تکنولوژی محیط زیست

JEST96581479760200-1

بررسی مدل هاي مدیریت سوانح طبیعی با استفاده از مفاهیم تحلیل مضمون مهدي نوجوان، اسماعیل صالحی، بابک امیدوار2، شهرزاد فریادي2 چکیده زمینه و هدف: مدلهاي مختلفی براي مدیریت سوانح ارایه شده که با توجه به ادامه مطلب…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

JEST96571479760200-1

تحلیل رویکرد نظري مدیریت سوانح طبیعی در ایران با استفاده از مفهوم فراتحلیل مهدي نوجوان، اسماعیل صالحی، بابک امیدوار2، شهرزاد فریادي2 چکیده زمینه و هدف: رشد جمعیت و توسعه شهري برنامهریزي نشده منجر به افزایش ادامه مطلب…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

JEST90761468179000-1

امنیت انسانی و چالشهاي توسعه انرژيهاي تجدیدپذیر در ایران، با تاکید بر امنیت زیست محیطی مسعود موسوي شفائی، یونس نوراللهی*، احمد سلطانی نژاد،، احد رضایان قیه باشی، حسین یوسفی، علی حسین رضایان چکیده طرح مسئله ادامه مطلب…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

JEST90771468179000-1

امکانسنجی فنی، اقتصادي و زیستمحیطی جایگزینی گرمایش شهري متعارف با منابع انرژي زمین گرمایی در ایران یونس نوراللهی1*، حسین یوسفی1، علی حسین رضایان2، هادي فارابی اصل3 1استادیار گروه مهندسی انرژیهاي نو و تجدیدپذیر، دانشکده علوم ادامه مطلب…

By 92, ago