست است و مرتبط با موضوع و دستورکار این مقاله به شمار آمده اند.
1- چارچوب انگاشتی مدیریت دانش با هدف سیاستگذاری یکپارچه در کلانشهرها
سـرجمع تعریف های گونا گون از یکپارچهکـردن )Briassoulis, 2005, 21; Briassoulis, 2004, 9; Underdal, 1980, 159(، هماهنگک ردن ی ا ترکیب ک ردن در ی ک کل کارک ردی، عم ل آمیخت ن، ترکیـب ی ا اضافهکـردن بخشهایی برای ایج اد یک کل یکپارچ ه ب ر پای ۀ س ه عنص ر ض روری مش ترک اس ت: وج ود ی ک وضعی ت نخس تین غیریکپارچ ه، ی ک وضعیت یکپارچ ۀ نهایی و ی ک فراین د یکپارچگی واس طه. براس اس این تعریف و تفس یرها ،یکپارچگ ی ه م میتوان د به عن وان ی ک فراین د و ه م به عن وان محص ول و ی ا وضعی ت یکپارچهش دۀ اج زای پیش از ای ن جدا از ه م، انگاشت س ازی ش ود. یکپارچگ ی سیاسـت ها ی ا یکپارچگی در سیاس ت گذاری، ش امل یکپارچگ ی افقی، عمودی و س ازمانی )ن. ک. ب ه بن د 1-2( ب ه هماهنگ ی فعالیتهای سیاس تی مجزا برای مدیریت بین- وابس تگیها اش اره دارد. پژوهش گرانی )چون 2004 4991 ,Briassoulis,، Peters و Stead & Meijers, 2009 (کـه

موض وع یکپارچگی در سیاس تگذاری را دنب ال کرده اند، مقصوداصلی یکپارچگی سیاس ت را کمینه کردن هزینه های بیرونی منفیسیاس ت های بخش ی ی ا درون-بخش ی6 ب ر یکدیگ ر دانس ته اند .مدیری ت دان ش ق رار اس ت در ایج اد چارچ وب انگاش تی ب ر پایۀ رهیافت های سیاس ت گذاری و برنامهریزی فضای ی دانش- پایه ،در گس تره ای از عرصههای سیاستگذاری شهری یکپارچه، نقش داشتهباش د. چارچ وب نظ ری و انگاش تی مرتبـط ب ا موض وع و مشکل مورد پژوهش مقاله، به بحث در موارد مرتبط با یکپارچگی سیاست و ارتباط بین دانش و مدیریت دانش با سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری ، میپردازد.
جدول 1- ماتریس نشاندهندۀ برابرنهادن گونه بندیهای پاسخگوی سیاستگذاری و یکپارچگی در سیاستگذاری.
تعریف یکپارچگی در هر گونۀ سیاست گذاری گونه های یکپارچگی پاسخگو به گونه های سیاست گذاری گونۀ سیاست گذاری
یکپارچگی عرصه های متفاوت سیاست عمومی * یکپارچگی بین- بخشی سیاست گذاری بخشی یا درون-بخشی و یا سیاست گذاری سازمانی
یکپارچگی فعالیت های بخش های عمومی، خصوصی و داوطلب * یکپارچگی بین- سازمانی یکپارچگی میان مقیاس های فضایی متفاوت در برنامه ریزی فضایی یکپارچگی عمودی سیاست گذاری جغرافیایی-اداری یا
سیاست گذاری مربوط به مقیاس های سرزمین
و یکپارچگی آن ها
یکپارچگی فعالیت برنامه ریزی فضایی میان محدوده های مجاور یا محدوده هایی با منفعت هایی مشترک یکپارچگی افقی یکپارچگی راهبردهای برنامه ریزی فضایی با دیگر راهبردها )چه نافضایی و چه بخشی( * یکپارچگی راهبردی سیاست گذاری راهبردی شامل
درون- راهبردی و بین- راهبردی
یکپارچگی تا کتیک ها )عملیات( و نیز سازوکارهای تحقق راهبردهای برنامه ریزی فضایی با تا کتیک های دیگر نهادهای دارای مسئولیت * یکپارچگی تا کتیکی )عملیاتی( یکپارچگی اهداف و سیاست های گونا گون در سطح گروه یا اجتماع یکپارچگی در سطح گروه یا اجتماع سیاست گذاری در سطح اجتماع / گروه
یکپارچگی کاربردها و فعالیت های دارای میانکنش در یک راهبرد یکپارچگی کارکردی سیاست ها:
درون- کارکردی و بین- کارکردی سیاست گذاری کارکردی
* در هر محدودۀ جغرافیایی- اداری
) Stead & Meijers, 2004, 3 ، Stead & Meijers, 2009, 320-321، Cowell & Martin, 2003, 161-163،Kidd, 2007, 164-167 ماخذ: )نگارندگان ،139۲، بر پایۀ
1-1- فرایند سیاست گذاری در بخش عمومیسیاس ت عموم ی، مس یر عمل ی آ گاهان ه و دربرگیرن دۀ مجموعههای گستردهای از فعالیتهای نسبتاً مرتبط که دولت ها )به عنوان عنصری از حکومت یا بخش عمومی( برای دستیابی به اهداف مربوط به یک مش کل، عرصه یا زمینۀ سیاستگذاری و به قصد تولید نتایج مش خص، پی گیری می کنند، تعریف ش ده است )Briassoulis, 2004, 21(. فراین د یا چرخۀ سیاسـت با اجرای یک یا مجموعهای تصمیم یا سیاس ت تکمیل می ش ود .مشکلاتی که سیاس ت عمومی برای گشودن آنها تولیدش ده و به اجرا میرسد ،متش کل ازموضوع ه ای پیچی ده، بی ن- بخش ی، اجتماع ی- اقتص ادی و اجتماع ی- محیط ی هس تند که در ترکیب با ش رایط محیطی، اجتماعی- اقتصادی و سیاسی درحال تغییر و دستورکار گس تردۀ «پای داری»، تقاضاه ای جدیدی را برای سیاس ت گذاری ایجاد میکنند. چنین تقاضاهایی در پاس خ به این مشکل مطرح می شوند که بازار سیاست، ترتیبات رضایتآمیزی را برای رویارویی ب ا ای ن مش کلات پیچیـده و ش رایط تغییریافت ه عرض ه نمیکن د: سیاس ت ها همپوشانی دارند، دارای کشمکش هستند و سیستم
سیاس تگذاری ک ه ب دون دلی ل پیچی ده باش د، راه حل های یس ازماننیافته و بیحاص ل تولی د میکن د ک ه خ ود ب ه ایج اد مشکلاتی جدید میانجامد )Briassoulis, 2004, 2; Briassoulis,
9 ,2005(. جسـ توجو بـرای یکپارچگـی سیاسـت به ویـژه بـا چیرگـی رهیافت های ی در مدیریـت بخ ش عمومـی7 که ب ه فزونی س ازمان های نیمهعمومی- نیمهخصوص ی در سیاس ت گذاری ناش ی از وا گ ذاری مس ئولیتها ی ا تمرکززدای ی کارکردهای بخش عموم ی و دورش دن از انگاش ت و کاربس ت حکوم ت رف اه8 و ی ا محدودش دن آن انجامیدن د و بخش عموم ی را چندپاره تر کردند )Pollitt & Bouckaer, 2011, 9-11; Peters, 1998a, 296; Ling,
2002, 617-618(، همچـون راهح ل کاس تیهای س ازمانی و فراهمکردن امکان دستیابی به توسعۀ پایدار مطرح شدهاست )ن .
.)Kidd, 2007, 163-164 و Stead & Meijers, 2009, 319ک. ب ه
1-۲- یکپارچگ ی سیاس ت و سیاس تگذاری ب رای برنامه ریزی فضایی کلانشهری
بح ث مرتب ط ب ا یکپارچگ ی سیاس ت هم واره ب ا آش فتگی ، تعریفه ای سُس ت، تف اوت در معن ی، تفسـیرهای چندگان ه و بدتفسـیری روبـه رو بـوده اسـت )Briassoulis, 2004, 9(، هرچن د تعاریفـی گویا نیز قابل اسـتناد اسـت: از یک نظـر)Thomas, 2003, 202-203( یکپارچگی سیاسـت، مدیریت نکته های میان برش در سیاستگذاری9 که از مرزهای وضعشده برای حوزههای سیاستی جدا گانه فراتر میروند و به مس ئولیتهای نهادی، اهداف خُرد و سیاس ت های نهادهای ی منف رد – ک ه در مجموع بخ ش عمومی را تش کیل میدهن د – پاس خگو نیس تند و از دیگ ر س و یکپارچگی ب ه عنوان «س ازگاری درون ی ک چارچوب» با هدف روابط س ازگار بی ن اه داف کلان بخش ی درون ی ک چارچ وب فرا گی ر ک ه در آن امکان مصالحه بر س ر برخی موارد وجود دارد، تعریف ش ده اس ت و) 160 ,1980(UnderdaI ، سیاس تی را یکپارچ ه می دان د ک هپیامده ای آن به عنوان مقدم ات «تصمیم» تشخیص دادهش دهدر یک فرایند کلی ارزیابی تجمیعشده و در تمام سطوح سیاستی و نهادهای دولتی درگیر گنجانده ش ود. در تدقیق تعریف و مقابله با آشفتگیهای شناختی یکپارچگی سیاست، وی سه پیش شرط مه م زی ر را ب رای توصی ف سیاس ت های یکپارچه یا بین-بخش ی )در براب ر سیاس ت های بخش ی ی ا درون-بخش ی( برمی ش مرد:
)نخس ت( جامعیت: به رسمیتش ناختن و تش خیص پیامدهای ه ر سیاس ت در دامن ه ای گس ترده تر از جنبۀ زمان، فض ا و عوامل درگی ر در سیاس ت گذاری و اج رای سیاس تها، )دوم( انبوه ش: ارزش گ ذاری گزینهه ای سیاس تی از دورنمای ی کل ی و )س وم( یکدس تبودن: همنوای ی منطق ی در سیاس ت گذاری و رس وخ سیاس ت در تم ام س طوح سیاس تی و در رواب ط میـان نهاده ای گونا گ ون بخش عمومی .در تکمی ل تعاریف پیشگفته ،Shannon 17) ,2002(& Schmidt، یکپارچگ ی سیاس ت در زمینهه ای سیاس ت گذاری گونا گ ون را به عن وان فعالی ت اتص ال عوام ل سیاست گذاری و اجرای سیاست، سازمان ها و شبکههای سیاستی )یعن ی مجموع ه ای از عوام ل تصمیم گی ری و سیاس ت گذاری که دارای منافع یا س همی در یک بخش سیاس تی مورد نظر هس تند و میتوانن د در موفقی ت ی ا شکس ت ی ک سیاس ت اث ر بگذارن د )Peterson & Bomberg, 1999, 8(، درنظر میگیرند. پژوهش گرانی دیگر نیز یا بین ابعاد و جنبههای متفاوت یکپارچگی سیاس ت که پیچیدگی یکپارچگی سیاست ها و سیاست گذاری «بین- بخشی »را افزای ش میده د، تمای ز قائ ل میش وند )Stead & Meijers, 2004, 3 ; Stead & Meijers, 2009, 320-321; Kidd, 2007, 164-
167( و ی ا هم ۀ ای ن ابع اد یکپارچگی سیاس ت بخش ی ی ا درون-
بخش ی8 را ترکیب میکنند) Cowell & Martin, 2003, 161-163(.منطقۀ کلان شهری از نظر کارکردی یک واحد یکپارچۀ فضایی را ش کل می دهد ک ه میتوان د ت ا محدودهه ای اداری در منطق ۀ کلانشهری و یا پیرامون آن که دارای مراجع تصمیم گیری بسیاری اسـت، گسترده شـود )Ambruosi, Baldinelli, Cappuccini, & Migliardi, 2010, 321-322(. ای ن ویژگ ی مه م اس ت زیرا نش ان از تن ش میان یکپارچگ ی و چندپارگی دارد که حاصل «یکپارچگی کارکردی» و به طور همزمان «چندپارگی سیاس ی»10 ناشی از و جود دولتهـا و یـا مراجـع محلـی چندگانـه اسـت )Diamond, 1997, 7-8(. برنامه ری زی کلانش هری در وا کن ش ب ه مش کلات ناش ی از نادیدهگرفت ن بی ن- وابس تگیهای درون ی و بینابین ی ش هرها ی ا کلان ش هرها و پسکران ۀ آنها – که ب ا تغییرهایی چ ون دگرگونی مقی اس و الگ وی رش د ش هری، گس ترش ش هری و رابطه ه ای فزاینـده میـان ایـن فضاهـا ایجـاد شـده )Wakstein, 972, 285(، ش کلمی گیرد. در برنامهریزی کلان شهری، فرایندهای ساختاری که این نواحی را به هم گره می زنند، بهرسمیت شناخته می شوند ،یعن ی مرزه ای سیس تم تصمیمگیری و سیاس تگذاری ن ه بر پایۀ مرزه ای اداری می ان نواحی ش هری، حومهای و روس تایی، بلکه براس اس رواب ط اقتص ادی، فرهنگ ی، اجتماع ی و سیاس ی ک ه جمعی ت س ا کن را در یک منطق ه مجزا می کنند، تعیین می ش ود )Needham & Dieterich-Ward, 2009, 947-948(. در این رابطهاس ت ک ه برخ ی ب ر تولی د راهبرده ای برنامه ری زی کلان ش هری در چارچ وب برنامه ری زی فضای ی و سیاس ت گذاری یکپارچ ه در کلان شهرها، تأ کیدکرده اند )Bunker & Searle, 2009, 104(.
