ب) تجدد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
ج) سکولاریسم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹
۱) تجددگرایی اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹
۲) اسلام گرایی رادیکال …………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۳) سنت گرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
۴) سنت گرایی جدید ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۱-۱-۳ نقد و بررسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵
۲-۱-۲-۱ تعریف نگرش ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۱-۲-۲ تعریف سه عنصر نگرش ………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
الف ) نگرش مبتنی بر شناخت ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
ب) نگرش مبتنی بر عواطف ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
ج) نگرش مبتنی بر رفتار ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
۲-۱-۲-۳ جامعه مدنی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
الف ) تاریخچه مفهومی جامعه مدنی ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
ب) معانی جامعه مدنی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۱- تکثرگرایی بنیادی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
۲- حاکمیت روح تسالم و تسامح ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
۳- قانون گرایی و نهادینه شدن قانون ……………………………………………………………………………………………………… ۳۷
۴- دموکراسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۵- غیر مطلق بودن حکومت ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸
۶- عقل گرایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹
۷- اصالت فرد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۸- گفتمان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰
۹- تشکل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
ج) جامعه مدنی در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲
۱- انقلاب اسلامی و نهادهای غیر دولتی ………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۲- دوران جنگ ( ۱۳۵۹-۱۳۶۷) …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۳- دوران سازندگی ( ۱۳۶۸-۱۳۷۶ ) ……………………………………………………………………………………………………… ۴۵
۴- دوران اصلاحات (۱۳۷۶-۱۳۸۴) ………………………………………………………………………………………………………… ۴۷
۵- دولت های نهم و دهم (۱۳۸۴-۱۳۹۲) ……………………………………………………………………………………………… ۵۰
د) دین و جامعه مدنی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
ه) جامعه دینی مدنی در ایران …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۱- نقش دوگانه روحانیت به عنوان حزب و پدر در جامعه مدنی ……………………………………………………………. ۵۵
۲- بازار سیاست و اجتماع ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵
۳- انتخابات و جامعه مدنی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۴- جامعه دینی غیر توده وار ……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
۵- تقاضای سامانمندی ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶
۶- پیش بینی ناپذیری ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
۷- عقلانیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
۸- جمهوریت نظام سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
۲-۱-۳ نظریات …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۲-۱-۳-۱ نظریات مربوط به ناسازگاری دین و پدیده های مدرن ………………………………………………………… ۵۸
الف) ساموئل هانتینگتون ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸
ب) موریس باربیه …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰
ج) ارنست گلنر ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱
۲-۱-۳-۲ نظریات سازگاری دین با پدیده های مدرن …………………………………………………………………………. ۶۱
الف) آلکسیس دوتوکویل ………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱
ب) یورگن هابرماس …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
ج) آلفرد استفان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
۲-۱-۳-۳ نظریات مرتبط با ارتباط میان دین و پدیده های سیاسی و اجتماعی ……………………………………. ۶۵
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
الف) مارکس وبر …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵
ب) رابرت بلا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
ج) نظریه جنگ های فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶
۲-۱-۳-۴ نظریات رابطه دین و معنا ………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
الف) کلیفورد گیرتس ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
ب) برگر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸
ج) تامس لاکمن ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
۲-۱-۴ چارچوب نظری …………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
۲-۲ مبانی تجربی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۲-۲-۱ پیشینه تحقیقات ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۱-تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
۲-تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
۲-۲-۲ نقد و بررسی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷
۲-۳ فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹
الف) فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹
ب) فرضیه فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹
۲-۴ مدل مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰
فصل سوم : روش
۳-۱ تعاریف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
۳-۱-۱ متغیرهای زمینه ای ……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱
۳-۱-۲ متغیرمستقل انواع دینداری یا قرائت های دینی …………………………………………………………………………. ۸۲
۳-۱-۲-۱ تعریف نظری نوع دینداری ……………………………………………………………………………………………………… ۸۲
۳-۱-۲-۲ عملیاتی کردن مفهوم انواع دینداری ………………………………………………………………………………………. ۸۴
۱-تعریف نظری سکولاریزم ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵
۲-تعریف عملیاتی سکولاریزم …………………………………………………………………………………………………………………… ۸۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *