بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن …

حصول اطمینان از وظایف امنیتی و مهارت های لازم کارکنان.
کشف و اولویت بندی خطرات مربوط به امنیت اطلاعات.
۲- حوزه پیاده سازی (AI) 4 هدف به شرح ذیل :
در هنگام تشخیص راه حلهای اتوماسیون امنیت را در نظر بگیرید.
در زمان دستیابی و حفظ زیرساختهای فن آوری اطلاعات به امنیت توجه کنید.
در زمان استفاده عملیاتی به امنیت توجه کنید.
حصول اطمینان از همه تغییرات بطوریکه از اهداف سازمان حمایت کند.
حصول اطمینان از تمام سیستم های جدید و تغییرات پس از آزمایشات کافی توسط توابع امنیتی.
۳- حوزه پشتیبانی (DS) 6 هدف به شرح ذیل :
تعریف و مدیریت جنبه های امنیتی از سطوح خدمات.
مدیریت جنبه های امنیتی از خدمات.
حصول اطمینان از اینکه شرکت قادر است فعالیتهای کسب و کار با کمترین وقفه پس از یک حادثه امنیتی بکار اندازد.
از طریق حصول اطمینان از آگاهی سازمان از سرمایه گذاری های IT و مجوزها به این اطمینان رسید که پیکربندی مناسب و امن وجود دارد.
حصول اطمینان از گردش دقیق و مفید اطلاعات ( ورودی ، پردازش ، خروجی ، ذخیره سازی و توزیع ).
محافظت از تمام تجهیزات فناوری اطلاعات (سخت افزار) از آسیب.
۴- حوزه نظارت و ارزیابی ۳ هدف به شرح ذیل :
نظارت منظم بر عملکرد امنیت اطلاعات.
کسب اعتماد به امنیت از طریق منابع قابل اعتماد و مستقل.
حصول اطمینان از انطباق توابع امنیتی اطلاعات با قوانین ، مقرارات ، وسایر الزامات بیرونی.
۲-۵-۱۲- روش اندازه گیری بلوغ بوسیله کوبیت
کوبیت یک سیستم اندازه گیری برای تعیین سطح بلوغ سازمان معرفی میکند این سیستم همانطور که در قبلا به آن اشاره شد ، برای هر یک از ۳۴ فرآیندکوبیت یک سطح از ۰ تا ۵ قابل شناسایی می باشد . بدین صورت که برای هر یک از ۳۴ فرآیند کوبیت پرسشنامه ای تهیه می شود و اینکه فرآیند مورد نظر در چه وضعیتی از عدم وجود( سطح ۰ ) تا بهینه ( سطح ۵) آنرا از طریق جمع آوری پرسشنامه ها از بین خبرگان محاسبه میکنیم و نمره میانگین ۳۴ فرآیند به عنوان نمره بلوغ معرفی می شود . همچنین می توان برای هر یک از فرآیندها برای اینکه قابل فهم تر شود ، زیر فرآیندهای دیگری تعریف کرد و طبیعی است که برای هر یک از آن زیر فرآیندها نیز یک نمره از ۰ تا ۵ وجود دارد و میانگین همه زیر فرآیندها نمره فرآیندمذکور خواهد بود.(Pederiva, 2003)
البته برای اندازه گیری سطح بلوغ سازمانی بوسیله کوبیت روشهای ریاضی دقیقتر نیز پیشنهاد شده است که در اینجا به آنها اشاره نمی شود و در صورت اینکه محققان بخواهند آنها را بررسی کنند به منابع معرفی شده در پژوهش مراجعه فرمایند.با وجود همه این حرف ها مدل بلوغ کوبیت بعنوان یک ابزار کارآمد برای اندازه گیری سطح بلوغ و مقایسه اهداف معرفی شده است.
۲-۵-۱۳- موانع پیاده سازی کوبیت
خطراتی که مانع پیاده سازی کوبیت می شود شامل موارد ذیل است :(COBIT Mapping , 2011)
خدمات IT ناهماهنگ باشد.
پشتیبانی ضعیف از اهداف سازمانی.
از دست دادن فرصت ها و اختلاف نظر.
تداوم برداشت از IT بعنوان یک جعبه سیاه.
فاصله بین انتظارات و ارزیابی مدیریت.
دانش افراد کلیدی با سازمان گره خورده نباشد.
هزینه و سرباز بالای IT.
پیش بینی در تصمیمات سرمایه گذاری نادرست باشد.
نارضایتی کاربران کسب و کار از عرضه خدمات IT.
کامل نبودن ضوابط اطلاعاتی.
عوارض جانبی در کنترل داخلی سازمان به واسطه ضعف معماری سازمان.
۲-۶- بورس اوراق بهادر
در اینجا به این دلیل که شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهد ، لذا به نظر مفید است که مطالبی مختصر در ارتباط با بورس اوراق بهادار و شرکتهای حاضر در آن مطرح شود تا بدینوسیله بتوان تصویر بهتر از این تحقیق در ذهن ایجاد نمود.
۲-۶-۱- تاریخچه بورس اوراق بهادار

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با …

فرآیند های IT بصورت یک پارچه باشند.
یک چارچوب که نیاز به یک سیستم مدیریت کیفیت برای IT باشد.
یک ساختار با رویکرد ممیزی تعریف شده باشد.
ادغام و مالکیت با اثر IT اتفاق می افتد.
کنترل هزینه های IT بعنوان طرحهای مورد علاقه واقع شود
بخشی یا همه وظایف مربوط به IT بصورت برون سپاری باشد.
انطباق با الزامات خارجی.
تغییرات مهم سرمایه گذاری و سازمان که در اهداف کسب و کار و IT تاثیر می گذارد.
۲-۵-۸- مدل بلوغ کوبیت
استفاده از مدل کوبیت مدیران را قادر خواهد ساخت تا به این خواسته خود که به کارگیری شیوه های کاری ، فاکتورهای حیاتی موفقیت ، حرکت به سوی عملکرد مثبت و کارایی برسند . راهبردهای مدیران شامل مواردی از قبیل مدل بلوغ ، فاکتورهای حیاتی موفقیت ، شاخص اهداف کلیدی شاخص های عملکرد است که این راهبردها نیازمند به یک ابزار کنترلی و همچنین ابزاری برای اندازه گیری شاخص ها ی مذکور می باشد، این ابزار توسط ۳۴ فرآیند کوبیت کاملا پشتیبانی می شود.
(Gembergen, 2003) کوبیت یک مدلی برای اندازه گیری و کنترل وضعیت حاکمیت فناوری اطلاعات معرفی میکند. این مدل همانند یک ابزار برای اندازه گیری سطح بلوغ بکار گرفته می شود. از طریق بکارگیری این مدل است که شما پی به شکاف بین کسب و کار خود پی می برید .(Pederiva, 2003)
الگوی بلوغ کوبیت بر شیوه ارزیابی سازمان استوار است ، بنابراین می توان آن را از سطح بلوغ موهوم (۰) تا سطح بلوغ بهینه (۵) برآورد کرد. این اندازه گیری را می توان برای هر یک از ۳۴ فرآیند کوبیت بکار گرفت و میانگین کلی این ۳۴ فرآیند بعنوان نمره بلوغ سازمان معرفی می شود. استفاده از مدل بلوغ برای هر یک از فرآیندها ، به مدیریت این امکان را می دهد که عملکرد واقعی سازمان ، جایگاه کنونی در صنعت ، شناسایی کند و با توجه به اهداف کنترلی کوبیت می توان برای بهبود سازمان برنامه ارائه نمود این مفاهیم در شکل (۲-۶) و جدول شماره (۲-۷) قابل مشاهده است .
 
وجود ندارد
بهینه
قابل تکرار و مشهود
فرآیندها تعریف شده
کنترل شده و قابل اندازه گیری
ابتدایی
۰
۴
۳
۵
۲
۱
شرح رده های استفاده شده
شرح علایم استفاده شده
۰- فرآیندهای مدیریتی اصلا اعمال نشده
۱-فرآیندها موقتی و بدون سازماندهی هستند
۲-فرآیندها الگوی منظمی را دنبال می کنند
۳- فرآیندها ثبت و منتقل می شوند
۴- فرآیندها نظارت و ارزیابی می شوند
۵-فعالیتهای خوب دنبال می شوند و به صورت خودکار در می آیند
جایگاه کنونی شرکت
میانگین صنعت
هدف شرکت
شکل ۲-۶- نمایش نموداری الگوی بلوغ کوبیت .( (ISACA , 2012 ; Debreceny et al, 2009

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با …

ME3

انطباق با نیازمندیهای خارجی

Ensure compliance with external requirements

ME4

ایجاد حاکمیت فناوری اطلاعات

Provide IT governance

جدول ۲-۶- فرآیند های مربوط به حوزه نظارت و ارزیابی چارچوب کوبیت
از فرآیندهای مربوط به این حوزه می توان به نتایج ذیل دست یافت:
آیا اندازه گیری عملکرد IT در شناسایی مشکلات قبل از اینکه دیر شود ، موثر بوده است؟
آیا مدیریت از موثر و کارآمد بودن کنترل های داخلی مطمئن هستند؟
محرمانگی و در دسترس بودن کنترل های مناسب در امنیت اطلاعات وجود دارد؟
۲-۵-۵- حاکمیت با کوبیت
کوبیت از حاکمیت فناوری اطلاعات با ارائه یک چارچوب پشتیبانی می کند و اطمینان می دهد که :
IT و کسب و کار سازمان همتراز هستند.
کسب و کار ، به حداکثر کردن منفعت کمک می کند.
منابع IT بطور مسئولانه استفاده می شود.
خطرات و ریسک های مربوط به IT بطور مناسب مدیریت می شود.
ارزیابی عملکرد برای حاکمیت فناوری اطلاعات بسیار ضروری است و این ضرورت توسط چارچوب کوبیت پوشش داده می شود و شامل نظارت و کنترل بر روی اهداف قابل اندازه گیری فرآیندهای IT می باشد ، این ارزیابی ها از طریق ۴ حوزه امکان پذیر است. ۴ حوزه مذکور کاملا به یکدیگر مرتبط هستند این ارتباطات را می توانید در شکل شماره (۲-۴) مشاهده کنید.
برنامه ریزی و سازماندهی (Plan and Organize) (PO)
اکتساب و پیاده سازی (Acquire and Implement)(AI)
ارائه و پشتیبانی (Deliver and Support) (DS)
پایش و ارزیابی (Monitor and Evaluate) (ME)
شکل ۲-۴- وابستگی های حوزه های ۴ گانه کوبیت با یکدیگر .( ISACA , 2012)
۲-۵-۶- تمرکز کوبیت بر کسب و کار
اصلی ترین خصوصیت کوبیت تمرکز بر کسب و کار است . چارچوب کوبیت نه فقط برای فراهم کنندگان سرویس IT ، کاربران و ممیزان ، بلکه بیشتر برای مدیران و صاحبان کسب و کار فراهم شده است. همانطور که در شکل (۲-۵) مشاهده میکنید ، کسب و کار برای تحقق اهداف خود نیازمند اطلاعات می باشد این اطلاعات از منابع IT و فرآیندهای IT تامین می شود . در واقع مدیریت و کنترل این اطلاعات قلب این چارچوب است که به کسب و کار اطمینان می دهد این اطلاعات ، پاسخگوی نیازهای کسب و کار است.
شکل ۲-۵- پایه اصلی کوبیت ( (ISACA , 2012
۲-۵-۷- کوبیت در چه جاهای پیاده سازی می شود
معمولا کوبیت در جاهایی پیاده سازی می شود که دارای یکی یا چند تا موارد ذیل وجود داشته باشد. ( (ISACA , 2012
نیاز به حاکمیت IT باشد .
ارائه خدمات بوسیله IT همسو با اهداف کسب و کار باشند.
فرآیند های IT استاندارد و اتوماتیک شده باشند.
نیاز به یک چارچوب برای همه فرآیند های IT باشد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن …

۵- Capability Maturity Model Integration®
۶- Project Management Body of Knowledge
بطوریکه این چارچوب تا حدود ۱۰۰ درصد نیازمندیهای حاکمیت IT را پوشش می دهد. در اینجا و به جهت اینکه چارچوب کوبیت مبنای این تحقیق می باشد بطور خاص و کامل تشریح می گردد. و سایر موارد در صورتکیه یک محقق نیاز به اطلاعات کامل داشت میتواند از طریق مراجع معرفی شده به آنها دستیابی داشته باشد .کوبیت یک چارچوب به رسمیت شناخته شده که توسط موسسه ITGI برای دستیابی موثر به حاکمیت IT معرفی و ارائه شد. (IT Governance Institute , 2012;ISACA , 2012;Hardy , 2006) البته لازم بذکر است که پیشنیاز پیاده سازی هر کدام از چارچوبهای مذکور در فوق وجود یک سیستم استاندارد مدیریتی بر پایه ایزو از قبیل ISO 9001 می باشد ، این بدین معنی است که نشان می دهد فرآیندهای معمولی کار بصورت استاندارد وجود دارد.(Alfaraji et al, 2011)
۲-۵- کوبیت
کوبیت یک استاندارد باز جهانی است و پذیرفته شده توسط متخصصان در جهان برای کنترل بر روی فرآیندهای فن آوری اطلاعات . یک چارچوب مشخص برای خود ارزیابی و تکیه گاهی برای کشف شکافهای موجود در محیط فناوری اطلاعات و یک مکانیزم خود ارزیابی . (Huang et al , 2011;ISACA , 2012;Huissoud, 2004) کوبیت یک ابزار برای حسابرسان IT معرفی شده است و حسابرسی کامپیوتر بر پایه آن کم کم جایگزین روشهای سنتی حسابرسی مالی خواهد شد. کوبیت ابزاری برای مقایسه با بهترین ها (Bench Marking) است . یک بسته کامل کوبیت شامل موارد ذیل است :(Huang et al , 2011)
۱- راهنمای مدیریت : رهنمودهای مدیریت متشکل از مدل بلوغ ، فاکتورها و عوامل حیاتی موفقیت و شاخص های کلیدی اهداف و شاخص های کلیدی عملکرد.
۲-یک جمع بندی اجرایی : شامل یک جمع بندی و مرور اجرایی که از طریق کوبیت اصول و مفاهیم کلیدی را توضیح می دهد.
۳-چارچوب: چارچوبی که به واسطه آن فرآیند های IT و منابع IT و اطلاعات ، با استراتژیها و اهداف سازمان را به هم مرتبط می کند.
۴- اهداف کنترلی : از طریق ۳۴ فرآیند IT دستیابی به ۱۷ هدف کسب و کار و ۲۸ هدف IT را محقق می سازد. در واقع توسط کوبیت نسخه ۴٫۱ از ۲۱۰ هدف کنترلی در سازمان پشتیبانی می کند.
۵-مجموعه ابزار پیاده سازی: شامل آگاهی مدیریت و کنترل IT ، راهنمای پیاده سازی – پرسش های متداول ، مطالعات موردی از سازمانهای که همکنون از کوبیت استفاده می کنند و اسلایدهای که می توان برای معرفی کوبیت در سازمان بکار گرفت. (Huissoud, 2004; ISACA , 2012)
۲-۵-۱- تاریخچه پیدایش کوبیت
کوبیت ابتدا توسط سازمانISACF (Information Systems Audit and Control Foundation) در سال ۱۹۹۶ متولد و معرفی شد. سازمان ITGI (IT Governance Institute) در سال ۱۹۹۸ توسط ISACF پایه ریزی شد و کوبیت ویرایش سوم توسط این موسسه در سال ۲۰۰۰ ارائه گردید. کوبیت ۴ در سال ۲۰۰۵ و کوبیت ۴٫۱ در سال ۲۰۰۷ ارائه شد. کوبیت هر ۳ سال یک بار نسخه جدید خود را ارائه می کند در حال حاضر نسخه کوبیت ۵ به عنوان آخرین نسخه معرفی شده است.
۲-۵-۲- ماموریت کوبیت و هدف کوبیت
ماموریت کوبیت : برای تحقیق و توسعه ، انتشار و ترویج و به روز نگهداری چارچوب کنترلی پذیرفته شده حاکمیت فناوری اطلاعات بیان شده و همچنین استفاده روزمره آن برای مدیران کسب و کار ، مدیران IT و تضمین کنندگان.(ISACA, 2012)
هدف کوبیت : کمک به مدیران و صاحبان فرآیندها برای خلق ارزش به کمک IT و مدیریت ریسک مرتبط با IT می باشد. (ISACA , 2012)
۲-۵-۳- کوبیت چه کاری انجام می دهد
۱- بهبود کارایی و اثر بخشی IT.
۲- IT به درک نیازمندیهای کسب و کار کمک می کند.
۳- تا حد امکان شیوه های کارآمدی برای کسب و کار مشخص می کند.
۴- اطمینان از هم ترازی کسب و کار و IT.
۵- کمک به درک مدیران و مدیریت سرمایه گذاری IT.
۲-۵-۴- چارچوب کوبیت
کوبیت مخفف کنترل اهداف اطلاعات و فناوری مرتبط با آن است ،چارچوب کوبیت دارای اجزایی بهم پیوسته و مرتبط با یکدیگر می باشند که نیازهای کلیدی حاکمیت ، مدیریت ، کنترل و حسابرسی را از طریق کنترل عملکرد فناوری اطلاعات ضمانت و برآورده می کند. در ادامه ، جداول چارچوب کوبیت به همراه ۳۴ فرآیند IT در ۴ حوزه برنامه ریزی و سازماندهی ، اکتساب و پیاده سازی ، ارائه و پشتیبانی ، پایش و ارزیابی مشخص شده است.(ISACA, 2012)

حوزه برنامه ریزی و سازماندهی
PO1 تدوین طرح راهبردی IT Define a strategic IT plan
PO2 تدوین معماری اطلاعات Define the information architecture
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مقاله – بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن …

IT بعنوان ارائه کننده خدمات

IT برای رشد کسب و کار بشمار می آید.
بودجه با استراتژیهای کسب و کار هدایت می شود.
فناوری اطلاعات جزی منفک ناپذیر از کسب و کار معرفی می شود.
فناوری اطلاعات در کسب و کار به عنوان سرمایه گذاری معرفی شده است.
مدیران فناوری اطلاعات به عنوان حل کننده مشکلات کسب و کار هستند.

IT برای کارایی و اثر بخشی به کار می رود.
بودجه با معیارهای بیرونی هدایت می شود.
فناوری اطلاعات بطور جدا از کسب و کار معرفی می شود.
فناوری اطلاعات به عنوان هزینه برای کنترل دیده می شود.
مدیران فناوری اطلاعات به عنوان کارشناسان متخصص هستند.

جدول ۲-۲- IT بعنوان ارائه کنند خدمات و بعنوان شریک استراتژیک ( ۲۰۰۳Gembergen,)
مدیریت IT بیشتر به ارائه کننده خدمات متمرکز است و حوزه فعالیت آن بیشتر به درون سازمان خلاصه می شود و به بیشتر به حال فکر میکند در حالیکه حاکمیت بیشتر بعنوان شریک استراتژیک مطرح می شود و حیطه کاری آن هم به درون سازمان و هم خارج از سازمان است و بیشتر به آینده فکر می کند .در شکل شماره (۲-۴) شما این موضوع رو به وضوح مشاهده میکنید .(غضنفری و همکاران ,۱۳۹۰), (Gembergen,2003 ; Etzler, 2007 ; Sohal et al , 2002)
جهت گیری کاری
 
مدیریت IT
حال
بیرونی
درونی
آینده
جهت گیری زمانی
شکل ۲-۴- ارتباط حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات (Etzler, 2007;Gembergen,2003)
۲-۴-۹- شیوه های استقرار حاکمیت IT
پیاده سازی حاکمیت IT به غیر از مواردی که در فوق ذکرشد به عوامل دیگری از قبیل عوامل درونی و بیرونی نیز وابسته است وتاثیر می گیرد (Bowen et al , 2005) .از مهمترین عوامل درونی میتوان به ساختار سازمانی اشاره کرد (ساختارهای متمرکز و ساختارهای غیر متمرکز) و یا سایر ساختارها که در شیوه پیاده سازی حاکمیت IT موثر هستند. از مهمترین عوامل درونی دیگری که در این خصوص موثر است می توان به نوع نگرش مدیریت نیز نام برد. وجود کمیته های راهبری IT که در آن مدیران ارشد و مدیران اجرایی و مدیران فناوری اطلاعات عضو آن هستند و همواره در این کمیته ها فرآیند ها را تحت هدایت ، راهبری ، کنترل خود قرار می دهند. درواقع کار این کمیته ترجمه و تبدیل اهداف سازمان به برنامه های کاربردی می باشد.(Bowen et al, 2005) برای ایجاد یک شیوه مناسب در استقرار و پیاده سازی موفقیت آمیز حاکمیت IT بایستی به موارد ذیل توجه کنیم .
ساختار حاکمیت IT : مستلزم وجود یک وظیفه مسئولیتی برای ساخت تصمیم های IT می باشد که می توان به تشکیل یک کمیته راهبری ( کمیته فرمان) اشاره کرد. کار اصلی این کمیته همانطور که قبلا گفته شد ترجمه اهداف سازمان به برنامه های کاربردی می باشد.
حاکمیت IT بعنوان یک فرآیند :فرآیندهای حاکمیت IT شامل پیاده سازی تکنیک های مدیریت IT و برقراری استراتژیها و سیاستهای IT می باشد. همچنین در تعریف دیگر عنوان می شود ، فرآیند حاکمیت IT شامل مجموعه ای از فرآیندهاست برای مدیریت IT . برای مثال هماهنگی IT با اهداف کسب و کار ، تامین منابع پروژه های IT ، و نظارت بر عملکرد IT.
سنجش نتایج IT : برای موثر واقع شدن حاکمیت IT ، سازمانها می بایست عملکرد IT را از طریق یک سیستم اندازه گیری مناسب کنترل نماید.
۲-۴-۱۰- چارچوبهای اعمال حاکمیت فناوری اطلاعات
برای اینکه بتوان حاکمیت فناوری اطلاعات را در سازمان اعمال نمود ، نیاز به یک ابزار قدرتمند است که از طریق آن بتوان آن را پیاده سازی نمود. چارچوب های از قبیل COBIT1 ، ITIL2،COSO3 ،ISO/IEC4 ۲۷۰۰۲ ، ۵CMMI ، ۶PMBOK همه آنها از ۲۰ % تا ۱۰۰% پوششی دهی دارند که در این میان چارچوب کوبیت (COBIT ) از طرف خبرگان و محققان توصیه شده است .
۱- Control Objective for Information and related Technology
۲- Information Technology Infrastructure Library
۳- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
۴- International Organization for Standardisation (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC)

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مقاله علمی با منبع : بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با …

استراتژیها
رفتار مطلوب

شکل ۲-۲- چارچوب ارتباطی حاکمیت IT با حاکمیت سازمانی.(Etzler, 2007; Mirbaha,2008)
برای درک بهتر تفاوتها و ارتباط بین حاکمیت سازمانی و حاکمیت IT به جدول شماره (۲-۱) اشاره می کنیم که هر کدام به چه سوالاتی پاسخ می دهند. (Gembergen,2003; Etzler, 2007)

سوالات حاکمیت IT سوالات حاکمیت شرکت
چگونه مدیریت از از مدیران ارشد اجرایی و واحد IT خود می توانند ارزش کسب نمایند؟ چگونه تامین کنندگان مالی می توانند بخشی از سود را از مدیران دریافت کنند؟
چگونه می توان مدیران رده بالا را مطمئن ساخت که CIO و واحد IT سرمایه را با سرمایه گذاری در پروژه های نامناسب به هدر نمی دهند؟ چگونه می توان تامین کنندگان مالی را مطمئن ساخت که مدیران سرمایه را بوسیله پروژه های نادرست به هدر نمی دهند؟
چگونه مدیران رده بالایی سایر مدیران ارشد و واحد IT خود را کنترل می کنند؟ چگونه تامین کنندگان مالی مدیریت را کنترل می کنند؟

جدول ۲-۱- تفاوت حاکمیت IT و حاکمیت شرکتی (Etzler, 2007;Gembergen,2003)
همانطور که در جدول فوق مشاهده میکنید یک فرق اساسی در حاکمیت شرکت و حاکمیت IT مشاهده می کنید و آنهم مربوط به کنترل کننده و پاسخ دهنده می باشد. حاکمیت شرکت یا سازمان همواره مدیریت ارشد را در خصوص سرمایه گذاریهای مالی مورد سوال قرار می دهد و تحت کنترل خود دارد در حالیکه حاکمیت IT مدیران ارشد اجرایی و مدیران IT خود را در خصوص سرمایه گذاری در این بخش مورد سوال و کنترل قرار می دهند.
۲-۴-۳- اهمیت حاکمیت فناوری اطلاعات
سازمانها ناگزیر از بکارگیری فناوری اطلاعات در کسب و کار خود هستند و برای پیشبرد اهداف کسب و کار خود سرمایه گذاریهای زیادی در IT انجام می دهند . و همواره این پرسش در اذهان مدیران به وجود می آید که آیا سرمایه گذاری و هزینه در IT به کسب و کار آنها موفقیت بخشیده؟ آیا توانسته در رسیدن به اهداف سازمان و کسب و کار مفید واقع شود؟ پس درحال حاضر اهمیت وجود حاکمیت فناوری اطلاعات به منظور کنترل IT و همتراز نگه داشتن اهداف کسب و کار و IT به عنوان یک چارچوب ضروری است.
مضمون مشترک در همه تعاریف مربوط به حاکمیت این است که حاکمیت IT در تضمین سرمایه گذاری در IT و تولید ارزش در کسب و کار و کاهش خطرات مرتبط با پیاده سازی IT موثر می باشد.(Bowen et al , 2005)
۲-۴-۴- حاکمیت فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک
از مهمترین اهداف دولت الکترونیک بر پایه فناوری اطلاعات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
تحویل و توسعه و ارائه خدمات عمومی با کیفیت بالا و بدون ایراد.
فعال کردن مدیریت عمومی ارتباطات.
به منظور حمایت و پشتیبانی از اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی برای شهروندان – کسب وکار – جامعه مدنی در سطوح ملی – ایالتی – ملی و بین المللی.
اگر به اهداف ذکر شده در دولت الکترونیک دقت کرده باشیم برای استقرار این اهداف نیاز به ایجاد یک زبان مشترک برای درک بهتر و پیوند بهتر دولت با دولت – دولت با بخش خصوصی – دولت با مردم و غیره وجود دارد .این زبان مشترک می تواند یک چارچوب حاکمیتی مثل حاکمیت IT می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با …

۲-۴-۲- حاکمیت سازمانی و حاکمیت IT
به مسائل حاکمیت فناوری اطلاعات نمی توان بدون در نظر گرفتن مسائل حاکمیت سازمانی رسیدگی کرد. (Etzler, 2007) در واقع برای درک بهتر این موضوع ویل و راس (Ross, 2004 & Weill) چارچوبی برای نشان دادن ارتباط بین حاکمیت سازمانی و حاکمیت فناوری اطلاعات معرفی نمودند که در شکل ۲ بصورت خاکستری رنگ نشان داده شده است. همانطور که در قسمت بالایی شکل مشاهده می کنید روابط بین مدیران ارشد سازمان را بیان می کند که در واقع همان حاکمیت سازمانی است یعنی نقطه ای که تصمیمات سازمانی در آنجا پایه ریزی می شود. در قسمت استراتژیها مجموعه ای از اهداف بلند مدتی را برای ما مشخص می کند که شامل :
مشتریان هدف ما چه کسانی هستند؟
محصولات و خدمات ارائه شده چه هستند؟
موقعیت منحصر به فرد سازمان چیست؟
و سوالاتی دیگری از این قبیل که سازنده استراتژیهای سازمان است از طرف دیگر قسمتی را مشاهده می کنید که در واقع رفتار مطلوب را یادآوری می کند . یعنی نقطه ای که سازمان از طریق آن ارزش آفرینی برای خود ایجاد می کند. رفتار مطلوب اشاره به باورها و فرهنگ سازمان دارد که با این رفتارها ایجاد ارزش می کند. تعیین رفتارهای مطلوب برای سازمان بسیار ضروریست . بعنوان مثال می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
کاهش هزینه های محصولات خود برای مشتریان
تولید مکانیسم هایی برای درک بهتر نیازمندیهای مشتریان
انتقال و جابجایی کارکنان در سازمان به منظور افزایش فرصت های شغلی و در انتهای شکل داراییهای شناسایی شده نشان داده می شود که در رسانیدن ارزش به سازمان از طریق استراتژیها موثرند. این دارایی ها شامل :
دارایی های ارتباطی :روابط درون سازمانی، نام تجاری ، شهرت در میان مشتریان ، تامین کنندگان ، واحدهای کسب و کار و غیره را شامل می شود.
دارایی های اطلاعات و IT : شامل داده های دیجیتالی ، اطلاعات ، دانش در مورد مشتریان ، کارایی فرآیندها ، امور مالی ، سیستم های اطلاعاتی و غیره.
دارایی های مالکیت معنوی : شامل محصول ، خدمات ، حق کپی رایت ، برند محصول
دارایی های فیزیکی : شامل ساختمان ، کارخانه ، تجهیزات ، تعمیر و نگهداری ، امنیت
دارایی های مالی : شامل پول نقد ، سرمایه گذاری ، بدهی ها ، دارایی ها ، مطالبات
دارایی های انسانی : شامل منابع انسانی سازمان ، مهارت ها ، مسیرهای شغلی ، آموزش

دارایی های کلیدی
دارایی های انسانی
دارایی های مالی
دارایی های فیزیکی
دارایی های مالکیت معنوی
دارایی های اطلاعاتی IT
دارایی های ارتباطی
مکانیسم های حاکمیت IT
مکانیسم های حاکمیت مالی
حاکمیت دارایی های کلیدی

 

حاکمیت سازمانی
هیت مدیره
تیم ارشد اجرایی

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

سامانه پژوهشی – بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با سودآوری شرکت …

۲-۲- فناوری اطلاعات (IT) ، زیرساختها و استراتژیها
فناوری یا تکنولوژی اطلاعات شامل گستره عظیمی از تکنولوژیهای بکارگرفته شده در دنیای امروزی است. این تکنولوژیها شامل سخت افزارها – نرم افزارها – زیر ساختهای ارتباطی – منابع انسانی متخصص هستند که بطور هماهنگ بستری را ایجاد می کنند که در آن می توان کلیه ارتباطات سیستمی را به منظور راحت تر نمودن فضای کاری در کسب و کار و کارهای روزمره و غیره را به انجام رسانید. سالهای قبل این تکنولوژی شاید مختص دانشگاهها و مراکز نظامی و تحقیقاتی و در موارد بسیار نادر در کسب و کار مورد استفاده قرار میگرفت ولی امروزه این تکنولوژی در خانه های همه ، جزیی از عناصر اصلی ارتباطی و اطلاعاتی قلمداد میشود. از اصلی ترین کاربردهای فناوری اطلاعات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
افزایش کارایی و اثربخشی سازمان .
تسریع در ارائه اطلاعات و تصمیم سازی.
ایجاد کانالهای ارتباطی و تبادل داده ها.
تجارت الکترونیک.
بین فناوری اطلاعات (IT)و سیستم های اطلاعات (IS) تفاوتی وجود دارد و آنهم اینکه سیستم های اطلاعات شامل کلیه اجزا و منابع لازم برای انتقال و پردازش و ثبت اطلاعات اطلاق می شود و حال آنکه عبارت فناوری اطلاعات فراتر از سیستم های اطلاعات می باشد و به همه سخت افزارها و نر م افزار و شبکه و روشهای مدیریت داده ها گفته می شودکه برای بکارگیری سیستم ضروری هستند (Gembergen,2003) . درواقع تکنیکهای بکارگیری سیستم ها در فناوری اطلاعات مطرح میشود و چگونگی کار با آن سیستم در سیستم های اطلاعاتی مطرح می شود .
بکارگیری تکنولوژیهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از قبیل سخت افزار و نرم افزار و شبکه ، در کسب و کار برای تسهیل امور تجاری و همچنین افزایش اثربخشی و کارایی و در جهت نیل به اهداف سازمانی است. بنابراین سرمایه گذاریهای زیادی در بخش زیرساخت های فناوری اطلاعات صورت می گیرد. و بدون کنترل دقیق و فراهم آوردن ملزومات اساسی این اهداف تحقق نخواهد یافت .
یکی از ملزمات اساسی برای تحقق اهداف کسب و کار و استفاده از مزایای حاصل از سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات (IT) اتحاد استراتژیک بخش کسب و کار با بخش فناوری اطلاعات است. امروزه نگاه بنگاهها به بخش فناوری اطلاعات ، به مثابه یک دارایی با ارزش یاد می شود و از مولفه های آن بعنوان سرمایه های دانشی ذکر می شود. به دلیل فراگیر شدن و وابستگی بنگاه ها و سازمانها به فناوری اطلاعات ، اهمیت اتحاد میان واحد های فناوری اطلاعات و گرایش های کسب و کار از طریق اتحاد استراتژیهای بین آنها افزایش یافته است.(غضنفری و همکاران ، ۱۳۹۰ ؛ آبراین ، ۱۳۸۹)
در حال حاضر، فناوری اطلاعات در محیط های کسب و کار و پر تلاطم امروزی ، بسیار فراگیر شده است . در حالیکه در گذشته مدیران ارشد کسب و کار می توانستند در تصمیم گیریهای خود آن را نادیده بگیرند. اما امروزه این امر قابل اجرا نیست و تقریبا غیر ممکن است . برای تاکید به این مهم یک زیرساخت جدید در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارد که به آن اشاره می شود. این زیر ساخت از سه لایه تشکیل شده است . لایه اول بنام لایه زیر ساختهای عمومی IT نامگذاری شده است و لایه دوم لایه IT بنگاه و لایه سوم IT بعنوان محلی برای فرآیندهای کسب و کار . (شکل ۲-۱).

شکل ۲-۱- زیر ساختهای فناوری اطلاعات (Gembergen,2003)
زیر ساختهای عمومی (لایه اول) پایه و اساس زیر ساختهای جدید است که خود وابسته به زیر ساختهای صنعت خارجی از قبیل اینترنت ، شبکه های اینترانت ،تبادل الکترونیکی داده ها ، می باشد از این طریق زیر ساختهای IT در بنگاه ( لایه دوم ) و با بکارگیری لایه اول بنگاه ارتباط خود با مشتریان و تامین کنندگان خود و سایر رقبا برقرار می کند و در بالاترین سطح یعنی لایه فناوریهای اطلاعاتی محلی برای فرآیندهای کسب و کار ( لایه سوم) از کسب و کار در جهت تحقیق اهداف خود حمایت می کند. از توضیحات این نتیجه را می گیریم که :
فناوری اطلاعات(IT) نه تنها پتانسیل کافی برای حمایت از استراتژیهای کسب و کار را دارد بلکه در تدوین استراتژیهای جدید نیز موثر است و بعنوان یک مزیت رقابتی و فرصتی برای پیشبرد اهداف کسب و کار همواره مطرح است.به همین منظور بخش فناوری اطلاعات از یک بخش سرویس دهنده به یک شریک استراتژیک در بنگاه تبدیل شده است. (Gembergen, 2003)
با توجه به توضیحات فوق می توان گفت ، IT امروزه دارای نقش استراتژیکی دارد ، شرکتها ، استفاده استراتژیک از سیستم های اطلاعاتی را انتخاب می کنند و یا ممکن است فناوری اطلاعات را جهت پشتیبانی از کارآمدی عملیات روزمره بکارگیرند. از مهمترین کاربردهای استراتژیکی فناوری اطلاعات در کسب و کار می توان به موارد ذیل اشاره نمود :(Gembergen,2003; Ridley,2005 ):
بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار (BPR).
تبدیل شدن به یک شرکت چابک .
ایجاد یک شرکت مجازی.
ایجاد یک شرکت دانش ساز.
همانطورکه مطرح شد فناوری اطلاعات نقش استراتژیکی در سازمانها دارد و مهمترین کاربردهای آن در بالا ذکر گردید. اما جایگاه فناوری اطلاعات در استراتژیهای سازمانی چطور خود را نشان می دهد . ظهور و توسعه فناوری اطلاعات و کاربردی شدن آن در ساختار برنامه ریزی و عملیاتی سازمان ها توانسته ، نقش خود را به عنوان عاملی موثر در پیش برد کمی و کیفی استراتژیهای راهبردی سازمان به منصه ظهور بگذارد از مهمترین استراتژیهای سازمانی که فناوری اطلاعات در آنها نقش مهمی دارند ب

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ه موارد ذیل اشاره می شود.(مانیان ,۱۳۸۹)
استراتژیهای رشد
استراتژیهای مالی
استراتژیهای سازمان
استراتژیهای منابع انسانی
استراتژیهای روابط عمومی
استراتژیهای کالا و خدمات
استراتژیهای بازاریابی
استراتژی فناوری اطلاعات تعیین می کند که چگونه اهداف کسب و کار یک سازمان در آینده به کمک IT می تواند تحقق یابد. و همچنین توصیف می کند که ماموریتها و اهداف محیط جامع کسب و کار سازمان چگونه بوسیله فناوری اطلاعات پشتیبانی می شود. استراتژی فناوری اطلاعات فرآیندی است که چگونگی گرایش یک شرکت در بالاترین سطح خود به استفاده از فناوری اطلاعات به منظور بهبود وضعیت رقابتی و ارتقاء عملکرد مالی خود را تشریح می نمایند.(مانیان ,۱۳۸۹)
این استراتژیها قابلیت پاسخگویی به سوالات مدیران در زمینه های ذیل را دارد:
چگونه می توانیم مطمئن شویم که استفاده از IT در سازمان ها با استراتژیهای ، اهداف کلان و نیازهای سازمان همسو بوده است؟
آیا IT ارزش های مناسبی را برای سازمان ما ایجاد می نماید؟
چه نوع فناوری اطلاعات و ساختار معماری اطلاعاتی را باید انتخاب نماییم؟

بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن …

استفاده کنندگان از این تحقیق طیف وسیعی از مدیران ارشد اجرایی و مدیران عامل سازمانها و همچنین مدیران ارشد فناوری اطلاعات هستند که می توانند با مطالعه این تحقیق ، اقدامات اساسی مرتبط با بکارگیری IT در سازمان خود را بکار گیرند. و کلیه فرآیندهای IT در سازمان خود را تحت کنترل قرار دهند . همچنین سازمانهای دولتی که ملزم به ایجاد یک گردش اطلاعاتی مشترک بین سایر سازمانهای دولتی دیگر و بین مردم و سایر شرکتهای خصوصی هستند ، می توانند از استفاده کنندگان باشند . پس ضروریست سازمانها دارای یک چارچوب کنترلی برای فعالیتهای مرتبط با فناوری اطلاعات باشند. اهمیت وجود چارچوب حاکمیت IT برای موفقیت دولت الکترونیک (E-Government) برای همه به اثبات رسیده و مورد پذیرش قرار گرفته است (Ridley,2005) . همچنین دانشجویانی که تمایل به کار کردن کارهای تحقیقاتی در این رابطه را دارند.
بطور کلی و خلاصه می توان استفاده کنندگان از این تحقیق را در موارد ذیل خلاصه کرد:
شرکتهای مورد مطالعه این تحقیق .
نهادها ، ارگانهای دولتی ، وزارت خانه ها.
شرکتهای خصوصی و دولتی.
دانشجویان.
۱-۱۰ – روش تحقیق
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮا و ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت و آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪود ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﺣﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ. ﻫﺮﯾﮏ از ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان در ﻃﻮل دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ آزﻣﻮن ﺷﺪه اﻧﺪ.
کوبیت سازمان را از ۴ منظر و از طریق ۳۴ فرایند تقسیم بندی شده در این ۴ منظر سطح بلوغ حاکمیت فناروی اطلاعات تحت کنترل خود قرار می دهد . برای اندازه گیری بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات نیازمند به ابزاری است که این ابزار را چارچوب کوبیت از طریق دستورالعمل های تهیه شده در نسخه ۴٫۱ کوبیت ، در اختیار ما می گذارد. این دستورالعمل ها به خوبی نشان می دهد که چگونه از طریق پرسش قرار دادن این ۳۴ فرآیند سطح بلوغ آنها را ارزیابی نماییم .بدین ترتیب ، از طریق پرسشنامه ای که از این ۳۴ فرایند تشکیل شده و مطابق با اصول ذکر شده در کوبیت نسخه ۴٫۱ است ، سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهیم . منظور از اندازه گیری یعنی تعیین سطح بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات است و از این روست که می توانیم پی ببریم که فواصل اطلاعاتی و یا گپ های هر فرآیند کجاست و از طریق این ۳۴ فرآیند می توان سطح بلوغ هر فرآیند و هر حوزه و در نهایت کل سازمان را اندازه گیری نمود.
از سوی دیگر چون فرض اصلی این تحقیق وجود رابطه بین سودده بودن شرکتهای بورسی و سطح بلوغ حاکمیت فنارری اطلاعات است . برای مقایسه بین بلوغ و سوده بودن نیازمند به یک شاخص داریم که سوده بودن شرکتهای حاضر در بورس را نشان دهد . برای اینکه بتوانیم به شاخص صحیحی از سودآور بودن سازمان برسیم می بایست به سود عایدی هر سهم در یک دوره مالی توجه کنیم . بدین معنی که یک سهم از هر شرکت چقدر سود داده است. در این پژوهش به منظور افزایش اطمینان از تحقیق داده های مربوط به ۳ دوره مالی ( از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ ) مورد بررسی قرار گرفت و سود هر سهم بطور میانگین در این ۳ سال مورد بررسی قرار گرفت و از صورتهای مالی شرکتهای مورد مطالعه استخراج شد. جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در تالار اصلی و تالار فرعی بازار اولیه بورس هستند که تعداد کل این جامعه ۱۰۸ شرکت را تشکیل می دهد. این جامعه به دو دلیل عمده انتخاب گردید . اول آنکه اطلاعات شرکتهای که در تالار اصلی و فرعی بورس هستند ، بصورت شفاف از طرف بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند وبه راحتی در دسترس می باشند و دلیل دوم اینکه این شرکتها از لحاظ اندازه و تولید و ارزش کل بازار در سطحی می باشند که فناوری اطلاعات در آنها از جایگاه نسبتا خوبی برخوردار هستند . سایر فرضیات این تحقیق از قبیل وجود رابطه بین بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات و تعداد پرسنل با تحصیلات دانشگاهی و همچنین وجود رابطه بین بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات و استقلال واحد IT و در نهایت وجود و یا عدم وجود تفاوت بلوغ حاکمیت IT در بین شرکتهای بورسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این فرضیات از طریق آزمونهای پیوستگی و همبستگی رابطه بین متغییرها مانند آزمون پیرسون مورد آزمون قرار خواهد گرفت. همچنین از تحلیل واریانس و انحراف معیار برای تحلیل نتایج استفاده خواهد شد.
۱-۱۱ – تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات و متغیرها :
IT Governance
حاکمیت فناوری اطلاعات ، چارچوبی مبتنی بر فناوریهای اطلاعاتی که به سازمان و شرکتها اطمینان می دهد که در مسیر درستی در حرکت هستند و اطمینان می دهد که استراتژیهای شرکت و استراتژیهای IT با یکدیگر همتراز می باشند .
COBIT ((Control Objective for Information and related Technology
کوبیت مخفف کنترل اهداف اطلاعات و فناوری مرتبط با آن است . یک چارچوب برای اعمال حاکمیت فناوری اطلاعات. ابتدا در سال ۱۹۹۶ معرفی شد و دو سال بعد از پیدایش یعنی در سال ۱۹۹۸ پایه ریزی شد . این چارچوب (نسخه ۴٫۱) شامل ۳۴ فرایند در حوزه فناوری اطلاعات در ۴ حوزه برناه ریزی ،پیاده سازی، پشتیبانی، ارزیابی است.
سود و سودآوری
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهای مالی است که در نوشته