1-3- ارتب اط بی ن دان ش و مدیریت دانش با سیاس تگذاری و برنامه ریزی فضایی کلان شهری
دان ش را میت وان اطلاع ات کارب ردی ک ه وظای ف اج را ،مشکل گشـایی و تصمیمسـازی را هدایـت میکنـد )Rubenstein-Montano, 2000, 163( تعری ف نم ود و ا گ ر دان ش متف اوت – ام ا مرتبـط بـا – داده و اطلاعـات موردتوجـه قـرار گیـرد )Pfeffer et al, 2 ,2001(، آنگاه اطلاعات ی اس ت ک ه ب ه چیزی قاب ل درک و قابل به کارگی ری ب رای سیاس تگذاری، برنامهری زی، مشکلگش ایی و تصمیم سازی شهری، سازمان یافته و تغییرشکل دادهشده است.

1-3-1- ارتباط دانش با برنامهریزی و سیاست گذاری دیدگاههای ی متف اوت و گاه متض اد در مـورد اتص ال دان ش ب ا برنامه ری زی و سیاست گذاری ش هری وج ود دارد. دو مکت ب فک ری، دیدگاهه ای متفاوت ی از دانـش در برنامهریـزی را معرف ی می کنند )Rubenstein-Montano, 2000, 156(: )نخست( فعالیت برنامهری زی، دان ش ی ا اطلاع ات موج ود را ب رای افزای ش درک از دنیای پیرامون مورد اسـتفاده قرار میدهد که برآمد چنین درکی ،توانای ی بیش تر در دس تیابی به اهداف تنظیم ش ده ب رای جامعه است و )دوم( برنامهریزی اشاره به مجموعهای از فعالیتها دارد که به تولید دانش یا اطلاعات منجر می شود: اطلاعات تولید می شود و برای پش تیبانی تصمیمهای گرفته ش ده توس ط تصمیم سازان ،پ ردازش و بهکار م یرود .ی ک مشـکل زی رکار سیاس ت گذاری و برنامه ری زی، تبدی ل اطلاع ات ب ه دان ش و در دس ترسکردن آن به عنوان دانش اس ت؛ دانش ی که در نهایت بتواند تصمیمسازی را تحتتاثیـر قرار دهـد و آن را بـه عمـل ترجمهکنـد )Rubenstein-Montano, 2000; Rubenstein-Montano et al, 2001, 6(.
1-3-۲- ارتباط مدیریت دانش با برنامهریزی و سیاست گذاریمدیری ت دان ش، زمین ۀ تغیی ر تمرک ز از انگاش ت اطلاع ات را ب ه انگاش ت دان ش، سیس تمهای اطلاعاتی ب ه مدیری ت دانش و سیس تمهای دانش شـهری فراه م میکند. پ س مدیریت دانش ،مجموع های از روندکارها، زیرس ـاختها، ابزاره ای مدیریتی و فنی طراحیش ده برای ایج اد، بهاش ترا کگذاری و بهکارگیری اطلاعات و دان ش ن ه فق ط در درون و پیرام ون یک س ازمان) Rubenstein-461-361 ,0002 ,Montano(، بلک ه در درون مجموع های از س ازمانها و نهادهای بخش عمومی و خصوصی و نیز سیستمهای ش هری و کلانشـهری اسـت .بر پایـۀ نظـر )Klosterman)1997, 47 و )Rubenstein-Montano et al )2001,6 مدیری ت دان ش ب رای دربرگرفتن یک روششناسی کامل که شامل محیط سیستم، فرهنگ ، دانشه ای صری ح و ضمنی11 باش د و از یک سیس تم فنی فرات ر رود ،مطرح شده است و اینکه نیاز برنامهریزی به دانش – به علت ماهیت
فضای ی و بهوی ژه ماهی ت سیاس ی برنامهری زی – با سیس تمهایاطلاعاتی ساده، مناسبت ندارد )Klosterman, 1997, 48(. تصدیق جنبهه ای فضای ی موضوعه ای برنامهری زی )چ ون جنبهه ای سیاس ی، همکارانه و فرهنگی(، اس تفاده از سیستمهای اطلاعاتی را به “مدیریت دانش” در برنامهریزی ش هری و از زمینۀ فنی صرف ،ب ه زمینهای گس تردهتر تغییر میده د و برنامهری زی را قادرمیکند ک ه ب ه شـ یوهای پی شرود ک ه ماهی ت فضایـی را نادی ده نگی رد و بتوانـد مهار لازم را بهکار برد )Rubenstein-Montano, 2000, 163(.
1-3-3- فرایند مدیریت دانش
فراین د مدیری ت دان ش ک ه بتوان د در عی ن متصلش دن ب ه برنامهریزی و سیاس ت گذاری شهری، به توان یکپارچگی نیز یاری رس اند، در چه ار مرحل ۀ اصل ی ب ه صورت زیر معرفی ش ده اس ت )Anand & Singh, 2011, 934-935; Otim, 2006, 599-600(:مرحل ه نخس ت- تولی د دان ش: فراین د شناس ایی، گرفت ن ،ا کتس اب و ایجاد دانش با دریافت دانش بیرونی یا با ایجاد دانش در فرایندهای یادگیری.
