تحقیق دانشگاهی – تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض- قسمت ۱۸

۲-۱۴-۱- تفاوت ادراک و شناخت:

تحقیقات علمی نشان می دهد که ادراک و شناخت دو انسان از یک موضوع یا پدیده، یکسان نیست. این ممکن است دلایل زیادی داشته باشد. تفاوت فردی، نوع تربیت، دانش، شخصیت، نیازها، انگیزه ها، روش ارتباط و مانند آن، که تمام این موارد ممکن است موجب بروز تعارض شود.

۲-۱۴-۲- منابع محدود و مشترک (تخصیص منابع محدود):

به دلیل این که همواره ما منابع کافی چون: پول، نیروی انسانی و مانند آن، به اندازه مورد انتظار افراد و سازمان وجود ندارد و آنچه عرضه می شود از تقاضای آنان و سایزمان کمتر است، تعارض ایجاد می شود.

۲-۱۴-۳- تفاوت در شخصیت و سبک افراد:

تحقیقات نشان داده است که شخصیت در بروز تعارض نقش دارد.

۲-۱۴-۴- تغییر اجتماعی و سازمانی:

انسان در مورد هر تغییر که بخواهد عادات ادراک و نگرش های او را بر هم بزند، قاومت می کند. زیرا میل به ثبات از ویژگی های انسان است. در برابر تغییر حاصل، احساسا تعارض بین وضع موجود و وضع تغییر یافته است.

۲-۱۴-۵- ابهام در حیطه وظیفه:

اگر تعریف روشنی از وظیفه افراد نشده باشد افراد دچار تعارض می شوند.

۲-۱۴-۶- تعارض در نقش:

زمانی رخ می دهد که یک فرد به طور هم زمان چند نقش را ایفا می کند.

۲-۱۴-۷- وابستگی فعالیت های مختلف:

در یک سازمان بین کارهای مختلف، یک وابستگی وظیفه ای وجود دارد. به این صورت که اگر یک گروه به اتمام یا تکمیل کار گروه دیگر بستگی داشته باشد، در صورتی که هماهنگی لازم بین آنها وجود نداشته باشد تعارض پدید می آید (حقیقی، ۱۳۸۰: ۳۴۶).

۲-۱۴-۸- ضعف در ارتباطات:

نوع کانال ارتباطی نیز می تواند زمینه مخالفت را فراهم آورده فیلتر تصفیه که بر سر راه اطلاعات قرار می گیرد (یعنی بین دو عضو سازمان) و انحراف ارتباطات از کانال های رسمی یا غیر رسمی یا از پیش تعیین شده زمینه های بالقوه ای برای بروز تعارض به وجود می آورند. اغلب مدم تصور می کنند که ایجاد تعارض به دلیل فقدان ارتباطات است. در حالی که فزونی ارتباطات نیز موجب بروز تعارض می شود.

۲-۱۴-۹- ساختار ارزشیابی ( پاداش سازمان):

تفاوت در میزان یا نوع پاداش بین کارکنان با عملکرد تقریبا یکسان و یا نبودن تفاوت در پاداش و مزایا برای افراد با عملکرد مختلف در سازمان باعث بروز تعارض خواهد شد (رابینز، ۱۳۸۴: ۲۷۱).
نمودار ذیل علل بروز تعارض در سازمان ها را نشان می دهد.
تفاوت در ادراک و شناخت
منابع محدود و مشترک
تفاوت در شخصیت و سبک افراد
علل بروز تعارض
در سازمان
تغییر اجتماعی و سازمانی
ابهام در حیطه وظیفه ها
تعارض در نقش
وابستگی فعالیت های مختلف
ضعف در ارتباطات
ساختار ارزشیابی- پاداش سازمان
نمودار(۲-۶): فهرست علل بروز تعارض در سازمان (حقیقی، ۱۳۸۰: ۳۶۴)
تعارض در سازمان ها رایج است و مدیران برای مدیریت اثر بخش آن باید دو دسته عوامل عمده تعارض را بشناسند: عوامل سازمانی که از ماهیت سازمان و نحوه سازمان دهی کار سرچمه می گیرند: عوامل انسانی و فردی که از تفاوت های فردی نشأت می گیرند (کلهر، ۱۳۸۶: ۷۸).

۲-۱۵- عوامل ایجاد کننده تعارض:

در تقسیم بندی دیگر عوامل ایجاد تعارض را به عوامل سازمانی و فردی دسته بندی می کنند . عوامل فرد مانند: ارزش ها، نیازها، شخصیت و مانند آن و عوامل سازمانی مانند ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، اندازه سازمانی، تکنولوژی و ضوابت و مقررات می باشد.

۲-۱۵-۱- عوامل فردی:

الف) اخلاق شخصی[۴۷]:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مقاله علمی با منبع : تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض- قسمت ۱۷

رقابت عبارتست از کوششی که شخصی با کنار زدن شخص دیگر از وصول هدفی که مورد نظر هر دو آنان است انجام می دهد. رقابت دارای ویژگی های مشخص به شرح زیر است:
– رقابت همیشه به خاطر رسیدن به اهدافی است که مطلوب هر دو طرف باشد.
– رقابت به صورت مسألفه آمیز صورت می گیرد: افراد برای همدیگر مزاحمتی ایجاد نمی کنند.
– یک وضعیت رقابت همراه قوائد و مقرراتی است که طرفین خود را ملزم به رعایت آن می دانند.
رقابت مستلزم تماس آگاهی طرفین ازهم نیست،لذا مبتنی بر اعمال زور است(ایزدی یزدان آبادی، ۱۳۷۹: ۱۰۹-۱۰۸).

۲-۱۱-۳- مخالفت[۴۳]:

مخالفت فرآیندی است اجتماعی، که طی آن اشخاص یا گروه های همدیگر را از رسیدن به هدفی که مطلوب آنان است باز می دارند. همچنین مخالفت را رابطۀ اجتماعی می دانند که همیشه دو طرف دارد، اما هر دو طرف به نسبت مساوی درگیر نیستند. مخالفت به صورت های مختلف بروز می کند. کارشکنی، مشکل تراشی، افشا گری، شایعه پراکنی از جمله شکل های مخالفت می باشد (ایزدی یزدان آبادی، ۱۳۷۹: ۱۱۰).

۲-۱۱-۴- کشمکش و منازعه:

کشمکش و منازعه صورتی از کنش متقابل است که در آن دو یا چند شخص یا گروه سعی می کنند یکدیگر را از سر راه بردارند، خواه با نابود کردن و خواه با بی اثر کردن طرف دیگر. این نوع تعارض با سرزنش، نا سزا گویی، تحقیر، کارشکنی و حتی دست به گریبان شدن و اتهامات ننکین به طرف دیگر بستن، آشکار می شود مجادله و رقابت در صورتی که کاملاً تحت کنترل قرار نگیرند و به صورت اثر بخش مدیریت نشوند ، به منازعه و کشمکش منجر می شوند منازعه دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر انواع تعارض متمایز می کند:
– موقعیت منازعه هم مختص اهداف ناسازگار و هم رفتارهای متضاد است.
– منازعه مستلزم تماس است و به صورت آگاهانه و عمومی صورت می گیرد.
– منازعه بیشتر جنبه شخصی دارد.
– در منازعه هدف اصلی آسیب رساندن، نابود کردن، مطیع نمودن و یا راندن می باشد.
– طرف های درگیر در منازعه خود را مستلزم به رعایت قوانین و مقررات خاص یا انجام رفتارهای عقلایی نمی دانند هیچ کدام از این فرآیند ها (مجادله، رقابت، مخالفت و منازعه) در هیچ زمان و مکانی به صورت خاص دیده نمی شود در در منازعه و کشمکش عناصری از رقابت وجود دارد، تعارض و رقابت بلند مدت همیشه با مخالفت همراه است (ایزدی یزدان آبادی، ۱۳۷۹: ۱۱۲).
-۱۲- مراحل تعارض[۴۴]:
تعارض شامل پنج مرحله است که در نمودار نشا نداده شده است مدیر با ویژه ساختن مراحل تعارض می تواند شدت تعارض را تعیین و بهترین راهبرد را برای مدیریت آن به کار بندد(۲۷۷: ۱۹۹۹: Gordon).
محیط
سازمان
نتیجه
ادراک
پنهان
حس شده
ظاهر
فرد
حل نشده
حل شده
نمودار(۲-۵): مراحل تعارض(۲۷۷: ۱۹۹۹، Gordon)
۲-۱۲-۱-تعارض پنهان[۴۵]شرایط تعارض نظیر اختلافات در قدرت، رقابت برای دستیابی به منابع کمیاب، تنوع اهداف و فشارهای تقشی که فرد ایفا می کند پایه ای برای مخالفت و سرانجام تعارض می شود. بخش هایی نظیر تحقیق و توسعه و تولید به دلیل اختلافات ذاتی در ادراکات و نگرش ها در تعارض پنهان را تجربه می کنند.
۲-۱۲-۲- تعارض ادراک شده: وقتی اختلافات عقیده ها بیان می شوند، وقتی اهداف یا ارزش های ناسازگار بروز می کنند، وقتی افراد سایرین را تحقیر می کنند، و وقتی که افراد ساز مخالف می زنند، تعارض به مرحله تعدی یا تعارض ادراک شده حرکت می کند.
۲-۱۲-۳- تعارض احساس شده: وقتی به دلیل مخالفت یا سوء تفاهم یک یا چند بخش تنش و اضطراب را حس می کنند، تعارض از ادراک فراتر می رود و احساس می شود.
۲-۱۲-۴- تعارض ظاهر شده: وقتی فرد با رفتار آشکار،تلاش های دیگری را خنثی کند و سدراه اهداف او شود،ظاهرترین شکل تعارض بروز میکند.
۲-۱۲-۵- نتیجه تعارض: وقتی تعارض مدیریت شود ، در نتیجه تشدید، حل یا سرکوب می شود. اگر تعارض حل شود بخش ها ادراکاتان را تعدیل می کنند. تعارض حل نشده به راحتی بذر تعارض را در هر جا می کارد. بنابرای نتعارض ممکن است کار کردی یا غیر کارکردی باشد (۲۷۸: ۱۹۹۹، Gordon).

۲-۱۳- تعارض کارکردی و غیر کارکردی[۴۶]:

برخی از تعارضها میتواند خلاقیت،نوآوری و انطباق را تشویق کند.گاهی تعارض محرکی برای جستجو رویکردهای جدید می شود که مخالفت ها یا مسائل دراز مدت را حل می کند. تعارض گاهی در اشکال رقابتی می تواند باعث انگیزش مشارکت کنندگان و بهره وری بیشتر شود. تعارض، همچنین میتواند منجر به پیامدهای غیر کارکردی شود، بهره وری را پایین آورد،روحیه را کم کند، موجب نارضایتی شدید،و افزایش اضطراب و استرس شود. در کسانی که در موقعیت رقابتی شکست می خورند باعث احساس شکست و حقارت می شود. به علاوه ممکن است موجب شود عدم اطمینان افزایش یافته،رضایت افراد کاهش و در نتیجه میزان غیبت کارکنان افزایش یابد (رابینز، ۱۳۸۴: ۳۸۶).

۲-۱۴- علل بروز تعارض در سازمان:

علل بروز تعارض در سازمان شامل عوامل متعددی است که در این بخش به اساسی ترین آنها اشاره می شود:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

سامانه پژوهشی – تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض- قسمت ۱۴

تعارض حس شده
تعارض ادراک شده
تعارض آشکار حل تعارض یا سرکوب عواقب تعارض
نمودار(۲-۲): فرآیند تعارض از دیدگاه پوندی(رضائیان، ۱۳۸۲ :۲۳۷-۲۲۹)

۲-۸-۲- فرآیند تعارض از دیدگاه رحیم:

رحیم (۲۰۰۳) یک مدل پنج مرحله ای از تعارض رابه صورت ترکیبی ارائه داده است.
مرحلۀ اول: این مرحله، را شرایط قبلی نام نهاد است، به این معنی که شرایطی است که در درون افراد از قبل تا حین بروز تعارض وجود دارد، این شرایط به طور طبیعی رفتاری، ساختاری و مردمی هستند؛ شرایط رفتاری به شخصیت ها، فلسفه ها و گرایشات گروه های درگیر تعارض مربوط می شود. شرایط ساختاری به گروه های درگیر مربوط می شود. شرایط مردمی به متغیر هایی از قبیل سن، جنس و تحصیلات افراد گروه های متعارض اشاره دارد.
مرحله دوم: بعد از اینکه تعارض شروع شد، تغییرات رفتاری رخ می دهند و رفتار پرخاشگرانه مداوم با یک نگرش منفی به وجود می آید، توجه گروه از دستیابی به اهداف و بر غلبه شده صرف، محدود میشود. خصوصیات و اداراکات تغییر می کند و به این ترتیب رفتار مشارکتی آینده را مشکل تر می کند و گروه های درگیر تعارض همدیگر را دشمن می پندارند. همچنان که گروه های متعارض در تعاملات خود سخت تر می شوند.
مرحله سوم: یعنی شکل ساختاری رخ می دهد. بدین معنی که گروه ها برای تعاملات متکی بر قوانین و ارتباطات مکتوب می شوند که در این حالت گروه ها به عنوان رسمی مورد خطاب قرار می گیرند به عبارت دیگر تعارض رسمی و نهادی می گردد.
مرحلۀ چهارم: فرآنید تصمیم گیری می باشد که در آن گروه ها یک فرآنید یا ساختار جانشین از تصمیم گیری را انتخاب می کنند تا جای روش های معمولی را بگیرند.
مرحله پنجم: بعد از اینکه تعارض بر طرف گردید روی می دهد و اگر یک گروه دریابد که بازنده است می توان تلخ ترین مرحله باشد و این احساسات می تواند براحتی انتقال یابد و باعث ایجاد تعارض پنهان شود. از طرف دیگر اگر یک تعارض با رضایت هر دو طرف حل شود، هر دو گروه می توانند در فضایی هماهنگ به ادامه کار خود بپردازند (مشبکی، ۱۳۷۶ : ۱۳۲-۱۲۷).
شرایط قبلی ساختاری رفتار افراد
تعارض
شکل ساختار
تغییرات رفتاری
پس آینده تعارض
نمودار(۲-۳): مدل تعارض رحیم(مشبکی، ۱۳۷۶ : ۱۳۲)

۲-۸-۳- فرایند تعارض از دیدگاه رابینز:

از دیدگاه رابینز، تعارض طی چهار مرحله رخ می دهد :
۱) مخالفت بالقوه برای بروز تعارض: برای فراهم آمدن تعارض، حضور فرصت ها و شرایطی ضرورت دارد؛ این شرایط یا علل تعارض در سه دسته کلی قابل خلاصه اند: ارتباطات، ساختار و متغیر های شخص
۲) درک تعارض و شخصی دانستن آن: در صورتی که شرایط مذکرو موجب ناکامی شود، امکان بالقوه مخالفت به صورت عمل در خواهد آمد، این شرایط تنها زمانی می تواند به تعارض بدل شود که یک یا دوطرف درگیر صدمه ببینند یا از آن مطلع گردند.
۳) رفتار: اگر یکی از طرفین دست به اقدامی بزند که موجب ناکامی دیگری از رسیدن به هدف شود، از پیشرفت منافع دیگری جلوگیری بعمل آورد، می توان گفت این مرحله صورت گرفته است.
۴) نتیجه: تأثیر رفتار مقالبه با تعارض پیامدهایی در بر دارد. این پیامدها ممکن است مثبت و سازنده باشند و منجر به بهبود عملکرد گروه و سازمان شوند و یا بلعکس مانع عملکرد گروه شده، منفی و زیان آور باشند (رابینز، ۱۳۷۷ :۱۱۳۹).
درک تعارض
افزایش عملکرد گروه
شرابط موجود: ارتباطات، ساختار،
متغیر های شخصی
تعارض آشکار
افزایش عملکرد گروه
احساس تعارض
رفتار های مقابله: تسلط، اجتناب مدار، مصالحه، تشریک مساعی
نمودار (۲-۴): مدل فرآیند تعارض رابینز(رابینز، ۱۳۷۷ :۱۱۳۹)

۲-۹- انواع تعارض:

تعارض های معمول در محیط کا را به تعارض بنیادین و تعارض احساسی/ عاطفی طبقه بندی می شوند و برخی از پژوهشگران تعارض بنیادین را به تعارض در هدف، تعارض در رویه ها و تعارض شناختی تفکیک می کنند (رضائیان، ۱۳۸۲: ۲۹۸).

۲-۹-۱- تعارض بنیادین[۳۳]:

به صورت عدم توافق بنیادین نسبت به غایت ها یا هدف هایی که باید دنبال شوند و وسایل دستیابی به آنها بروز می کند. برای مثال عدم توافق با رئیس بر سر یک برنامه علمی که باید به اجراء درآید.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

سامانه پژوهشی – تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه …

۲-۲- پروبیوتیکها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۲-۳- پریبیوتیکها………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۲-۴-اسیدهای آلی و نمک های آن ها……………………………………………………………………………………………………………۱۱
۲-۵- مواد معدنی و نمکهای آنها……………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۶- گیاهان دارویی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۶-۱- گیاهان دارویی در ایران……………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
سیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶
وضعیت تولید محصول و جغرافیای تولید……………………………………………………………………………………………………….۱۷
آمار تولید محصول در کشور ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
وضعیت صادرات در ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
وضعیت واردات ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷
گونههای سیر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
ترکیبات شیمیایی سیر و اجزای سازندهی سیر………………………………………………………………………………………………۲۰
خواص سیر و تاثیرات دارویی آن:………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
سیر و کاهش کلسترول ………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
سیر و کاهش فشار خون:……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
نقش سیر در تصلب شرایین………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
نقش سیر در عملکرد سیستم ایمنی………………………………………………………………………………………………………………۲۳
فعالیت ضد ویروسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
فالیت ضد باکتریایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
فعالیت ضد قارچی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳
فعالیت ضد انگلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
فعالیت آنتی اکسیدان سیر………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
اثرات سیر بر روی آسیب کلیوی……………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
آلیسین و خواص آن………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
انواع شکلهای سیر موجود در بازار و خواص آنها : ……………………………………………………………………………………….۲۶
مطالعات اثرات سیر در طیور……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
اثرات جانبی و سمیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
پیاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۰
پیازخام………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۰
مطالعه اثرات پیاز در حیوانات…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
جدول مربوط به ترکیبات شیمیایی موجود در سیر و پیاز تازه ……………………………………………………………………..۳۵
فصل سوم مواد و روش ها……………………………………………………………………………..۳۸
محل و زمان آزمایش………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
آمادهسازی سالن …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
مشخصات جیرهها: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
مدیریت پرورش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱
نور : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
رطوبت: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱

علمی : تاثیر توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی بر کیفیت زندگی کاری انها (مطالعه کارگزاران …

