معماری و شهرسازی

JFAUP_Volume 21_Issue 4_Pages 51-62-1

صفحات ۵۱ – 6۲۵۱نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۱ شماره 4 زمستان ۱۳۹۵ 101569511654 مسکن و پَشتونوالی* نگرشی به ارزش های قومی در معماری خانههای قلعهای پشتونهای افغانستان صدرالدین تاجیک**1، عیسی حجت۲، ادامه مطلب…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

JFAUP_Volume 21_Issue 3_Pages 27-38-1

صفحات ۲7 – ۳8۲7نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۱ شماره۳ پاییز ۱۳۹۵ 102102911654 بررسی معیارهای ظرفیتسنجی توسعه مجدد در 1021029439517 محدوده بافت قدیم بابل فرشاد نوریان1، آزاده نتاج۲ ۱دانشیار دانشکده شهرسازی، پردیس ادامه مطلب…

By 92, ago