مرحل ه دوم- س ازماندهی و نگهداش ت دان ش: فراین د مدون ک ردن دان ش صری ح و تبدی ل دان ش ضمنی به یک ش کل قاب ـلدرک ب ه هم راه فراین د ذخی رۀ دان ش و ام کان بازیاب ی و نگهداری آن به صورتی که در دسترس مصرفکنندگان باشد .
مرحله س وم- به اش ترا ک گذاری و انتشار دانش با فرایندی در دو شکل دانش ضمنی و دانش صریح: دانش نیازمند دسته بندی و ذخیره شدن در چارچوب استاندارد برای باز-استفاده است.
مرحله چهارم- استفاده و به کارگیری دانش12: فرایند این مرحله با س ه فرایند دیگر دانش درارتباط بوده و به آنها یاری می رس اند.
۲- بررسی رابطۀ برنامه ریزی فضایی یکپارچۀ دانش- پایه و چارچوبهای سیاسـت گذاری شهری و کلان شهری
در هری ک از ابع اد و گونه ه ای سیاس ت گذاری یکپارچ ه )ک ه در بن د 1-2 مقال ه تش ریح ش د(، مدیری ت دان ش فعال اس ت: در پایین ترین س طح از هماهنگ ی و یکپارچگی، عوامل تصمیم گیری فق ط درب ارۀ فعالی ت س ایرین اط لاع دارن د و ب رای اجتن اب از دوب اره کاری ی ا مداخله در تصمیمهای دیگ ر عوامل تصمیم گیری ت لاش میکنن د )Peters, 1998b, 7(، در س طوح بالاتر، فرایندهای مدیری ت دانـش و یادگی ری از تس لط عقلانی ت فنی و شکس ت در یادگی ری و تجرب ه به سـوی س ازوکاری حرکت میکنند تا سیس تم تصمیمگی ری و سیاس تگذاری از آن گونهه ای دانش که ظرفیت یادگیـری پیوسـته را ایجـاد می کننـد، بهره برنـد )Holden, 2012, 313-314(. فراینده ای یادگی ری در تأمی ن محت وای کاف ی برای توس عۀ ش بکه های همیاری، چارچوبهای انگاش تی مشترکی را فراهم میکنند که هم برای یکپارچگی در «فرایند سیاست گذاری »و هم برای یکپارچگی در «دانش سیاس ت گذاری»13 توس ط برخی )Tsekos, 2003, 4( از پیش نیازهایی ضروری بهشمار آمدهاند .
3- معرفـی و به کارگیـری فراینـد پیشـنهادی تحلیـل یکپارچگـی در سیاس ت گذاری در کلان شهر تهران
فرایند پیش نهادی این مقاله برای تحلیل یکپارچگی سیاست در کلانش هر تهران، برآمد مس یر نخس تی اس ت که در این مقاله پیموده شده اس ت. ب ا تأ کی د ب ر نق ش یکپارچهکنن دۀ مدیری ت دان ش )ب ر پایۀ تعریف برنامه ریزی فضای ی یکپارچۀ دانش- پایه و چارچوب ه ای سیاس ت گذاری ش هری و کلانش هری در بند 2( و یافتن کاستی های چنین چارچوبی در سیاستگذاری در کلان شهر ته ران، چنی ن فراین دی متش کل از مراح ل و گامهای زیر اس ت:
مرحل ه نخس ت- ردیاب ی پیش ینۀ پژوه ش پیرام ون تحلیل یکپارچگی در سیاستگذاری از منظر مدیریت دانش در کلان شهر تهران.
مرحله دوم- ردیابی و مصورنمودن فرایند تولید سیاس ت و یا سیاستگذاری و ردیابی اسناد سیاستی در کلان شهر تهران.
مرحل ه س وم- معرف ی روش تحلی ل یکپارچگ ی در سیاست گذاری از منظر مدیریت دانش در کلانشهر تهران، شامل:
گام نخس ت- معرفی روش ترکیب و س نتز بیانیههای سیاستی برای تحلیل یکپارچگی در سیاست گذاری در کلان شهر تهران.
گام دوم- معرفی معیار س نجش پیش نهادی: ترکیب دو دسته معیارهای یکپارچگی سیاست گذاری و مدیریت دانش.
مرحل ه چه ارم- به کارگیـری روش تحلی ل یکپارچگ ی سیاس تگذاری در چارچوب مدیریت دانش در کلان ش هر تهران ،شامل:
گام نخسـت: تحلی ل مت ن اس ناد برنامهری زی ش هری از نظ ر پاسخگویی به معیارهای ترکیبی.
گام دوم: ردیاب ی و تفس یر مش کل نب ود یکپارچگ ی در سیاست گذاری کلان شهر تهران.
گام س وم: به کارگی ری چارچ وب مدیری ت دان ش در تحلی ل یکپارچگی در سیاستگذاری کلانشهر تهران.
گام چهارم: ترسیم خطوط کلی تجویز چارچوب مدیریت دانش ب رای سیاس تگذاری یکپارچ ۀ دانشپای ه در کلانش هر ته ران.
3-1- مرحل ۀ نخس ت- ردیاب ی پیش ینۀ پژوه ش در م ورد تحلیل یکپارچگی در سیاستگذاری از منظر مدیریت دانش در کلان شهر تهران
پرددااززشش وو مصرفف ااطلاعاتت
تولیيد سیياستتولیيد دداانشگرددآآوورريییي وو تولیيد ااطلاعاتت

ررووشش هايییي تولیيد ااطلاعاتت:نهاددهايییي تولیيدکكنندةۀۀة ااطلاعاتت:
بروونداادد وو محصولل سیياستگذاارريییي:نهاددهايییي مصرفف کكنندةۀۀة ااطلاعاتت:االف بخش عمومیي، چونن:
االف ااسنادد سیياستیي، چونن:االف بخش عمومیي، چونن:• سرشمارريییيها وو نمونه گیيريییي ها• مرکكز آآمارر اایيراانن
•مصوبه هايییي شورراایيعالیي شهرساززيییي•شهردداارريییي تهراانن• نقشه هايییي هواایيیي/ ماهوااررهه اايییي• بانکك مرکكزيییي اایيراانن وو معمارريییي اایيراانن•ووززااررتت ررااهه وو شهرساززيییي• نظرسنجیي ها• شهردداارريییي تهراانن
•• مصوبه مصوبه ههايییي ايییي هیيئت کكمیيسیيونن ددوولت ماددهه 5 •ووززااررتت کكشورر• وو برددااشت فعالیيتیي هايییي فضاها وو وویيژگیيهايییي مجرااها کكالبديییي • ووززااررتت ررااهه وو شهرساززيییي.
ددیيگر ووززااررتت خانهها
شهردداارريییي تهراانن• صنایيعساززمانن ددستیي وومیيرااثث فرهنگیي، گرددشگريییي• ددیيگر ررووشش ها بب بخش خصوصیي، چونن:
24501-1325295

مصوبه هايییي شورراايییي شهر تهراانن •ووززااررتت نیيروو • شرکكت هايییي مشاوورربرنامه رریيزيییي بب برنامههايییي شهريییي، چونن: •ووززااررتت ااررتباطاتت وو فناوورريییي ااطلاعاتت پپ ددیيگر، چونن:
•برنامه مجموعه شهريییي تهرااننبب بخش خصوصیي، چونن:ززمیينه هايییي تولیيد ددااددهه وو ااطلاعاتت: • پژووهشگراانن
••برنامه برنامه هايییي ررااهبردديییيتفصیيلیي نوااحیيساختارريییي خُُرددشهر تهراانن•پپ ددیيگرشرکكت هايییي عواامل، مشاووررچونن : برنامه رریيزيییي• وویيژگیيهايییي عواامل فعالیيت • نهاددهايییي پژووهشیي مختلف
وویيژگیيهايییي کكالبديییي فضاها وو مجرااها
پژووهشگرااننپپ شهر ددیيگر تهراانن بستههايییي سیياستیي • نهاددهايییي پژووهشیي مختلف • وویيژگیيهايییي فعالیيتیي فضاها وو مجرااها
•ددیيگر وویيژگیي هانمودار۲- فرایند تولید سیاست، عوامل سیاستگذاری و روابط کارکردی میان عوامل و سیاستها در کلانشهر تهران.
پژوهشه ای ان دک موج ود در زمین ۀ بهکارگی ری مدیری ت دان ش در فراینده ای سیاس تگذاری ش هری و کلانش هری ب ر ض رورت وج ود س ازوکار و چارچ وب مدیریت دان ش تا کیدنموده ول ی ب ه چگونگ ی تحلی ل آن نپرداخته ان د. در پژوهش ی ک ه بهص ورت ضمن ی به نق ش مدیریت دان ش در بهب ود فرایندهای سیاس تگذاری ش هری اشارهش ده )کاظمی ان و میرعابدین ی ،139۰(، ب ه زیرس اختهای اطلاعات ی و ارتباط ی بهعن وان یک ی از عوام ل موثر بر یکپارچگی سیاس تگذاری اشاره ش ده اما نیازهای اطلاعاتی و دانش ش هر معرفی نش دهاند. پژوهش ی دیگر )ش ریف مطـوف ،1389(، نیـاز به س ازوکار مدیریت اطلاعات و دانش شـهرو نیـز دانش- پایهبـودن میانکن ش میـان عوامـل تصمیم گیـریشـهری را مطـرح میکن د. در پژوهش ی دیگـر )حسـینی، 1390(، اهمیـت دانش ضمنی و اسـتفاده و به اشـترا ک گذاری آن در میان عوامل تصمیمگیری در شـهر تهران با تأ کید بر جنبههای سازمانی مدیریـت دانـش، تشـریح شـده اس ت. در ایـن پژوهـش عوام ل چندگانـۀ درگیر در سیاس ـتگذاری ش هر تهران در نظرگرفتهنش ده و فق ط اهمیـت به کارگیـری مدیری ت دان ش در شـهرداری تهـران ب ه عنـوان یـک سـازمان مسـتقل، ردیابـی شـده اسـت. در زمینۀ اجرایی، در نهادهای درگیر در تولید سیاسـت، چارچوب مدیریت دانش در فرایند تولید و مصرف اس ناد سیاستی چون مصوبههای ش ورایعالی شهرسـازی و معم اری، مصوبههـای هیئـت دولـت ، مصوبههـای کمسـیون مـادۀ 5 وبرنامههای ش هری چـون برنامۀ مجموعه شـهری تهران، برنامۀ راهبردی-سـاختاری ش هر تهران ،برنامه هـای تفصیلـی نواحـی خُ رد ش هر تهـران و دیگر بسـته های سیاسـتی بهکار گرفته نش ـدهای که زمینهای برای سیاسـت گذاری یکپارچ ه در این کلان شـهر را فراه م آوردهاند، مطرح شده اسـت .ب ا ایـن وجـود تلاش هایـی در کلان ش هر تهـران چـون راه ان دازی پایـگاه داده هـای مکان ی در ش هرداری تهـران و ایجـاد رصدخانـۀ ش هر تهـران – کـه با تکیه ب ر فنـاوری اطلاعات در تلاش بـرای رفع کمبود اطلاعاتی، بستری برای گرد آوری دادههای مختلف شهری در ابعاد و بازههای زمانی متفاوت اس ت، انجام شـده که با وجود ضـرورت چنیـن پایگاه ه ای دادهای ب رای راهانـدازی مدیری ت دانـش، بهدلیل نبود چارچوب و س ازوکاری مناسـب، هماهنگ و یکپارچ ه، فرایند لازم برای ارتقای دادهها به اطلاعات و در مرحلۀ بعد دانش شـهری پیموده نشدهاس ت. در نبود چنین چارچوب ،س ازوکار و فراینـدی، امـکان باز-اس تفاده از دانـش و یادگیـری از تجـارب گذشـته بـرای سیاس ـتگذاری یکپارچـه در فراینده ای سیاس ـتگذاری شـهری در کلانش هر تهـران، فراهم نشده اسـت .این مقاله می کوشـد – در پاس خ به چنین نارس ـاییهای پژوهشی و عملیاتـی – روش ی بـرای تحلیـل یکپارچگـی در سیاسـت گذاری کلان شـهر تهـران بـا تا کید ب ر مدیریت دانـش بهمنظور تس هیل اثر مدیریـت دانش در دس تیابی به سیاسـت گذاری یکپارچـه را ابتدا پیش نهادکرده و سپس به کارگیرد. به منظور یافتن مصادیق بود یا نبود یکپارچگی، روش به کارگرفته شده در مرحلۀ چهارم به ترکیب و سنتز نتایج مطالعات اسناد سیاستی و یا سیاست گذاری موجود در کلان شهر تهران )مندرج در ستون نخست در نمودار 2( با استفاده از ترکیـب دو دسـته معیار تحلی ل یکپارچگی در سیاسـت گذاری و حض ور چارچـوب مدیریـت دانش در کلانش هر تهران با اس تفاده از روشـی کـه در مرحلـۀ س وم معرفـی شده اسـت، می پ ردازد .
3-2- مرحلۀ دوم- ردیابی و مصورنمودن فرایند تولید سیاست و یا سیاست گذاری و ردیابی اسناد سیاستی در کلان شهر تهران
فراین د تولیـد سیاسـت و یا سیاس تگذاری و اسـناد سیاسـتی در کلانشـهر ته ران را می تـوان در پیوس تاری از تولیـد اطلاعـات ،مصرف اطلاعات و تولید سیاست معرفی کرد )نمودار2(. نهادهای تولیـد اطلاعات، اطلاعات موردنیاز را گردآوری و پردازشکرده و به تولید اسناد لازم میپردازند. اسناد تولیدشده در اختیار نهادهای مصرف کننـدۀ اطلاعـات قرارگرفته و اس ناد و اطلاعات جدید تولید و در اختیـار سیاس ـتگذاران و ی ا نهادهـای تولیـد سیاس ت ق رار میگیـرد. چندگانگـی و پیچیدگ ی عوامـل سیاس ـتگذار، رواب ط و ارتباطـات متقابـل نهاده ای تولیـد و مصـرف اطلاعـات، نش ان از پیچیدگ ی فراینـد تولیـد سیاس ت و نیـز فراینـد بس یار پیچیده ت ر اجرای سیاست دارد.
3-3- مرحل ـۀ س وم – معرف ی روش تحلی ـل یکپارچگ ی سیاستگذاری از منظر مدیریت دانش در کلانشهر تهرانتحلیـل یکپارچگـی سیاس ت در کلانشـهر تهـران، از منظ ری برمیخیـزد کـه دو دس ته معی ار “تحلیـل یکپارچگ ی سیاسـت” و “تحلی ل چارچـوب مدیریـت دان ش در سیاس ـتگذاری” را بـا ه م ترکیـب می کنـد. ای ن منظ ر دوگانـه بـر ارزشه ا، اه داف کلان ، نظریههـای مرتبـط بـا مش کل )یعنـی پیوسـتاری از مش کلات سیاس تگذاری و اج رای سیاس ت ها(، مناب ع، توانمندی ه ایمدیری ت دان ش و عضوی ت چندگان ۀ عوام ل سیاس ت گذاری واج را، وظای ف و دس تورکارهای آنه ا در موقعیتهای عم ل ویژه و شیوه های متفاوتی که آنها منافع خود را پیگیری می کنند، تأ کید دارد. ب رای تحلی ل وضعیـت یکپارچگ ی سیاس ت در کلان شـهر ته ران، روش تحلی ل چارچ وب مدیری ت دان ش در سیس تم سیاس تگذاری کلانش هر تهران )یعن ی سیاس ـتگذاری یکپارچۀ دانش-پای ه(، بر پای ۀ تعریف و انتخ اب مجموع ـهای از معیارهای مناسب منتج از مطالعات پایه و نظری این مقاله، قراردارد.
3-3-1- گام نخس ت- معرف ی روش ترکیب و س نتز بیانیه های سیاس تی ب رای تحلی ل یکپارچگـی در سیاس ت گذاری در کلان شهر تهران
برای تحلیل اطلاعات، نتایج مطالعات از پیش موجود )شامل اس ناد سیاس تی و برنامه های ش هری( کلان شـهر تهران، ترکیب و سنتز شده اند. از میان اسناد سیاستی و برنامههای شهری مرتبط با موضوع و دستورکار این مقاله، تکیۀ اصلی بر برنامههای شهری اصل ی )یعن ی برنامه مجموعه ش هری ته ران، س ال1382، برنامه راهبردی-ساختاری شهر تهران، سال 1386و برنامههای تفصیلی نواحی خُرد ش هر تهران، س ال های1384 و پس از آن( اس ت. این امر با بهکارگیری روش تحلیل محتوای کیفی14 و اختیار معیارهایی انجامیافت ه ک ه در پژوهش پایۀ این مقاله برای س نجش وضعیت سیاس ت گذاری کلانش هر ته ران از نظ ر دوگانگ ی یکپارچگ ی /ع دم یکپارچگ ی و حض ور/ عدم حض ور مدیریت دان ش مبتنی بر مطالعات گستردۀ مسیر نخست مقاله پیشنهادشده و در جدول2 به صورتی فش رده معرفی شده اند. روش تحلیل محتوای کیفی در پ ی یافت ن بیانیه ه ای محتوای ی اس ت) Gillham, 2000, 13-18 33-92 ,6002 ,Kohlbacher ;( و در پژوه ش روش ی اس ت ب رای توصیف هدفمند و سیس تماتیک محت وای متون یا پژوهش های از پی ش موج ود. با توجه ب ه اینکه بس یاری از روش های موجود ترکی ب و س نتز پژوهشهای موج ود میل به حرک ت از کمّی بودن ب ه س وی کیفی ب ودن دارن د، اما این ام ر و نیز اصل کلی اس تفادۀ سیس تماتیک از اینگون ه روش ه ا، دارای قی ود و بازدارنده های ی چن د نیز هس ت. ی ک بازدارندۀ اصل ی در به کارگی ری این روش ها – در ه ردو جنب ۀ کیف ی و کمّ ی – در پژوه ش پای ۀ ای ن مقال ه ، پیرویننمودن اسناد سیاستی و برنامه های شهری موجود تهران )چه برنامه های شهری که به صورتی مستقیم در تحلیل بهکاررفته وقیمت: تومان

دسته بندی : معماری و شهرسازی

دیدگاهتان را بنویسید