حقوق

JPLR_Volume 5_Issue 19_Pages 171-193-1

الزامات سازمان جهانی تجارت در خصوص انتقال انرژي از طریق خط لوله (تاریخ دریافت:21/01/1395، تاریخ پذیرش: 13/10/1395) جعفر نوري یوشانلویی ∗_علی پیرمرادي ∗∗_ سمیرا غلام دخت∗∗∗ چکیده رویکرد سازمان جهانی تجارت پیرامون انرژي مورد بحث ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

JPLR_Volume 5_Issue 19_Pages 133-170-1

ورود ثالث در داوري سرمایهگذاري بینالمللی با تأکید بر دیدگاههاي نوین در مقررات ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال علی مقدم ابریشمی ∗ – حامد ضمامی∗∗ (تاریخ دریافت: 12/08/1395 ، تاریخ پذیرش: 25/08/1395) چکیده داوري سرمایهگذاري ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

JPLR_Volume 5_Issue 19_Pages 97-131-1

حقوق بشر در حقوق خصوصی حشمت اله شهبازي ∗-ابراهیم تقی زاده ∗∗-مرتضی شهبازي نیا∗∗∗ (تاریخ دریافت: 24/9/1394، تاریخ پذیرش: 3/12/1395) چکیده نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسیشدن حقوق خصوصی از ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

JPLR_Volume 5_Issue 19_Pages 97-131-001-1

جایگاه حقوق عرفی بازرگانی فراملی در داوري تجاري بینالمللی حمید رضا علومی یزدي ∗ – رضا حاذق پور∗∗ (تاریخ دریافت:10/03/1395، تاریخ پذیرش: 23/11/1395) چکیده حقوق عرفی بازرگانی بهمنزله مجموعه موازین عرفی است که درمیان تجار ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

JPLR_Volume 5_Issue 19_Pages 45-72-1

ماهیت و اعتبارپرداخت دیون طبیعی و تأثیر آن در مطالبات طلبکاران حقوقی در حقوق ایران و فرانسه (تاریخ دریافت: 07/02/1395، تاریخ پذیرش: 18/07/1395) ناهید جوانمرادي∗ چکیده یکی از ویژگیهاي تعهد طبیعی، اعم از آن که ادامه مطلب…

By 92, ago