دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
گروه آموزش تکنولوژی آموزشی
پایان نامه
جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته تکنولوژی آموزشی
عنوان:
بررسی میزان توجه به تنوع سطوح یادگیری، حجم محتوای آموزشی و استاندارد‌های طراحی سوال در آزمون‌های مرحله‌ای و پایانی از دیدگاه دبیران
استاد راهنما:
دکتر رستگارپور
استاد مشاور:
دکتر فاضلیان
پژوهشگر:
پریسا نخست
دی ماه ۱۳۹۳
به نام خدا
صورت‌جلسه پروژه تحقیقاتی
خانم پریسا نخست
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،
تحت عنوان « بررسی میزان توجه به تنوع سطوح یادگیری، حجم محتوای آموزشی و استاندارد‌های طراحی سوال در آزمون‌های مرحله‌ای و پایانی از دیدگاه دبیران »
در تاریخ………….
گزارش خود را ارائه و کار تحقیقاتی نام برده با نمره………… با حروف ……………… ارزشیابی شد.
استاد راهنما: دکتر ………………………………………… امضاء:
استاد مشاور: دکتر ………………………………………… امضاء:
استاد داور: دکتر…… …………………………………… امضاء:
تقدیم به
همسرم
که جان‌پناه امن برزخ زندگی است.
تشکر و قدردانی:
از استاد گرامی دکتر رستگارپور؛ که صبورانه زحمت راهنمایی این پایان‌نامه را بر عهده داشته اندقدردانی کرده و همچنین از همراهی و راهنمایی همکلاسی های عزیزم کمال قدردانی را دارم .
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی وضع موجود میزان توجه و آگاهی معلمان از تنوع سطوح یادگیری، حجم محتوای آموزشی و استاندارد‌های طراحی سوال در طراحی سوال‌های آزمون‌های مرحله‌ای و پایانی است. برای این منظور جامعه‌ی مورد مطالعه، شامل تمام دبیران مدارس مقطع راهنمایی ناحیه ۲ کرج تعیین شده است. با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، مبادرت به گزینش دو طبقه معلمان مرد و زن نموده و با توجه به تعیین نسبت، از هر طبقه نمونه‌ای معرف با بهره گرفتن از جدول اعداد تصادفی انتخاب شده است. برای بررسی سوال‌های پژوهش و جمع‌ آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته، شامل ۳۷ سوال بسته با طیف لیکرت به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. برای سنجش روایی صوری از نظر متخصصان و همچنین جهت محاسبه ضریب پایایی به روش همسانی درونی از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که: الف) میان سه متغیر تنوع سطوح یادگیری، حجم محتوای آموزشی و استانداردهای طراحی سوال، ارتباط معنادار و همبستگی مثبت وجود دارد؛ ب) وضعیت توجه معلمان به متغیر تنوع سطوح یادگیری، زیاد؛ متغیر حجم محتوای آموزشی زیاد و متغیر استانداردهای طراحی سوال، زیاد محاسبه شد؛ ج) میان دبیران در توجه به متغیرهای تنوع سطوح یادگیری و استانداردهای طراحی سوال تفاوت معنادار وجود ندارد و میان دبیران در توجه به متغیر حجم محتوای آموزشی تفاوت معنادار وجود دارد.
Abstract
The purpose of this research is study of current situation of teacher’s consideration and knowledge level of learning efficiency levels variety, quantity of instructional content and question design standards in designing of questions in final and formative tests. To achieve this the studied society contains all the secondary schools teachers of Karaj city, district 2. By stratified random sampling method, 2 stratified of teachers as male and female have been selected and as for setting the ratio, by table of random numbers a reprehensive sample from each stratified have been selected. To discuss the questions of research and collect data from researcher made questionnaires, 37 closed question based on Likert spectrum have been selected as research tools. To face validity assessment from the aspect of experts and also to calculate reliability index by internal consistency method, the Cronbach’s coefficient alpha have been used. The results of research proved: a) there is a meaningful connection and positive solidarity between efficiency levels, quantity of instructional content and question design standards, the 3 variables of learning; b) the situation of teacher’s consideration to the variable of learning efficiency level variety is high; to the variable of instructional content quantity is high and to the variable of question design standards is high; c) there is no meaningful difference between teacher’s consideration to learning efficiency level varieties and question design standards and there is a meaningful difference between teacher’s consideration the variable of instructional content quantity.
فهرست عناوین
عنوان صفحه
۱- فصل اول: طرح پژوهش ۲
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مساله ۴
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق ۷
۱-۴- اهداف ۹
۱-۴-۱- هدف اصلی ۹
۱-۴-۲- اهداف فرعی ۱۰
۱-۵- سوال‌های پژوهش ۱۰
۱-۵-۱- سوال اصلی پژوهش ۱۰
۱-۵-۲- سوال‌های فرعی پژوهش ۱۰
۱-۶- تعریف‌های مفهومی ۱۰
آزمون…….. ۱۰
آزمون مرحله‌ای ۱۱
آزمون پایانی ۱۱
سطوح یادگیری ۱۱
محتوای آموزشی ۱۲
استاندارد ۱۲
ملاک‌های طراحی سوال ۱۲
۱-۷- تعریف‌های عملیاتی ۱۳
آزمون……. ۱۳
آزمون مرحله‌ای ۱۳
آزمون پایانی ۱۳
سطوح یادگیری ۱۳
محتوای آموزشی ۱۳
استاندارد…. ۱۴
ملاک‌های طراحی سوال ۱۴
۱-۸- استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ۱۴
۲- فصل دوم: مبانی نظری پژوهش ۱۸

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *