که آماره t دارای توزیع tی استودنت با  درجه آزادی است و  را رد می‌کنیم اگر  . (رنجبر، محمدحسین و خداوردیان ،۱۳۹۳)
۳-۴-۲ نکاتی درباره همبستگی :
در تفسیر ضریب همبستگی باید دو نکته را به خاطر داشت : اولاً همبستگی مانند رابطه علت و معلول نیست، ثانیاً در بین تعداد زیادی ضریب همبستگی ارزش دادن به ضریب همبستگی معنی‌دار عاقلانه نیست. وقتی دو متغیر همبستگی بالایی دارند، بدین معنا نیست که یک متغیر، علت متغیر دیگر است. در برخی حالات ممکن است بین دو متغیر رابطه علت و معلول وجود داشته باشد ولی این رابطه را نمی‌توان از ضریب همبستگی دریافت. اثبات رابطه علت معلولی بسیار مشکل تر از نشان دادن وجود همبستگی قوی است. دومین نکته مرتبط با نکته اول است، غالباً پژوهشگران در مطالعه چند متغیر این اشتباه را مرتکب می‌شوند که همبستگی آن‌ها معنی‌دار است.
باید در نظر داشت که معنی‌دار شدن ضریب همبستگی بین دو متغیر ممکن است ناشی از عوامل دیگری باشد که تحت کنترل قرار نگرفته‌اند. چه بسا اگر سایر عوامل، کنترل شوند، ضریب همبستگی معنی‌دار نشود. (رنجبر، محمدحسین و خداوردیان ،۱۳۹۳)
۳-۴-۳ آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف
آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف برای تطابق توزیع، احتمال‌های تجمعی مقادیر در مجموعه داده‌ها را با احتمال‌های تجمعی همان مقادیر در یک توزیع نظری خاص مقایسه می‌کند. اگر اختلاف آن به قدر کافی بزرگ باشد، این آزمون نشان خواهد داد که داده‌ها با توزیع نظری مورد نظر تطابق ندارد.
آماره کولموگروف ـ اسمرنوف، بزرگ‌ترین اختلاف در احتمال‌های تجمعی در طول بازه مقادیر است. اگر این مقدار از یک سطح آستانه فراتر رود، این فرضیه صفر که نمونه از یک جامعه خاص آمده است، رد می‌شود.
آماره آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف که با D نشان می‌دهیم، به صورت زیر تعریف می‌شود :
 
به طوری که مقدار  برابر با نسبتی از افراد است که انتظار داریم مقادیر برابر یا کمتر  را دریافت کرده‌اند (  ) و  ، توزیع فراوانی تجمعی مشاهدات نمونه به طوری که  در آن  تعداد مشاهدات برابر یا کوچک‌تر از  می‌باشد. هرچه  به  نزدیک‌تر باشد یا  کوچک‌تر باشد فرض صفر بیشتر تأیید می‌شود. ( جدول مقادیر [۹۷]۳ به ازای  و  حداکثر مقدار  را نشان می‌دهد یعنی اگر  محاسبه‌شده از مشاهدات، از  ( جدول ) بیشتر باشد فرض صفر را رد می‌کنیم (همان منبع )
۳-۴-۴ روش اجرا
با توجه به اینکه هدف محقق در مرحله اول تحقیق، بررسی مدل سنجش رضایت مشتریان صنعتی می‌باشد و با توجه به ادبیات تحقیق و مدل های قبلی ارائه‌شده با نظر خبرگان صنعت فولاد نسبت به ارائه مدل مفهومی خاص شرکت فولاد اقدام می‌شود. اساس این مدل ، مدل INDSAT می باشى که در فصل دوم در باره آن شرح داده شد . این مدل پس از ارائه و طرح موضوع با حبرگان صنعت فولاد به شکل مدل مفهومی حاضر تغییر داده شد و مدل مفهومی بومی شده رضایتمندی مشتری در صنعت فولاد تهیه گردید . پس از شناسایی عوامل، از روش تحقیقی توصیفی پیمایشی – همبستگی، برای بررسی صحت مدل تأییدشده توسط خبرگان استفاده شده است پس از تعریف متغیر به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق می‌پردازیم. برای این منظور از آزمون کولوگروف-اسمیرنوف استفاده می‌کنیم . سپس به تجزیه و تحلیل توصیفی تک‌تک مؤلفه‌های رضایتمندی مشتریان صنعتی جهت مشخص شدن میزان موافقت پاسخ‌دهندگان با متغیرهای تحقیق مورد ارزیابی قرار می‌گیرد پس از آن به تجزیه و تحلیل استنباطی تحقیق می‌پردازیم. در تجزیه تحلیل استنباطی، پیش از آزمون فرضیه با می‌بایست با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تابیدی روایی سازه را مورد آزمون قرار دهیم. برای آزمون برازندگی در تحلیل عاملی تابیدی و تحلیل مسیر، شاخص RMSEA، یا جذر برآورد واریانس خطای تقریب برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ارزیابی بخش اندازه‌گیری مدل به بررسی روابط میان متغیرهای نهفته (درونی و بیرونی ) و متغیرهای آشکار ( گویه های ) مدل پرداخته می‌شود . در اینجا هدف ، تعیین اعتبار یا روایی و اعتماد یا پایایی شاخصه‌ای مورد استفاده است . برای بررسی روایی و اعتبار مدل ، به بررسی میزان و سطح معنی‌دار (T-value) مسیرهای بین هر یک از متغیرهای نهفته با شاخصه‌ای مربوط به آن پرداخته می‌شود . پس از اطمینان از روایی و پایایی هر یک از ابعاد ، ضرایب تخمین استاندارد ، به منظور نشان دادن میزان تأثیر هر یک از شاخص‌ها بر متغیر مربوطه و نیز جدول شاخصِ برازندگی جهت آشکار شدن این نکته که آیا داده با کفایت لازم را با مدل دارند یا نه ، ارائه گردیده است.
برای بررسی پایایی و روایی متغیر برو نزا ابتدا از تحلیل عاملی مرتبه دوم استفاده می‌شود. برای ارزیابی مدل طراحی‌شده (رضایتمندی مشتری صنعتی) از نرم‌افزار لیزر۸٫۵ استفاده می‌گردد که بر این اساس از شاخص‌های ۲ به درجه آزادی ، شاخص برازندگی (GFI) ، شاخص تعدیل برازندگی (AGFI) ،میانگین مجذور پس مانده با RMR)) ،شاخص نرم شده برازندگی (NFI) ، شاخص نرم نشده برازندگی(NNFI) ، شاخص برازندگی فزاینده (IFI) ،شاخص برازندگی تطبیقی (CFI) و شاخص بسیار مهم ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب (RMSEA) استفاده خواهد شد. در پایان پس از تأیید مدل برای بررسی اهمیت و رتبه‌بندی تأثیرگذاری مؤلفه‌های کلیدی رضایتمندی مشتری صنعتی از آزمون فریدمن استفاده می‌شود. مؤلفه‌های تأییدشده و رتبه‌بندی شده آماده برای به‌کارگیری به عنوان سنجه‌های منظر مشتریان کارت امتیازی متوازن شرکت فولاد خواهند بود.
۳-۵ خلاصه فصل
برای انجام تحقیق ابتدا نیاز مشخص نمودن روش و نحوه انجام تحقیق می‌باشد در این فصل به مشخص نمودن جامعه و نمونه ، روش گردآوری ،تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.
جامعه مورد بررسی از مشتریان شرکت فولاد شامل نفرات شاغل در بخش‌های خرید، مهندسی و تولید شرکت‌های مشتری شامل ۵۵ شرکت و ۸۰۰ نفر می باشد. در این پژوهش از روش نمونه‌برداری تصادفی متناسب استفاده شده است. حجم نمونه ۲۰۰ عدد می‌باشد. در این پژوهش به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ای محقق ساخته با ۳۱ سؤال استفاده شده است . همچنین برای سنجش متغیرهای تحقیق از مقیاس ترتیبی استفاده شده است .در این رابطه در هر گزاره از طیف لیکرت ۵ گزینه‌ای ( گزینه ۱ کاملاً مخالف و گزینه ۵ کاملاً موافق ) استفاده شده است. با توجه به ادبیات تحقیق و مدل های قبلی ارائه‌شده مدل(INDSAT) نسبت به ارائه مدل مفهومی خاص شرکت فولاد اقدام می‌شود. پس از شناسایی عوامل، از روش تحقیقی توصیفی پیمایشی – همبستگی، برای بررسی صحت مدل تأییدشده توسط خبرگان استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده
۴-۱- مقدمه
محقق پس از اینکه مسئله تحقیق خود را تعیین نمود و مراحل تعیین روش تحقیق ، مشخص سازی ابزار مناسب جمع‌آوری داده با و به‌کارگیری آن‌ها را طی کرد، اکنون نوبت به تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده می‌رسد تا تکلیف فرضیه‌های تحقیق معین سازد .
در این فصل پس از جمع‌آوری و تلخیص داده با ، در بخش نخست، با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی، جداول و نمودارها ، داده‌های جمع‌آوری شده توصیف می‌گردد و در ادامه برای آزمون فرضیه با و آمار استنباطی ، از روش‌های آماری و آزمون‌های متفاوت با استفاده از نرم‌افزارهایLisrel 8.5 و Spss 16 استفاده گردیده است . برای آزمون پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ و به منظور ایجاد مدل اندازه‌گیری برازنده و قابل‌قبول از تحلیل عاملی تابیدی و برای اولویت‌بندی تأثیرگذاری متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته از آزمون فریدمن استفاده شده است .
۴-۲- تجزیه و تحلیل توصیفی تحقیق
۴-۲-۱- وضعیت میزان تحصیلات
یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که ۵ درصد از افراد نمونه تحقیق، دارای مدرک تحصیلی دیپلم ، ۸ درصد فوق‌دیپلم، ۷۱ درصد لیسانس، ۱۰ درصد فوق‌لیسانس و ۶ درصد دکتری می‏باشند (جدول ۴-۱).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

تحصیلات فراوانی درصد
دیپلم ۱۰ ۱۰%