صفحات 75 – 8875نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۲

شماره ۱ بهار ۱۳۹۶
101264711654

معماری و MBTI؛ بررسی شیوه استفاده از شخصیت شناسی و ویژ گی های شخصیتی کاربر فضا در طراحی مسکن*

محمد جواد ثقفی1، فاطمه طاهری سیاح**۲
۱ استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
۲ کارشناس ارشد معماری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.
)تاریخ دریافت مقاله: 7/۲/۹5، تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳/۱۱/۹5(
چکیده
ب ا ه دف برقراری ارتب اط هرچه بهتر میان معماری و انس ان، ن گاه به معماری از زاویه روان شناس ی- بهوی ژه شخصیت شناس ی- اهمیتی روز افزون یافته اس ت. وا کنشهای متفاوت اف راد در برابر یک اثر معم اری، از تفاوت در نگرش و طرز تفکر افراد ناش ی می ش ود و ش ناخت زاویه نـگاه و درک هرچه بهتر مطالبات انس ان، راه گشـای این ارتباط است. در این تحقیق، از دریچه تیپ های شخصیتی MBTI – نمایانگر گرایشات مادرزادی و غیرا کتسابی افراد- به معماری نگاه شده که می تواند اطلاعاتی صحیح و بیواس طه در اختیار طراح قرار دهد، معیاری اصولی فار غ از س لیقه تک بعدی برای طراحی باشـد و پیشبینـی نتیج ه طرح را نیز امکانپذیر س ازد. جهت بررس ی دقیقتر، دو تیپ از ۱۶ تیپ ش خصیتی )INTJ و ESFP( مورد کنکاش قرار گرفتهاند. روش تحقیق مورد استفاده، روش همبستگی است که در آن، متغیر مس تقل، ش خصیت افراد و متغیر وابس ته، انتخاب ها در فضای معماری می باش د و تحلیل آم اری نتای ج به وس یله آزمون پیرس ون و پایایی درونی پرس ش نامه معماری از طری ق آلفای کرونباخ در SPSS انج ام گرفته اس ت. نتایج بهدس تآمده، نش ان دهنده همبس تگی مثبت می ان ترجیحات و انتخاب ه ا در فض ا میباش د. بنابرای ن، ویژگیه ای ش خصیتی کارب ران فض ا میتوان د ب ه عن وان پیشزمین ه نگ رش شخصیت شناس انه ب ه معم اری، هدایتگ ر معمار ب ه طراحی فض ای مطلوب تر ،همراه با رضایت مندی بیشتر از سوی مخاطب باشد.
واژههای کلیدی
مسکن، شخصیت شناسی ،MBTI، طراحی مشارکتی، طراحی شخصیت شناسانه.

* این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناس ی ارش د نگارنده دوم با راهنمایی نگارنده اول با عنوان: “ش هرک مس کونی ویلایی با اس تفاده از تیپ های شخصیتی) MBTI(” ارائه شده در بهمن ۱۳۹4 در دانشگاه تهران است.
.E-mail: [email protected] ،۰۲۱-۶۶4۶۱5۰4 :نویسنده مسئول: شماره تماس: ۰۹۱۲45۰۹۹۰۲، نمابر **