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

های مختلف کاربردهای متفاوتی دارد. یکی از کاربردهای اصلی سود ، استفاده از آن به عنوان ابزاری برای مقایسه عملکرد شرکتها با یکدیگر می باشد که در این تحقیق نیز به عنوان یک ابزار مقایسه مورد استفاده قرار گرفته.
بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات
بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات شامل ۶ سطح می باشد : سطح صفر ( هیچ فرایندی شناسایی نشده) ؛ سطح یک (فرایندها در وضعیت ابتدایی می باشند)؛سطح دو(فرایندها به دنبال یک الگوی منظم می باشند)؛سطح سه (فرایندها بصورت مستند شده وجود دارند) ؛ سطح چهار (فرایندها کنترل و اندازه گیری می شوند )؛ سطح پنج (بهترین روشهای کاری برای فرایند وجود دارد)
استقلال واحد IT
به ساختار سازمانی واحد فناوری اطلاعات در یک شرکت یا سازمان اشاره می کند که این واحد در سلسه مراتب اداری و در چارت سازمانی بصورت مستقیم به مدیر ارشد و مدیر عامل در ارتباط است.
پرسنل با تحصیلات دانشگاهی
منظور کل پرسنل با تحصیلات دانشگاهی در همه بخش های سازمان است.
۱-۱۲- خلاصه فصل
مهمترین قسمت این پژوهش بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance)در بین شرکتهای تولیدی است که از ارزش بسیار بالای برخوردار است ، چرا که در این بررسی مشخص می شود که بطور واقعی شرکتهای تولیدی در کشور ایران از لحاظ سطح بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در چه رتبه و جایگاهی قرار دارند؟ تا چه میزان استراتژیهای فناوری اطلاعات و سرمایه گذاریها در این خصوص با استراتژیهای کسب و کار همسو و هم راستا هستند؟ بین صنایع مختلف به چه میزان اختلاف در سطح بلوغ وجود دارد؟ کدام صنایع در تحقق اهداف استراتژیکی خود موفق تر عمل کردند؟ البته این سنجش به کمک ابزار کوبیت ۴٫۱ صورت خواهد گرفت . در وحله بعدی چند متغیر دیگر از قبیل سودآوری و سطح تحصیلات و استقلال واحد IT با رتبه بلوغ حاکمیت IT مورد آزمون قرار خواهد گرفت .
فصل دوم
مبانی نظری و
پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
در اوایل دهه ۶۰ میلادی حاکمیت فناوری اطلاعات معرفی و در پایان دهه ۹۰ میلادی چارچوب آن معرفی گردید ، کم کم این چارچوب در ادبیات دانشگاهی برای خود جایی پیدا کرد . به دلیل محیط کاری پویا و رقابتی دنیای امروز و در جایی که شرکتها درصدی از درآمد سالیانه خود را صرف فناوری اطلاعات می کنند تا در فضای رقابتی باقی بمانند، حاکمیت فناوری اطلاعات خوب ، یک باید و نه یک شاید به شمار می رود .
بنابراین الگوهای سطح بالای حاکمیت فناوری اطلاعات پدید آمده اند و امروزه حاکمیت فناوری اطلاعات در صدر دستورالعمل بسیاری از سازمان ها ست . پژوهش ویل و روس نشان می دهد ، شرکتهایی که در سطح بالا فعالیت می کنند به میزان ۴۰ درصد بیشتر از رقبای خود در سرمایه گذاری فناوری اطلاعات سود به دست می آورند .
این مطالعات همچنین نشان می دهد ، شرکتهای با حاکمیت فناوری اطلاعات بیشت از حد معمول که راهبرد خاص و مشابهی مانند صمیمت با مشتری را دنبال می کنند ، سودی بیش از ۲۰ درصد را در مقایسه با شرکتهای با حاکمیت فناوری اطلاعات ضعیف که استراتژی مشابهی را دنبال می کنند دارند . در سال ۲۰۰۶ موسسه حاکمیت فناوری اطلاعات نظر سنجی ای جهانی با حضور ۶۹۵ سازمان انجام داد. بر اساس این نظر سنجی ، ۸۷ در صد شرکت کنندگان بر این باور بودند که فناوری اطلاعات برای بیان دیدگاه و راهبرد کسب و کار آنان لازم است . موارد ارائه شده ، نیاز و توجه خاص به حاکمیت فناوری اطلاعات را تبیین می کنند و این امر مستلزم تضمین آن است که سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات سود آوری لازم را ایجاد می کند و خطرات همراه با آن را کاهش می دهد.(غضنفری ، ۱۳۹۰)
در ادامه این فصل ضروریست تعاریفی ابتدایی از قبیل فناوری اطلاعات و استراتژیهای مربوط به فناوری اطلاعات آورده شود . همچنین برای درک بهتر از حاکمیت فناوری اطلاعات و چارچوبهای کنترلی نیاز است که این موارد بصورت مفصل در این فصل به آن اشاره شود . به این ترتیب موارد ذیل در ادامه این
فصل از نظر خواهد گذشت :
تعاریف پایه فناوری اطلاعات و زیرساختها و استراتژیها
حاکمیت فناوری اطلاعات
چارچوب کوبیت
سود و سودآوری در شرکتهای بورسی

مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و …

پرسشنامه عملکرد خانواده
ابزارسنجش کارایی خانواده، دارای ۵۳ پرسش است و برای سنجیدن عملکرد خانواده براساس نظریه مک مستر، تدوین شده است. این ابزار در سال۱۹۸۳ توسط اپشتاین، بالدوین و بیشاب با هدف توصیف ویژگیهای سازمانی و ساختاری خانواده تهیه شده است و توانایی خانواده را در سازش با خود، وظایف خانوادگی و با یک مقیاس خودگزارش دهی مورد سنجش قرار میدهد. ساختار مدل مک مستر اساساً از اواخر دهه ۱۹۵۰ در دانشگاه مک مستر کانادا آغاز شد. دراین پروژه که براساس نظریه سیستمی است، ساختار، چگونگی سازماندهی خانواده و الگوی تبادلی آن، مورد مطالعه قرار میگیرد. اصل این طرح در سال ۱۹۶۲ به نام (طرحواره تحولات خانواده ) پیریزی شد و در سال ۱۹۸۷ توسط اپشتاین و همکاران، اصلاح گردید. پس از اجرای برخی تحقیقات، سرانجام این پرسشنامه در سال ۱۹۸۳، منتشر گردید. در این مدل، شیوه ارزیابی خانواده بر اساس سبک مشکل محور بوده و برکارایی خانواده، نه مرحله رشد فعلی یا مراحل آن در گذشته تأکید شده است. این ابزار از نوع مداد کاغذی میباشد، متشکل از ۵۳ سوال است، اجرای آن حدود ۱۵ تا۲۰ دقیقه طول میکشد و به صورت انفرادی یا گروهی، قابل اجرا است. پرسشنامه طوری طراحی شده که تمام اعضای بالای ۱۲سال خانواده میتوانند به آن پاسخ دهند.
تهیه ابزارسنجش عملکرد خانواده FADبراساس پژوهشها و با حجم نمونه ۵۰۳ نفر انجام گرفته است. بعد از بررسیهای مختلف، سرانجام مقیاس FADبا ۵۳ ماده که حداقل ضریب آلفای هریک از آنها۷۰% بود ساخته شد.
روش نمرهگذاری به این صورت است که آزمودنی با خواندن هر عبارت، میزان هماهنگی خصوصیات توصیف شده با خانواده خود را بر روی مقیاس پنج طبقهای لیکرت و به صورت اصلاً، کم، متوسط، زیاد وکاملاً، مشخص مینماید. به هر سوال ۱-۴ نمره تعلق میگیرد و عباراتی که توصیف کننده عملکرد ناسالم هستند، نمره معکوس میگیرند. بر این اساس، نمره بالا نشاندهنده عملکرد سالم و نمرات پایین نشان دهنده عملکرد مختل خانواده است (بخاریان، ۱۳۸۱).
عملیات نمرهگذاری پرسشنامه ارزیابی خانواده دارای ۷ خرده مقیاس میباشد، به شرح زیر است:
۱- ارتباط عاطفی (۶،۲،۹،۱۶،۲۴،۳۰،۳۷)
۲- آمیزش عاطفی (۵،۱۹،۱۲،۲۶،۲۳،۴۰،۴۵)
۳- ایفای نقش (۸،۳،۱۰،۱۷،۲۵،۳۱،۳۸،۴۳،۴۸)
۴- عملکرد کلی (۷،۱۲،۱۴،۲۱،۲۲،۲۷،۲۸،۳۵،۳۶،۵۱،۵۲،۴۲،۴۷)
۵- حل مشکل (۱،۵،۸،۱۵،۲۳،۲۹)
۶- همراهی عاطفی(۴،۶،۱۱،۱۸،۳۲،۳۹،۴۴)
۷- کنترل رفتار (۶،۹،۱۳،۲۰،۳۴،۴۱،۴۶،۴۹،۵۰،۵۳)
ازجمع نمرات خرده مقیاسهای هفتگانه نمره کل حاصل میشود.
اعتبار و روایی ابزار سنجش عملکرد خانواده پس از تهیه توسط اپشتاین و همکارانش درسال ۱۹۸۳ بر روی یک نمونه ۵۰۳ نفری اجراشد.دامنه ضریب آلفای مجموعهها بین ۷۲% تا ۹۲% نشاندهنده همسانی درونی بالا آنست. در ایران نیز تحقیقات توسط بخاریان (۱۳۸۱)، نوروزی (۱۳۷۷)، ملانقی (۱۳۷۷)، بهاری (۱۳۷۹)، امینی (۱۳۷۹) حاکی از اعتبار و پایایی بالای این پرسشنامه است. بخاریان (۱۳۸۱) ضریب آلفای کرونباخ سازههای نقشهای حل مسئله، ابراز عواطف و کل مقیاس را در FAD-1 به ترتیب ۹۲%،۷۵%،۹۳%، گزارش نموده است. بنا براین میتوان گفت همه سازهها در سطح p<0/0001 معنیدار است. بخاریان (۱۳۸۱) در پژوهشی تحت عنوان بررسی ویژگیهای روانسنجی FADاعتبار این آزمون را ۹۳/۰ برآورد کرد. نوروزی (۱۳۷۷) در مطالعهای بر روی ۲۸۶ خانواده کل مقیاس را از طریق آلفای کرونباخ ،۹۶/۰ و سایر مقیاسها را بین ۶۰/۰ و ۷۵/۰ برآورد نمود که همگی در سطح ۹۹/۰ معنی دار بودند (ساعتچی ،۱۳۸۹).
پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد
پرسشنامه ۱۴سوالی بوفارد و همکاران (۱۹۹۵) ابزاری است برای سنجش خودتنظیمی که بر اساس نظریه شناختی –اجتماعی بندورا طراحی شده است. سوالات این پرسشنامه در مقیاس لیکرت بوده و دو عامل راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی خودتنظیمی را میسنجد.
ضریب پایایی کلی پرسشنامه بر اساس آلفای کرانباخ ۷۱/۰ بدست آمده است پایایی خرده مقیاس راهبردهای شناختی ۷۰/۰ و خرده مقیاس فراشناختی ۶۸/۰ گزارش شده است. پایایی آزمون فوق در پژوهشی که درسال (۱۳۸۲) توسط غلامی انجام گرفت ۶۳/۰ گزارش شده است. همچنین پایایی آزمون فوق در پژوهشی که توسط نیکدل (۱۳۸۵)، عربزاده (۱۳۸۷) انجام گرفته است به ترتیب ۶۷/۰ و ۶۹/۰گزارش شده است.
همچنین پایایی آزمون فوق در پژوهشی توسط طالب زاده وهمکاران (۱۳۹۱) انجام شد. از طریق اجرای آزمایشی بر روی ۳۰ دانشجو با استفاده از آلفای کرونباخ ۷۶/. به دست آمده است. نتایج عاملی نشان داد که ضریب همبستگی بین سوالها مناسب بوده و بار ارزشی مربوط به عاملها در حد قابل قبول است و روایی آن نیز در حد مطلوب می باشد.
کدیور (۱۳۸۰) نیز روایی و پایایی پرسشنامه بوفارد و همکاران را مورد مطالعه قرار داده است. روایی سازه این پرسشنامه با بهرهگیری از ضرایب همبستگی و تحلیل عوامل ضرایب همبستگی تفکیکی میان سوالات پرسشنامه در حد مطلوب گزارش شده است. و ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش همسانی درونی ۰۸/۰ بوده است. بر این اساس میتوان گفت که این پرسشنامه قادر به پیشبینی نمرههای و اقعی آزمودنیها میباشد.
در این آزمون برای هر سوال ۵ گزینه در نظر گرفته میشود که شامل: کاملاًموافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاملاً مخالفم میباشد. شیوه نمرهگذاری با استفاده از مقیاس طیف لیکرت از گزینه کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، و کاملاً مخالفم، میباشد که به ترتیب نمرات از ۵ تا ۱

