صفحات 53 – 66
نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره 19

شماره3 پاییز 1393
64039011654

تحلیل فرصتها و چالش های توسعه دیپلماسی
شهری در کلانشهرتهران

میثم بصیرت1، سید مصطفی جلیلی ۲
استادیار دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
کارشناس ارشد مدیریت شهری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
)تاریخ دریافت مقاله24/4/93، تاریخ پذیرش نهایی:5/7/93(
چکیده
فرآیند جهانی شدن، ابعاد و پیامدهای آن بیش از سه دهه است که در حوزههای مختلف موضوعی و در سطوح مختلف شهری، به کانون بحث های محققان علوم شهری بدل گشته و موجب شکل گیری پاس خها و نظریات جدیدی در حوزه های مختلف سیاس تگذاری شـهری ش ده است. یکی از تحولات حاص ل ش ده در ای ن عرص ه، اهمی ت یافتن دیپلماس ی ش هری، به عن وان گون های نوین از اش کال دیپلماسی است. بررسیهای مقاله حاضر که با تکیه بر روش تحلیل داده های ثانویه و روش فراتحلیل انج ام پذیرفته، نش ان می ده د تهران با وجود فرصت هایی چون روابـط خواهرخواندگی با تعدادی از شهرهای جهان، حضور در برخی از نهادهای بین المللی حوزه توسعه شهری و موقعیت ژئوپلیتیک و جایگاه ویژه در روابط منطقه ای، به سبب موانع مختلفی چون چالشهای سیاسی برخاسته از سطح ملی، فقدان چارچوب نهادی لازم در حوزه توسعه دیپلماسی شهری و نیز آماده نبودن زیرساخت ها و شرایط نرم افزاریِ لازم، تا کنون نتوانسته است به جایگاهی درخور در عرصه دیپلماسی شهری دست یابد. این در حالی است که تحقق نقشآفرینی فعال تهران در عصر دیپلماسی شهری میتواند منافع پای داری را چ ون ام کان پذیرش دن تبادل تج ارب و دریافت کمکه ای فنی و مالی، کاه ش تأثیرات نامطل وب تصمیم ات و سیاس ت های نهادهـای فرامل ی، افزای ش ام کان چانهزنی و کسـب امتیاز در س ازمان های بین الملل ی به منظور برون رفت از محدودیتهای حا کم ب ر نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری به ارمغان آورد .
واژههای کلیدی
جهانی شدن، تهران، دیپلماسی شهری، رقابت پذیری شهری، مدیریت شهری .

مقدمه

از پای ان ده ه 8۰ می لادی بدی ن س و، مطالع ه در زمین ه پیوند ش هر و جهانی ش دن با تحولی جدی مواجه ش ده است، شهرهای جدی د عصر جهانی ش دن با عناوی ن مختلفی مانند جهان ش هر1، ش هر اطلاعاتـی2، ش هر- دنی ا3 و ش هر جهان ی4 م ورد توج ه ق رار گرفتهان د و در ابع اد مختلف ای ن موضوع، پژوهشه ای متعددی بـه ویـژه توسـط افـرادی چـون ساسـن)Sassen , 2001(، تیل ور و همکاران ش)Beaverstock, Taylor and Smith ,1999(، فریدم ن و ولف) Friedmann and Wolf ,1982( کستلز) Castells, 1989(، شورت )شورت و کیم،1384 ؛ 2004, Short( و دیگران صورت پذیرفته است.
ب ا ای ن ح ال، ای ن پژوهشه ا بیش تر بـر ش هرهای جه ان توس عهیافته متمرک ز بودهان د و از این رو محقق ان مختلفی )مانند Robinson, 2006; Kim and Short,2008; Smith, 2003( ب ر ضرورت پژوهشه ای بیش تر در م ورد ش هرهای جهان س وم و تغیی ر تمرکز پژوهشها از شهرهای جهان توسعه یافته تأ کید دارند. ا گرچه برخی از محققان نیز )Grant and Nijman, 2002; Grant and Short, 2002; Gugler, 2004; Keyder, 2005; Logan, 2002;Roberts, 2005; Segbers, 2007; Ward, 1998( ب ه بررسـی و تحلی ل اثـرات جهان ی ش دن روی ش هرهای اصل ی جه ان در ح ال توس عه پرداختهاند .با وجود سوابق متعدد در ارتباط با ابعاد مختلف جهانی شدن و نیز رابطه شهر و جهانی شدن در جهان، در ایران سابقه منسجم و جامع ی در ای ن ارتباط و س ایر ابعاد مورد ط رح در این زمینه به وی ژه در ح وزه مدیری ت و حکمروای ی ش هری، وجود ن دارد. اما از ای ن می ان می ت وان پژوهش ه ای انج ام ش ده را توس ط فریادی ) 1381(،تاجبخش) 1384,1385(،معرف ت)Marefat,2004 (، احمدی ترشیزی)1384(، ش ورت)Short,2004(، محمدی)139۰( و مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران)139۰( یاد کرد. در این شرایط با وجود برخی فعالیت های موردی انجام شده در باب موضوع جهانی شدن و شهر ایرانی، سوابق مطالعاتی فوق هم چن ان نا کافی به نظر می رس ند و هیچ گونه جمع بندی خاصی برای بهره برداری سیاستگذاران ارائه نشده است.
02992707

همکاریهای بین المللی ش هرها ب رای بهرهمندی از فرصت ها و مدیری ت چالش های جهانیش دن میتواند ب ه دو صورت مورد توج ه ق رار گی رد ک ه عبارتن د از: 1. همکاریهای بینالمللی ش هر با ش هر در قال ب خواهرخواندگی ،2. همکاریه ای چندجانبه در قال ب عضوی ت و فعالی ت در س ازمان های تخصص ی بین الملل ی ک ه ای ن ن وع از همکاریه ا ج ز ء ب ا در پی ش گرفت ن دیپلماس ی ش هری میس ر نیس ت. در این راس تا ارکان نظامِ مدیریت ش هری )ش هرداریها و شوراهای شهر( میتوانند از طریق ابزار دیپلماسی ش هری فع ال در س ازمانهای بین الملل ی ش هری، از مش ارکت حدا کث ری دیگ ر ش هرهای تأثیرگ ذار در مدیریت ش هری بهره مند ش ده و نی ز از ای ن رهگ ذر، س هم و می زان مش ارکت خ ود را در حکمروای ی جهان ی و محل ی افزایش دهن د. نوش تار حاضر تلاش میکند ضمن تبیین اهمیت پیگیری رویکرد دیپلماس ی ش هری ،به طرح و بحث تجربه تهران بپردازد .
1. پیشینه تحقیق
موض وع ارتبـاط سیاس ت بینالمل ل و سیاس ت محل ی، در دهههـای اخیـر موضـوع بحـث نظریهپـردازان مختلفـی )Putnam, 1988; Brown, 2002 ( ب وده و ای ن تمرک ز ب ر روی سیاس ت محل ی و س اختارهای سیاس ی خ لاء قابـل توجه ی در ح وزه نظریهه ای دیپلماس ی نی ز محس وب میشـده اس ت. همچنی ن محقق ان دیگ ری )Blank, 2006; Cools, 2004 ( بح ث از دیپلماس ی را در مقیاسه ای فرومل ی5 مطرح ک رده و از آن به عن وان مکملی برای دیپلماس ی سیاس ی دولت مرکزی یاد کردهاند. از دید اینان عوامل غی ر دولت ی چ ون س منها)NGO’s (، ش رکتهای چندملیت ی و قلمروه ای فرومل ی چـون دولتهای ف درال، منطقهها و ش هرها ،ب ه عن وان بازیگ ران جدی د عرص ه دیپلماس ی مط رح هس تند. در چنیـن محیط ی، ای ن تح ول در ح وزه دیپلماس ی و ش کلگیری نق ش دیپلماس ی مرتبط با مقیاسهای فرومل ی و تأثیر و تأثر این مقیاسها، موضوع بحث نظریه پ ردازان )Blank, 2006; Hocking, 1993; Keating, 1999; Sassen, 2004( بوده است .
در حوزه دیپلماس ی ش هری، مطالعات صورت گرفته در ایران و به ویژه دیپلماس ی ش هری تهران، نسبتاً محدود هستند. از جمله فعالیتهای انجام شده در خصوص ابعاد مرتبط با دیپلماسی شهری ، میت وان ب ه مطالع ات موس وی ش فائی)139۰(، بصی رت)1391(، قورچی و امانی)1388(، سلیمی کهن و فیضی)139۰(، امانی)139۰( و بصیرت، عزیزی، زبردس ت و احمد آخوندی)1391( اش اره کرد که همگ ی ضمن تا کید بر ضعفهای دیپلماس ی ش هری در تهران، بر ض رورت به کارگیری ابزار دیپلماس ی ش هری در ته ران تا کید دارند ا گرچه راهکارهای چندان مشخصی به منظور عملیاتی نمودن این رویکرد در شرایط تهران ارائه نمینمایند .
علاوه بر اینها درودی و پیمانی ) Daroudi and Peimani, 2013( در مقالهای با عنوان «ارزیابی تأثیرات دیپلماسی شهری بر سرمایه گ ذاران خارج ی در ته ران با اس تفاده از فرآیند تحلیل ش بکهای ،»بی ان میکنن د ک ه مطالع ه فرآین د س رمایهگذاری جهان ی و رش د اقتص ادی در ته ران، موقعی ت واقع ی و ممکن ته ران را در جذب س رمایهگذاری در رقاب ت با دیگر کلانش هرها نس بتاً ضعیف نش ان میدهد و آن را به ضعفهای موجود در حوزه دیپلماس ی ش هری مرتب ط میکنن د. نجات ی حس ینی)139۰( نی ز ب ا تحلی ل مفه وم و تجارب دیپلماسی شهری نیز تلاش میکند تا ضمن تحلیل محیط دیپلماس ی ش هری ته ران ب ه ارائ ه مدل ی ب رای سیاس ت پژوه ی دیپلماس ی ش هری در تهران بپردازد. بصی رت)1393( نیز در مقاله خود با عنوان «گذار از مدیریت شهری منزوی به دیپلماسی شهری فعال در شرایط جهانی شدن؛ تحلیلی بر تجربه تهران» به پارهای از کاستیهای تهران در حوزه دیپلماسی شهری میپردازد .
۲. جهانی شدن و شکل گیری بازیگران و گونه های جدید مشارکت سیاسی
مرور پژوهشهای حوزه جهانیش دن سیاسی نشان می دهد ،محقق ان مختلف ی ب ر ای ن اعتقادن د که کاه ش قدرت در س طح مل ی، پیدای ش گونهه ای جدی دی از ق درت و سیاس ت را در س طوح فرومل ی و فراملیت ی امکانپذی ر میس ازد. بدی ن س ان ،دول ت مل ی تا ان دازهای جایگاه خ ود را به عن وان محمل قدرت و فرآینده ای اجتماع ی از دس ت میده د )ساس ن ،1389، 158(. همچنین گس ترش سریع ش بکههای رایانهای جهان و دیجیتالی ش دن طی ف گس تردهای از فعالیته ای سیاس ی و اقتصادی که ام کان گ ردش آنها را در ش بکه های یاد ش ده فراهم می س ازند ،پرس شهایی را درب اره کارای ی چارچوبه ای کنون ی اختی ارات دول ت و مش ارکت مردمس الارانه برانگیخته اس ت. این ام ر، راه را ب رای پیش رفت مقیاس ه ای فرومل ی مانن د ش هرهای جهان ی و مقیاس های فراملیتی مانند بازارهای جهانی همواره ساختهاند .
چنین شرایطی، با ظهور بازیگران نو سیاسی در سطوح فروملی ،ملی و فراملی همراه شده است. سازمانهای مردم نهاد، قومیتهای بوم ی، مهاج ران و پناهندگان ی ک ه مش مول احکام حقوق بش ری هس تند، فعالان حقوق بش ر و محیط زیست و بسیاری از گروههای دیگر، هر روز بیشتر و بیشتر به بازیگران سیاستهای جهانی تبدیل میش وند. 6 همچنی ن زنان به گونه روز افزون ی در زمینه تلاشهای فرامرزی فعال ش دهاند. این امر غالباً به معنای تبدیل مجموعهای از ش رایط محلی یا قلمروهای نهاد خانواده – مانند خانوار، محله یا جامع ه محلی ک ه در آن زنان خ ود را محدود ب ه نقشهای خانگی مییابند- به فضاهای سیاسی بوده است. زنان میتوانند بدون نیاز ب ه پ ا نهادن به بیرون از عرصههای خانگی به کنش گران سیاس ی و مدنی تبدیل ش وند. در نتیجه از زنان باید به عنوان بازیگران جدید عصر جهانی ش دن و کنش گران سیاس ی و مدنی جدید ی اد کرد. در کن ار م وارد یاد ش ده، نقشپذی ری نهادهای فرامل ی در حکمروایی جهانی، دیپلماس ی شهری، شهروندی جهانی و توسعه دموکراسی محل ی از دیگر وجوه تأثیرات ش کلگیری بازیگ ران و گونههای نوین مشارکت سیاسی در فرآیند جهانی شدن است .
در ای ن ش رایط و اهمی ت یافت ن مفاهیم ی چ ون سیاس ت ش هری، دیپلماس ی ش هری و غیره نش انگر اهمیت یافتن شهرها در نظام سیاس ی جهانی اس ت. از این رو است که برخی معتقدند در حال حاضر، ش هرها و ش بکههای پیوند دهنده آنها به عنوان عام ل توازن و زمینه س از کش مکشهای فرامرزی عم ل می کنند .به اعتقاد آنان ش بکه فرامرزی ش هرهای جهانی، فضایی است که در آن جه ان، ش اهد ش کل گیری گونه ه ای جدیدی از مشـارکت سیاس ی می ان نق اط گونا گ ون جهان اس ت ک ه با جهانی ش دن ش رکت های ب زرگ، تخری ب محی ط زیس ت، زیرپا گذاش ته ش دن حقوق بشر و مانند اینها مبارزه می کنند. در واقع برای سیاست ،شهر در مقایسه با کشور، فضای بسیار ملموستری است و در این فرآین د به مکانی تبدیل میش ود که بازیگران سیاس ی غیررس می می توانند به ش یوهای که در س طح ملی هم غیرممکن نیس ت اما دش وارتر اس ت در صحن ه سیاس ی مش ارکت کنن د. بخـش اعظم سیاس ت ش هری -ک ه کام لاً ملم وس اسـت- توس ط مـردم اداره می شود و به فناوریهای رسانه های گروهی وابسته نیست. سطح خیابانی سیاس ت، امکان فعالیت سیاسی را بدون نیاز به ورود به نظام سیاسی رسمی برای گونههای نو از کنشگران سیاسی فراهم میکن د. از این رهگذر، گروه هایی که ق درت ندارند و «غیرمجاز ،»محروم ان، خارجیه ا و اقلیته ای تح ت تبعی ض می توانند در ش هرهای جهانی در برابر یکدیگر و در براب ر قدرتمندان، جایگاهی به دست بیاورند )ساسن،1389، 163-158(7.
3. ضرورت های توجه به دیپلماسی شهری و سازمان های بین المللی
در ح ال حاض ر، دیپلماس ی ب ا اش کال متف اوت در حوزه های مختلف مورد توجه و استفاده واقع شده که عمدهترین آنها عبارتند از: دیپلماس ی ش هری، دیپلماس ی عمومی8 و آش کار، دیپلماسی رسانهای و دیجیتالی9. در این میان دیپلماسی شهری1۰ ابزاریست در اختی ار حکومت ه ای محلی و انجمن های وابس ته به آن ها که ب ه هنگام بروز کش مکش یا تعامل در مورد چالشهای مش ترک و فرصتهای موجود بکار برده می شود تا از طریق گفتگو و مذا کره ،راه همکاریهای بینالمللی شهر با شهر فراهم شده و زمینۀ ایجاد محیط ی آرام و صلح آمیز برای ش هروندان مهیا ش ود )citydiplo-macy,2008(. به عبارت دیگر، دیپلماس ی ش هری ب ر تمرکز زدایی از مدیری ت روابـط بینالمل ل و نقش آفرین ی نماین دگان ش هرها و مقام ات محلی به عن وان بازیگران کلیدی عرصـه بینالمللی و در موضوعاتی که ارتباط مستقیم با شهروندان دارد، دلالت می کند . همچنی ن ا گر پذیرفته ش ود که تداوم و پایداری رش د کلانش هرها ی ک موض وع مه م و حس اس ب ه ش مار م یرود، در ای ن ص ورت جوه ره ج ذب س رمایه، اس تفاده از فرصت ه ا و پتانس یل های جدید خواهد بود. در این راس تا کلانش هرهادر زمینه ارتقاء سطح همکاریه ا و مش ارکتهای بی ن الملل ی خود در ارتباط با مس ایل جهانی با اتکا بر دیپلماس ی ش هری تلاش می کنند تا از این طریق موقعیت ی برت ر در زمین ه تصمی م س ازی جهانی بیابن د) Daroudi and Peimani, 2013(.
منظور از دیپلماسـی ش هری، تقابل در برابر دیپلماس ی ملی و رسمی نیست، بلکه به عنوان مکمل و پشتیبان در کنار دیپلماسی رس می و تحـت هدایت آن مطرح اس ت. امروزه ب ا پیچیده و چند لای ه ش دن نیازه ای جوامع، دیپلماس ی رس می به تنهای ی قادر به شناس ایی، مدیری ت و تأمین تمامی نیازهای ش هروندان خود در مع ادلات بینالملل ی نیس ت. دیپلماس ی رس می در خدم ت اهداف کلی و سیاس ی اس ت که به نوعی بازوی سیاس ت خارجی دولت ه ای مل ی در نظ ر گرفته میش ود ولی دیپلماس ی ش هری ،اب زاری در خدمـت نماین دگان نهادهـا و س ازمانهای مدنی برای مدیریت نیازهای شهروندان می باشد. امروزه مفهوم دیپلماسی ،مبتنی بر حضور چندجانبه در سازمان ملل متحد و کارگزاریهای تخصصی آن تجس م یافته است. دیپلماس ی چندجانبۀ شهری و نهاده ای مرتب ط با موضوعات شـهری، در واقع معلول وابس تگی متقابل کلانشهرها به هم است که این امر در قالب سازمانهای بین المللی غیردولتی و انجمن های مدنی نمود پیدا کرده است.
ای ن تحـولات و جریان ات فرا گی ر جهان ی هم چ ون تح ولات ارتباط ی و اطلاعات ی موج ب ش دهاند وابس تگی متقاب ل بش ری گس تردهتر از گذش ته احس اس شـود و ش هروندان را نس بت ب ه پیگیری منافعشان از طریق سازمان های جهانی بیشتر از گذشته ترغی ب کن د. در ایـن فض ا، ش هرها ب ه عن وان بازیگ ری جدید در کنـار بازیگران دیرین های نظیر دولت ها و س ازمانهای بینالمللی در عرصهه ای تعام ل فرامل ی ظاه ر ش ده انـد و س عی دارن د بدی ن واس طه، جای گاه تاثیرگ ذاری در مدیریت ام ور بینالملل و حکمروایی جهانی کس ب کنند. در عصر اطلاعات، افزایش آ گاهی ف ردی و اجتماعی نس بت بـه اهمیت زندگی مدن ی و ملزومات آن موجب ش ده است که ش هروندان بیش از پیش، خواهان اهتمام نظ ری و عمل ی مدی ران ش هری و دولت ی نسـبت ب ه اولویته ای
«زندگی شهری» و «حکمروایی خوب» باشند.
4. حکمروایی جهانی در حوزه مدیریت شهری
نهادهای جهانی و بین المللی موثر در حوزه مدیریت شهری،یکی از بازیگـران مه م سیاس ی عصر جهانی ش دن در عرص ه حکمروایی ش هری محس وب میش وند. مهمتری ن ای ن نهاده ا را باید ش امل س ازمان بین المللی شهرها و پایتختهای اسلامی11، برنامه اسکان بش ر س ازمان ملل، برنامه توسعه سازمان ملل12، س ازمان شهرها و حکومته ای محلی متح د 13، صندوق جهانی توس عه ش هرها 14، س ازمان متروپلیس، بانک جهانی15، مجمع ش هرداران آس یایی16 ، مجمع شهرداران برای صلح17 ، صندوق بین المللی پول18 دانست که دامنه تأثیر آنها نظامات مدیریت شهری را در سراسر جهان تحت تأثیر خود قرار داده است. در جدول 1، به شناختی از اهداف، زمینههای کاری و گس تره تاثی ر هری ک از ای ن نهاده ا پرداختـه ش ده اس ت .
جدول 1- کارکرد ها و گستره تأثیر مهم ترین سازمان ها و مجامع بین المللی فعال در حوزه مدیریت شهری.
گستره تاثیر مهم ترین اهداف و زمینه های کاری نام نهاد
141 شهر و پایتخت از 4 قاره آسیا، آفریقا ،اروپا و آمریکای لاتین
8 شهر عضو به عنوان ناظر از 6 کشور غیراسلامی و 14 عضو افتخاری از وزارتخانهها ،ک میسیونها، سازمانها، دانشگاهها ،موسسات، مرا کز تحقیقاتی و فرهنگی از کشورهای اسلامی و غیراسلامی تحکیم مودت، برادری و دوستی بین اعضاء
حفظ هویت و میراث شهر ها و پایتخت های اسلامی
حمایت، هماهنگی و گسترش همکاری بین اعضاء
کوشش در جهت ایجاد و گسترش فرا گیر هنجارها، سیستم ها و برنامه های شهری که موجب رشد و سعادت اعضاء برای ارتقای شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و شهری می شود.
کوشش در جهت ارتقای استانداردهای توسعه، خدمات و امکانات در شهر ها و پایتختهای عضو
ارتقا و گسترش برنامه های ظرفیت سازی در شهرها و پایتخت های عضو سازمان بین المللی شهرها و پایتخت های اسلامی
)OICC(
• 95 برنامه و پروژه فنی تحت اجرا در 6۰ کشور سراسر دنیا دارد، که ا کثر آنها در کشورهای کمتر توسعه یافته )LDC( در حال اجرا می باشد • توسعه و مدیریت شهری، زیرساخت ها، بهسازی و تصفیه آب، تضمین
اجتماعی،زمین و تهیه مسکن، اقتصاد شهری و سرمایه گذاری در زمینه مسکن ،گردآوری اطلاعات و پایش، محیط زیست برنامه اسکان بشر سازمان ملل
)UN-HABITAT (
• این سازمان در 166 کشور دفتر دارد پیوند دادن کشورها با دانش روز، تجارب و منابع جهت کمك به ایجاد زندگی بهتر برای مردم
تلاش اصلی این سازمان در جهت کمك به کشورها و انتقال راه حل هایی برای معضلاتی مانند: حکمروایی دموکراتیك، کاهش فقر، جلوگیری از بحران و احیا، محیط زیست و انرژی،ایدز، توانمندسازی و حمایت از زنان است. برنامه توسعه سازمان ملل
)UNDP(
• بیش از یک هزار عضو از میان شهرها ،اتحادیه ها و مجامع تخصصی شهری • ماموریت : ایجاد صدایی واحد و حمایت از حکومت های محلی دموکراتیک برای بهبود ارزش ها، اهداف و منافع خود از طریق همکاری بین حکومت های محلی و در سطح جامعه گسترده بین المللی سازمان شهرها و حکومت های محلی متحد
)UCLG(
گستره تاثیر مهم ترین اهداف و زمینه های کاری نام نهاد
سی شهر از سراسر جهان
هفت سازمان ملی و فراملی
از ایران، مشهدو تهران عضو این صندوق هستند . هدایت اقدامات به جهت تضمین هماهنگی در فعالیتهای توسعه شهری؛
نظارت به جهت تضمین کیفیت هماهنگی زمانی و مکانی این فعالیتها همراستا با شهرنشینی پایدار از منظر اقتصادی و مؤثر از منظر اجتماعی؛ و
ایجاد پیوندهای لازم جهت کسب بهترین شرایط ممکن برای گردآوری و تخصیص منابع اندک مالی. صندوق جهانی توسعه شهرها
)GFCD /FMDV(
• در حال حاضر 1۰4 عضو دارد. نواحی شهری بیش از یك میلیون نفر جمعیت یا شهر های دارای بیش از 25۰ هزار نفر سکنه عضو متروپلیس هستند. افزایش تبادل علم، تجارب و سیاست ها میان اعضاء و شرکا ، تقویت تأثیر جهانی ک لانشهرها با همکاری سایر انجمن های دولتی محلی، سازمان های بین المللی و جوامع مدنی( شرکت ها، دانشگاه ها و…( ، افزایش تعداد اعضاء متروپلیس، در تلاش برای ایجاد تعادل بین ماموریت های بین المللی و ابتکارات منطقه ای. زمینههای فعالیت و اقدامات اصلی متروپلیس عبارتند از: برگزاری کنگره هر سه سال یك بار ،برگزاری کمیسیون های دائمی، ارائه کمك های تکنیکی یا فنی، آموزش، برگزاری جلسات برای هیات مدیره ها و مدیران عامل، تهیه نشریه ها، گزارشات و خبرنامه ها. سازمان متروپلیس)Metropolis(
• دارای 184 کشور عضو خدمات و آ گاهی و کمکهای فنی و تکنیکی ،حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی ،کمک به کشورهای فقیر، داوری و حل و فصل اختلافات فی مابین سرمایه گذاران خارجی و کشورهای عضو ،تشویق سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه و… بانک جهانی
)World Bank(
• حدود 5۰ شهرآسیایی جذب حدا کثری مشارکت دیگر کلان شهرها با یک دیپلماسی قوی شهری ،نقش افکار عمومی و مشارکت شهروندی و همچنین توجه به مؤلفه های حقوق شهروندی و بشری در چنین سازمان هائی برای ارتقا و تثبیت جایگاه خود در عرصۀ نظام بین الملل از اهمیت و جایگاه برتری برخوردار است. مجمع شهرداران آسیایی)Asian Mayors Forum(
• 5551 عضو در سال 2۰13. ارتقاء سطح آ گاهی عمومی به منظور نابودسازی سلاحهای اتمی
تحقق صلح واقعی و ماندگار
نابودی گرسنگی و فقر
کمک به پناهندگان ناشی از درگیریهای محلی
حمایت از حقوق بشر
حفاظت از محیط زیست مجمع شهرداران برای صلح) Mayors for Peace(
• 184 کشور عضو گسترش همکاری های پولی بین المللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین الملل
ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرخ ارزها
تهیه منابع لازم از طریق منابع عمومی صندوق، به منظور کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداخت ها صندوق بین المللی پول
)IMF(
مأخذ: )مطالعه حاضر بر پایه اطلاعاتِ مندرج در پرتال نهادهای مزبور و بصیرت ،1391، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران،1390، قورچی و امانی،1388، بصیرت و همکاران ،1391(
5. مدل تحلیلی تحقیق
ب ا توج ه ب ه گون ه شناس یهای مت داول )مانن د بیک ر،1388 ؛ کی وی و کامپنهـود،1386؛ گیدن ز ،1378( ک ه تحقی ق را ب ر حس ب ه دف ب ه س ه ن وع تحقی ق «توصیف ی»19، «تبیین ی»2۰ و «ا کتش افی»21 تقس یم می کند، این پژوهش دارای ماهیت تبیینی در قلم رو تحقیق ات سیاس ت پژوهی اس ت ک ه با هدف ش ناخت مس ائل مرتب ط، کفایت سیاسـت های موجود و ارائ ه توصیه های سیاسـتی تدوین ش ده است. در این پژوهش از روش های تحلیل داده ه ای ثانوی ه22 و روش فراتحلیل23 – که برخی آن را ارزش یابی پژوهش ه ای گذش ته می دانند-اس تفاده ش ده اس ت. در روش فراتحلی ل دادهه ای بدسـت آم ده از پژوهش هـای مختلف یکجا گرد هم آمده و به عنوان یک مجموعه داده تحلیل می شود بدین شکل امکان اعتماد به نتایج و یافتههای تحقیق نیز به طور قابل توجهی بیشتر میشود .
مطاب ق ب ا اجمـاع محقق ان )Brown, 2002; Pluijm, 2007; Hubbard et al , 2007 ( دیپلماسی شهری را میتوان بر پایه شش موضوع کلیدی امنیت ش هری، توس عه ش هری، اقتصاد ش هری ،ش بکه های ش هری، نمایندگ ی ش هری و فرهن گ ش هری م ورد بررس ی ق رار داد. از بع د روی ه ای نی ز می توان دیپلماس ی ش هری را در دو زمین ه همکاری هـای بین المللـی شـهرها در قالـب رواب ط خواهرخواندگـی و همکاری هـای چندجانب ه در قالـب عضویـت و فعالی ت در نهاده ا و س ـازمانهای بینالملل ی در حـوزه مدیریـت ش هری ق رار داد، بدیـن ترتیـب م دل تحلیلـی تحقیـق حاضـر ب ه نمودار 1 سامان پذیرفته است .
6. تحلیل شرایط تهران از منظر نقش آفرینی فعال در حوزه دیپلماسی شهری
نق ش آفرین ی در حـوزه دیپلماس ی شـهری و حض ور فعـال در سازمانهای بینالمللی، می تواند در ارتقای موقعیت کلانشهرها و ش هرهای عصر جهانی شدن در حکمروایی جهانی تأثیر بسزایی داش ته باش د و ب ه نوعـی در قالـب حض ور س طوح فروملـی در حکمروای ی جهانی، سـاز و کارهای مشـارکت در ابعاد جهانی موثر بر توسعه شهری را فراهم آورد. در این چارچوب، می توان بازیگران اصلی دیپلماس ی شـهری )یعنی شـهرداران و مسـئولین شـهری ،نماین دگان حکومتهـای محلـی و گاه ش هروندان و نماینـدگان س ازمانهای غی ر دولتـی( را س فیران شـهری نامی د. در این بخش از مقاله، به منظور بررسـی شـرایط تهران در ارتباط با دیپلماس ی ش هری و حکمروای ی جهانـی تـلاش میشـود، شـرایط تهـران در ارتباط با دو بعد اصلی رویهای دیپلماسی شهری: 1- سازمان های تخصصی بینالمللی در زمینه مدیریت شهری و 2- همکاریهای بین المللی شهرها مورد وا کاوی قرار گیرد .
6 . 1. حضور فعال در سازمان های تخصصی بینالمللی حوزه مدیریت شهری
     
     
 

  

   
    
      
 

8287300تحلیلی

مدل

تحقیق
.
1
نمودار

 
 


   

 
  


 

  






   









 
 

 

تحلیلی

مدل

تحقیق

.

1قیمت: تومان

دسته بندی : معماری و شهرسازی

دیدگاهتان را بنویسید