مقدمه

معم اری ابت دا ب ه عنوان ی ک نیاز اولیه در س طح نی از به بقا و امنیت توس ط انسان ش کل گرفت، اما به مرور زمان با ویژگی های تأثیرگذار خود تا س طوح بالای نیاز انس انی، مانند نیازهای روانی ،روحان ی و زیباییش ناختی را در برگرف ت. ا کنـون معم اری، تنه ا سـاختن بنا نیس ت، س اختن انس ان اس ت. “ما به س اختمان ها شـکل م ی دهیم، و آنه ا به م ا” )ه ال،۱۲۹،۱۳۹۲(. وقتی موضوع تأثیرگ ذاری بر انس ان به میان می آید، حساس یت بیش تری وجود دارد و تأم ل و تدب ر فراوان ی را می طلب د که تا چه می زان -با توجه ب ه این مهم-، دس ت ب ه طراح ی زده ای م. نگرش ه ای مختلف ،نظ رات متف اوت و وا کنشه ای متناقض از س وی مخاطبان یک اثر معماری به فرض استقلال رأی، نشان از حیات فکری و تفاوت در زاویه نگرش و طرز تفکر انسان ها دارد. هرچقدر شناخت بهتر و دقیق تری نس بت به زوایای مختلف وجود انسان و طرز نگاه او به معماری به عمل بیاید، طبعاً درک بهتری نس بت به خواس ته ها و مطالبات انس ان ش کل میگیرد. درک بهتر در کنار اجرای صحیح معمارانه، طرحی را رقم خواهد زد که ویژگی های مطلوبیت فضا را در خ ود دارد و موجبات رضایت من دی مخاطب را فراهم میکند .نا گفته نماند عدم توجه به ویژگیهای انس انی، معماری را روز به روز از خدمت به انسان دور نموده و به امری فاقد وجاهت اساسی برای ساخت و ساز مبدل خواهد شد.
جه ت توج ه بیش تر ب ه انسـان در معم اری، موضوع ی می ان رش تهای ب ا عنوان روانشناس ی محیط ی در دهه ۱۹7۰ ب ا رویکرد مس کونی توس ط افرادی چون هایوارد۱ ش کل گرفت که به بررسی پیوندهای مؤثر بین افراد و مکان میپرداخت. وی لیست جامعی تهی ه ک رد ک ه ش امل معان ی مختل ف از جمل ه خان ه ب ه عن وان سـاختار کالب دی، خان ه ب ه عن وان قلم رو، خان ه به عن وان مکان هندس ی، خانه به عنوان خویش تن و … بود، اما نگاه س طحی به این موضوع موجب ش د، این معانی بدون س وال و تطبیق، مدام بازتولی د ش ود. در همان زم ان، مقاله« خانه نمادی از خویشتن» )کوپ ر،۱۱۳،۱۳8۲(، ک ه بیانگ ر تجربی ات ناخ ودآ گاه یون گ و ترسیمات فکری وی از سطوح مختلف آ گاهی بود، نگرش جدیدی را تحت عنوان ماهیت نمادین خانه و تأثیر آن بر ناخودآ گاه انسان مط رح نم ود. مطالعـه تأثی ر گ ذار دیگر توس ط س یکس اس میت ۲ )۱۹8۶( هدایت شد که قسمتهای فردی، اجتماعی و فیزیکی خانه را از طریق مطالعهای کیفی مشخص کرد. الهام از تئوری مکان کانتر ۳ )۱۹7۹( و تمرک ز ب ر تجرب ه ف ردی، مش خصه تحقی ق آنه ا از خان ه ب ود )پوردیهیم ی،۱۲،۱۳۹۰(. ب ا ای ن وج ود تلاشه ای صورتگرفت ه جه ت اس تفاده از نظ رات خـود کارب ران فض ا ب رای طراح ی در دورهه ای مختل ف، متأس فانه نش انی از موفقی ت پیشبین ی ش ده – مانن د ط رح مش ارکتی ک ه در ادام ه بررس ی میش ود- ندارن د. حت ی اف رادی مانن د راب رت س امر 4 روانشناس امریکایی نظراتی مبنی بر امکان تغییر فضا توسط خود اف راد ارائ ه نمودند “اما در حقیق ت دیواره ای جدا کننده داخلی ،بعد از تنظیم توس ط معماران، دیگر هیچگاه توسط کاربران حرکتداده نمیش وند” )نمازیان ،۰،8۱۳7۹(. دلیل این امر میتواند این باش د که انسان، خود نیز از خواستههای واقعی خویش خبر ندارد و ای ن درونیتری ن ق وه انتخاب در ط ی زندگی، در پس بس یاری از ملاحظات، س ایههای ش خصیتی5، بایدها و نبایدها و به طور کلی در نیم ه تاری ک وج ود او قرارگرفت ه اس ت که معی ار رضایتمندی انسان را تعیین میکند اما به صورت خودآ گاه بروز نمیکند .
از راههای دسترسی به خواسته واقعی و درونی انسان، شناخت تیپهای شخصیتی و ویژگیهای آنها به عنوان گرایشات مادرزادی در وج ود انس ان و مع رف تمای لات، اف کار، ارزشه ا و نیازهای فرد میباش د. از ای ن رو تلاشهای ی در زمین ه ارتباط ش خصیت و فضا ش کل گرف ت. درب اره رابط ه تیپه ای ش خصیتی ب ا معم اری ی ا طراحی، کمابیش در طی سالها مطالعاتی انجام گرفته است: مانند بررس ی رابط ه می ان تیپش خصیتی و محی ط زندگی دانش جویان توس ط گرندپ ری۶ )۱۹۹5(، مطالع ه رابطه میان ات اق کار در خانه و تیپ ش خصیتی توس ط راس7 )۱۹۹۶(، قضاوت در مورد ش خصیت بر اس اس اتاق خواب و دفاتر توس ط گوس لینگ8 و دیگران) ۲۰۰۲(، استفاده از شاخص میرز بریگز برای پیشبینی موفقیت دانشجویان طراح ی داخلی توس ط پگ رام۹ )۲۰۰7(. اما نزدیکت ر از همه به این موضوع در تحقیقی که در سال ۲۰۱۰ )Matthews & Others( در باره تأثیر ویژگیهای ش خصیتی در تصمیم گیریهای طراحی مسکونی توس ط 4 تن از اعضای هیئت علمی دانش گاه در آمریکا انجام ش د ،از دانش جویان سال س وم طراحی داخلی خواسته شد تا خانه خود را طراح ی کنند، ب ا این توضیح که فرم MBTI، قب ل از آغاز طراحی توس ط دانشجویان پر شد تا رابطه میان تیپ شخصیتی و خانهای که طراحی میکنند، بررسی شود. نتایج بسیار جالبی از ارتباط میان ویژگیه ای طراح ی ش ده توس ط دانش جویان و ویژگیه ای تیپ شخصیتیشان حاصل شد.
در تحقی ق حاض ر، از معتبرتری ن و پرکاربردتری ن دس تهبندی تیپ ه ای ش خصیتی ب ا عن وان MBTI در طراحی خانه اس تفاده شدهاس ت، ب ا ای ن تف اوت که در ای ن تحقی ق، ویژگی ه ای تیپ ش خصیتی کارب ر فض ا و مطالب ات او منش أ تحقی ق ب وده و رابط ه می ان انتخاب ه ای کارب ر و تی پ ش خصیتی او مورد کن کاش قرار گرفت ه اس ت. ف رض تحقی ق ب ر این اس ت ک ه به ط ور کل ی رابطه معناداری میان ویژگیهای انواع ش خصیت ها و انتخاب هایش ان در فض ای معم اری وجود دارد. ای ن نکته که خان ه، محل زندگی ی ک خان واده، و طراحی آن تنها بر اس اس ویژگی های ش خصیتی ی ک فرد، به معنای بی توجهی به س ایر افراد خانواده خواهد بود ،از دی د نگارندگان مغفول نماندهاس ت. یافته های تحقیق حاضر ،ت دارک پیشزمین ه ای ب رای ش یوه جدی دی از نگرش ب ه طراحی اس ت و نمیتوان د ب ه ط ور مس تقیم در طراح ی مـورد اس تفاده قرار گی رد، زی را فض ای معم اری ب ا اف راد گونا گ ون –ب ا ترجیحات مختلف شخصیتی- مواجه است. هدف از انجام این تحقیق بیش از ه ر چی ز، یافتن رابطه می ان ویژگی ها و ترجیحات ش خصیتی باانتخاب عناصر معماری در فضا اس ت، تا اهمیت هر عنصر را برایهر ترجیح جلوه گر س ازد. البته بس ط اینگون ه تحقیقات می تواندنکات مغفول در ارتباط میان ش خصیت کاربران با فضا را روش ن ترنمای د و در صورت یافتن وجوه اش ترا ک نگ رش افراد با ترجیحاتش خصیتی متفاوت، ب ا ارائه راه حله ای جمعی، ایفا گ ر نقش بهعنوان معیاری برای طراحی باشد .
4529991479506

در ای ن مقال ه، پ س از بررس ی زمین ه معم اری تحقی ق یعن ی خان ه، ب ه بررس ی رابط ه انس ان و محی ط و تجرب ه طرحه ای مش ارکتی و نواق ص و عل ل ع دم توفی ق آن و س پس ب ه موض وع ش خصیت شناس ی، معرفی MBTI و انواع ترجیح ات و تیپ های ش خصیتی پرداخته ش ده اس ت. در بخش تحقیقات میدانی، به نح وه ش کلگیری پرسش نامه و تحلی ل نتای ج پرداخت ه و در آخ ر
1- خانه و اهمیت آن
خان ه، اولی ن و با دوامتری ن تجربه فضایی انس ان اس ت که در تم ام ط ول زندگ ی او، ب ه عن وان ظرف ی برای زیس تن، نق ش ایفا میکند. خانه همواره از مهمترین موضوعهای طراحی در معماری محس وب ش ده و از این روست که اندیش مندان عرصه معماری ،ب ه منظ ور ش ناخت بهت ر آن، در ادوار مختلف، تعاری ف گونا گونی را ارائ ه کرده اند، مانن د: تعریف خانه به عن وان پدیدهای فرهنگی )راپاپ ورت ،۱۳۶۶(، نم اد هوی ت انس ان، آیینه روح، مرک ز دنیای فرد )نوربرگ ش ولتز ،۱۳87(، پناهگاه رویاپردازی و خیال )باش لار ،۱۳87(، نماد خود و امنیت )کوپر ،۱۹74(. این گستردگی تعاریف ،نش انگر آن اس ت ک ه خان ه، فرات ر از یک م کان یا فض ا، مفهومی وس یع و پیچی ده در ذه ن انس ان دارد. ای ن مفه وم -ب ه وی ژه برای انس ان درمس یرکمال- بر درک فضایی، ان گاره ذهنی و حس زیبایی شناس ی او در بالاتری ن مرتب ه نیازه ای انس انی، تأثیرگ ذار اس ت. کمتوجه ی به وج وه مفهوم ی، تأثیرات روانی و احساس ی خان ه، موج ب انحط اط معنایی آن اس ت و”انحط اط معنایی در خان ه ب ه نوعی ب ه انحطاط ح س انس ان از فضا و از دس ت دادن حس زیباییشناس ی و اغتش اش در انگاره ه ای ذهنی، که برخی آن را «زبان فضا» نامیدهاند، میانجامد” )براتی ،۲8۳۱،54(.
1-1- رابطه انسان و خانه
هر انس انی پس از تولد، س فر زندگی خود را در فضای خانه آغاز میکن د و اولی ن و پایدارتری ن تجرب ه فضای ی او نیز در خانه ش کل میگی رد. در ط ی زندگ ی، مجموع ه ای از احس اس ها، تجربی ات ،علای ق، انتظ ارات و باوره ا نس بت ب ه خان ه در ناخ ودآ گاه ف رد ایج اد میش ود، بلان ت و داولین گ معتقدند که «خان ه به عنوان ی ک م کان و یک تص ور، دربرگیرنده هویت یا هم ان حس مردم از خودش ان اس ت و در حی ن زندگی و کس ب تجربی ات، تصویری از خانه ایجاد می شود» )Blunt, 2003(. «کوین لینچ اولین بار با بیان واژهی تصویر ذهنی در سال ۱۹7۹، هویت محیط را سبب داشتن تصویر ذهنی روش ن از آن دانس ت» )تقوایی،۶۹،۱۳۹۱(. بس ته به
77
نتایج اخذشده از رابطه میان تیپ های شخصیتی و انتخاب ها درفضای معماری در قالب جداولی ارائه می گردد.
روش تحقیق پژوهش حاضر بر اس اس ماهیت و ش یوه تحلیل دادهها، روش همبس تگی میباش د. در این تحقیق، همبس تگی می ان متغیره ای مس تقل و وابس ته، یعن ی ش خصیت اف راد و انتخابه ا در فض ای معم اری ب ا اس تفاده از آزم ون پیرس ون نرماف زار تحلیـل آم اری داده ه ا ،SPSS م ورد تحلی ل قرار گرفت ه است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای جهت بررس ی مطالع ات گذش ته در ایـن زمین ه و مطالع ات میدان ی به صورت توزیع و تحلیل پرسش نامه، در قالب پرسشنامه معماری و پرسشنامه شخصیتشناسی MBTI انجام گرفته است.
این که این تصویر ذهنی چگونه تصویری باش د، آینده فکری فرد را نسبت به بسیاری از مسائل میسازد. کارل یونگ، روان شناس سوئیس ی قرن حاضر در مورد سیس تم رفتاری می گوید: «… مردم ب ه همان ان دازه که محص ول محیط اجتماعی هس تند، س اخته محی ط فیزیک ی نیز به ش مار می رون د» )نمازی ان،۹7۳۱،78(. در ای ن راس تا، تأثی ر دو طرف ه محیط و انس ان بر یکدیگ ر انکارناپذیر اس ت. در واق ع دریاف ت معان ی ی ک محیط ع لاوه ب ر ویژگیهای محی ط، وابس تگی زی ادی به ویژگی های ش خصیتی خود انس ان دارد ک ه ف رد کدام یک از معانی س اطع ش ده از محیـط را انتخاب نموده و معانی، چگونه توسط او گزینش و ادرا ک شده و تأثیر خود را بگ ذارد. “پ س میتوان گفت ک ه معماری کیفیت بودن انس ان اس ت که توس ط خود او تعریف میش ود و به تعبیری نفس زندگی است” )حسینی،۹4،۱۳84(.
پالاس ما) ۲۱،۱۳۹۳( معتقد اس ت حس از خویشتن توسط هنر و معم اری تقویت می ش ود و م ا را کاملاً درگیر ابع اد ذهنی رویاها ،تص ورات و آرزوهایم ان می کن د. خانهه ا، افق ی را ب رای درک و مواجهه با نحوه هس ت بودن انس ان فراهم می آوردند و آ گاهی ما را مجدداً به س وی جهان، حسـمان از خویش تن و نحوه بودنمان معط وف میس ازند، زی را “فضاهـا، نق ش اجتماع ی خاص ی را ب ر س ا کنان خود تحمیل می کنند و برخی الگوها و معیارهای رفتاری را تقوی ت و برخ ی دیگ ر را تضعی ف میکنن د و در نهای ت جه ت و ابع اد جدی د ب ه رفتاره ای س ا کنان خ ود میبخش ند” )ارژمن د و خانی،۲8،۱۳۹۱(. در واقع خانه، چیزی فراتر از مکان زندگی و حتی ح س زندگی اس ت، زیرا دربرگیرنده نیازها و خواس ته های انس ان است که نیازها نیز تحت تاثیر افکار، احساسات و خصوصیات فرد قرار میگیرد. تصور شخص از خود موجب می شود بعضی نیازهای او اهمی ت بیش تری پی دا کنـد. ا گ ر خواس ت ی ا نی از ب ه صورت ی نامتعادل رش د کند و متناس ب با ظرفیت زیس تی انس ان نباشد ،ن ه تنه ا ترکی ب زیس تی مثبتـی ایج اد نمیکن د، بلک ه خطرآفرینخواهد بود. اهمیت این موضوع زمانی مش خص می شود که طی
78
تحقیقات ثابت ش ده اس ت “افراد در رویارویی با محیط مسکونیخ ود نس بت ب ه تمام ی جنبه ه ای محی ط حس اس هس تند وتمام ی ح واس آنان در فرایند ارتباط با محیط فعال اس ت” )براتیو کا کاون د،۳۱،۱۳۹۲(. مطالع ات نظریهپ ردازان معم اری، هیلی رو هانسـون، در م ورد رابطه فضـای کالبدی و تعام لات اجتماعی ،نش ان میده د، محی ط انسـان س اخت ب ر اس اس کیفی ات فضای ی اش، نق ش مهم ی در ش یوه زندگ ی کارب ران ایف ا میکن د )دانش گر؛ عینیفر و بحرین ی،۳۱،۱۳۹۰(. “بنابراین معمار به عنوان خالق یک اثر برای اش رف مخلوقات، باید ابعاد وجودی انس ان را درک کن د. آن گاه اث ری ک ه بر این اس اس میآفرین د، مبین کمال انسانی در تمام جهات خواهد بود” )حسینی،۹5،۱۳84(.
به طورکلی، فضای معماری فضای صورت بندی ش ده توس ط انسـان اس ت و “فار غ از تأثیرات و تعامل ذهن انسان در آن، معنی نخواه د یافت” )مس تغنی،۹۲،۱۳84(. مس ئله «خود» فرد اس ت ک ه ب ه صورت خ ودآ گاه و ناخ ودآ گاه در ای ن امر دخیل اس ت “در حقیقت انس ان و باورهایش، نقطه ش روع و جایی است که بنایی توس ط وی س اخته و ی ا به وس یله او م ورد بهرهبرداری ی ا ارزیابی ق رار میگی رد” )تقوای ی،۶۶،۱۳۹۱( و “مردم، بس ته ب ه ویژگی های شـخصیتی خ ود، محی ط خ ود را ایج اد میکنن د” )Kim & Han, 2014(، ب ه آن دلبس ته میش وند و ای ن ام ر اغل ب ناخ ودآ گاه رخ می ده د. نا گفت ه نماند “افزایش دلبسـتگی مکان ب رای یک خانه یا محل مفید است و با بسیاری از نتایج مثبت سلامت و مشارکت عموم ی در ارتب اط اس ت” )Anton & Lawrence, 2014, 451(. ب ا تم ام این تفاس یر، نکت ه مهمی که بای د به آن توجه نمود، ش یوه مواجهه با خواسته انسان و ارضای نیازهای روانی او در فضاست .ب ا فرض اینکه معم ار درصدد برآورده نمودن نیازها باش د، اغلب ای ن نیازه ا ذهنی و احساس ی ب وده، از دید خود فرد پنهان ش ده و ب ا وجود احس اس درون ی، قابل بیان توسـط کاربر فضا نیس ت .طبق مطالعات انجام ش ده، ” انسانها در انتخاب محیط، ترجیح میدهن د بر طبق ش خصیت خیالی ک ه برای خ ود آرزو می کنند و ن ه آنچ ه که واقع اً هس تند، عمل کنن د” )نمازی ان ،۹7۳۱،78(. پالاس ما) ۰،4۱۳۹۳( بی ان می کن د ک ه ب رای به کارگی ری مش ارکت احساس ی ناظر، باید تنش ی مابین تمایلات آ گاهان ه و انگیزه های ناخ ودآ گاه او ایج اد کرد. تلاش ی در این جهت تح ت عنوان طرح مشارکتی در دهه های گذشته انجام شد.
1-۲- طرح مشارکتی
در ط ی س الهای ۱۹8۰و ۱۹۹۰، در پ ی ش کلگیری مباحث ی در خص وص ش کاف می ان خواس ته کارب ران و س اخت مس کن ،” بهوی ژه در نیم ه دوم قـرن بیس تم و پـس از جنگه ای جهان ی ”
) کاملنی ا،۶4،۱۳۹۲( ، روشه ای جدیدی برای طراحی مش ارکتی از س وی نظریهپ ردازان معم اری ارائه ش د ک ه نقش ط راح و معمار از ی ک متخصص تکنیکی ب ه ارتباطدهنده و تس هیلکننده روابط میان مش ـارکتکنندگان و افراد دخیل در پروژه مبدل شد و در واقع تغییرات کاربردی رخ داد. در این دوره، معماران نام آش نایی چون چارلز مور، رالف ارس کین، هرمان هرتزبرگر، الدو وان ایک، کریستوفرالکس اندر و … همپ ای دیگ ر معماران مش ارکتی مانن د رودهکنی ،فریدمن و نابل همدی، سانوف و … به این دیدگاه روی آوردند .
ب ا توج ه به تأثیر متقابل انس ان و محیط بر یکدیگ ر و اینامر که “کیفی ت نهای ی، محص ول تعامل مس تقیم بی ن کالب د و بهرهبردار ب وده و ع دم توج ه به این امر در سرنوش ت کیفی فضای مس کونی بس یار زیانبار اس ت” )علی الحس ابی و زمانی،۳۲،۱۳8۹(؛ ضرورت طرحهایی مانند طرح مش ارکتی، بیش از پیش نمایان میشود، با این وجود به نظر میرس د ضعف اصلی طراحی مش ارکتی که باعث میش ود مش ارکت ب ه نتیج ه م ورد نظر خ ود یعن ی رضایتمندی کارب ر فضا نرس د )مانند طرح حس ن فتحی در دهک ده گورنا(، عدم ش ناخت واقع ی کارب ر و خواس تههای وج ودی اوس ت. “طراحان ب ا مه ارت وی ژهای درص دد کش ف اف کار م ردم و آنچه در سرش ان میگذرد هس تند تا ارزیابی کنند که آنها چه کس انی هس تند و چه چیزی باید برایشان در نظر بگیرند “)Renzi, 2012, 31(؛ اما برخی از ویژگیهای انس ان، حتی از دید خود او نیز پنهان میماند و تنها در ناخودآ گاه وجود داشته و در رفتار نمایان میشود. یکی از مهمترین این ویژگیها، تیپ شخصیتی انسان است که تا زمانی که فرد از آن ناآ گاه است، بسیاری از ویژگیهای خود را نپذیرفته و انکار میکند؛ ح ال آنک ه ب ا ش ناخت آن ویژگیها و قب ول آنها، دی د و رویکردش ب ه خ ود، واقعی ت ر و ملموستر میگ ردد. همان ا در تمامی مکاتب ،انس انها را ب ه خودشناس ی دع وت میکنن د، زی را همی ن ابع اد ناش ناخته، باعث س وء تعبیر از رفتار و س وء تفاهم در انتخابهای انس ان ب رای خ ود و دیگ ران میگ ردد. ا کنون اهمی ت این تحقیق بیش از پیش نمایان میش ود که در وهله اول، راهی برای شناخت بهت ر انس ان و در مرتب ه بع دی، بهرهمن دی از اطلاع ات صحی ح ، بیواس طه و دس تنخورده از ناخودآ گاه و ذات ش خصیتی انس ان باشد تا در فعالیتهای انسانی، علیالخصوص موضوع این تحقیق یعنی طراحی خانه منحصر به کاربر، مورد استفاده قرار گیرد. در نظر گرفت ن ای ن وجه از وج ود، ردههای ب الای نیاز انس ان را با توجه به ظرفیت وجودی او، ارضا نموده و رضایتمندی را در ابعاد بالا ایجاد میکند تا در نهایت بستر رشد و تعالی انسان فراهم گردد.
۲- شخصیت شناسی
ب ا آش نایی با ویژگیه ای هر تیپ ش خصیتی، میت وان به رموز نه ان در وج ود انس انها و تفاوته ای ف ردی آنه ا پ ی ب رده و ب ا مواردی که برای هر کدام اهمیت دارد، آشنا گشت. پس از آشنایی با شیوه دریافت انرژی، نحوه دریافت اطلاعات، طریقه تصمیمگیری و س بک زندگی هر تیپ ش خصیتی، میتوان ویژگیه ای محیط را منطبق با خواست حقیقی و درونی آنها طراحی نمود. این تحقیق ،بی ش از هر چی ز، مبنایی برای جلب توجه معم اران به ویژگیهای متف اوت و متناق ض انسانهاس ت ت ا در طراحیهای ی ک ه داعی ه انس ان مح وری دارن د، مد نظر ق رار گیرد. زی را گاه طراح خ ود را به ج ای کارب ر فضا ق رار داده و گمان میکند تمام خواس تهها و نیازها و عوام ل انس انی را در ط رح پوش ش داده اس ت -منظ ور از عواملانسانی، « مجموعهای از معیارهای اجتماعی و روانشناختی استکه در ادرا ک و دریافتطرح و در نتیجهدر برنامهریزی و طراحی آنهامؤثر هس تند» )عینی فر،۱۱۰،۱۳7۹(، غافل از اینکه او هم، تنها یکیاز آن ۱۶ تیپ ش خصیتی- که در ادامه بیان میش ود – بوده و برایدر نظر گرفتن ویژگیهای انسـانی محیط، باید از ش خصیت کاربر وخصوصیات آن آ گاه گردد .
رفت ار و ش خصیت انف رادی ف رد از عوامل ی هس تند ک ه از نظ ر روانشناسـی انس ان را یگانه و بیهمتا ساخته و شیوه نگرش وی را به جهان مشخص و روشن میسازند؛ آنچه که درباره جهان فکر میکند و ش یوه ای ک ه در آن رفت ار می کند )نمازیـان،۹7۳۱،78(. عوام ل روان ی- اجتماعـی در ادرا ک م ا اث رات مهم ی ب ه ج ا می گذارند. به این ترتیب این عوامل از این مسیر در احساس ما از زیبایی نیز مؤثرند )عزتی و عباس ی،۲،۱۳۹۲(. به همین دلیل یکی از مهمترین مس ائل در این زمینه، در نظر گرفتن تیپ ش خصیتی ف رد میباش د کـه برداشـت و ادرا ک ف رد از محیط را رق م می زند ،زی را انس ان به صورت ناخ ودآ گاه بر اس اس تیپ ش خصیتی خود انتخ اب نم وده و جنب ه های ی از محی ط را میبین د ک ه در تی پ شخصیتی وی وجود دارد.
۲-1- MBTI 10چیست؟
ترجیح دریافت انرژی : شخص چگونه انرژی میگیرد؟ برون گرا) E( یا درون گرا) I(11
درونگرا (E)

(I) برونگرا
ترجیح دریافت اطلاعات: شخص چگونه اطلاعات را دریافت میکند؟ منطقی) S( یا شهودی) N( 11
شهودی (S)

(N) منطقی
ترجیح تصمیمگیری: شخص چگونه اطلاعات را ارزیابی میکند و تصمیم میگیرد؟ تفکر)T( یا احساس)F(11
فکری (F)

(T) احساسی
1- ترجیح سبک زندگی: شخص با چه الگویی زندگی میکند؟ قاطعیت) J( یا انعطاف پذیری) P(11
منعطف (J)

(P) قاطع
تصویر 1- ترجیحات چهارگانه شخصیتی.
ماخذ: )تایگر،40،1383(
سیستم خودشناس ی مایرز-بریگز۱۱، نخستین بار بر پایه نظریه ش خصیت کارل گوس تاو یون گ۱۲ ش کل گرف ت. یون گ ک ه ی ک روان تحلیلگر پیرو مکتب فروید۱۳ بود به این نتیجه رسید، رفتاری که به نظر غیرقابل پیشبینی میرس د، ا گر بتوان زیربنای ذهنی و برداش ت ها و نگرشهای اش خاص را ش ناخت، درک و شناس ایی می ش وند. در س ال ۱۹۲۱، نظریه یونگ درباره شخصیت در کتابی ب ا عن وان تیپه ای روانـی ب ه چـاپ رس ید. کاتری ن بریگ ز ک ه به دنبال الگوهای ش خصیتی بود، در س ال ۱۹۲۳ به همراه دخترش ایزاب ل بریگ ز مایرز با توجه به اهتمام نظری کارل یونگ، کارش ان را ش روع کردند و با بس ط دادن آن، امکان اس تفاده علمی از آن را فراهم ساختند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که چهار ترجیح

ش خصیتی و ش انزده تیپ ش خصیتی وجود دارد. آنها آزمون تیپش خصیتی MBTI را تدارک دیدند که با تس تهای مفصلی، تیپ شخصیتی را اندازهگیری میکند و هیچ تست روانشناسی دیگری روایی و پایایی به اندازه این ابزار را نداشتهاس ت )Myers & Mc-Cauley, 1985(. در واق ع تی پ ش خصیتی، گرای ش م ادرزادی و غیرا کتسابی در وجود هر انسان است که ارزشها، تمایلات، افکار ،اعمال و نیازهای فرد را مشخص مینماید.
در سیس تم خودشناس ی MBTI، فرض بر این است که افراد با ترجیحه ای ذاتی مشـخص متول د می ش وند. در MBTI، ما با ۱۶ تیپ ش خصیتی روبرو هس تیم و همه مردم در یکی از این ۱۶ تیپ قرار می گیرند. این بدان معنا نیسـت که بگوییم انس ان ها منحصر به فرد نیس تند زیرا انسانها حتی با تیپ شخصیتی یکسان، ژن ،تجربه، علایق و دیگر چیزهای متفاوتی از هم دارند که آنها را از هم متمای ز میکنـد، امـا در ضمن وجوه مش ترک فراوان ه م دارند که آش نایی با تیپ شـخصیتی، به ما این ام کان را میدهد که با این وجوه مشترک آشنا شویم.
لازم ب ه ذکر اس ت که تمام تیپ های ش خصیتی بـه یک اندازه ارزش مند هس تند، هی چ تیـپ ش خصیتی بهت ر ی ا بدت ر نیس ت ،س الم تر یا بیمارتر، باهوشتر یا کندذهن تر نیست. تیپ شخصیتی ارتباط ی با ه وش ندارد و نمیت وان از روی آن موفقیت اش خاص را پیشبین ی ک رد، ام ا با توج ه به تیپ ش خصیتی اف راد می توان متوج ه ش د کـه چ ه عوامل ی ب ه آنه ا انگی زه میده د و از همی ن عوامل برای تدارک و طراحی فضای زندگی و فعالیت آنها بهره برد.
۲-1-1- ترجیحات
نظ ام تیپ ی ارزیاب ی ش خصیت MBTI، مبتنی بر چه ار جنبه اولی ه از ش خصیت انس انی به نام ترجیحات دوگان ه طبق تصویر ۱ میباشد )Schaubhut & others, 2009,4(.
در واق ع، ه ر ف رد در زندگی روزان ه از هر دو س مت این مقیاس استفاده میکند، اما هر کس یک ترجیح درونی برای قرار گرفتن در

یک سمت را دارد و از هر دو طرف به یک اندازه استفاده نمیکند .وقتی از جانب مورد نظر خود در هر یک از ابعاد تیپ های چهارگانه اس تفاده می ش ود – درست همانطور که از دس ت قوی خود برای نوشتن استفاده می کنید – اقدامی طبیعی صورت می گیرد و وقتی مجب ور باش ید از جانب دیگر اس تفاده کنید، باید تلاش بیش تری ب ه خ رج دهی د و حاص ل کارت ان ه م آن قدرهـا جال ب نخواه د
)Introversion (درون گرا )Extraversion (برون گرا
از اینکه با خود باشند انرژی می گیرند، علاقمند به سکوت و تنهایینمی خواهند کانون توجه باشند، تمایل به سکوت و تودار بودن اول فکر کردن بعد حرف زدن
تمرکز انرژی، توجه و تمرکز بر درون و دنیای درونیتوجه به یک موضوع در هر زمان یادگیری بهتر با تأمل و تمرین فکریاشتیاق شان را برای خود نگه میدارند
خصوصیتر عمل میکنند، اطلاعات شخصی خود را کمتر بروز می دهند از بودن با دیگران انرژی می گیرند، علاقمند به صحبت و تبادل نظرمی خواهند کانون توجه باشند، اهل صحبت و معاشرتیاول حرف زدن بعد فکرکردن
گسترش انرژی، توجه و تمرکز بر بیرون و دنیای بیرونیعلاقمند به تنوع و عمل
یادگیری بهتر با کار عملی و بحث و گفت و شنودبا اشتیاق ارتباط برقرار می کنند
شناخت آنها ساده تر است، اطلاعات شخصی خود را به راحتی با دیگران در میان میگذارند
جدول 1- ویژ گی های افراد با ترجیح دریافت انرژی، درون گرا و برون گرا .
مأخذ: )تایگر و تایگر،۲،9139۲؛ بارون،33،1393(
جدول ۲- ویژ گی های افراد با ترجیح دریافت اطلاعات، منطقی و شهودی .
ب ود. افراد در زمان هماهنگی و همس ویی با روش ترجیحی خود ،احساس انرژی، لیاقت و عزت نفس می کنند و حال بهتری دارند .مختص ری از ویژگیهای ه ر یک از ترجیحات دوگان ه در جداول ۱ تا 4 آمده اسـت )جهت مطالعه بیشـتر ر.ک به Biderman & Oth-ers, 2012 ; Schaubhut & Thompson, 2011 بارون ،۱۳۹۳؛ تایگر ،
۱۳8۳؛ دهستانی،a۱۳۹۲ ؛ دهستانی،b۱۳۹۲(.
)iNtuition (شهودی )Sensing (منطقی
به الهام و استنباط توجه دارند
تصمیم بر اساس حس ششم، توجه به آنچه میتواند وجود داشته باشد برای نوآوری و تخیل بهای فراوان قائل هستندتوجه به بینش، فراست و اطلاعات انتزاعیتوجه به تصویر کلی و بزرگ
استقبال محض از ایده های جدید علاقه به آموختن مهارتهای جدیداز استعاره و قیاس به میزان فراوان استفاده میکننداعتماد به تصور و تجسم و حرف دلبه آینده توجه دارند به آنچه مطمئن و منسجم است، اعتماد میکنند
تصمیم گیری بر اساس حواس پنجگانه، توجه به آن چه وجود دارد به واقع گرایی و عقل سلیم بها میدهندتوجه به حقایق، اطلاعات درست و مطمئنتوجه به جزئیات و اجزای سازنده
استقبال از ایده های جدید تنها در صورت قابلیت اجرایی تمایل به استفاده از مهارت های موجود
به عملی بودن پیشنهاد و به جزییات آن توجه دارنداعتماد به تجربه های پیشینبه زمان حال توجه دارند
مأخذ: )تایگر و تایگر،۲931،98؛ بارون،45،1393(جدول 3- ویژ گی های افراد با ترجیح تصمیم گیری، احساسی و فکری .
)Feeling (احساسی )Thinking (فکری
تأثیر تصمیم گیری خود را روی اشخاص در نظر میگیرندبه طور طبیعی علاقه به راضی کردن دیگران دارند .
به ادب بیش از حقیقت بها می دهند و با دل خود تصمیم میگیرندمعتقدند هر احساسی معتبر است خواه معنی دار باشد یا نباشدتحت تأثیر میل به قدردانی شدن، انگیزه پیدا میکنند دل ملایم و مهربانی دارند و با طرف مقابل همدردی میکنندبه روابط بها می دهند و در هماهنگ کردن مهارت دارندعینی هستند و با لحن مجاب میشوند در زمینه تصمیم گیری، تحلیل های آنها غیرشخصی استبه طور طبیعی عیب و ایرادها را می بینند و انتقاد می کنند
به حقیقت بیش از ادب بها می دهند و با مغز خود تصمیم می گیرندمعتقدند احساسات تنها زمانی معتبر است که منطقی باشدتحت تأثیر میل به موفقیت، انگیزه پیدا می کنند.
ذهن استواری دارند و مسئله را تحلیل میکنند
برای شایستگی ارزش قائل هستند و در استنادکردن مهارت دارند ذهنی هستند و با منطق مجاب میشوند
مأخذ: )تایگر و تایگر،104۲،139؛ بارون،53،1393(جدول 4- ویژ گیهای افراد با ترجیح سبک زندگی، قاطع و منعطف .
)Perceiving (منعطف )Judging (قاطع
وقتی موضوع را باز بگذارند و محدودیتی نباشد، خوشحال می شوندبه بازی توجه دارند، اول لذت ببر بعد کار کن
با توجه به دریافت اطلاعات جدید، هدفهای شان را تغییر میدهندفرایندگرا هستند و به روند و چگونگی انجام کار تأ کید می ورزندزمان را منبعی تجدیدشدنی میدانندپایبندی کمی به ضرب الاجلها دارند
سازگاری با جریان، عمل حین برنامه ریزی، عدم سختگیری، رویه گرا پس از تصمیم گیری خوشحال می شونداز اخلاق کاری برخوردارند، اول کار بعد بازیهدف گذاری دقیق قبل از شروع کار
محصول گرا هستند و به تمام شدن کار تأ کید می ورزندزمان را منبعی تمام شدنی می دانندضرب الاجل ها را جدی می گیرند
برنامه ریزی بعد عمل، علاقه به نظم، تصمیم ساز
مأخذ: )تایگر و تایگر،108۲،139؛ بارون،63،1393(
5ترکیب تیپ های شخصیتی.
SSNN
ISTJ ISFJ INFJ INTJ J
ISTP ISFP INFP INTP P
ESTP ESFP ENFP ENTP P
ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ J
I
I
E
E
TFFT
ماخذ: )تایگر و تایگر ،۲۲،139۲(
هـر تی پ شـخصیتی از ترکیب ح روف اول هر ی ک از ترجیحات دوگانه تش کیل میش ود، در نهایت شـانزده تیپ شخصیتی طبق جدول 5 شکل می گیرد.
۲-1-۲- تیپ شخصیتی 18INTJ و 19ESFPاز می ان ش انزده تی پ ش خصیتی، دو تی پ ب ه عن وان نمون ه جهـت تحقیـق انتخ اب شـد. معی ار انتخاب ای ن دو تی پ، تضاد کام ل ترجیحات آنها با یکدیگر و آش نایی بیش تر نگارن دگان با آنها بوده است. ویژگیهای شخصیتی افراد با تیپ شخصیتی INTJ و ESFP به طور خلاصه در جدول ۶ قابل مشاهده است.
3- فرایند تحقیق و شکل گیری پرسشنامه
جهـت تحقیق ات میدانـی، پرسش نامه ای با فرضیاتی نس بت ب ه انتخ اب افراد ب ا تیپ های ش خصیتی متفاوت تدوین ش د که ب ا اس تفاده از مطالع ات معم اری و ویژگی های تأثیرگ ذار خانه در روحی ه افراد، همچنین خصوصیات حیطه معماری، قابل تغییر و طراحی می باشد. در واقع ابتدا ویژگی های ترجیحهای شخصیتی ک ه در انتخـاب فضاها و عناصر خان ه مؤثر بود مدنظر ق رار گرفت و سپس سوالات مربوطه طرح گردید. محور سوالات پیرامون موارد زیر اس ت که پس از اتمام روند تحقیقات میدانی، به عنوان معیار طراحی مورد نظر قرار گرفت:
انتخ اب کل ی معم اری بنا و نم ای خان ه، اولویـت در انتخاب خانـه، می زان فض ای ب از و نیم ه ب از، فضاه ای مـازاد ب ر قس مت
ویژگی های شخصیتی ESFP ویژگی های شخصیتیINTJ
برون گرا، منطقی، احساسی، منعطفافرادی آسان گیر، راحت و شادعاشق تفریح و خوش گذرانی و زندگی در لحظه ا کنونعلاقمند به چالش های جدیددوست دار زندگی پویا و منعطفعدم تابعیت از قوانین و سلسه مراتبپیشگام در عمل گرایی و احساس روح جمعیمیل به جذاب به نظر رسیدن
علاقمند معاشرت و تداوم روابط اجتماعیتوجه به جزییات امور، عدم برنامه ریزی درون گرا، شهودی، فکری، قاطعدارای ذهنی اندیشمند و متفکر
نوآور، خلاق، مبتکر و آرمانگرا و آیندهنگرعلاقمند به دانش و تکنولوژی های جدیدشیفته کار و فعالیت و سخت کوشکمال گرا و استقلال طلب
دارای معیارها و استانداردهای بالامیل به نمایش قدرت و عالی ظاهرشدنعلاقمند به تنهایی و کار و ورزش انفرادیتوجه به کلیات امور، برنامه ریز و منظم
)Myers & Myers, 1995( :ماخذ
جدول 6- خلاصه ویژ گی تیپ های شخصیتی مورد بررسی .

ه ای مت داول خان ه، نوع فـرم و خط وط م ورد اس تفاده، مصالحمطل وب و رن گ مصال ح نمـا، جانمای ی خان ه نس بت ب ه فض ای پیرام ون، فعالیته ای پیش نهادی در فض ای ب از خان ه، تعداد و ان دازه پنجرهه ا، یک ی ا چند عملکردی ب ودن فضاه ا، زاویه دید و منظ ر مطل وب، س ازماندهی فضایـی و چگونگ ی اس تقرار کل ی خانه، احس اس امنیت، خانه های هوشمند، طبقه بندی و تعبیه فضای وس ایل، فضای اتاق کار و بازی، نور خانه، موقعیت فضای خصوص ی نس بت ب ه فضای عموم ی، ارتفاع س قف و می زان تأثیر خانه در روحیه افراد.
فرض ی ک ه از ای ن پرسش نامه مدنظ ر ب ود، همبس تگی تی پ ش خصیتی و فض ای مس کونی مطل وب ب ود. ب ه همی ن دلی ل پرسش نامه معم اری بای د در می ان کس انی توزیـع می ش د ک ه از تی پ ش خصیتی خودش ان اط لاع داش تند، زی را پرسش نامه اس تاندارد تی پ ش خصیتی در س ایت Iranzehn.ir و مرا کز معتبر آم وزش MBTI موج ود اس ت و تع داد زیاد س ؤالات) 8۰ س ؤال( نیازمن د علاق ه و حوصل ه پاس خ دهنده می باش د. بنابراین توقع پاس خگویی اف راد ب ه ۱۰۰ س ؤال) 8۰ س والMBTI + ۲۰ س وال معم اری( توقعی نابجا به نظر می رس ید، ب ه همین علت تصمیم ب ر آن ش د ک ه غال ب پاس خ دهندگان از می ان فار غ التحصی لان و علاقمن دان MBTI باش ند، زیـرا ای ن اف راد ب ا تمای لات خ ود ،بهت ر و بیش تر آش نا هس تند. ب ا توجه بـه جامعه آم اری ۳۰۰ نفره فار غ التحصی لان MBTI که مدنظر این تحقیق بود، طبق فرمول کوکران حجم نمونه آماری با س طح اطمینان ۹5 درصد ،۱۱8 نفر ب ه دس ت آمد. بـه همین منظور پرسش نامه ها در قال ب ایمیل و پس ت در س ایت مؤسسـه مثبت تو در دس ترس فار غ التحصیلان ق رار گرف ت. با تلاش ه ای ص ورت گرفته در چن د مرحل ه، نهایتاً ۱۲۰ پاس خ به Google doc نگارندگان ارسال شد، که از آن میان ،
۱۱5 پاس خ معتب ر و قاب ل اعتن ا بود. پ س از دریافت پاس خ ها، به جهت گس تردگی مطالب و جنبه ه ای تحلیلی، تحلیل داده ها با نرم اف زار آماری SPSS و آزمون همبس تگی پیرس ون انجام گرفت ک ه همبس تگی می ان متغیره ای مس تقل یعنی تیپ ش خصیتی و متغیره ای وابس ته یعن ی انتخاب ه ا در فض ای معم اری مورد تحلیل قرار گرفت .
آلفای کرونباخ تعداد سوالات معماری مرتبط با متغیر متغیر
۰.۶۹8 ۲ برون گرایی )E(
۰.۶۹8 ۲ درون گرایی )I(
۰.74۱ ۲ شهودی )N(
۰.۶۰۹ ۲ منطقی )S(
۰.78۳ 5 احساسی )F(
۰.۶7۶ 4 فکری )T(
۰.۶۰5 ۲ قاطع )J(
۰.۶۹4 ۱۲ تیپ شخصیتی )INTJ(
۰.۶8۰ ۱۱ تیپ شخصیتی )ESFP(

4- تحلیل و ارزیابی داده ها
جهت س نجش پایایی ابزار تحقیق، معروفترین ابزار سنجش اعتب ار درون ی پرس شنامه، آلفای کرونباخ۲۰ میباش د که توس ط نرم اف زار تحلی ل دادهه ای آم اری SPSS انج ام پذیرف ت. نتای ج حاصل از س نجش پایایی پرسشـنامه معماری که به عنوان معیار طراحی در این تحقیق استفاده شد، در جدول 7 قرار دارد.
با توجه به جدول 7، پرسش نامه معماری از پایایی حدود ۰.7 برخوردار بوده که بیانگر سطح مطلوبی از پایایی و همسانی درونی تحقیق است .
پس از دس ته بندی پاس خها، در کل تمامی روابط همبس تگی می ان متغیره ای مس تقل و وابس ته، یعن ی تی پ ش خصیتی و انتخابهای معماری که معناداری آنها توسـط آزمون پیرسون در نرم افزار SPSS مشخص گردید، در جدول 8 قابل مشاهده است
طب ق نتای ج حاص ل از تحلی ل آم اری، ه ر ی ک از ترجیح ات دوگانه اعم از برونگرایی- درونگرایی، شهودی- منطقی، فکری- احساس ی، قاط ع- منعط ف ب ا تع دادی از انتخابه ای فض ای معم اری همبس تگی داش تهاند. ب ه گون های ک ه انتخ اب فضای خل وت یا فض ای مهمانی، با ترجی ح برونگرای ی) E( و درونگرایی )I( ارتباط مستقیم دارد در صورتیکه افراد با تیپ شخصیتی INTJ طبق ویژگی شخصیتیش ان فضای کار را نسبت به بقیه فضاها در اولوی ت ق رار دادهان د و همچنین سـبک کلاس یک را بیش از س ایر س ـبکها میپس ندند. اف راد ب ا ترجی ح احساس ی) F( ب ه خط وط منحن ی و اف راد فکری) T( ب ه خطوط قائم تمایل بیش تری دارند .در رابط ه ب ا انتخاب مصالح، تمایل INTJ ها به س نگ و ESFP ها به چوب، با علایق شخصیتیش ان همخوانی داشت. قرار گیری بنا در وسـط یا گوش ه حیاط و مرزبندی با حصار یا دیوار نیز با ترجیح برونگرای ی) E( و درونگرای ی) I( اف راد ارتباط مس تقیم داش ته که در دو تیپ ش خصیتی هم به همان ش کل نمود پیدا کرده اس ت .علاق ه INTJ ه ا ب ه کار حت ی در کارب ری فض ای ب از نیز نم ود پیدا
جدول ۷- پایایی پرسشنامه معماری .
ک رده و فض ای باغبانی را ب ر خلاف ESFP ها ک ه تمایل چندانی به کار ندارن د به فضای نشس تن ترجیح دادهان د. در رابطه با انعطاف عملکردی فضاها، تصور بر این بود که افراد INTJ به دلیل تمایل به تکنولوژی و چالشهای جدید، تمایل به فضاهای چند عملکردی و منعطف داش ته باش ند، در صورتی که در این تحقیق این نتیجه به دست آمد که این افراد به دلیل ترجیح قاطعانه) J( خود، تمایل به کنترل فضاها دارند و در صورت وجود چند عملکرد در یک فضا ، آنرا خ ارج از کنت رل دانس ته و احس اس خوش ایندی ندارن د؛ در صورتیکه افراد با ترجیح احساسی) F( تمایل به فضاهای منعطف و چندعملکردی از خود نشان دادهاند .
در رابط ه ب ا دی د و منظ ر، ترجیح ات درونگرای ی و برونگرای ی ب رای انتخاب دی د عمومی یا خصوصی دخیل هس تند، همچنین اف راد ب ا ترجیح ش هودی) N( به دلی ل تمایل کلی نگ ر خود تمایل ب ه دی د به ش هر از بالا دارن د ک ه در اف راد INTJ و ESFP هم همین نتیجه دیده میش ود. در مورد فضاهای هوش مند، افراد فکری) T( ب ا توج ه به تحلیله ای ذهنی خ ود تمایل به فضاهای هوش مند دارند در حالیکه افراد احساسی) F(، فضاهای سنتی را واجد زندگی و حیات بیشتری میپندارند. و در نهایت افراد قاطع) J( با توجه به تمایل خود به نظم و برنامهریزی، خواهان تقسیم بندی در فضاها و انب ار و وس ایل هس تند در صورتیک ه اف راد منعط ف) P( ب ا وجود ضعف در برنامهریزی و نظم، عدم تفکیک را بیشتر میپسندد.
با توجه به ویژگی تیپهای ش خصیتی مذکور ) INTJ و ESFP( و پاس خهای دریافت ی از جانب ای ن مخاطب ان، ویژگی های خانه مطل وب از دی د آنان اس تخراج ش ده و ب ا ذکر منبع ش خصیتی هر کدام در جدول ۹ قرار گرفته است.
پس از بررسی پاسخها و نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها ،ب ا توج ه ب ه ویژگی های ش خصیتی اف راد، رواب ط فضای ی و نمود معماری فضاها مورد برداشت قرار گرفت و در قالب اسکیس هایی در کن ار توضیح ات مرب وط ب ه ه ر عرصه در ج دول ۱۰ ب ه نمایش درآمده است.

های

طراحی

ویژگیقیمت: تومان

دسته بندی : معماری و شهرسازی

دیدگاهتان را بنویسید