صفحات 37 – 46
965620941736

9656202219736

نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی شماره54 بهار 1390بررسـی عوامـل موثر در شـکل گیـری تصـویر شـهر در موثر شهر راستـایی* برندسـازی
دکتر آرین قلی پور1، دکتر محمد ابویی اردکان2، الهه پیدایش3**1 دانشیار گروه مد یریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران .
2 استادیار گروه مد یریت دولتی ، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
3کارشناس ارشد مد یریت امور شهری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
)تاریخ دریافت مقاله: 15/6/89، تاریخ پذیرش نهایی: 2/21/98(
چکیده:
تصویر مطلوب شهر در ذهن ساکنان و سایر افراد میتواند باعث جذب هر چه بیشتر سرمایهگذاران، گردشگران و مهاجران شود .همچنین مدیران شهری برای برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات مناسب برای شهرها نیازمند شناختی مناسب از تصویر فعلی شهر و عوامل تأثیر گذار در شك لگیری آن داشتهباشند. از این رو هدف از این تحقیق بررسی عوامل کلیدی موثر در شكل گیری تصویر شهر در راستای برندسازی موثر شهری در بین شهروندان شهر تهران میباشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوهی گردآوری اطلاعات، تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. روش نمونهگیری در این تحقیق خوشه ای بوده و ابزار اصلی گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه میباشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از تك نیک های تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که اولویت اجزای تشكیل دهندهی مدل«شكل گیری تصویر درونی شهر تهران»، به ترتیب؛ بعد اقتصاد و تجارت، دامنهی خدمات، جایگاه بینالمللی شهر، زیرساخت حمل ونقل و ارتباطات و ترافیک، مسائل اجتماعی، صیانت از آثار تاریخی، محیط زیست، جاذبه معماری وشهری، خویشتن شناسی شهروندان، فرهنگ و بعد دانشگاه و آموزش میباشد.
واژه های کلیدی:
تصویر مكان، تصویر درونی شهر، تصویر بیرونی شهر، شهر تهران، برندسازی.

* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان “بررسی عوامل موثر در شکل گیری تصویر درونی شهرتهران » میباشد که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به انجام رسیده است.
.E-mail: [email protected] ،0261 نویسنده مسئول: تلفن: 09359832483 ، نمابر: 7774311 ـ**

مقدمه

از میان مکان های مختلف، شهرها دارای موقعیتی ویژه در مطالعات هستند. مطالعه اولیه در زمینه تصویر فضاهای شهری که توسط لینچ انجام گرفت، نشان داد که تصاویر شهرها حاصل جامعه شناختی افراد و گروه های اجتماعی هستند. آنها چندفاعلی هستند و شامل ابعاد احساسی، سنجشی و معنی دار
2505712278222

