رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت …

۵-۳-۲آزمون فرضیه ۲ ………………………………………………………………………………………….. ۸۶
۵-۳-۳آزمون فرضیه ۳ ……………………………………………………………………………………………. ۸۶
۵-۳-۴آزمون فرضیه ۴ ……………………………………………………………………………………….. ۸۷
۵ـ۵پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

عنوان صفحه

۵ـ۵ـ۱ پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………. ۸۸
۵ـ۵ـ۲ پیشنهادات به محققین آتی…………………………………………………………………………. ۸۹
۵ـ۶ محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۹۰
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول۲-۲نکات کلیدی در دیدگاههای فلسفی مشارکت……………………………………… ۲۶
جدول ۳-۱طبقه بندی کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گیلان بر اساس سطوح شغلی ……. ۵۶
جدول ۳-۲سوالات مربوط به متغیرها در پرسشنامه به تفکیک انواع و ابعاد آنها………………. ۵۹
جدول ۳-۵ضرایب آلفای کرنباخ محاسبه شده برای هریک از متغیرها براساس پرسشنامه های آزمایشی ۶۱
جدول ۴-۱٫ آزمون کولمو گروف –اسمیرنوف…………………………………………………………………………… ۶۴
جدول ۴-۲توصیف پاسخ دهندگان از نظر جنسیت…………………………………………………………….. ۶۵
جدول ۴-۳.توصیفپاسخ دهندگان از نظر سابقه خدمت ……………………………………………………… ۶۶
جدول ۴-۴توصیفپاسخ دهندگان از نظر سمت……………………………………………………………………. ۶۷
جدول ۴-۵توصیف متغییر مشارکت انفرادی …………………………………………………………………… ۶۸
جدول ۴-۶ .توصیف متغییر مشارکت اجتماعی …………………………………………………………….. ۶۹
جدول ۴-۷توصیف متغییر مشارکت اقتصادی/استراتژیک ……………………………………………….. ۷۰
جدول ۴-۸.توصیف متغییر مدیریت مشارکتی……………………………………………….. ۷۱
جدول ۴-۹توصیف متغییر اعتماد …………………………………………………………………. ۷۲
جدول ۴-۱۰.توصیف متغییر رهبری خدمتگزار ………………………………………………………………. ۷۳
جدول ۴-۱۱ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکتی و اعتماد ……………………………………. ۷۴
جدول ۴-۱۲آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکتی و رهبری خدمتگزاربا اعتماد……………….. ۷۵
جدول ۴-۱۳ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکت انفرادی و اعتماد ………………………. ۷۶
جدول ۴-۱۴.آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکت انفرادی و رهبری خدمتگزاربا اعتماد.. ……. ۷۷

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۴

۲ـ۳ـ۸ مزایای رهبر خدمتگزار ………………………………………………………………………………. ۳۸
۲ـ۳ـ۹ تئوری رهبری خدمتگزار ……………………………………………………………………….. ۳۹
۲ـ۳ـ۱۰ تئوری رهبری خدمتگزار پترسون ………………………………………………………………. ۴۳
بخش چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
۲ـ۴پیشینه تحقیق………… …………………………………………………………………………….. ……………۴۷
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳ـ۱مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۳ـ۲ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۳ـ۳ جامعه آماریو نمونه……………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۳ـ۴روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………. ۵۷
۳ـ۵ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………. ۵۷
۳ـ۶روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………… ۶۰
۳ـ۶ـ۱اعتبار (روایی)……………………………………………………………………………………………… ۶۰
۳ـ۶ـ۲اعتماد (پایایی)…………………………………………………………………………………………… ۶۰
۳ـ۷روشهای آماری تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………….. ۶۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴ـ۱مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۴ـ۲ توصیف پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………. ۶۴
۴ـ۲ـ۱ توصیف پاسخ دهندگان از نظر جنسیت…………………………………………………………….. ۶۵

عنوان صفحه

۴ـ۲ـ۲ توصیف پاسخ دهندگان از نظر سابقه خدمت………………………………………………………………..۶۶
۴ـ۲ـ۳ توصیف پاسخ دهندگان از نظر سمت شغلی…………………………………………………………. ۶۷
۴ـ۳ توصیف متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………. ۶۸
۴ـ۳ـ۱ توصیف متغییر مشارکت انفرادی…………………………………………………………………….. ۶۸
۴ـ۳ـ۲ توصیفمتغییر مشارکت اجتماعی ………………………………………………………………………. ۶۹
۴ـ۳ـ۳توصیف متغییر مشارکت اقتصادی /استراتژیک ……………………………………………….. ۷۰
۴ـ۳ـ۴توصیف متغییر مدیریت مشارکتی ………………………………………………………………………… ۷۱
۴ـ۳ـ۵توصیف متغییر اعتماد ……………………………………………………………………………………….. ۷۲
۴ـ۳ـ۶توصیف متغییر رهبری خدمتگزار ……………………………………………………………………….. ۷۳
۴ـ۴ آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵ـ۱مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
۵ـ۲ نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
۵ـ۳نتایج آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………. ۸۵
۵-۳-۱آزمون فرضیه ۱ ……………………………………………………………………………………….. ۸۵

فایل دانشگاهی – رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۲

تقدیم به:
خانواده عزیزم که از هیچ کوششی برای پیشرفت من دریغ نکرده انو همیشه مدیون زحماتشان هستم.
شاید جبرانی باشد برای ذره ای از محبتشان.
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش
۱ـ۱مقدمه……………………………………………………………………………………………. ۲
۱ـ۲ موضوع تحقیق …….……………………………………………………………………………………… ۲
۱ـ۳ بیان مسأله……………………………………………………………………………………………. ۲
۱ـ۴ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق……………………………………………………………………….. ۴
۱ـ۵ چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۵
۱ـ۶ اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………….. . ۷
۱ـ۷ فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۷
۱ـ۸ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………. ۸
۱ـ۸ـ۱متغیر وابسته: اعتماد….. ………………………………………………………………………………… ۸
۱ـ۸ـ۲ متغیر مستقل: مدیریت مشارکتی ……………………………………………………………… ۸
۱ـ۸ـ۲ـ۱ مشارکت در زمینه اجتماعی…………………………………………………………………………………. ۹
۱ـ۸ـ۲ـ۲مشارکت انفرادی………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱ـ۸ـ۲ـ۳مشارکت اقتصادی ـ استراتژیک…………………………………………………………………….. ۹
۱ـ۹ قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۹

عنوان صفحه

فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق
بخش اول. …………………………………………………………………………………………… ۱۱
۲ـ۱اعتماد. ………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲ـ۱ـ۱ تعریف اعتماد………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲ـ۱ـ۲ فرایند اعتماد…………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲ـ۱ـ۳پویایی ایجاد اعتماد…………………………………………………………………………………. ۱۵
۲ـ۱ـ۴مفاهیم مشابه با اعتماد ……………………………………………………………………………. ۱۷
۲ـ۱ـ۵ اعتماد سازی…………………………………………………………………………………. ۱۸
۲ـ۱ـ۶شیوه های تقویت اعتماد سازی ……………………………………………………………………… ۱۸

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.