پرداخت منصفانه :حقوق کافی به نحوی که فرد در یک سطح معقول ومتناسب با مهارت خود زندگی نماید.
محیط کارایمن: شامل ساعات کار معقول و استاندارد شده در هفته و پرداخت مزد در قبال ساعات اضافی کار و شرایط فیزیکی مناسب در محیط کار به نحوی که خطر بیماری و یا حوادث ناشی از کار به حداقل کاهش یابد .
ایجاد فرصت برای رشد مداوم و امنیت شغلی مستمر برای کارکنان : شامل ارجاع وظایف همراه با آموزش و همچنین نوسازی دانش افراد و آشنا نمودن آنها با روشها و متون جدید و در نهایت ایجاد فرصت کافی برای پیشرفت آنها در سلسله مراتب اداری است .
قانون گرایی در سازمان :ایجادزمینه آزادی بیان کارکنان بدون ترس از مقام بالاتر
وابستگی اجتماعی در زندگی کاری:نحوه برداشت کارکنان درموردمسئولیت اجتماعی سازمان
فضای کلی زندگی :برقراری توازن وتعادل بین زندگی کاری ودیگربخشهای زندگی کارکنان
وحدت وانسجام اجتماعی :ایجاد یک فضا وجو کاری که احساس تعلق کارکنان به سازمان واحساس نیاز سازمان به آنها را تقویت کند.
توسعه قابلیتهای زندگی :
ایجاد فرصتهایی همچون استفاده از استقلال خود کنترلی درکاروبهره مند شدن از مهارتهای گوناگون ودسترسی به اطلاعات متناسب به کار.(مورهدوگریفین ۵۵۰،۱۹۸۸)
والتون در ادامه ،اجزاء فوق را در قالب ابعاد چهارگانه مدیریتی زیر قرار می دهد :
معنادار و با مفهوم بودن کار
تناسب سازمانی و اجتماعی کار
چالشی ، غنی و پربار بودن کار
امنیت و زمینه پرورش مهارت ها و یادگیری مستمر در کار ( ممی زاده ، ۱۳۷۵ ، ۲۴۴ )
با وجود وجه تمایزات و برداشت های مختلف از QWL ، تحقیقات انجام شده نشان می دهد که بعضی از شاخص ها در اغلب جوامع مختلف مشترک است که می توان از حقوق و مزایا ، خدمات درمانی ، رفاهی ، مشارکت ، آموزش و … نام برد . مسلما این عوامل بخشی از کیفیت زندگی کاری را تشکیل می دهد . ولی به نظر می رسد بخش عمده و حساس QWL به برداشت های ذهنی و روانی اشخاص از محیط کارشان مربوط می گردد و این امر تناسب شغل و شاغل ، تناسب روحیه افراد با فرهنگ سازمان ، بهره ور بودن و خود را مفید احساس کردن در محیط کار بر می گردد .
اکنون با توجه به بحث بالا سوالات زیر مطرح می گردد که :
آیا شاخص های QWL برای همه ی جوامع فقط همین موارد است ؟ و آیا افراد از نیازهای روانی خود با خبرند ؟
در پاسخ به این پرسش صاحب نظران معتقدند اینگونه شاخص ها معمولا به کشورهای پیشرفته و صنعتی متعلق می باشد و در کشورهای در حال توسعه و حتی در مناطق مختلف این کشورها باید با پژوهش علمی به شاخص های معرف کیفیت زندگی کاری دست یافت و در خصوص نیازهای روانی مطرح می کنند که تمام نیازهای روانی برای خود افراد مشخص نیست . به ویژه رفتار مردم در کشورهای جهان سوم که در اکثر آنها رفتارهای احساسی و عاطفی از رفتارهای عقلانی پیشی می گیرد به نظر میرسد مدل ذیل که دونفر ازصاحبنظران ارائه نموده اند میتواند جامع نظرها باشد .
نمودار ،۲-۲ : شاخص های کیفیت زندگی کاری
Lawler&moherman,1985:65-71))
(۲-۱-۴) لزوم توجه به کیفیت زندگی کاری
توجهی که اکنون به کیفیت زندگی کاری می شود بازتابی است از اهمیتی که همگان برای آن قائلند . چنین می نماید که شمار بسیاری از کارکنان از کار خود ناراضی و در پی کار معنی دارتر هستند .
کارکنان درخواست دارند در پیامدهای اقتصادی و غیر اقتصادی کارشان تغییراتی داده شود .اهمیت پاداش های غیر اقتصادی هم اکنون در حال افزایش است . به ویژه در نزد کارکنانی که از آموزش و پرورش بالایی برخوردار هستند . چنین به نظر می رسد که نیاز شدیدی به بهتر کردن کیفیت زندگی کاری بسیاری از کارگران و کارمندان وجود دارد .
تعدادی از اندیشمندان براین باورند که بخشی از رکود بهره وری و کاهش کیفیت محصول در برخی از کشورهای بزرگ صنعتی ناشی از کاستی های کیفیت زندگی کاری و تغییراتی است که در علاقه مندی ها و رجحان های کارکنان پدید آمده است . کارکنان درخواست دارند در کارشان دخالت و نظارت بیشتر بیابند . آنان میل دارند مانند یک مهره در یک دستگاه بزرگ به شمار نیایند .
هنگامی که با کارکنان با احترام رفتار شود و آنان فرصت بیان اندیشه های خود را داشته باشند و در تصمیم گیری ها بیشتر دخالت کنند ، واکنش های مناسب و مطلوبی از خود نشان خواهند داد.
به سخن کوتاه ، توجه به کیفیت زندگی کاری و بهره وری ، به طور معمول یعنی تاکید بر روش های که سازمان را دگرگون می سازد تا دخالت در کار و عملکرد آنان را فزونی بخشد و فشار عصبی ، ترک خدمت ، و غیبت را کاهش می دهد . چنین می نماید که می توان به طور همزمان به همه این هدف ها دست یافت ( دولان و شولر،[۱۱]۱۳۷۶ ، ۳۵۶ )
۲-۱-۵ عوامل مؤثر در اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری
۱- مشکلات کارکنان :
یکی از اصول نظام مدیریت کیفیت زندگی کاری ، مشارکت اعضاء سازمان و کارگروهی می باشد . مشارکت کارکنان در این برنامه ها به نحو مطلوبی در روابط صنعتی تاثیرگذار بوده است .مطالعات نشان می دهد که اجرای این برنامه ها موجب کاهش نرخ شکایات کارکنان ، کاهش نرخ غیبت از کار ، اعمال مقررات انضباتی کار ، افزایش نگرش های مثبت کارکنان و افزایش مشارکت کارکنان در برنامه های نظام پیشنهادات شده است .
۲- تعهد مدیریت عالی :
بسیاری از سازمان ها – البته نه اکثر آنها برای خلق فرآیند کیفیت زندگی کاری تلاش

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

می کنند اما هرگز از مرحله برنامه ریزی پا فراتر نمی گذارند . مدیران با وجود تعریف و تمجید بسیار از چنین تلاشی همواره از ایجاد مشغله های زیاد برای خود گریزانند . برای موفقیت در ایجاد تغییری که مورد نظر برنامه کیفیت زندگی کاری است ، مدیریت ارشد نه تنها باید نسبت به آن احساس مسئولیت نماید حتی باید خود نیز در ایجاد آن مشارکت داشته باشند .مدیران باید احساس تعهد خود را در قبال سازمان به اثبات برسانند ( بلچر، ۱۳۷۵ ، ۴۱ )
موفقیت در هرگونه برنامه کیفیت زندگی کاری مستلزم درک عمیق این فرآیند توسط مدیر یا سطح عالی سازمان است . مدیران عالی سازمان باید عمیقا به اجرای فعالیت های کیفیت زندگی کاری و مسائل و مشکلات بالقوه ای که ممکن است بر سر راه اجرای چنین برنامه هایی وجود داشته باشد آگاهی بیابند . (بلچر[۱۲] ، ۴۲،۱۳۷۵)
۳- فرهنگ سازمانی :
موفقیت برنامه های کیفیت زندگی کاری مستلزم حمایت فرهنگ سازمانی از این برنامه ها می باشد . دخالت دادن کارکنان در تصمیم گیری زمانی موثر واقع خواهد شد که این موضوع بخشی از فلسفه مدیریت سازمان شده و بدین وسیله بخشی از فرهنگ سازمانی شود . در انجام یک برنامه کیفیت زندگی کاری باید فرهنگ سازمانی را شناخت و کالبد شکافی کرد و برای این کار باید ارزش های بنیادین و زیر ساخت ها را مشخص نمود و سپس با ایجاد هماهنگی و یا تغییرات در راستای برنامه های کیفیت زندگی کاری اقدام نمود .
۴- تداوم :
توجه دائمی به برنامه های کیفیت زندگی کاری شرط لازم برای ایجاد یک فرآیند اثر بخش مدیریت عملکرد می باشد . کیفیت زندگی کاری موضوعی نیست که آن را تکمیل کرده و کنار بگذاریم . چنانچه بخواهیم بهبود زندگی کاری همواره کانون توجه در سازمان باشد لازم و ضروری است که در مورد عملکرد و کیفیت زندگی سازمان و کارکنان بین افراد و برنامه ها ارتباط و مداومت وجود داشته باشد .

علمی : تاثیر توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی بر کیفیت زندگی کاری انها (مطالعه …

جامعه:
بالارفتن
ارزش نیروی
انسانی و تولید ناخالص
ملی و رضایت از زندگی
گروه : تیمها وحلقه های کیفیت خود مدیریتی ومشارکت
شخص
طراحی شغل
بهبود کا ر راهه
آموزش
ساختار:
ساختارهای منعطف
کاهش بوروکراسی
اهداف گسترده
فرآیند:
تقسیم سود
برنامه ارتقاء
نمودار(۲-۱):اجزاء کیفیت زندگی کاری (منبع :زیلاگی و والاس ۱۹۸۷، ۹۳)
۲-۱-۳ شاخص های کیفیت زندگی کاری :
براساس تحقیقی که در انجمن مدیریت آمریکا به عمل آمده ، کارکنان معتفدند که یازده مورد زیر شاخص های عمده کیفیت زندگی ماری می باشند :
حقوق و دستمزد، مزایا ( به ویژه مزایای درمانی )،امنیت شغلی،نداشتن تنش های کاری ،دموکراسی در محل کار ،وجود نظام بیمه و بازنشستگی ،سهیم بودن در سود،چهار روز کار در هفته ،وجود امکانات و خدمات رفاهی ،دارا بودن شانس انتخاب شغل دیگر در سازمان،شرکت در تصمیماتی که به سرنوشت افراد مربوط است .
همانگونه که در تحقیق فوق ملاحظه می شود ، در کیفیت زندگی کاری علاوه بر حقوق و مزایا و خدمات رفاهی و ایمنی ، به مواردی اشاره شده است که بیشتر جنبه روانشناسی دارد . ( کاسیو ، ۱۹۹۲ ، ۲۱۵ )
فرهنگ هر جامعه بر پایه زندگی آن جامعه شکل می دهد ، بنابراین کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری برای هر جامعه تعریفی خاص دارد . رابطه بهره وری و کیفیت زندگی کاری نیز با توجه به فلسفه زندگی هر جامعه متفاوت می باشدکه این امر در رابطه با سازمان ها نیز مصداق دارد و به عنوان مثال ممکن است که سازمانی حقوق و مزایای بالایی را در اختیار کارکنان بگذارد اما هیچ گاه از نظرات آنها در تصمیم گیری استفاده نکند و سازمان دیگری عکس این را عمل نماید و هردو دارای بهره وری بالایی باشند . ( ممی زاده ، ۱۳۷۵ ، ۲۴۵)با وجود وجه تمایزات برداشت ها از کیفیت زندگی کاری ، تحقیقات انجام شده نشان می دهد که برخی از شاخص ها در اغلب جوامع مشترک می باشند . از جمله این شاخص های مشترک که در اغلب موارد به آن اشاره می شود می توان از حقوق و مزایا ، خدمات رفاهی و بیمه و بازنشستگی و مواردی از این قبیل را نام برد ( کاسیو ، ۱۹۹۲ ، ۲۵ )تاتل کیفیت زندگی کاری را در چهار زمینه زیر خلاصه می کند :
امنیت و ایمنی ، شامل امنیت شغلی ، ایمنی جسمی و روانی
مساوات و منصفانه بودن حقوق و مزایا
زمینه پرورش و وجود فرصت پرورش مهارت ها و یادگیری مستمر
دموکراسی و مشارکت داشتن در تصمیم گیری ( تاتل ، ۱۹۸۳ ، ۷۹)
شاخص های دیگری که کیفیت بالای کار تلقی شده است عبارتند از محیطی که :
کارکنان درتصمیم گیری دخالت داشته باشند.
کارکنان در حل مشکلات سازمان سهیم باشند .
کارکنان در اطلاعات سازمان سهیم باشند .
کارکنان مورد ارزیابی سازنده قرار گیرند و نتیجه به صورت آموزشی به آنها منعکس گردد .
کارکنان دارای روحیه کار دسته جمعی و همکاری باشند .
کارها معنی دار و با چالش همراه باشد .
کارکنان از امنیت کافی برخوردار باشند . ( بلچر ، ۱۹۸۴ ، ۴۶)
والتون اجزای اصلی کیفیت زندگی کاری را در ۸ مورد زیر مطرح می نماید :

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

تاثیر توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی بر کیفیت زندگی کاری انها (مطالعه کارگزاران …

منابع و ماخذ ۱۰۵
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۲ ) ویژگی های رفتاری کارکنان توانمندشده درمقایسه با کارکنان غیر‌توانمند(هونولد،۱۹۹۷) ۶۳
جدول شماره ۴-۱:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس ۸۷
جدول شماره ۴-۲:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار در سازمانهای بیمه گر ۸۸
جدول شماره ۴-۳:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات ۸۹
جدول شماره ۴-۴:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اشنایی با مقوله توانمند سازی ۹۰
جدول شماره ۴-۵:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب زمینه فعالیت ۹۱
جدول شماره ۴-۶:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اشنایی با مقوله کیفیت زندگی کاری ۹۲
جدول شماره ۴-۷: ‌آزمون K-S برای خوبی برازندگی توزیع نمرات مربوط به خرده مقیاس های مورد مطالعه ۹۳
جدول شماره۴-۸ : نتایج ازمون ضریب همبستگی بین پرداخت منصفانه و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان ۹۴
جدول شماره۴-۹ : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده ۹۵
جدول شماره۴-۱۰ : نتایج ازمون ضریب همبستگی بین محیط کاری ایمن و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان ۹۶
جدول شماره ۴-۱۱ : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده ۹۷
جدول شماره ۴-۱۲: نتایج ازمون ضریب همبستگی بین استراتژیهای برون سپاری وافزایش عملکرد سازمانی نیروی انسانی ۹۷
جدول شماره ۴-۱۳ : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده ۹۸
جدول شماره ۴-۱۴: نتایج ازمون ضریب همبستگی بین قانون گرایی در سازمان و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان ۹۹
جدول شماره۴-۱۵ : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده ۱۰۰
جدول شماره۴-۱۶ : نتایج ازمون ضریب همبستگی بین استراتژیهای برون سپاری و شفافیت گزارشهای مالی ۱۰۰
جدول شماره ۴-۱۷ : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده ۱۰۱
جدول شماره۴-۱۸ : نتایج ازمون ضریب همبستگی بین پرداخت منصفانه و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان ۱۰۲
جدول شماره۴-۱۹ : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده ۱۰۳
جدول شماره۴-۲۰ : نتایج ازمون ضریب همبستگی بین توسعه قابلیتهای انسانی و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان ۱۰۳
جدول شماره ۴-۲۱ : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده ۱۰۴
جدول شماره ۴-۲۲: خلاصه وضعیت ازمون فرضیه های تحقیق ۱۰۵
جدول شمارهی ۴-۲۳: نتایج آزمون t مستقل میانگین سطوح انگیزش تحصیلی به تفکیک جنسیت ۱۰۶
جدول شماره ۴-۲۴: نتایج آزمونt مستقل میانگین‌های خرده مقیاس‌های هریک ازسطوح کیفیت زندگی کاری به تفکیک جنسیت ۱۰۶
جدول شمارهی ۴-۲۵ : مقدار ثابت a و مقادیر ضرایب تأثیر خام، استاندارد شده و همبستگی جزیی در رگرسیون‌های سطوح کیفیت زندگی کاری بر توانمند سازی به تفکیک کل و جنسیت ۱۰۷
جدول شمارهی ۴-۲۶: آزمون معنی‌داری رگرسیون‌های سطوح کیفیت زندگی کاری بر توانمند سازی به تفکیک کل و جنسیت ۱۰۸
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(۲-۱):اجزاء کیفیت زندگی کاری (منبع :زیلاگی و والاس ۱۹۸۷، ۹۳) ۱۷
نمودار ،۲-۲ : شاخص های کیفیت زندگی کاری ۲۲
نمودار۲- ۳ تکنیک مدیریت (والتر ، ۱۹۹۶) ۳۶
نمودار (۲-۴) رابطه متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری (میرسپاسی ، ۱۳۷۶ ، ۶۸) ۳۸

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

تحقیق – نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه ‌گری …

Schmidt, S., Nachtigall, C., Wuethrich-Martone, O., & Strauss, B. (2002). Attachment and coping with chronic disease. Journal of Psychosomatic Research, 53, 763–۷۷۳٫
Schwarzer, R. (Ed.) (۱۹۹۲). Self-efficacy: Thought control of action. Washington, DC: Hemisphere.
Seiffge-Krenke, I., & Beyers, W. (2005). Coping trajectories from adolescence to young adulthood: Links to attachment state of mind. Journal of Research on Adolescence, 15, 561–۵۸۲٫
Seligman, M. E., Peterson, C., Kaslow, N. J., Tanenbaum, R. L., Alloy, L. B., & Abramson, L. Y. (1984). Attributional style and depressive symptoms among children. Journal of Abnormal Psychology, 93, 235- 238.
Silver, W. S., Mitchell, T. R., & Gist, M. E. (1995). Responses to successful and unsuccessful performance: The moderating effect of self-efficacy on the relationship between performance and attributions. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 62, 286-299.
Simpson, J. A., & Rholes, W. S. (2004). Anxious attachment and depressive symptoms: An interpersonal perspective. In W. S. Rholes & J. A. Simpson (Eds.), Adult attachment: Theory, research, and clinical implications (pp. 408–۴۳۷). New York: Guilford Press.
Shaver, P. R. & Hazan, C. (1993). Adult romantic attachment: Theory and evidence. In D.Perlma & W.Jones (Eds.), Advances in personal relationships (pp.29-70). London: Jessica Kingsley.
Shaver, P. R., & Mikulincer, M. (2002). Attachment-related psychodynamics. Attachment and Human Development۴, ۱۳۳–۱۶۱٫
Shaver, P. R., & Mikulincer, M. (2007). Adult attachment strategies and the regulation of emotion. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (pp. 446-465)New York: Guilford Press.
Shaver, P., & Tancready, C. (2001). Emotion, attachment and bereavement: a conceptual commentary. In M. S. Stroebe, R. O. Hansson, W. Stroebe, & H. Schut (Eds.), Handbook of bereavement research: Consequences, coping and care (pp. 63-88). Washington, DC: APA.
Shaver, P. R., & Clark, C. L. (1994). The psychodynamics of adult romantic attachment. In J. M. Masling & R. F. Bornstein (Eds.), Empirical perspectives on object relations theories (pp. 105– ۱۵۶). Washington, DC: American Psychological Association.
Shaver, P. R., Collins, N. L., & Clark, C. L. (1996). Attachment styles and internal working models of self and relationship partners. In G. J. O. Fletcher & J. Fitness (Eds.), Knowledge structures in close relationships: A social psychological approach (pp. 25–۶۱). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Schunk, D. H., & Lilly, M. W. (1984). Sex differences in self-efficacy and attributions: Influence of performance feedback. Journal of Early Adolescence, 4, 203-213.
Schunk, D. H., & Meece, J. L. (2006). Self-efficacy development in adolescence. In F. Pajares & T. Urdan (Eds.), self-efficacy beliefs of adolescents (pp. 71-96). Greenwich, CT: Information Age.
Smart, L. & Wegner, D. L. (1999). Covering up what can’t be seen: Concealable stigma and mental control. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 3, 474-486.
Smith, H., & Betz, N.E. (2000). Development and evaluation of a measure of social self-efficacy in college students. Journal of Career Assessment, 8, ۲۳۲-۳۰۲٫
Smith, H. M., & Betz, N. E. (2002). An examination of efficacy and esteem pathways to depression in young adulthood. Journal of Counseling Psychology, 49, ۴۳۸- ۴۴۸٫
Smith, C.A., & Lazarus, R.S. (1993). Appraisal components, core relational themes, and the emotions. Cognition and Emotion۷, ۲۳۳–۲۶۹٫
Sobel, M. E. (1982). Asymptotic intervals for indirect effects in structural equations models. In S. Leinhart (Ed.), Sociological methodology 1982 (pp.290-312).
Soenens, B., Vans0.2teenkiste, M., Duriez, B., & Goossens, L. (2006). In search of the sources of psychologically controlling parenting: The role of parental separation anxiety and parental maladaptive perfectionism. Journal of Research on Adolescence, 16, 539-559.
Solano, C.H., Batten, P.B., & Parrish, E. (1982). Loneliness and patterns of self – disclosure. Journal of Personality and Social Psychology, 43, 524- 531.
Southam-Gerow, M. A. & Kendall, P. C. (2002). Emotion regulation and understanding:  Implications for child psychopathology and therapy.  Clinical Psychology Review, 22, 189-222.
Sroufe, L. A., & Waters, E. (1977). Attachment as an organizational construct. Child Development, 48, 1184–۱۱۹۹٫
Stattin, H., & Kerr, M. (2000). Parental monitoring: A reinterpretation. Child Development, 71, 1072 – ۱۰۸۵٫
Stroebe M., Schut H., Stroebe, W. (2007). Health outcomes of bereavement. Lancet, ۸, ۱۹۶۰-۷۳٫
Thompson, R. A. (1991). Emotional regulation and emotional development. Educational Psychology Review, 3(4), 269-307.
TOLMAN, E C (1955). “Principles of performance”. Psychological review, ۶۲ (۵), ۳۱۵–۲۶,
Van den Berg, A.E., Hartig, T., & Staats, H. ( 2007). Preference for nature in urbanized societies: Stress, restoration, and the pursuit of sustainability. Journal of Social Issues, 63(1), 79-96.
Van Emmichoven, I. A., van IJzendoorn, M. H., de Ruiter, C., & Brosschot, J. F. (2003). Selective processing of threatening information: Effects of attachment representation and anxiety disorder on attention and memory. Development and Psychopathology, 15, 219–۲۳۷٫
Vangelisti, A., & Perlman, D. (Eds.). (2006).Cambridge Handbook of personal relationships. New York: Cambridge University Press.
Verschueren, K., Buyck, P., Marcoen, A. (2001). Self-representations and socioemotional competence in young children: a 3-year longitudinal study. Developmental Psychology, ۳۷, ۱۲۶-۳۴٫
Vogel, D. L., & Wei, M. (2005). Adult attachment and help-seeking intent: The mediating roles of psychological distress and perceived social support. Journal of Counseling Psychology, 52, 347–۳۵۷٫
Wranik, T., Barrett, L. F., & Salovey, P. (2007). Intelligent emotion regulation. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (p. 393-428). New York: Guilford.
Washburn, D. A. & Putney, R. T. (1998). Stimulus movement and the intensity of attention. Psychological Record۴۸, ۵۵۵-۵۷۰٫
Waters, H. S., Rodrigues, L. M., & Ridgeway, D. (1998). Cognitive underpinnings of narrative attachment assessment. Journal of Experimental Child Psychology, 71, 211–۲۳۴٫
Waters, E., Merrick, S., Treboux, D., Crowell, J., & Albersheim, L. (2000). Attachment security in infancy and early adulthood: A twenty-year longitudinal study. Child Development, 71, 684–۶۸۹٫
Watson, J. B. (1924). Behaviorism. New York: People’s Institute Publishing Company.
Wearden AJ, Isabel Peters, Berry KKL, Barrowclough C, Liversidge T. (2008). Adult attachment, parenting experiences and core beliefs about self and others. Personality and Individual Differences, 1246-1257.
Weber, H., Weidig, M., Freyer, J. & Graller, J. (2004). Social anxiety and anger regulation. European Journal of Personality, 18(7), 573-590.
Wegner, D. M., Erber, R., & Zanakos, S. (1993). Ironic processes in the mental control of mood and mood-related thoughts. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1093–۱۱۰۴٫

سامانه پژوهشی – نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه ‌گری …

Papsdorf M, Alden L. (1998). Mediators of social rejection in social anxiety: Similarity, self-disclosure, and overt signs of anxiety. Journal of Research in Personality, 32, ۳۵۱–۳۶۹٫
Parkinson, B., & Totterdell, P. (1999). Classifying affect regulation strategies. Cognition and Emotion, 13, ۲۷۷-۳۰۳٫
Patrick, H., Hicks, L. & Ryan, A.M. (1997). Relations of perceived social efficacy and social goal pursuit to self-efficacy for academic work. Journal of Early Adolescence, ۱۷, ۱۰۹-۱۲۸٫
Pekrun, R., Goetz, T., & Perry, R.P. (2005). Academic Emotions Questionnaire (AEQ).  User’s manual. Department of Psychology, University of Munich.
Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational Psychology Review, 18, 315-341.
Pennebaker, J. W. (1997). Writing about emotional experiences as a therapeutic process. Psychological Science, 8, ۱۶۲-۱۶۶٫
Pennebaker, J.W., & Keough, K.A. (1999). Revealing, organizing, and reorganizing the self in response to stress and emotion. In R. Ashmore and L. Jussim (Eds.), Self and Social Identity: Vol. II (pp 101-121). New York: Oxford.
Pereg, D., & Mikulincer, M. (2004). Attachment style and the regulation of negative affect: Exploring individual differences in mood congruency effects on memory and judgment. Personality and Social Psychology Bulletin, 30, 67–۸۰٫
Petronio, S. (2002). Boundaries of Privacy: Dialetics of disclosure. Albany, NY: State
Uinversity of New York.
Peyrot, M.(1996). Causal analysis: Theory and application. Journal of Pediatric Psy-chology, 21, 3–۲۴٫
Philippot, P., Baeyens, C., Douilliez, C., & Francart, B. (2004). Cognitive regulation of emotion. In P. Philippot & R.S. Feldman (Eds.). The regulation of emotion. New York: Laurence Erlbaum Associates
Pietromonaco, P. R., & Barrett, L. F. (2000). The internal working models concept: What do we really know about the self in relation to others? Review of General Psychology, 4, 155–۱۷۵٫
Ponzetti, J. J. (1990). Loneliness among college students. Family Relations, 39, ۳۳۶-۳۴۰٫
Posner, M. I., Rothbart, M. K. (2007). Educating the human brain. Washington DC: APA Books.
Power, M., & dalgleish, T. (2007). Cognition and emotion: from order to disorder . Psychology press, hove (p439).
Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers۳۶, ۷۱۷-۷۳۱٫
Reis, H. T, Sheldon, K. M., Gable, S. L., Roscoe, J., & Ryan, R. M. (2000). Daily well-being: The role of autonomy, competence, and relatedness. Personality and Social Psychology Bulletin۲۶, ۴۱۹-۴۳۵٫
Rice, K. G. (1990). Attachment in adolescence: A narrative and meta-analytic review. Journal of Youth and Adolescence, 19, ۵۱۱ – ۵۳۷٫
Rice, K. G., Cunningham, T. J., & Young, M. B. (1997). Attachment to parents, social competence, and emotional well-being: A comparison of black and white late adolescents. Journal of Counseling Psychology, 44, ۸۹ – ۱۰۱٫
Rodebaugh, T. L. (2006). Self-efficacy and social behavior. Behaviour Research and Therapy,
۴۴, ۱۸۳۱-۱۸۳۸٫
Rosenfeld, R. (2000). Tracing the Brady Act’s Connection to Homicide and Suicide Trends. JAMA, 284, 616-618.
Rotter, J. B. (1966). Generelized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological monographs, 80 (whole No. 609).
Roisman, G. I., Tsai, J. L., & Chiang, K. H. S. (2004). The emotional integration of childhood experience: Physiological, facial expressions, and self-reported emotional response during the Adult Attachment Interview. Developmental Psychology, 40, 776–۷۸۹٫
Roth ,G. , & Ron, T ., & Benita, M. (2009). Mothers’ parenting practices and adolescents’ learning from their mistakes in class: The mediating role of adolescent’s self-disclosure. Learning and Instruction 19, 506-512.
Rothbard, J. C., & Shaver, P. R. (1994). Continuity of attachment across the life span. In M. B. Sperling & W. H. Berman (Eds.), Attachment in adults: Clinical and developmental perspectives (pp. 31-71). New York: Guilford.
Rothermund, K., Voss, A., & Wentura, D. (2008). Counter-regulation in affective attentional biases: A basic mechanism that warrants flexibility in emotion and motivation. Emotion, 8, 34-46.
Sakiz, G. (2007). Does Teacher Affective Support Matter? An Investigation of the Relationship among Perceived Teacher Affective Support, Sense of Belonging, Academic Emotions, Academic Self-efficacy Beliefs, and academic Effort in the Mddle School Mathematics Classroom, Doctoral Dissertation of Philosophy, Ohio State University.
Savolainen, R. (2002). Network competence and information seeking on the internet. From definitions toward a social cognitive model. Journal of Documentation, 58, ۲۱۱-۲۲۶.
Scharf, M., Mayseless, O., & Kivenson-Baron, I. (2004). Adolescents’ attachment representations and developmental tasks in emerging adulthood. Developmental Psychology, 40, 430–۴۴۴٫
Scheff, T. J. 1979. Catharsis and Healing in Healing, Ritual, and Drama. Berkeley: U. of California Press.
Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1977). Self-focused attention and the experience of emotion:
Attraction, repulsion, elation, and depression. Journal of Personality and Social Psychology, 35, 625-636.
Scherer, K, R. (1994). Toward a concept of “ model of emotion”. In P. Ekman & R. J. Davidson (Eds), The nature of emotion: Fundemental question (pp. 25-31). New York: Oxford University Press.
Scherer, K. R. (1997). Profiles of emotion-antecedent appraisal. Cognition and Emotion, 11, ۲, ۱۱۳–۱۵۰.
Scherer, K. R. (2000b). psychological model of emotion. In J. Borod (Ed.), The neuropsychology of emotion (pp.137-162). Oxford: Oxford University Press.
Scherer, K. R. (2004). Feelings integrate the central representation of appraisal-driven response organization in emotion. In A. S. R. Manstead, N. H. Frijda, & A. H. Fischer (Eds.). Feelings and Emotions: The Amsterdam Symposium (pp. ۱۳۶–۱۵۷). Cambridge, Cambridge University Press.
Scherer, K. R., Schorr, A. & Johnstone, T. (Eds.). (2001). Appraisal processes in emotion: Theory, Methods, Research. New York and Oxford: Oxford University Press.
Sherer, M., Maddux, J. E., Mercadante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R. W. (1982). The Self-Efficacy Scale: Construction and validation. Psychological Reports, 51, ۶۶۳–۶۷۱٫

نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه ‌گری …

Mikulincer, M. (1995). Attachment style and the mental presentation of the self. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 1203-1215.
Mikulincer, M. (1998a). Adult attachment style and individual differences in functional versus dysfunctional experiences of anger. Journal of Personality and Social Psychology۷۴, ۵۱۳-۵۲۴٫
Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2004). Securitybased self-representations in adulthood: Contents and processes. In W. S. Rholes & J. A. Simpson (Eds.), Adult attachment: Theory, research, and clinical implications (pp. 159–۱۹۵). New York: Guilford Press.
Mikulincer, M., Gillath, O., & Shaver, P. R. (2002). Activation of the attachment system in adulthood: Threat-related primes increase the accessibility of mental representations of attachment figures. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 881– ۸۹۵٫
Mikulncer, M. (1998b). Adult attachment style and affect regulation: Strategic variations in self-appraisals. Journal of Personality and Social Psychology۷۵, ۴۲۰-۴۳۵٫
Mikulincer, M., Birnbaum, G., Woddis, D., & Nachmias, O. (2000). Stress and accessibility of proximity-related thoughts: Exploring the normative and intraindividual components of attachment theory. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 509–۵۲۳٫
Mikulincer, M., Florian, V., Cowan, P. A., & Cowan, C. P. (2002). Attachment security in couple relationships: A systemic model and its implications for family dynamics. Family Process, 41, 405–۴۳۴٫
Mikulincer, M., Dolev, T., & Shaver, P. (2004). Attachment-related strategies during thought suppression: Ironic rebounds and vulnerable self-representations. Journal of Personality and Social Psychology, 8, 940–۹۵۶٫
Mikulincer, M. & Florian, V. (2000). Exploring individual differences in reactions to mortality salience: Does attachment style regulate terror management mechanisms? Journal of Personality and Social Psychology, 79, ۲۶۰-۲۷۳٫
Mikulincer, M., Florian, V., & Weller, A. (1993). Attachment styles, coping strategies, and posttraumatic psychological distress: The impact of the gulf war in Israel. Journal of Personality and Social Psychology۶۴, ۸۱۷-۸۲۶٫
Mikulicer, M., Florian, V., & Tolmacz, R. (1990). Attachment styles and fear of personal death: A case study of affect regulation. Journal of Personality and Social Psychology, 58, ۲۷۳-۲۸۰٫
Mikulincer, M., & Florian, V. (1995). Appraisal of and coping with a real-life stressful situation: The contribution of attachment styles. Personality and Social Psychology Bulletin, 21, 406–۴۱۴٫
Mikulincer, M., & Florian, V. (1998). The relationship between adult attachment styles and emotional and cognitive reactions to stressful events. In J. A. Simpson & W. S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 143–۱۶۵). New York: Guilford Press.
Mikulincer, M., Florian, V., & Weller, A. (1993). Attachment styles, coping strategies, and posttraumatic psychological distress: The impact of the Gulf War in Israel. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 817–۸۲۶٫
Mikulincer, M., Hirschberger, G., Nachmias, O., & Gillath, O. (2001). The affective component of the secure base schema: Affective priming with representations of proximity maintenance. Journal of Personality and Social Psychology۸۱, ۳۰۵–۳۲۱٫
Mikulincer, M., & Horesh, N. (1999). Adult attachment style and the perception of others: The role of projective mechanisms. Journal of Personality and Social Psychology۷۶, ۱۰۲۲–۱۰۳۴٫
Mikulincer, M. & Orbach, I. (1995). Attachment styles and repressive defensiveness: The accessibility and architecture of affective memories. Journal of Personality and Social Psychology۶۸, ۹۱۷-۹۲۵٫
Mikulincer, M., Shaver, P. R., & Pereg, D. (2003). Attachment theory and affect regulation: The dynamics, development, and cognitive consequences of attachment-related strategies. Motivation and Emotion, 27, 77-102.
Mikulincer, M., Shaver, P. R., & Horesh, N. (2006). Attachment bases of emotion regulation and posttraumatic adjustment. In D. K. Snyder, J. A. Simpson, & J. N. Hughes (Eds.), Emotion regulation in families: Pathways to dysfunction and health (pp. 77–۹۹)Washington, DC: American Psychological Association.
Mikulincer, M., Orbach, I, & Iavnieli, D. (1998). Adult attachment style and affect regulation: Strategic variations in subjective self-other similarity. Journal of Personality and Social Psychology۷۵, ۴۳۶-۴۴۸٫
Mikulincer, M., & Nachshon, O. (1991). Attachment styles and patterns of self-disclosure. Journal of Personality and Social Psychology۶۱, ۳۲۱-۳۳۲٫
Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2003). The attachment behavioral system in adulthood: Activation, psychodynamics, and interpersonal processes. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 35, pp. 53-152). New York: Academic Press.
Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2007). Attachment in Adulthood: Structure, Dynamics, and Change. The Guilford Press.
Miller, L. C., Berg, J. H., & Archer, R. L. (1983). Openers: Individuals who elicit intimate self-disclosure. Journal of Personality and Social Psychology, 44, ۱۲۳۴–۱۲۴۴٫
Moller, N. P., McCarthy, C. J., & Fouladi, R. T. (2002). Earned attachment security: Its relationship to coping resources and stress symptoms among college students following relationship breakup. Journal of College Student Development, 43, 213–۲۳۰٫
Moller, N. P., Fouladi, R. T., McCarthy, C. J., & Hatch, K. D. (2003). Relationship of attachment and social support to college students’ adjustment following a relationship breakup. Journal of Counseling and Development, 81, 354–۳۶۹٫
Morris, A. S., Silk, J. S., Steinberg, L., Myers, S. S., & Robinson, L. R. (2007). The role of the family context in the development of emotion regulation. Social Development, 16, 361-388.
Mullen, B., & Suls, J. (1982). The effectiveness of attention and rejection as coping styles: A meta-analysis of temporal differences. Journal of Psychosomatic Research, 26, 43-49.
Muraven, M., Tice, D. M., & Baumeister, R. F. (1998). Self-control as a limited resource: Regulatory depletion patterns. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 774-789.
Muraven, M., & Baumeister, R. F. (2000). Self-regulation and depletion of limited resources: Does self-control resemble a muscle? Psychological Bulletin, 126, 247-259.
Muris, P. (2001). A bnef questionnaire for measuring self efficacy in youth. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 23, ۱۴۵-۱۵۲٫
Muris, P. (2002). Relationships between self-efficacy and symptoms of anxiety disorders and depression in a normal adolescent sample. Personality and Individual Differences, 32(2), 337–۳۴۸٫
Muris, P., Mayer, B., van Lint, C. & Hofman, S. (2008). Attentional control and psychopathological symptoms in children. Personality and Individual Differences, 44(7), 1495–۱۵۰۵٫
Nesse, R. S., & Ellsworth, P. C. (2009). Evolution, Emotions, and Emotional Disorders, American Psychological Association ,. 64, No. 2, 129–۱۳۹٫
Nolen-Hoeksema, S. (1991). Responses to depression ad their effects on the duration of depressive episodes. Journal of Abnormal Psychology۱۰۰, ۵۶۹-۵۸۲٫
Ochsner, K. N., & Gross, J. J. (2005). The cognitive control of emotion. Trends in Cognitive Sciences, 9(5), 242-249.
Ochsner, K.
N. & Gross, J. J. (2008). Cognitive emotion regulation: Insights from social cognitive and affective neuroscience. Currents Directions in Psychological Science, 17(1), ۱۵۳-۱۵۸٫
Ortony, A., Clore, G. L., & Collins, A. (1988). The cognitive structure of emotions. New York: Cambridge University Press.
Palfai, T.P. & Salovey, P. (1993). The influence of depressed and elated mood on deductive and inductive reasoning. Imagination, Cognition and Personality, 13, 57-71.
Panksepp, J. (1994). Six short essay on various emotion topics. In R. Davidson & P. Ekman (eds). Questions about Emotions, pp. 86-88. New York: Oxford.