۱-۷-۲ ویژگیهای جریان اغتشاشی سیالات
بی‌نظمی[۹۶]: بی‌نظمی یا تصادفی بودن، یکی از خصوصیات همه جریانهای اغتشاشی است. همین ویژگی تعیین یک ساختار معین و از پیش تعیین شده را مشکل نموده و محققان را وادار به استفاده از ابزار آماری مینماید.
نفوذپذیری: در جریان مغشوش، به علت حرکت طولی و عرضی تودههای بزرگ سیال (گردابهها)، توانایی نفوذ[۹۷] (یا پخش) و درنتیجه اختلاط[۹۸] بسیار افزایش مییابد. لذا، نرخ انتقال مومنتوم، گرما و جرم در جریان مغشوش چند تا صد برابر جریان آرام بوده و اختلاط بر مبنای نفوذ مولکولی بسیار کوچک‌تر از اختلاط ناشی از انتقال بزرگ مقیاس میباشد.
اعداد رینولدز بالا: جریان مغشوش همیشه در اعداد رینولدز بالا، روی میدهد. منشا اغتشاش، آشکار شدن ناپایداری موجود در جریان آرام است. ناپایداری مذکور بهواسطه تاثیر متقابل نیروهای لزج و نیروهای غیرخطی اینرسی آغاز میشود. این ناپایداری طبیعت بسیار پیچیدهای دارد.
نوسانات سه‌بعدی ورتیسیتی[۹۹]: جریان اغتشاشی چرخشی و سه‌بعدی است. نوسانات تصادفی ورتیسیتی، ناشی از کشیدگی تیوبهای ورتیسیتی و اندرکنش آن‌ها با یکدیگر است و لذا در جریان دوبعدی روی نمیدهد. درهرصورت، مطالعه جریان اغتشاشی به‌صورت دوبعدی فقط میتواند در محدوده دوبعدی آرام یا گذر از دوبعدی به سه‌بعدی مورد استفاده قرار گیرد.
اتلاف: جریانهای اغتشاشی همیشه اتلافی هستند. تنشهای ناشی از لزجت روی نوسانات ناشی از اغتشاش، کار انجام داده و انرژی جنبشی نوسانی را کاهش میدهند. جریان اغتشاشی، نیازمند تداوم انتقال انرژی است تا قادر به تامین تلفات ناشی از لزجت باشد. اگر انرژی لازم تداوم نیابد، اغتشاش روبه‌زوال میرود.
پیوستگی: اغتشاش پدیدهای پیوسته است که توسط معادلات حاکم بر جریان سیال بیان میشود. ظهور اغتشاش حتی در کوچکترین مقیاس، بازهم از متوسط فاصله مولکولی، بسیار بزرگتر است.
اغتشاش ویژگی جریان است: اغتشاش ویژگی سیال نبوده، بلکه ویژگی جریان سیال است. اما اغلب ویژگیهای دینامیکی اغتشاش در بیشتر سیالات مشابه یکدیگر است.
۱-۷-۳ مدل‌های اغتشاشی
۱-۷-۳-۱ مدل k-e
نوشتن معادله انتقال برای مقیاس طولی (L) آسان نیست، لذا محققین ترجیح میدهند که آن را برحسب پارامتر دیگری، مانند انرژی تلفاتی بر واحد جرم (e) به شرح زیر بنویسند.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

(۱-۶۹)

با توجه به تعریف L و vT که طبق معادله (۱-۶۹) برحسب k و e نوشته شدهاند، معادله انتقال k به‌صورت زیر بازنویسی میشود.

(۱-۷۰)

اکنون لازم است، معادله انتقال برای e نیز نوشته شود. برای استفاده از عملیات جبری طولانی و با استفاده از تجارب قبلی در محاسبه رابطه انتقال برای متغیرهای مشابه،