مدیریت

JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 257-274-1

257 فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال هشتم، شماره3، پاييز 96، پياپي31 شاپا چاپي:6369-2008 شاپا الکترونيکي: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir رابطه ادراک از فرهنگ سازماني و هوش هيجاني با فرسودگي شغلي بهروز صابری ادامه مطلب…

By 92, ago
مدیریت

JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 275-292-1

275 فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال هشتم، شماره3، پاييز 96، پياپي31 شاپا چاپي:6369-2008 شاپا الکترونيکي: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir تأثير وزني تاکتيکهای مديريت برداشت بر نفوذ سازماني و مهارتهای سياسي)مورد مطالعه: واحدهای ادامه مطلب…

By 92, ago
مدیریت

JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 293-308-1

293 فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال هشتم، شماره3، پاييز 96، پياپي31 شاپا چاپي:6369-2008 شاپا الکترونيکي: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir انتقال يافتههای تحقيقات کشاورزی با تاکيد بر مولفههای خلق دانش و فناوری آموزش ادامه مطلب…

By 92, ago
مدیریت

JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 309-326-1

309 فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال هشتم، شماره3، پاييز 96، پياپي31 شاپا چاپي:6369-2008 شاپا الکترونيکي: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir رابطه سبک تفکر )قانونگذار، اجرايي و قضاوتگرا( و کارآفريني مديران با سلامت سازماني ادامه مطلب…

By 92, ago
مدیریت

JEDU25671517171400-1

1 فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال هشتم، شماره4، زمستان 96، پياپي32 شاپا چاپي:6369-2008 شاپا الکترونيکي: X 723-2423 http://jedu.miau.ac.ir تبيين شرايط زمينهای در راستای ارتقای فرهنگ برنامهريزی درسي در دانشگاهها و موسسات ادامه مطلب…

By 92, ago
مدیریت

JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 127-144-1

127 فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال هشتم، شماره3، پاييز 96، پياپي31 شاپا چاپي:6369-2008 شاپا الکترونيکي: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir پيشبيني سبک مديريت کلاسي معلمان زن بر اساس ذهنآگاهي و خوشبيني تحصيلي فریده ادامه مطلب…

By 92, ago
مدیریت

JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 145-164-1

145 فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال هشتم، شماره3، پاييز 96، پياپي31 شاپا چاپي:6369-2008 شاپا الکترونيکي: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir رابطه هوش و اعتماد سازماني با اثربخشي و سلامت روان در مديران مدارس ادامه مطلب…

By 92, ago
مدیریت

JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 165-186-1

165 فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال هشتم، شماره3، پاييز 96، پياپي31 شاپا چاپي:6369-2008 شاپا الکترونيکي: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir تعيين عوامل مؤثر بر اثربخشي اخلاق حرفهای ازديدگاه معلمان استان قم امیر حسین ادامه مطلب…

By 92, ago
مدیریت

JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 187-210-1

187 فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال هشتم، شماره3، پاييز 96، پياپي31 شاپا چاپي:6369-2008 شاپا الکترونيکي: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir شناسايي شاخصهای موثر جهت ارزيابي کيفيت خدمات آموزشي دانشگاهها )مورد مطالعه: دانشگاه شيراز( ادامه مطلب…

By 92, ago
مدیریت

JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 211-238-1

211 فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال هشتم، شماره3، پاييز 96، پياپي31 شاپا چاپي:6369-2008 شاپا الکترونيکي: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir الگوی ساختاری روابط باورهای معرفت شناختي و راهبردهای يادگيری خود تنظيمي: نقش واسطهای ادامه مطلب…

By 92, ago