رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت …

۵-۳-۲آزمون فرضیه ۲ ………………………………………………………………………………………….. ۸۶
۵-۳-۳آزمون فرضیه ۳ ……………………………………………………………………………………………. ۸۶
۵-۳-۴آزمون فرضیه ۴ ……………………………………………………………………………………….. ۸۷
۵ـ۵پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

عنوان صفحه

۵ـ۵ـ۱ پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………. ۸۸
۵ـ۵ـ۲ پیشنهادات به محققین آتی…………………………………………………………………………. ۸۹
۵ـ۶ محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۹۰
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول۲-۲نکات کلیدی در دیدگاههای فلسفی مشارکت……………………………………… ۲۶
جدول ۳-۱طبقه بندی کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گیلان بر اساس سطوح شغلی ……. ۵۶
جدول ۳-۲سوالات مربوط به متغیرها در پرسشنامه به تفکیک انواع و ابعاد آنها………………. ۵۹
جدول ۳-۵ضرایب آلفای کرنباخ محاسبه شده برای هریک از متغیرها براساس پرسشنامه های آزمایشی ۶۱
جدول ۴-۱٫ آزمون کولمو گروف –اسمیرنوف…………………………………………………………………………… ۶۴
جدول ۴-۲توصیف پاسخ دهندگان از نظر جنسیت…………………………………………………………….. ۶۵
جدول ۴-۳.توصیفپاسخ دهندگان از نظر سابقه خدمت ……………………………………………………… ۶۶
جدول ۴-۴توصیفپاسخ دهندگان از نظر سمت……………………………………………………………………. ۶۷
جدول ۴-۵توصیف متغییر مشارکت انفرادی …………………………………………………………………… ۶۸
جدول ۴-۶ .توصیف متغییر مشارکت اجتماعی …………………………………………………………….. ۶۹
جدول ۴-۷توصیف متغییر مشارکت اقتصادی/استراتژیک ……………………………………………….. ۷۰
جدول ۴-۸.توصیف متغییر مدیریت مشارکتی……………………………………………….. ۷۱
جدول ۴-۹توصیف متغییر اعتماد …………………………………………………………………. ۷۲
جدول ۴-۱۰.توصیف متغییر رهبری خدمتگزار ………………………………………………………………. ۷۳
جدول ۴-۱۱ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکتی و اعتماد ……………………………………. ۷۴
جدول ۴-۱۲آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکتی و رهبری خدمتگزاربا اعتماد……………….. ۷۵
جدول ۴-۱۳ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکت انفرادی و اعتماد ………………………. ۷۶
جدول ۴-۱۴.آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکت انفرادی و رهبری خدمتگزاربا اعتماد.. ……. ۷۷

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۴

۲ـ۳ـ۸ مزایای رهبر خدمتگزار ………………………………………………………………………………. ۳۸
۲ـ۳ـ۹ تئوری رهبری خدمتگزار ……………………………………………………………………….. ۳۹
۲ـ۳ـ۱۰ تئوری رهبری خدمتگزار پترسون ………………………………………………………………. ۴۳
بخش چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
۲ـ۴پیشینه تحقیق………… …………………………………………………………………………….. ……………۴۷
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳ـ۱مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۳ـ۲ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۳ـ۳ جامعه آماریو نمونه……………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۳ـ۴روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………. ۵۷
۳ـ۵ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………. ۵۷
۳ـ۶روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………… ۶۰
۳ـ۶ـ۱اعتبار (روایی)……………………………………………………………………………………………… ۶۰
۳ـ۶ـ۲اعتماد (پایایی)…………………………………………………………………………………………… ۶۰
۳ـ۷روشهای آماری تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………….. ۶۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴ـ۱مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۴ـ۲ توصیف پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………. ۶۴
۴ـ۲ـ۱ توصیف پاسخ دهندگان از نظر جنسیت…………………………………………………………….. ۶۵

عنوان صفحه

۴ـ۲ـ۲ توصیف پاسخ دهندگان از نظر سابقه خدمت………………………………………………………………..۶۶
۴ـ۲ـ۳ توصیف پاسخ دهندگان از نظر سمت شغلی…………………………………………………………. ۶۷
۴ـ۳ توصیف متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………. ۶۸
۴ـ۳ـ۱ توصیف متغییر مشارکت انفرادی…………………………………………………………………….. ۶۸
۴ـ۳ـ۲ توصیفمتغییر مشارکت اجتماعی ………………………………………………………………………. ۶۹
۴ـ۳ـ۳توصیف متغییر مشارکت اقتصادی /استراتژیک ……………………………………………….. ۷۰
۴ـ۳ـ۴توصیف متغییر مدیریت مشارکتی ………………………………………………………………………… ۷۱
۴ـ۳ـ۵توصیف متغییر اعتماد ……………………………………………………………………………………….. ۷۲
۴ـ۳ـ۶توصیف متغییر رهبری خدمتگزار ……………………………………………………………………….. ۷۳
۴ـ۴ آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵ـ۱مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
۵ـ۲ نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
۵ـ۳نتایج آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………. ۸۵
۵-۳-۱آزمون فرضیه ۱ ……………………………………………………………………………………….. ۸۵

فایل دانشگاهی – رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۲

تقدیم به:
خانواده عزیزم که از هیچ کوششی برای پیشرفت من دریغ نکرده انو همیشه مدیون زحماتشان هستم.
شاید جبرانی باشد برای ذره ای از محبتشان.
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش
۱ـ۱مقدمه……………………………………………………………………………………………. ۲
۱ـ۲ موضوع تحقیق …….……………………………………………………………………………………… ۲
۱ـ۳ بیان مسأله……………………………………………………………………………………………. ۲
۱ـ۴ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق……………………………………………………………………….. ۴
۱ـ۵ چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۵
۱ـ۶ اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………….. . ۷
۱ـ۷ فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۷
۱ـ۸ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………. ۸
۱ـ۸ـ۱متغیر وابسته: اعتماد….. ………………………………………………………………………………… ۸
۱ـ۸ـ۲ متغیر مستقل: مدیریت مشارکتی ……………………………………………………………… ۸
۱ـ۸ـ۲ـ۱ مشارکت در زمینه اجتماعی…………………………………………………………………………………. ۹
۱ـ۸ـ۲ـ۲مشارکت انفرادی………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱ـ۸ـ۲ـ۳مشارکت اقتصادی ـ استراتژیک…………………………………………………………………….. ۹
۱ـ۹ قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۹

عنوان صفحه

فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق
بخش اول. …………………………………………………………………………………………… ۱۱
۲ـ۱اعتماد. ………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲ـ۱ـ۱ تعریف اعتماد………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲ـ۱ـ۲ فرایند اعتماد…………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲ـ۱ـ۳پویایی ایجاد اعتماد…………………………………………………………………………………. ۱۵
۲ـ۱ـ۴مفاهیم مشابه با اعتماد ……………………………………………………………………………. ۱۷
۲ـ۱ـ۵ اعتماد سازی…………………………………………………………………………………. ۱۸
۲ـ۱ـ۶شیوه های تقویت اعتماد سازی ……………………………………………………………………… ۱۸

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

خرید دام زنده

گوسفند زنده

دام زنده شهرداری

میادین شهرداری مکان های احداثی از طرف مراکزی چون: شهرداری، روابط عمومی سازمان و مراکز تنظیم کننده مشاغل شهری هستند که اقدامات زیادی نظیر فروش دام زنده و فروش گوسفند زنده در آن صورت می گیرد. احداث این میادین از ویژگی های زیادی برخوردار است که یکی از آن هابرطرف شدن از پراکندگی دام ها می باشد.

به دین صورت تمام دام های زنده در سطح شهردر یک فضای سر باز و پوشیده ای کنار هم گرد آمده اند. مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار اعلام کرد: حدود 30 هزار راس دام زنده در هر یک از جایگاه عرصه خرید و فروش دام وجود دارد. قیمت این دام ها بنا به تقاضای مردم با یکدیگر متفاوت خواهد بود. اما مسئولان یک قیمت را برای حد مجاز مصرف کنندگان تعیین کرده اند که بتوانند نوسانات قیمت را در آن اعمال کنند.

علاوه بر این بیانات وی در بیاناتش افزود: در هر یک از این مراکز عرصه دام، یک مدیر وجود دارد که در صورت بروز مشکل بتوانیم آن ها را رفع کنیم.

ترازوهای دیجیتالی یک ترازوی شاخص و تایید شده ای است که در اختیار عموم قرار گرفته است. از آن برای رفع ابهام و ایرادات استفاده می کنند. در ادامه بیان بیان کرد: شهروندان قادرند ذبح دام های خود را در محل عرصه دام های زنده انجام دهند. قبل از کشتار دامپزشک مربوطه سلامت هر یک از دام ها را بررسی خواهد کرد.افراد

ناظری چون: روحانیون و سازمان دامپزشکی قبل از انجام عمل ذبح بر کل این عملیات نظارت پیدا می کنند، تا بعد از کشتار، قطعات گوشت را در بسته بندی های مناسب به بازار عرضه کنند.

مدیر شهرداری میادین و تره بار تهران در مصاحبه ای اظهار داشت: اگر مشکلی در سلامت دام زنده دیده شود، توسط دامپزشک مربوطه رفع خواهد شد. و اگر کسی دام بیماری را خریداری کرده باشد می تواند دام خود را با نوع دیگر معاوضه کرده یا کل پول خود را پس بگیرید.

همچنین نظارت کلی اعم از: جوامع شرعی، سلامت و بهداشت، و نظارت محیط زیست در انجام عمل ذبح توسط این سازمان ها انجام خواهد گرفت. مردم باید دقت کنند علاوه بر این مراکز، طرح های خیریه به نام طرح نسیم وجود دارد که مردم می توانند با روحانیون یا سایر معاونت اجتماعی شهرداری

همکاری های لازم را به عمل آورند. در هر فصولی نیاز به دام زنده تفاوت خواهد بود، به عنوان مثال: با نزدیک شدن فصل بهار و عید، نیاز به دام زیاد تر می شود. با این وجود مدیران به گونه ای برنامه ریزی کرده اند که تمامی نیازهای مردم عزیز را پاسخ دهند. ممکن است با افزایش تقاضای خرید و فروش مردم برای دام های زنده، قیمت آن ها افزایش پیدا نکند.

محاسن خرید گوسفند دامداران
رشد تمامی دام های زنده به خصوص گوسفندان به صورت ارگانیگ می باشد. لذا استفاده از گوشت این نوع دام ها بسیار بهتر از سایرین خواهد بود.

برای ذبح از گوسفندان جوان و سالم استفاده می کنند.
ارسال رایگان دام.
هنگام تحویل دام به مشتری، از باسکول رایگان جهت وزن کردن دام استفاده می شود.
ارسال دام با شکم خالی تمامی مراکز عرضه دام، دارای تاییدیه از شهرداری و اتحادیه گوشت، وزارت بهداشت می باشند.
قیمت خرید و فروش بر اساس تاییدیه و مصوبه سازمان و اتحادیه گوشت بوده است.
برای افزایش وزن دام از داروهای هورمونی استفاده نمی کنند.
یکی از ویژگی های بسیار خوب این میادین،ارسال شبانه روزی دام ها به تمام نقاط در شهرتهران می باشد. شما می توانید با یک تماس تلفنی و با صرف کمترین زمان و هزینه از بهترین گوشت با کیفیت و امکانات جانبی استفاده لازم را به عمل آورید. دام های زنده ای چون: گوسفند گاو، بز و یا گوساله توسط شهرداری در این میادین تره بار به فروش می رسند.

 

عرضه دام زنده تیموری به صورت شبانه روزی و در هر کجای تهران آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز می باشد. تنها با یک تماس , گوسفند زنده همراه قصاب و باسکول با کمترین هزینه به محل مورد نظر شما ارسال می گردد. همچنین برای رفاه حال شما به دلخواه مشتری خرد کردن گوشت هم بر عهده قصاب می باشد.

جهت سفارش با ما در تماس باشید.
برای خرید دام زنده و نیز گوسفند زنده مورد نیاز خود می توانید از طریق مرکز خرید و فروش دام زنده در تهران عمل کنید و از سلامت دام خود اطمینان حاصل کنید.

اگر زمان و یا دانش کافی را برای خرید گوسفند و دام زنده ی مورد نیاز خود از طریق مراکز خرید و فروش دام زنده شهری را ندارید می توانید گوسفند و دام خود را در کمترین زمان ممکن به صورت آنلاین سفارش دهید و آن را در محل مورد نظر خود تحویل بگیرید. در این روش تمامی دام ها از سلامت کامل برخوردار هستند و از هیچ روش و یا حقه ای برای دام ها استفاده نشده است.
شماره تماس 09123590824

راهنمای کامل در مورد تاسیسات استخر ، سونا و جکوزی

تاسیسات استخر ، سونا

استخر به مجموعه ای از ابنیه و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی اطلاق می شود که به منظور فراهم نمودن شرایط رفاهی یا استفاده در مسابقات ورزشی مورد استفاده قرار می گیرند.

امروزه استخرهای خصوصی یا خانگی به عنوان یکی از شاخص های رفاهی، نشانی از مجلل بودن ساختمانها به حساب می آید.

با وجود اینکه در استخرهای عمومی هدفی مشابه استخرهای خانگی دنبال می شود ولی با توجه به تنوع استفاده کنندگان و بالاتر بودن با آلودگی، ملاحظات طراحی تفاوت خواهد داشت. این موضوع در استخرهای روباز و سربسته نیز مورد توجه قرار می گیرد. این در حالیست که استخر های قهرمانی می بایست طبق استاندارد های FINA طراحی و اجرا شوند.

طراحی استخرها بر اساس مبانی تصفیه آب و با در نظر گرفتن محدودیتها مطرح شده در استانداردها انجام می گیرد، به همین دلیل بسیاری از تجهیزات مورد استفاده در استخرها نظیر فیلتر های شنی، سختی گیر، سیستمهای کلرزنی، تزریق ازن و UV مشابه سیستمهای تصفیه آب می باشند.

جکوزی به استخر آب گرمی اطلاق می شود که ماساژ بدن توسط جریان دو فازی آب و هوا انجام می شود.

سونای خشک و بخار نیز از جمله تاسیساتی هستند که در کنار استخر ها و با هدف افزایش تعریق به عنوان عاملی برای دفع سموم بدن استفاده می شود.

 استخر ، سونا و جکوزی

بطور کلی لوازم و تجهیزات استخر، سونا، جکوزی طیف گسترده ای از انواع لوازم تاسیسات را شامل می گردند.

تاسیسات استخر

این لوازم و تجهیزات استخر مجموعه دستگاه های تصفیه و ضدعفونی آب، تامین فشار و گردش آب، گرمایش و رطوبت گیری از محل سالن استخر و جکوزی تا تجهیزات و لوازم جانبی از قبیل چراغ استخر، تخت، سایبان، دایو و … را شامل می گردند.

به عنوان مثال، در حیطه دستگاه های تصفیه و ضدعفونی آب از مجموعه لوازم و تجهیزات استخر، سونا، جکوزی می توان به انواع فیلترهای تصفیه، انواع پکیج های تصفیه، انواع کلرزن ها، جاروهای استخر، لامپ UV و ازن زن ها، از برندهای ایمکس، هایوارد، Prozone و Omni و… اشاره نمود.

همچنین در خصوص تجهیزات تامین فشار و گردش آب در سیستم از مجموعه لوازم و تجهیزات استخر، سونا، جکوزی می توان به پمپ های تصفیه، جت پمپ های جکوزی، بلوئرها و سیستم استخر بی پایان از برندهای IML، ایمکس و PSH اشاره کرد.

انواع گرمکن های آب استخر و جکوزی و همچنین هیترهای برقی و گازی سونا نیز از مهمترین لوازم و تجهیزات استخر، سونا، جکوزی می باشد

تاسیسات استخر

استخرها بدون توجه به نوع کارکردشان که خصوصی یا عمومی هستند نیاز به تجهیزات و امکاناتی دارند که بدون تامین کردن آن ها احداث استخر با مشکل روبه رو می شود.این تجهیزات شامل:

 • سیستم نظافتی استخر
 • تجهیزات ایمنی محیط استخر

امکانات رفاهی کاربران استخر می باشند.پیش از اقدام به خرید لوازم و تجهیزات می توان از مشاوره ی افراد آگاه در این زمینه بهره برد تا بهترین و مناسب ترین تجهیزات را برای استخر تهیه کرد.

کاربرد تجهیزات و امکانات استخر

به طور کل لوازمی که برای تجهیز استخر چه خصوصی چه عمومی استفاده می شود یکسان هستند و وجه تمایزشان در در نوع و مدل است.تهیه این تجهیزات در جهت فراهم کردن شرایط بهتر برای کاربران استخر است که با توجه به اهداف سازنده ی استخر نوع این تجهیزات مشخص می شود.

تجهیزات و امکانات استخر شامل دو دسته لوزام اصلی و جانبی هستند.لوازم اصلی برای احداث و شروع به کار هر استخری ضروری هستند اما لوازم جانبی با توجه به خواسته ی افراد و کارایی آن ابزار تهیه می شوند.به طور مثال لوزام تزئینی و دکوراتیو را می توان جزو تجهیزات جانبی استخر محسوب کرد.

درباره نکات مهم در تهیه تجهیزات استخر

توجه به این موارد می تواند در بهبود کیفیت کارایی استخر تاثیر داشته باشد.

 • در هنگام تهیه لوازم استخر باید توجه داشت تا حد امکان این لوزام از جنس فولاد ضد زنگ باشند.
 • ساختار تجهیزات به گونه ای باشد که در صورت نیاز به تمیز کردن آن ها بتوان به راحتی این کار را انجام داد
 • به دلیل اهمیت بهداشت استخر تجهیزات استفاده شده نباید محیطی برای تشکیل باکتری ها را فراهم کنند.
 • تجهیزات استخر نباید امنیت و ایمنی شناگران را به خطر بیاندازند

تاسیسات استخر ، سونا و جکوزی

 

سایت تاسیسات

کار در ارتفاع با دسترسی طناب و پیچ و رولپلاک نما

نماشویی با طناب و بدون داربست

نماشویی با طناب روشی است که برای نماشویی ساختمان باعث افزایش دسترسی به نما و با بالا بردن سرعت شستوشو می شود . این روش یکی از خدمات کار در ارتفاع با دسترسی طناب در نظر گرفته می شود . همچنین میتوان گفت در نماشویی با طناب هزینه های اضافی از بین می رود .

امروزه می توان مهمترین روش برای نماشویی ساختمان را نماشویی با طناب دانست . نماشویی با طناب رویکردی را پیش میگیرد .که باعث بهینه سازی در زمان و هزینه می شود . به صورتی که با ورود راپل  از خدمات کار در ارتفاع  با دسترسی طناب به صنعت نماشویی ساختمان ، نماشویی با تغییرات بسیار گسترده ای روبه رو شد که میتوان آن را باعث افزایش همه جانبه پیشرفت و اهمیت نماشویی دانست .

نماشویی با طناب  در کار در ارتفاع با دسترسی طناب از کوه نوردی الگوبرداری کرده است . به صورتی که در نماشویی با طناب  فنی کاران بدون اینکه در نظر بگیرند در ارتفاع بسیار زیادی هستند . بدون نگرانی به کار خود می پردازند .

 

نماشویی ساختمان :

کادرارتفاع نماشویی ساختمان را امروزه با دو روش در دسترس مردم قرار می دهد.

1 ــ نماشویی ساختمان با داربست :

اولین روشی که کار در ارتفاع برای نماشویی ساختمان ارازه میدهد ، استفاده از داربست است . که در زمان قدیم بیشتر برای کار در ارتفاع  نسبت به امروزه مورد استفاده قرار میگرفت . و از محبوبیت خاصی بهره مند بود .

در کار در ارتفاع استفاده از داربست برای نماشویی ساختمان  به صورتی است که انجام می شود . که تمامی مراحل نماشویی ساختمان برای پکسازی آلودگی ها و اقدامات مورد نیاز روی داربست انجام می شود .

2 ــ نماشویی با طناب و بدون داربست :

کار در ارتفاع با طناب کار خدمتی جدید و بسیار عالی برای هموطنان گرامی ارائه داد . که با مزایای فراوانی که دارد . باعث پیشرفت عظیمی در صنعت نماشویی ساختمان شد . نماشویی با طناب امروزه از محبوبیت خاصی برخوردار است . و باعث شده تا مردم کمتر از نماشویی ساختمان با داربست استفاده کنند .

نماشویی با طناب به صورتی ارائه می شود که نماشور با استفاده از طناب خود به سمت عمودی و افقی در قسمت های مختلف برای نماشویی جابه جا می شود .

اولین ارائه نماشویی با طناب توسط کاردارتفاع  به سال 80 بازمیگردد . در سال 80 برای اولین بار شرکت ها از نماشویی با طناب برای نماشویی ساختمان های خود استفاده کردند . نماشویی با طناب پس از اولین ارائه خود توانست به عنوان تاثیرگذار ترین و ارزان ترین راه برای نماشویی ساختمان و خدمات کار در ارتفاع در نظر گرفته شود . که با دسترسی طنای انجام می شد .

یکی از عامل های اینکه نماشویی با طناب توانست مورد توجه قرار بگیرد . این بود که از صدمات ناشی از استفاده از داربست برخوردار نبود . و با همکاری با شرکت های بیمه توانست آرامش خاطر کارفرمایان را جلب کند .

 

مزیت های نماشویی با طناب

نماشویی با طناب تنها در صورتی قادر به ارمغان آوردن مزیت های فراوان است که توسط کارشناسان بسیار ماهر و افراد مجاز و معتبر صورت بگیرد .

 • اولین مزیت نماشویی با طناب برای نماشویی ساختمان ، بهبود و بازیابی کیفیت اولیه نما است . که می توان آن را مهم ترین مزیت نماشویی با طناب دانست .
  زیرا نماشویی با طناب در کار در ارتفاع از بالاترین نقطه ساختمان شروع می شود . و تا پایین ترین نقطه ساختمان ادامه دارد . درواقع می توان گفت که نماشویی با طناب باعث شستوشوی تمامی سطوح ساختمان بدون هیچ گونه استثنائی می شود .
 • دومین مزیتی که نماشویی با طناب نسبت به نماشویی با داربست دارد . این است که از خطرات جانی بسیار کمتری نسبت به نماشویی با داربست برخوردار است . برای مثال در نماشویی با طناب خطر سقوط فرد بسیار کمتر از کادرارتفاع با داربست است .
 • سومین مزیت نماشویی با طناب این است . که این کار توسط افراد بسیار متخصص در این کار انجام می شود .
 • در کار در ارتفاع با داربست به علت اشکال مختلف و جدید ساختمان ها نصب داربست و جابه جایی روی آنها بسیار دشوار است . اما در نماشویی با طناب این کار با استفاده از طناب و قلاب بسیار راحت تر شده است .

 

قیمت نماشویی با طناب

برای اینکه بتوان برای نماشویی با طناب قیمت مناسبی تعیین کرد . باید عوامل زیادی را در کار در ارتفاع در نظر گرفت .

امروزه نماشویی با طناب به دلیل افزایش کثیفی و آلودگی هوا از افزایش قیمت برخوردار شده است .

اما می توان گفت به دلیل اینکه در نماشویی با طناب نیازی به نصب داربست نیست . کاهش هزینه بسیار چشمگیری نیز وجود دارد .

برای تعیین قیمت دقیق نماشویی با طناب برای نماشویی ساختمان مورد نظر کارشناس باید ساختمان را مشاهده و ارزیابی کند . تا بتواند . با در نظر گرفتن عوامل متفاوت و مساحت ساختمان قیمت نهایی نماشویی با طناب را مشخص نماید .

عوامل تعیین هزینه نماشویی با طناب :

 • مقدار کثیفی و جرم موجود بر روی سطح یک ساختمان
 • مساحت ساختمان مورد نظر برای نماشویی با طناب
 • جنس نمای ساختمان مورد نظر
 • مدت زمانی که برای کار در ارتفاع در این ساختمان نیاز است . تا نماشویی با طناب انجام شود .
 • دسترسی به آب و برق سه فاز در ساختمان

 

بازدید کارشناس از ساختمان لازم است

قبل از اینکه پروژه نماشویی با طناب برای نماشویی ساختمان انجام شود یک کارشناس به صورت حتم باید از ساختمان برای کار در ارتفاع دیدن کند . تا روند نماشویی با طناب برای ساختمان به صورت عالی و ایده آل پیش برود .

حضور این کارشناس قبل شروع کار می تواند از هدر رفتن زمان و هزینه اضافی جلوگیری کند . همچنین این کارشناس عیب های مورد نظر ساختمان را مشخص کرده و برای رفع آنها راه حل مناسب ارائه می دهد .

البته این نکته هم وجود دارد که برای آسانی کار میتوانید عکس ساختمان مورد نظر را برای کارشناس ارسال فرمایید تا برای نماشویی با طناب کار در ارتفاع برای ساختمان را ارزیابی کند .

زیرا ساختمان ها دارای اشکال هندسی بسیار متفاوت از هم هستند و بسیاری از آنها دارای بالکن های بیرون زده از ساختمان هستند . که نماشویی با طناب را بسیار سخت می کند . و حتما باید کارشناس از پروژه دیدن فرماید . تا بتواند تمامی مورد های گفته شده را برای نماشویی با طناب ارزیابی کند .

طناب کار

 

 

لوله شاپ

گروه تخصصی لوله شاپ در حوزه ساخت و عرضه تجهیزات صنعت آب، آبیاری و فاضلاب با ده سال سابقه حضوری فعال دارد.

این شرکت با پشتیبانی نیروی متخصص خود توانسته است تجربه هایی موفق در جهت نیل به اهداف استراتژیک خود کسب نماید.

اهداف گروه تخصصی لوله شاپ

تیم لوله شاپ با نگاه به توان و تولید داخلی با متخصصان بومی، در جهت تولید در این حوزه به منظور ایجاد تحقق برنامه های بلند مدت کشور در راستای توسعه پایدار در حال تلاش است.

لوله شاپ بزرگترین عرضه کننده و تولید کننده انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن و اتصالات کاروگیت با کمک نیروهای متخصص خود در این حوزه و استفاده از تکنولوژی های روز دنیا توانسته اقدام به ساخت و عرضه محصولات پلی اتیلنی نماید.

مجموعه با تکیه بر توان نیروی متخصص امکان نصب و راه اندازی تمامی محصولات بر اساس طراحی انجام شده برای پروژه های مختلف در ابعاد بزرگ را دارد. از مهم ترین موفقیت های این مجموعه می توان به طراحی، ساخت و اجرای لوله های پلی اتیلن کشاورزی با کیفیت همراه با قطعات و اتصالات اشاره کرد. همچنین لوله های کاروگیت کورتیوپ عرضه شده در لوله شاپ بر اساس استاندارد های جهانی در اندازه های مختلف، از قطر 300 تا 1600 میلی متر در شاخه های 6 متری می باشد.

لوله شاپ

لذا این شرکت در جهت نیل به این اهداف سال‎های متداول تلاش خستگی ناپذیری با تکیه بر تمام پتانسیل های سازمانی، سرمایه های انسانی و مادی خود داشته است که خوشبختانه توانسته هر ساله موفقیت های مهمی در این عرصه کسب نماید.

همچنین علاوه بر این از مهمترین شاخص های مدنظر لوله شاپ همواره کسب رضایت مندی مشتریان خود بوده است. لذا در این جهت از تمامی ابزار های پیشرفته موجود جهت در نظر گرفتن نظرات و منافع مشتریان خود استفاده کرده است.

امید است لوله شاپ با تکیه بر تلاش تمام همکاران خود و لطف خدای متعال بتواند هر روزه نقشی محوری تر در مسیر تحقق اهداف خود داشته باشد.

علاوه بر انواع مختلف محصولات دسته بندی لوله (لوله کاروگیت ،لوله اسپیرال کاروگیت ، لوله کاروگیت کورتیوپ ، زه کش) محصولات و تولیدات گروه لوله شاپ اتصالات لوله نیز می باشد که در زیر انواع و توضیح مختصری از هر کدام عنوان شده است.

اتصالات کاروگیت

برای اتصال لوله های مختلف از اتصالات مناسب با جنس لوله استفاده می شود، اتصالات کاروگیت نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای اتصال انواع لوله های کاروگیت از این اتصالات کمک می گیرند. با توجه به ویژگی های لوله و اتصالات کاروگیت و همچنین وزن سبک آن و آسان بودن حمل و نقل به سرعت جایگزین لوله های بتنی فاضلاب شدند.

اتصالات پلی اتیلن جوشی

اتصالات پلی اتیلن جوشی در گروه مهم ترین اتصالات قرار دارند که بیشتر برای شبکه های آب و فاضلاب کاربرد دارد. این نوع از اتصالات برای لوله های پلی اتیلن (PE) به کار رفته و در انواع شبکه­ های آب و فاضلاب استفاده می شود.

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصالات پلی اتیلن پیچی به اتصالاتی اطلاق می شود که بدون استفاده از جوشکاری و از طریق مجرای لوله، به یکدیگر اتصال می یابند. اتصالات پلی اتیلن پیچی اغلب برای سیستم های آبیاری کشاورزی و باغ­ها کاربرد دارد. کوپل های پلی اتیلنی به صورت تزریقی ساخته می شود و معمولا برای ساخت آن از مواد درجه 1 استفاده نمی شود به همین دلیل لازم است در هنگام خرید به برند و تاریخچه ساخت آن توجه داشته باشید.

اتصالات پلی اتیلن تحت فشار

اتصالات پلی اتیلن تحت فشار یکی از تولیدات گروه صنعتی لوله شاپ بوده که با مناسب ترین هزینه و بالاترین کیفیت به مشتریان ارائه می شود. اتصالات پلی اتیلن و لوله پلی اتیلن از تولیدات گروه صنعتی لوله شاپ است که با توجه به سفارشات مشتری طراحی و ساخته می گردد.

 

لوله شاپ همواره آماده ارائه خدمات به شما مشتریان عزیز می باشد شما می توانید به منظور دریافت هرگونه راهنمایی و یا خرید محصولات و راه اندازی و نصب هرگونه سیستم های آبیاری و یا تصفیه فاضلاب با کارشناسان واحد فروش ما در تماس باشید.

سایت: https://loolehshop.com/

تماس : ۰۲۱۶۶۹۷۶۱۹۵

ایمیل: [email protected]

ساعات کاری

شنبه -چهارشنبه: ۰۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

پنجشنبه: ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

جمعه: تعطیل

 

 

ساخت و خرید و فروش رگال لباس (رگال آهنی و چوبی)

رگال

گروه تولیدی رگال ساز با مدیریتی ارزش محور، متعهد و مشتری مدار فعالیت خود را در زمینه  تولید تجهیزات فروشگاهی و دکوراسیون منازل آغاز نمود. ابن مجموعه با بهره گیری از نیروهای متخصص و مجرب و با تلفیق هنر، دانش و تکنولوژی می کوشد تا زیبایی و نشاط را در فروشگاه ها ، سازمان ها و منازل به ارمغان آورد.

با تکیه بر توانایی تولید و با بهره مندی از به روزترین طراحی ها و با کیفیت ترین مواد اولیه، رگال ساز توانست خود را از دیگر رقبا متمایز سازد.

گروه تولیدی رگال ساز جهت پاسخ به نیازهای متنوع مشتریان و هم راستا با تقاضای بازار، تنوع گسترده ای از محصولات را به مشتریان عرضه می نماید؛ همچنین این مجموعه با فراهم آوردن امکان سفارشی سازی تولیدات، آماده همکاری با طراحان دکوراسیون نیز می باشد.

گال ساز ، سازنده ی انواع رگال فروشگاهی

رگال ساز نوعی متفاوت از تجهیزات فروشگاهی و لوازم منزل ، طراحی رگال و ساخت رگال با متریال درجه یک و ظرافتی بی نظیر همراه با پوشش مقاوم رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک است .

ما در مجموعه رگال ساز با کمک گیری از کادری مجرب و استفاده از بهترین متریال برای شما تمامی محصولات را با بهترین کیفیت میسازیم تا در خرید رگال از مجموعه رضایت کامل داشته باشید .

ساخت رگال فروشگاه ، منزل و تجهیزات محل کار

ساخت و خرید رگال فروشگاه ، منزل و تجهیزات محل کار خود را به شیوه مدرن به رگال ساز بسپارید ، ساخت رگال با ظرافت و مقاومت مثال زدنی

فروش رگال

 

تخفیف هات : دریافت تخفیف برای استفاده از خدمات سایت ها

دنیای امروز دنیای اینترنت و دیجیتال است. اینترنت زندگی بسیاری از مردم را تحت الشعاع خود قرار داده است. امروزه اینترنت کمک زیادی به سهولت انجام امور افراد در جنبه های مختلف کرده است. خرید از فروشگاههای آنلاین اینترنتی، سفارش غذا، تهیه بلیط و رزرو هتل، تاکسی های اینترنتی، خرید بلیط سینما و تئاتر، دانلود فیلم و آهنگ و… همه اینها مواردی هستند که با ظهور اینترنت دچار تغییر و تحول شده اند.

افزایش چشمگیر فروشگاهها و خدمات اینترنتی باعث ایجاد رقابت شدید برای عرضه بهترین محصول یا سرویس با مناسبترین قیمت بین آنها شده است. یکی از این روشها ارائه کد تخفیف از طرف سایت های مختلف برای جلب مشتریان است. مشتریان می توانند در هنگام خرید این کد تخفیف را در قسمت مربوط به آن وارد کنند و کالا را ارزان تر خرید نمایند و در نتیجه هزینه کمتری را بپردازند.

تخفیف هات چیست ؟

در تخفیف هات کارشناسان ما ضمن بررسی فعال بودن کد های تخفیف و آگاهی از صحت کد تخفیف، آن ها را دسته بندی کرده و به صورت مرتب در اختیار مشتریان عزیز قرار می دهند. همچنین همکاران ما در تخفیف هات به صورت روزانه و دائم در حال جمع آوری و تهیه کدهای تخفیف به روز و جدید برای خدمت رسانی به شما مشتریان می باشند.

چرا تخفیف هات ؟

علاوه بر مزایایی که در پایین به آن اشاره خواهیم کرد باید عنوان کنیم ما در تخفیف هات، تخفیف و کد تخفیف را به شما نمی فروشیم بلکه آن را به شما هدیه می دهیم و همین که شما از خدمات سایت تخفیف هات استفاده می کنید بزرگترین افتخار ما به شمار می رود.

·         همه ی خدمات تخفیف هات رایگان است.

·         با تخفیف هات همه چیز برای شما ارزونتره.

·         در تخفیف هات صحت همه کد ها تست شده و همواره پاسخگوی شما هستیم.

·         هدف ما در تخفیف هات جلب رضایت شما مشتریان عزیز و فراهم کردن یک بستر مناسب برای خرید اینترنتی ارزان و مقرون به صرفه می باشد.

·         کارشناسان ما در هر ساعت شبانه روز شنوای نظرات و پیشنهادات سازنده شما می باشند.

هنر، فرهنگ و آموزشی ، خرید بلیط سینما و تئاتر ، تلویزیون های اینترنتی ، آموزش آنلاین ، اشتراک فیلم و سریال ، کتاب، نشریه و ترجمه ، پادکست و موسیقی ، سمینار و وبینار ، عکاسی و چاپ ، تغذیه، تفریح و ورزش ، سلامت و تناسب اندام ، بازی و سرگرمی ، بلیط استخر ، سفارش آنلاین غذا و نوشیدنی ، فروشگاه های اینترنتی ، سوپرمارکت ، مد و پوشاک ، خرده فروشی ، پروتئین ، میوه و سبزی ، چوب و دکوراتیو ، الکترونیک و دیجیتال ، آرایشی، بهداشتی و سلامت ، ابزار فنی و مهندسی ، پوشاک و تجهیزات ورزشی ، حمل و نقل و گردشگری ، پیک و تاکسی اینترنتی ، خرید بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس ، هتل و بومگردی ، تور و سفر ، حمل بار ، خانه و بهداشت ، درمان و پزشکی ، نگهداری کودک و سالمند ، خشکشویی ، خدمات آرایش و زیبایی ، خدمات و نظافت ، ارتباطات، اینترنت و دیجیتال ، خدمات و فروش نرم افزار ، سرویس‌های ابری و هاستینگ ، بازاریابی دیجیتال ، خدمات اپراتورهای تلفن همراه و ثابت ، سایر خدمات اینترنتی ، خدمات کار ، مسکن و املاک ، واسطه گری مالی ، فروش بیمه ، خدمات خودرو ، خدمات پستی ، تخفیف گروهی ، رستوران و کافی شاپ ، تفریحی و ورزشی ، پزشکی و سلامت ، آموزشی ، هنر و نمایش ، آرایش و زیبایی ، سفر و تور ، کالای اساسی ، آرد، نان و خمیر ، برنج ، روغن ، شکر، قند و نبات ، حبوبات و سویا ، ماکارونی، پاستا و رشته ، سایر کالای اساسی ، لبنیات ، شیر ، کره حیوانی و گیاهی ، دوغ ، ماست ، کشک ، خامه و خامه قنادی ، پنیر و پنیر پیتزا ، سایر لبنیات ، مواد پروتئینی ، گوشت گاو و گوساله ، گوشت گوسفندی ، گوشت مرغ ، ماهی، میگو و خاویار ، سوسیس و کالباس ، تخم مرغ و … ، سایر مواد پروتئینی ، صبحانه و میان وعده ، عسل و مربا ، بیسکویت، کیک و کلوچه ، چیپس، پفک و پاپ کورن ، حلوا شکری، ارده و کنجد ، آبنبات، شکلات و غلات صبحانه ، خرما و میوه خشک ، لواشک، آدامس و پاستیل ، سایر تنقلات ، چاشنی و افزودنی ، زعفران، زرشک و تزئینات غذا ، زیتون، ترشی و شور ، آبلیمو، آبغوره و سرکه ، رب و کنسرو گوجه ، نمک و ادویه ، سس ، سایر چاشنی ها ، نوشیدنی ، قهوه، نسکافه و هات چاکلت ، چای و دمنوش ، شربت و آبمیوه ، آب و آب معدنی ، دلستر، دوغ و نوشابه ، عرقیات و گلاب ، سایر نوشیدنی ها ، کنسرو و غذای آماده ، غذای آماده و نودل ، فرآورده‌های منجمد و یخچالی ، تن ماهی ، کنسرو و کمپوت ، سبزی و پودر جوانه ، سوپ و دسر ، سایر غذاهای آماده ، سایر کالاها ، آجیل و خشکبار ، کیک و شیرینی ، میوه و سبزیجات ، غذای گیاه خواران ، غذای حیوانات ، کالاهای غیر خوراکی ، موبایل، فبلت و تبلت ، گوشی موبایل ، تبلت ، پاوربانک ، رایانه و لپ تاپ ، رایانه ، لپ تاپ ، هدفون، هدست و هنذفری ، تجهیزات هوشمند ، مچ بند و ساعت هوشمند ، گجت های هوشمند ، خانه هوشمند ، ماشین های اداری ، پرینتر و اسکنر ، دستگاه چند کاره ، صوتی و تصویری ، تلویزیون ، آنتن و گیرنده دیجیتال ، سینمای خانگی ، ضبط صوت ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری ، دوربین مدار بسته ، ذخیره سازی، شبکه و ارتباطات ، مودم، لوازم شبکه و سرور ، هارد و فلش ، تلفن و سایر ابزار ، تلفن ، تلفکس ، ماشین حساب ، ابزار و قطعات جانبی ، لوازم جانبی موبایل و تلفن ، لوازم جانبی لپ تاپ و رایانه ، لوازم جانبی ماشین های اداری ، لوازم جانبی دوربین ، لوازم جانبی صوتی و تصویری ، لوازم بهداشتی ، ماسک ، بهداشت دهان و دندان ، مراقبت پوست ، شامپو و مراقبت مو ، تجهیزات پزشکی ، عینک طبی و لوازم جانبی ، دارو و مکمل ، وسایل سنجش سلامت ، گجت های سلامتی ، زناشویی و بهداشت زنان ،  ، لوازم ورزشی و تناسب اندام ، توپ ، دوچرخه ، لوازم تناسب اندام ، ورزش های رومیزی ، ورزش های آبی ، ورزش های میدانی ، لوازم ماهی گیری ، لوازم کوه نوردی ، ورزش های هوایی ، ورزش های رزمی ، مشاهده بیشتر ، گیاهان دارویی ، لوازم آرایشی و زیبایی ، زیبایی پوست ، زیبایی مو ، زیبایی ناخن ، اصلاح و پیرایش ، پوشاک زنانه ، لباس راحتی و لباس زیر ، مانتو ، لباس مجلسی و دامن ، کیف زنانه ، کفش ، شال و روسری ، پوشاک مردانه ، لباس راحتی و لباس زیر ، کیف و کمربند ، کفش ، کت و شلوار ، پیراهن و تیشرت ، پوشاک ورزشی ، گرمکن و شلوار ، کتانی و کفش ورزشی ، ست باشگاهی ، ست زن و مرد ، اکسسوری ، عطر و ادکلن ، جواهر و زیورآلات ، ساعت ، عینک ، لوازم شخصی برقی ،  ، آشپزخانه ، وسایل پلاستیکی و یکبار مصرف ، اجاق گاز و فر ، لوازم برقی پخت و پز ، ظروف ، نوشیدنی‌ ساز ، سایر لوازم آشپزخانه و پخت و پز ، دکوراسیون منزل ، کاغذ دیواری و استیکر ، فرش ، گلدان و گل مصنوعی ، لوستر و لوازم نورپردازی ، رومیزی و پرده ، سایر لوازم تزیینی منزل ، یخچال، فریزر و آب سردکن ، یخچال فریزر ساید ، یخچال ، فریزر ، آب سردکن، تصفیه آب و لوازم جانبی ، شستشو و نظافت ، ماشین لباس‌‌شویی ، ماشین ظرف‌‌شویی ، جاروبرقی و جارو شارژی ، بخارشوی ، خشکشویی ، سایر لوازم شستشو و نظافت ، اتاق خواب، حمام و دستشویی ، وسایل حمام ، آباژور و چراغ خواب ، وسایل خواب ، تخت خواب ، دراور و کشو ، وسایل دستشویی ، مبلمان و صنایع چوب ، مبلمان خانگی ، مبلمان اداری ، میز و صندلی غذاخوری ، کمد، بوفه و میز تلویزیون ، جاکفشی و جالباسی ، کتابخانه ، سایر مبلمان و لوازم جانبی ، تهویه، سرمایش و گرمایش ، کولر گازی و آبی ، بخاری، هیتر و شومینه ، پنکه ، پکیج و آبگرمکن ، شوفاژ و رادیاتور ، تصفیه‌‌کننده هوا، رطوبت‌‌ و بخور ساز ، سایر لوازم تهویه، سرمایش و گرمایش  و…

الو پیک