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

داده میشود. سوالات ۵-۱۳-۱۴ به صورت معکوس نمره گذاری میشوند مجموع نمرات هر فرد میتواند ۱۴ الی۶۰ باشد. نمره بالاتر در هر مولفه گرایش فرد به کاربرد آن مولفه را نشان میدهد.
سوالات شامل دو بعد میباشد شناختی و فراشناختی. تفکیک سوالات به ترتیب زیر میباشد:
سوالات شناختی ۳،۵،۸،۹،۱۰،۱۲،۱۳
سوالات فراشناختی ۱،۲،۴،۶،۷،۱۱،۱۴
شیوه اجرا
برای انجام این پژوهش پس از انتخاب سه پرسشنامه نئو فرم کوتاه، کارکرد خانواده و خودتنظیمی بوفارد پرسشنامهها به تأیید آموزش و پرورش رسیدند و سپس از ناحیه یک آموزش و پرورش شهرستان رشت مدارس متوسطه دخترانه تیزهوش و عادی انتخاب شدند که کل جامعه آماری مان ۶۹۹۰ دانش آموز بود. و نیز تعداد مدارس در این حوزه شامل ۱۸مدرسه بود. از بین این هجده مدرسه هفت مدرسه بطور تصادفی انتخاب شدند. یک مدرسه تیزهوشان، یک مدرسه هنرستان و پنج مدرسه نظری غیرتیزهوش. در مرحله بعدی از هر مدرسه دو کلاس به صورت تصادفی انتخاب شده در مجموع چهارده کلاس مورد پژوهش قرار گرفت.
بنا بر تقسیمبندی فوق سه گروه تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی تشکیل شد که مورد مقایسه قرار گرفتند.
از آنجائیکه در هر تحقیقی دو نوع کنترل اعمال میشود کنترل آماری و کنترل تحقیقی. روشهای کنترل آماری عبارتند از الف)استفاده از کوواریانس ب)رگرسیون سلسله مراتبی ج)اندازه گیری مکرر. همچنین روشهای کنترل تحقیقی عبارتند از الف)انتخاب تصادفی ب)همگن سازی گروهها ج)همتا نمودن گروهها د)استفاده از آزمودنی بعنوان کنترل خودش.
در تحقیقات علی مقایسهای برای اینکه بتوان گروهها را با هم مقایسه کرد نیازمند استفاده از کنترلهای تحقیقی ازجمله همتا نمودن گروهها هستیم. در این تحقیق نیز برای برای همتا نمودن گروهها تعداد نمونه در هر گروه تیزهوش، عادی و هنرستان یکسان انتخاب شد، تا علاوه بر اینکه گروهها همتا شوند، واریانس بین گروهها نیز نزدیک به هم باشد و میزان خطا کاهش یابد. لذا به ازای هر متغیر پیشبین که در تحقیق علی مقایسهای وجود دارد ۱۵ نمونه پیشنهاد شده است (عریضی وفراهانی،۱۳۸۴).
بنابر توضیح فوق برای این پژوهش تعداد۲۸۰ پرسشنامه بین دانش آموزان کلاسهای منتخب توزیع و اجرا گردید پس از جمعآوری پرسشنامهها تعداد ۱۸تا از آنها به صورت کامل پاسخ داده نشده بود و همچنین ۱۲مورد بصورت مخدوش و غیر قابل تحلیل بود که از نمونه حذف گردیدند و در نهایت ۲۵۰ پرسشنامه کامل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند بدین صورت که پس بعد از همتاسازی تعداد ۱۸۰ پرسشنامه برای فرضیههای مقایسهای مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. اما درمورد فرضیههای رابطهای از آنجائیکه متغییر پیشبین ما شخصیت است و دارای پنج عامل میباشد تعداد ۲۵۰ نمونه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
روشهای تجزیه و تحلیل آماری
در این پژوهش جهت بررسی ارتباط بین سه متغیر ویژگی شخصیتی، خودنظم بخشی و کارکرد خانواده از ضریب همبستگی پیرسون و برای متغیر پیشبین در پیشبینی متغیرهای ملاک از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. همچنین برای مقایسه سه گروه دانش آموز تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی از تحلیل واریانس تک متغیره ، چند متغیره وآزمون لون استفاده شده است.
فصل چهارم
یافتههای پژوهش
پیشدرآمد
با توجه به طرح پژوهش حاضر که از نوع پس رویدادی است، دادههای بدست آمده پس از اجرای پژوهش، با استفاده از روش آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل واریانس و آزمون لون در محیط spss ۲۰ موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت، حجم نمونه در گروه تیزهوش ۶۰نفر، غیرتیزهوش۶۵ نفر و درهنرستان ۵۵نفر میباشد.
فرضیه ۱ : بین توانایی خودنظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی تفاوت معنی داروجود دارد.