شکل ۴-۱۰- خط برازش داده شده بین دادههای پیشبینی شده در مقابل دادههای اندازهگیری شده عملکرد آنتی‌اکسیدان در مرحله آزمون مدل (۱)
۴-۵-۲- نتایج مدل (۲)
در مدل شماره (۲) مقدار عملکرد وزن تک بوته و میزان آنتیاکسیدان براساس پارامتر درصدآهک برآورد گردید. بهترین آرایش لایه پنهان با الگوریتم آموزشی مارکوآرت – لونبرگ به صورت یک لایه پنهان، ۳۴ نرون، تابع آستانه Logsig برای لایه پنهان و Tansig برای لایه خروجی انتخاب گردید. جدول ۴-۱۰ و جدول ۴-۱۱ پارامترهای آماری محاسبه شده برای مراحل آموزش، اعتبارسازی، آزمون و کل را در مدل (۲) به ترتیب برای عملکرد وزن تک بوته و میزان آنتیاکسیدان نشان میدهد. شکل‌های ۴-۱۱ و ۴-۱۲ شاخص R2 و معادله خط برازش داده شده بین دادههای پیشبینی شده در مقابل دادههای اندازهگیری شده عملکرد (وزن تک بوته) را در مراحل آموزش و آزمون برای مدل (۲) و شکلهای ۴-۱۳ و ۴-۱۴ شاخص R2 و معادله خط برازش داده شده بین دادههای پیشبینی شده در مقابل دادههای اندازهگیری شده عملکرد آنتیاکسیدان را در مراحل آموزش و آزمون برای مدل (۲) نشان میدهند. همانطور که در شکلهای ۴-۱۱ و ۴-۱۲ مشاهده میشود، شیب خط برازش داده شده در عملکرد وزن تک بوته در مراحل آموزش و آزمون به ترتیب ۹۷/۰ و ۹۴/۰و در شکل ۴-۱۳ و ۴-۱۴، شیب خط برازش داده شده در عملکرد آنتیاکسیدان در مراحل آموزش و آزمون به ترتیب ۹۸/۰و ۰۴/۱ میباشند، که بیانگر نزدیک بودن مقادیر پیشبینی شده با دادههای اندازه‌گیری شده در مدل (۲) است. همچنین ضریب تبیین در مراحل آموزش و آزمون در عملکرد (وزن تک بوته)به ترتیب ۲۵/۰ و ۱۸/۰ و در عملکرد آنتیاکسیدان به ترتیب ۵۶/۰ و ۲۲/۰ میباشد. با اینکه مقدار شیب خط در این مدل در مراحل آموزش و آزمون، به ۱ نزدیک است و ضریب تبیین برای وزن بوته در مراحل آموزش و آزمون نسبت به مدل قبل کمتر و برای عملکرد آنتی‌اکسیدان نسبت به مدل قبل بیشتر شده است ولی هنوز مدل مذکور دقت قابل قبولی را در برآورد عملکرد وزن تک بوته و میزان آنتی اکسیدان ندارد. همچنین میزان ضریب تبیین در عملکرد وزن بوته و آنتی‌اکسیدان نسبت به نتایج رگرسیون چند متغیره در مرحله آزمون بهتر بود.
جدول ۴-۱۱- پارامترهای آماری محاسبه شده برای مراحل آموزش، اعتبارسازی، آزمون و کل در مدل (۲) برای عملکرد وزن بوته

RMSE R2 مرحله
۰۶۸/۰ ۲۵/۰ آموزش
۰۷۵/۰ ۲۰/۰ اعتبارسازی
۰۶۸/۰ ۱۸/۰ آزمون
۰۷۰/۰ ۲۳/۰ کل

جدول ۴-۱۲- پارامترهای آماری محاسبه شده برای مراحل آموزش، اعتبارسازی، آزمون و کل در مدل (۲) برای عملکرد آنتیاکسیدان

RMSE R2 مرحله
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir