(۱-۵۸)

در رابطه بالا mf لزجت سیال پایه و j جز حجمی نانوذرات است. البته این معادله برای سوسپانسیونهای با غلظت کم ذره (کمتر از ۲ درصد حجمی) بکار میرود.
ژوان[۹۲] و لی[۹۳] [۴۳] برای تعیین عدد ناسلت در نانوسیالات روابط زیر را ارائه کردند،

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

(۱-۵۹)
(۱-۶۰)

در این رابطه Pe عدد پکله است. توانهای و m به نوع جریان، سرعت بدون بعد و دمای بدون بعد بستگی دارد. f و مشتقات سرعت بیبعد و دمای بیبعد هستند. برای تعیین مقدار C* باید از اطلاعات آزمایشگاهی استفاده کرد. بر اساس رابطه بالا محققین مذکور رابطه زیر را برای نانوسیالات جهت برازش اطلاعات تجربی بر آن پیشنهاد کردند. [۴۰].

(۱-۶۱)

تعیین ضرایب c1 و c2 و توانهای m1، m2 و m3 از طریق برازش اطلاعات تجربی بر معادله مذکور صورت میگیرد.
در مقایسه با روابط انتقال حرارت متداول برای جریان تک فازی جز حجمی نانوذرات و عدد پکله به این رابطه اضافه شده‌اند. عدد پکله بیانگر اثر پراکندگی حرارتی ناشی از میکرو جابهجایی و میکرو نفوذ نانوذرات معلق است. درصورتی‌که مقدار ثابت cبرابر صفر باشد جمله مربوط به پراکندگی حرارتی از رابطه بالا حذف‌شده و معادله متناظر با حالت سیال پایه خالص خواهد بود.
عدد پکله ذره که در رابطه قبل استفاده‌شده است از رابطه زیر به دست میآید،

(۱-۶۲)