هستند)Mannarinia et al, 2006, 202( . ایجاد تصویری مطلوب از شهر در ذهن ساکنان همان شهر و همچنین افراد خارج از آن شهر میتواند باعث جذب هر چه بیشتر افراد به آن شهر شود .از آنجایی که امروزه شهرها در تلاشند تا تصویری مطلوب در ذهن سرمایهگذاران و گردشگران و مهاجران داشته باشند ،رهبران بسیاری از شهرها بر این باورند که تصاویر نامطلوب و کلیشههایی که با اسامی شهرها گره خورده است مانعی برای آیندهای روشن میباشد)Avraham, 2004,471(. مدیران شهری برای اینکه بتوانند تصمیمات درستی اتخاذ کرده و برای شهر درست برنامه ر یزی کنند، نیازمند دانشی همه جانبه هستند که شهر را تحت تاثیر قرار میدهد. برای ایجاد جوامعی سالم و درك هزینه و فایده الگوهای مختلف توسعه، باید شناخت کافی داشتهباشند؛ این بدان معنی است که آنها باید تصویر فعلی شهر را بشناسند، سپس تصو یری را که خواهان آنند را طراحی و فعالیت هایی را برای بهبود آن تعریف کنند. مطالعه تصویر شهر بخشی مهم از شناخت در فرایند برنامه ر یزی استراتژیك شهری است )LuqueMartı´nez .(et al, 2007, 335
برخی از شهرهای ایران دارای تصویری مطلوب و در مقابل بعضی دیگر دارای تصویر منفی یا ضعیفی در ذهن افراد درون شهر و بیرون آن هستند. در حقیقت مدلسازی تصویر مطلوب برای یك شهر تنها به شهرهای با تصویر منفی اختصاص ندارد .بلکه بسیاری از شهرها این فرایند را برای شناخت نقاط قوت و ضعف تصویر فعلی شان انجام داده و در جهت بهبود آن گام برمیدارند. بر این اساس این تحقیق به بررسی تصویر درونی شهر تهران و شناسایی ابعادی که این تصویر را میسازند و همچنین بررسی اهمیت هر کدام از این ابعاد میپردازد.
1- متون مروری نظری و مختصر تجربیبر مرتبط
رینولدز1 شکل گیری تصویر را به این صورت تعریف میکند: بسط ساختار ذهنی مبنی بر احساسات ناشی از سیل اطلاعات. در مورد تصویر یك مکان، این سیل اطلاعات میتواند منابع مختلفی داشته باشد. یك تصویر نتیجه پیامهای مختلف، متنوع و اغلب متضادی است که از یك شهر فرستاده شده و این تصویر در ذهن هر دریافتکننده پیام بطور مجزا شکل گرفته است )Kavaratzis, 62 ,2004(. تصاویر قدرت ویژه ای دارند. مطالعات نشان می دهند که تصویر یك منظره منجر به احساسی معادل با تجربه مستقیم آن مکان میشود. مهارت های احساسی و شناختی افراد ارزشها و احساساتی را به تصاویر اسناد می کنند، بنابراین تصاویر همیشه خنثی)بی طرفانه( یا عاری از قدرت مهیج نیستند .)Ryan and Cave, 2005, 143144( نکته مهم این است که تصاویر را میتوان به عنوان ابزاری برای رواج فرهنگها، انعکاس و تقویت مفاهیم خاص مشترك، باورها و سیستمهای ارزشی خاص شرح داد )Richards and Wilson, 2004, 1933(.
48240005571522

هر تصِویر دارای سه جزء اصلی است. شناختی، اِحساسی ،کلی. جزء شناختی تصویر در حقیقت مقدمهای برای جزء احساسی آن است. به علاوه ترکیب این دو عامل تصویری کلی نسبت به یك شی ایجاد میکند که میتواند مثبت یا منفی باشد. مك کلیری و استرن و کرك اوور به طور عملی نشان دادند که بخش احساسی و شناختی تصویر بر تصویر کلی اثر مثبت دارند و همچنین عامل اول بواسطه عامل دوم بر تصویر کلی اثر می گذارد)Beerli and Martı´n, 2004, 658(. منابع اطلاعاتی و متغیرهای روانشناسی اجتماعی و جمعیت شناختی در همه مدل های تصویر مکانی مهم فرض میشوند )Ryan and Cave, 2005, 144(. یك سیستم تعاملی میان اجزای تصویر یك مکان وجود دارد .در مرکز این سیستم تعاملی، دانش شناختی نسبت به و یژگی های منحصر بفرد و مشترك مکان و پاسخ احساسی به این و یژگیها وجود دارد. با تعامل میان دانش مربوط به ویژگی های مشترك و منحصربفرد و احساسات نسبت به آنها، تصو یری کلی کک لگرفته و مورد استفاده تصمیم گیرندگان قرار میگیرد )Tas
.(ci, 2007,199
کاتلر2 و همکاران بر این باورند که تصویر یك شهر میتواند مثبت و جذاب، منفی و ضعیف، ترکیبی )زمانی که تصویر دارای عناصر منفی و مثبت است( و یا متناقض )زمانی که تصویر شهر برای گروهی منفی و برای گروهی دیگر مثبت( باشد)Avraham, 472 ,2004(. لینچ3 بیان میکند که افراد تصویر ذهنی نسبتا تفصیلی و منسجمی از شهرهایشان دارند که در تعامل میان مکان و خود فرد ایجاد شده است و اینکه این تصویر هم برای کار و هم برای رفاه احساسیشان اساسی و دارای اهمیت میباشد )Olascoaga, 21 ,2003(.
تصویر یك شهر از نظر هر شخص منحصربفرد است و بستگی به تجارب گذشته و نمایش های آن مکان خاص دارد .دو نوع تصویر وجود دارد که بیرونی: شیوه ای که عموم یا اجتماع دیگری خارج از مکان، آن مکان را درك میکنند، و درونی: شیوهای که ساکنان آن، مکان خود را در جامعه یا در همسایگیشان میبینند. این دو تصویر هر کدام بر دیگری تاثیر دارد. اگر جامعهای4 از یك اجتماع5 تصویری منفی داشته باشد ،خود اجتماع هم تصویر سطح پایینی از خودشان خواهند داشت ).(Karim and Cahana,2007 , 1
بیشتر مطالعاتی که در مورد تصویر شهر صورت گرفته، در زمینه تصویر شهر از دید گردشگران بوده است. به طور مثال تحقیقاتی که توسط پیرس، وودساید و لیونسکی و گودریچ انجامشده نشان میدهد که میان درك مثبت از یك مکان گردشگری و تصمیمات مثبت در جهت سفر به آن مکان رابطه واضح و روشنی وجود دارد. به طور مشابه، تصویر منفی )حتی اگر بیجهت و اشتباه باشد( گردشگران را از بازدید آن مکان برحذر می دارد )Selby and Morgan, 1996, 288(. در سال 2007، لوك مارتنز6 و همکارانش مقالهای با عنوان مدلسازی تصویر شهر در مورد شهر گرانادا نوشتند. آنها مدلی از ابعاد تشکیل دهنده تصویر مطلوب از شهر گرانادای اسپانیا را ارائه دادند. در این مقاله مدلی برای شهر گرانادا به کار میرود که به درك شکل گیری تصویر آن شهر کمك میکند. همچنین در بخش دوم این مدل، اثر تصویر شهر بر سطح رضایتمندی و غرور شهروندان مشاهده میشود. آنها همچنین رابطه میان تصویر و رضایت افراد را مورد مطالعه و بررسی قرار دادهاند )LuqueMartı´nez et al.,2007,338(.
بالاگلو و مك کلیری7 در سال 1999 در مقاله ای تحت عنوان «مدل تصویر سازی مکانی» نشان دادند که تصویر در انتخاب یك مکان گردشگری نقش مهمی ایفا میکند. در این مقاله، مدلی از عوامل مهم تصویر سازی مکانی بر اساس مطالعات قبلی ارائه میشود. نتیجههای این تحقیق حاکی ازآن است که تصویر مکان تحت تاثیر عوامل محرك و مشخصه های گردشگران شکل میگیرد )Gallarza et al., 2002, 57( .
در سالهای اخیر کشورهایی مثل تایلند، کارستاریکا، ایرلند ،ترکیه، اسپانیا، بریتانیا، یوگسلاوی، استرالیا، نیوزیلند، فعالیتهایی را در جهت ارتقا موقعیت و تصویر مثبتشان انجام داده اند. در مطالعات میان رشته ای بازاریابی، تصویر مکانهای گردشگری عنوان بسیاری از مطالعات در سه دهه گذشته بودهاست)Gallarza et al., 2002, 57(. شهرها به طور فزایندهای از وقایع فرهنگی برای بهبود تصویرشان، تشویق به توسعه شهری و جذب رردشگران و سرمایه گذاری استفاده میکنند )Richards and Wil
.)son,2004,1931
شولتز8 حس مکان را پدیدهای کلی با ارزشهای ساختاری ،فضایی و جوی می داند که انسان از طریق ادراك، جهتیابی و شناسایی به آن نایل میگردد )پرتوی ،1387، 122(. میتوان نظر یه های شولتز را بد ینگونه برداشتنمود که: او در واقع تصویر ذهنی روشن را که سبب هویت شخص میگردد را در گرو داشتن مکان های بامعنا میداند. برای او راه و حد و مرز )قلمرو( )که تا حدودی مشابه با راه و گره لینچ میباشد( از عوامل شناخت محیط هستند واستفاده از نشانه های خاطرهانگیزو نمادها را در ادراك و فهم انسان از مکان موثر میداند. این نشانهها میتوانند علائم آشنا و یا خاطره انگیز برای مردم باشد .در کل احساسات و درك فضا به مفهوم مکان است. او همچنین مشارکت و فعالیت های گروهی را در قالب هستی با دیگران ،موجب باکیفیت شدن مکان میداند. در کل این عوامل مکان میتواند بستر لازم را برای ارتباط برقرارکردن با انسان و زنده شدن پیدا کند )حبیبی ،7831(.
«مکان و نامکان» ادوارد رلف9 از اولین پژوهش هایی است که براساس نظر یه های پدیدار شناسی شکل گرفت و بر روی مطالب روانشناسانه و تجربه گرای حس مکان تمرکز دارد. میتوان نظر یه های رلف را بدین گونه برداشت نمود که برای او روح مکان در گرو شناخت و درك عمیق فضا به سبب روی دادن اتفاق و شکل گرفتن خاطره در طول زمان است. همچنین معنا ،فعالیت و فرم سه عاملی هستند که به سبب توجه به و یژگی های آنها تصویر ذهنی، فعالیت و فرم مکان شکل می گیرد. در کل هویت و روح مکان چیزی است فراتر از ساختار فیزیکی مکان و افراد به سبب تصو یرهای ذهنی و خاطرات فردی و جمعی و تداعی هایی که برای ایشان ایجاد میشود، روح مکان را درك می کنند )حبیبی ،7831(.
نتایج تحقیقات انجام شده در شهر سیملای هند نشان میدهد که دو تصویر مجزا وجود دارد: یکی تصویر شهر از نظر گردشگران و دیگری تصویر شهر از نظر ساکنان شهر. تصویری که گردشگران از این شهر دارند براساس فضاهای فرهنگی و طبیعی شهر بوده در حالی که تصویر ساکنان بر مبنای انس و آشنایی آنها با این شهر است. هم گردشگران و هم ساکنان شهر از توسعه فعلی شهر سیملا ناراضی بودند )Jutla, 2000, 345( .
در سال 2005 اسمیت10 مقالهای تحت عنوان: مفهوم سازی تغییر تصویر شهر: تصویر سازی مجدد از بارسلونا را به چاپ رساند. هدف اصلی این مقاله ارائه چارچوبی مفهومی است که نشان میدهد چگونه فعالیتهای تصویر سازی مجدد در عصر حاضر بر تصاویری که گردشگران از یك مکان دارند، اثر میگذارد. ارزش این چارچوب مفهومی در به کارگیری آن در شهرهای بارسلونا وکاتالونیا نشان داده میشود. این مطالعات موردی نشان میدهد که مکانیزمهای تعریفشده در این چارچوب مفهومی، روشهایی مفید برای شرح این موضوع هستند که چگونه تصویر شهرها اصلاح میشوند) Smith, 2005, 399(.
همانطور که در شکل مدل مفهومی تحقیق مشاهده میشود ،در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا متغیرهای مکنون مسائل اجتماعی، دانشگاه و آموزش، فرهنگ تجارت و نوآوری، جایگاه بین المللی شهر، جاذبه معماری و شهر ، محیطزیست، زیرساخت ترافیك وارتباطات، اقتصاد و تجارت ،خویشتن شناسی شهروندان، صیانت از آثار تاریخی، فرهنگ ، دامنهی خدمات متغیر مکنون مرتبه بالاتر شکل گیری تصویر درونی شهر را تبیین میکنند یا خیر؟
-9152979

ابعاد عملیاتی «عوامل موثر در شکل گیری تصویر درونیشهر تهران» شامل 83 گویه است. گو یه های اصلی پرسشنامه براساس یافتههای )فرناندز11، 2000(، )کزاك12، 2002(، )لوك مارتنز ،2002(، ) لوك مارتنز ،2007(، )ونگ13، 2002(، )هاگینز14، 2003 ( و نظر خبرگان) به روش مصاحبه( شناسایی شدند.
جدول1- گویه های پرسشنامه.
نمودار1- مدل مفهومی تحقیق.
4194031355155

2- فرضیه های تحقیق
با توجه به مطالب مذکور، فرضیههای تحقیق به صورت زیر صورت بندی میشود:
مسائل اجتماعی در « شکلگیری تصویر درونی شهر تهران »تأثیر مثبت و معناداری دارد.
دانشگاه و آموزش در « شکلگیری تصویر درونی شهر تهران» تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرهنگ تجارت و نوآوری در « شکلگیری تصویر درونی شهر تهران» تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جایگاه بین المللی شهر در « شکلگیری تصویر درونی شهر تهران» تأثیر مثبت و معناداری دارد.
5.محیط زیست در « شکلگیری تصویر درونی شهر تهران »تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جاذبه معماری و شهری بر « شکلگیری تصویر درونی شهر تهران» تأثیر مثبت و معناداری دارد.
زیرساخت حمل ونقل و ارتباطات و ترافیك در « شکلگیری تصویر درونی شهر تهران» تأثیر مثبت و معناداری دارد.
اقتصاد و تجارت در «شکل گیری تصویر درونی شهر تهران» تأثیر مثبت و معناداری دارد.
خویشتن شناسی شهروندان در «شکل گیری تصویر درونی شهر تهران» تأثیر مثبت و معناداری دارد.
صیانت از آثار تاریخی در « شکلگیری تصویر درونی شهر تهران» تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرهنگ در « شکلگیری تصویر درونی شهر تهران» تأثیر مثبت و معناداری دارد.
دامنهی خدمات در « شکلگیری تصویر درونی شهر تهران» تأثیر مثبت و معناداری دارد.
روش تحقیق در این مقاله توصیفی و از نوع همبستگی میباشد . این تحقیق به صورت ک تابخانه ای و میدانی انجام شده است. بدین صورت که ابتدا مطالعات ک تابخانه ای ادبیات « شکلگیری تصویر درونی شهر»، پیشینه تحقیق و نظریاتی که راجع به موضوع وجود دارد، صورت گرفت و پس از شناسایی شاخصها، پرسشنامه ای بین شهروندان شهر تهران توزیع و 270 پرسشنامه تکمیل شده برگشت داده شد. در نهایت با استفاده از روش تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری، مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
1-3- روایی و پا یایی پرسشنامه برای ارزیابی پایانی ابزار سنجش از ضریب آلفای کرونباخ استفادهشد )مؤمنی و قیومی ،1386(. این ضریب برای پرسشنامه موجود در تحقیق، معادل 84/0 محاسبه شدهاست. برای بررسی روایی پرسشنامه نیز، از روش های « روایی محتوا» و « روایی سازه» استفادهشد. در ابتدا پس از تدوین چارچوب اولیه پرسشنامه جهت ارزیابی آن از دیدگاه 13 نفر از خبرگان استفاده شد. این ارزیابی در اصل بر روایی محتوایی شاخص های ارائه شده برای سنجش ابعاد مورد نظر در طرح تحقیق تمرکز داشت. همچنین در این تحقیق برای اطمینان از اعتبار سازه، از تحلیل عاملی استفادهشد.
روایی محتوا: ایجاد اطمینان میکند که همه ابعاد و مؤلفه هایی که میتوانند مفهوم مورد نظر ما را انعکاس دهند و در آن سنجش وجود دارد، مدنظر قرار گرفتهاست. در ابتدا پس از تدوین چهارچوب اولیه پرسشنامه جهت ارزیابی آن از دیدگاه 13 نفر از خبرگان استفاده شد. این ارزیابی در اصل بر روایی محتوایی شاخص های ارائه شده برای سنجش ابعاد مورد نظر در طرح تحقیق تمرکز داشت. بنابراین در مرحله اولیه از روش اعتبار محتوا برای سنجش میزان اعتبار پرسشنامه و اصلاح آن در صورت ضرورت استفاده شده است.
39688141093750

تحقیق

روش


3

تحقیق

روش

3

روایی سازه: در این تحقیق برای اطمینان از اعتبار سازه، از تحلیل عاملی استفاده شد. تحلیل عاملی اکتشافی و بطور مشخص شاخص اعتبار عاملی برای بررسی اعتبار سازه پرسشنامه استفاده میشود با استفاده از تحلیل عاملی میتوان مشخص نمود آیا پرسشنامه شاخص های مورد نظر را اندازه گیری میکند یا خیر. در تحلیل عاملی باید سؤالاتی که برای ارزیابی یك شاخص یا صفت طرح شده اند دارای بار عاملی مشترك باشند )مؤمنی و قیومی ،1386(. همچنین از آنجایی که تحلیل عاملی تأ ییدی در قالب یك مدل اندازه گیری مورد تحلیل قرار میگیرد و در نتایج آن برازش و اعتبار مدل مورد بحث و بررسی قرار میگیرد، لذا در ادامه نتایج برازش مدل اندازه گیری ارائه میگردد.
2-3- جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان شهر تهران )در مناطق 22 گانه( بوده است .
در این تحقیق در سطح اطمینان 95% و دقت 0.06 ، حجم نمونه بصورت زیر بدست می آید:
که درآن ؛P: برآورد نسبت صفت متغیر؛ 5/0= P ε: مقدار اشتباه مجاز= 05/0Z: متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان95 درصد؛
)Zα/2 =1/96(

روش نمونه گیری در این مرحله روش خوشه ای میباشد . برای این کار پنج منطقه شامل منطقهی 1 )در شمال(، منطقه 20 )در طی تحلیل عاملی تأ ییدی در
تکنیك مدل سازی معادلات ساختاری مورد تأیید یا رد قرار گرفتند .تحلیل قسمت اول با نرم افزار 18.0SPSS و قسمت دوم با استفاده از نرم افزار 8.53LISREL انجام شده است. بنابراین در ادامه خروجی های تحلیل عاملیا کتشافی و سپس خروجی های مدل سازی معادلات ساختاری ارائه خواهد شد.
4-1- تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی
تحلیل عاملی سعی در شناسایی متغیرهای اساسی یا عاملها به منظور تبیین الگوی همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده دارد. تحلیل عاملی به دو نوع اکتشافی و تأییدی قابل تقسیمبندی است. در تحلیل عاملی اکتشافی، محقق درصدد کشف ساختار زیربنایی مجموعه نسبتا بزرگی از متغیرها است و پیش فرض اولیه محقق، آن است که هر متغیری ممکن است با هر عاملی ارتباط داشته باشد. برای اجرای یك تحلیل عاملی چهار گام اصلی به ترتیب زیر ضرورت دارد: الف( تهیه ماتریس همبستگی از تمام متغیرهای مورد استفاده در تحلیل و برآورد اشتراك، ب( استخراج عاملها از ماتریس همبستگی، ج( انتخاب و چرخش عامل ها و د( تفسیر)مؤمنی و قیومی ،6831(.
اساس داده های استخراج شده از 270 پرسشنامه، عبارتند از: شاخص آزمون KMO 15برابر 0/783 شده است )بزرگتر از 0.6 میباشد( که نشانگر کفایت مقدار نمونهگیری میباشد .همچنین با توجه اینکه مقدار sig آزمون بارتلت کوچکتر از 5 درصد میباشد، بنابراین میتوان گفت تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار )مدل عاملی( مناسب است.
همچنین، جدول2 نشان میدهد که سئوالات پرسشنامه ،جمعاً 12 عامل با واریانس کل تبیین شده بیش از 91/60% ، قادر به سنجش «تصویر درونی شهر تهران» بوده است. این امر نشاندهندهی روایی سازه مناسب سؤالات این حوزه میباشد .
جدول 2- کل واریانس تبیین شده. جنوب(، منطقه 6 )در مرکز(، منطقه 8 )در شرق( و منطقه 22 )در غرب(، به عنوان خوشه انتخاب شدند و 400 پرسشنامه) 80 نمونه در هر منطقه( توزیع شد که در نهایت 270 پرسشنامه تکمیل شده برگشت داده شد.
4- تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از فنون آمار استنباطی به خصوص تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی انجام میشود. در این قسمت ابتدا با روش تحلیل عاملی مجموعه 38 متغیر مرتبط با « شکل گیری
4732807-813115

تصویر درونی شهر» عامل بندی شدند. در حقیقت با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی رابطه بین متغیرها شناسایی شده و عامل بندی لازم انجام شد .خروجی این قسمت قابل استفاده در مدل سازی معادلات ساختاری بود. در حقیقت طی تحلیل عاملی اکتشافی، متغیرها به شیوهی مناسب عامل بندی میشوند. سپس این عامل بندی
305807238قیمت: تومان

دسته بندی : معماری و شهرسازی

دیدگاهتان را بنویسید