۱۹۹۵ ). بنابر ، تازه تر تغییر می کند (چمپیون ۴ و پاور ۵
در افسردگی ، الگوهای ذهنی طرحواره ای ICS دیدگاه
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
کمال گرایی ۶ و تأییدخواهی ۷ بر پردازش شناختی چیره
۱۹۹۵ ). این ، می شوند (تیزدیل ، س یگل ۸ و ویلیامز ۹
الگوهای ضمنی ناکارآمد در سطح پایین تر افکار و
تصورات ناکارآمد ، شکل گزاره ای واختصاصی تولید
می کند که ممکن است ب ه شکل افکار خودکار در
ICS سطوح پایین تر تجربه شوند . بر پایه ی الگوی
حالت افسردگی ناشی از چیره شدن الگوی طرحواره ای
کمال گرایی و تأییدخواهی است که بر اساس آن فرد
میان خودارزشمندی و موفقیت- شکست یا تأیید- عدم
تأیید از سوی دیگران ارتباطی نزدیک می بیند.
حال باتوجه به دو دیدگاه پیش گفته، پرسش پژوهش
حاضرآن است که آیا سوگیری درپردازش اطلاعات
افسردگی در سطح الگوهای طرحواره ای صورت
می پذیرد؟ یا در سطح اختصاصی گزار ه ای؟ و آیا
محتوای آن کمال گرایی و تأییدخواهی است؟
فرضیه های این پژوهش عبارتند از : ۱- افراد مبتلا به
افسردگی اساسی در مقایسه با افراد بهنجار تکلیف
جملات ناتمام ۱۰[۲] را با واژه های مثبت بیشتری پاسخ
خواهند داد ؛ ۲- افراد مبتلا به افسردگی اساسی در
مقایسه با افراد بهنجار در مقیاس نگرش ناکارآمد ۱۱
کمال گرایی نمره بیشتری کسب خواهند کرد ؛ (DAS)
-۳ افراد مبتلا به افسردگی اساسی در مقایسه با افراد
تأییدخواهی، نمره بیشتری به دست DAS بهنجار د ر
خواهند آورد؛ ۴- افراد مبتلا به افسردگی اساسی در
مقایسه با وسواسی ها تکلیف جملات ناتمام را با
واژه های مثبت بیشتری پاسخ خواهند داد؛ ۵- افراد مبتلا
DAS به افسردگی اساسی در مقایسه با وسواسی ها در
– کمال گرایی نمره بیشتری به دست خواهند آورد و ۶
افراد مبتلا به افسردگی اساسی در مقایسه با وسواسی ها
تأییدخواهی، نمره بیشتری کسب خواهند کرد. DAS در
روش
این پژوهش از نوع پس رویدادی است.
بیماران افسرده، وسواس ی و افراد بهنجار به تکلیف
(DAS) جملات ناتمام و مقیاس نگرش ناکارآمد
کمال گرایی و تأییدخواهی پاسخ دادند . داده ها به کمک
تحلیل واریانس یک سویه تحلیل شدند.

آزمودنی های افسرده بر پایه ی تشخیص روانپزشک ی
به روش نمونه گیری DSM-IV و ملاک های تشخیصی
در دسترس انتخاب شدند . سپس روی آن ها آزمون
۱۲ اجرا شد . ک سانی که نمره ی (BDI) افسردگی بک
پایین تر از ۲۰ در آزمون بک دریافت کردند از گروه
نمونه حذف شدند . در مجموع ۱۸ نفر ( ۱۰ زن و ۸ مرد )
آزمودنی های گروه نمونه افسرده را تشکیل دادند .
میانگین و انحراف معیار سن آن ها به ترتیب برابر با
۷ بود. آزمودنی های وسواسی نیز بر / ۲۸/۷ سال و ۴
به DSM-IV اساس تشخیص روانپزش کی و ملاک های
روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند . روی گروه
(MOCI) اخیر نیز آزمون وسواس ی– جبری مادزلی ۱۳
اجرا شد . کسانی که در آزمون نمره کمتر از ۱۱ گرفتند
از گروه نمونه حذف شدند . در مجموع ۱۸ نفر ( ۱۰ زن،
۸ مرد ) آزمودنی وسواسی انتخاب شدند . میانگین
۲۷ سال و / وانحراف معیار سن آن هابه ترتیب برابر با ۷
۵/۶ بود. آزمودنی های دو گروه افسرده و وسواسی از
میان مراجعان به درمانگاه انستیتو روانپزشکی تهران ،
مرکز آموزشی درمانی شهید نواب صفوی و شهید
اسماعیلی وقت و منحل شده فعلی انتخاب شدند . ۱۸
نفر ( ۱۰ زن و ۸ مرد) آزمودنی های گروه بهنجار به
روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد ند. میانگین و
۷/ ۲۸ سال و ۴ / انحراف معیار سن این گروه به ترتیب ۲
بود. آزمودنی های سه گروه از نظر سن و جنس همتا
شدند.
ابزارهای پژوهش به شرح زیر بوده است:
این مقیاس :(DAS) مقیاس نگرش ناکارآمد
(۱۹۹۴ ، ۱۹۷۹ ، به نقل از مور ۲ و بل ک برن ۳ ، (وایزمن ۱
پرسشنامه ای ۴۰ ماده ای است که میزان موافقت افراد را
با نگرش های ناکارآمد در زمین ه های گوناگون می سنجد.
دو زمینه ی اصلی این مقیاس موفقیت و وابستگی است
که از راه پژوهش تحلیل عامل مشخص شده اند. ایمبر ۴
و همکاران ( ۱۹۹۰ ) از راه تحلیل عامل که روی ۲۵۰
بیمار افسرده بالینی اجرا کردند، دو عامل قوی را از
مقیاس نگرش های ناکارآمد برگرفتند. آن ها آن دو عامل
را برای درک روانشناختی ، کمال گرایی و تأییدخواهی
نامیدند. همسانی درونی مقیاس پیش گفته برای

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *