منابع مقالات علمی : مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر …

رویکرد یونگ
یونگ، تعریف فروید را از لیبیدو گسترش داد و آن را به صورت نیروی پویشی کلیتر توصیف کرد.
یونگ معتقد بود، شخصیت علاوه بر گذشته توسط آینده نیز شکل می گیرد و بر ناهشیار تأکید کرد. یونگ اصطلاح لیبیدو را به دو صورت مورد استفاده قرار داد: انرژی پراکنده و کلی و انرژی محدودتری که به کار شخصیت سوخت میرساند و آن را روان نامید. مقدار انرژی که در یک فکر یا احساس صرف میشود، ارزش نام دارد. برای مثال اگر فردی انگیزه زیادی برای کسب قدرت داشته باشد در این صورت بیشتر انرژی روانی خود را صرف جستجو کردن قدرت میکند. انرژی روانی مطابق با اصول اضداد، هم ارزی و آنتروپی عمل میکند. اصل اضداد اعلام میدارد که هر چنبهای از روان، ضد خود را دارد و این ضدیت انرژی روانی تولید میکند. اصل هم ارزی اعلام میدارد که انرژی هرگز درشخصیت از بین نمیرود، بلکه از یک قسمت به قسمت دیگر جابجا میشود. اصل انتروپی نیز اعلام میدارد که در شخصیت گرایش به آرامش وتعادل وجود دارد (شولتز و شولتز،۱۹۹۸؛ سید محمدی،۱۳۸۹).
رویکرد انسانگرایی
در مطالعه شخصیت، بخشی از جنبش انسانگرایی است که در دهههای۱۹۶۰ آغاز شد و کوشید تا کل روانشناسی را اصلاح کند. روانشناسان انسانگرا به دو نیروی اصلی در روان ناسی (روانکاوی، رفتار گرایی ) اعتراض کردند و استدلال نمودند که هر دو دیدگاه تصویری بسیار محدود از انسان ارائه کردهاند. رویکرد انسانگرا در شخصیت بر فضائل و آرزوهای انسان، اراده آزاد، آگاهی و توانایی شکوفایی تواناییهای بالقوه شخص تأکید دارد .این رویکرد تصویر خوشبینانه از ماهیت انسان ترسیم میکند که انسانها را به عنوان موجوداتی فعال و خلاق مینگرد که بر خودش شکوفایی، پیشرفت و رشد توجه دارند (کریمی، ۱۳۸۸).
نظریه آیزنگ
نظریهپرداز دیگری که از رویکرد صفات در تبیین شخصیت تبعیت کرده و همانند کتل در تحقیقات خود به طور گسترده از روش تحلیل عوامل استفاده کرده است، هانس. جی. آیزنگ[۷۲] میباشد. آیزنگ که نظریه خود را درباره شخصیت از تحقیقات بالینی خود استنتاج کرده، شخصیت را عبارت از مجموع کل الگوهای رفتار فعلی یا نهانی موجود زنده میداند که به وسیله دو عامل وراثت و محیط تعیین میشود (شعاری نژاد، ۱۳۷۰). وی برخلاف کتل از تعداد بی شماری صفات مستقل صحبت نمیکند بلکه از تعداد معدودی صفت که تحت عنوان سه تیپ شخصیتی طبقهبندی میشوند، بحث میکند. تفاوت دیگر نظریهی آیزنگ با نظریه کتل در این است که او از تحلیل عوامل برای کشف ترکیبات شخصیت استفاده نمیکند، بلکه از آن برای آزمون صراحت فرضیهها بهره میجوید (راس[۷۳]، ۲۰۰۷ ؛ ترجمه جمال فر،۱۳۸۲).آیزنگ برای شناخت حدود اصلی شخصیت و در نتیجه تعیین انواع شخصیتها یعنی برای (تیپشناسی[۷۴]) به نظریههای یونگ و کرچمر توجه داشته و نتایجی که از تحقیقات خود حاصل کرده است، بسیاری از نظریات یونگ را تأیید میکند ( سیاسی، ۱۳۷۴). آیزنگ با استفاده از روش تحلیل عاملی، اطلاعاتی را که از ۷۰۰ سرباز جنگی که توسط روانپزشکان از حیث بسیاری از صفات بررسی و ارزیابی شده و رواننژند تشخیص داده شده بودند مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. نتایج این تجزیه و تحلیل باعث شد که او صفات شخصیت را در قالب ابعاد دوگانه برونگرایی- درونگرایی در نظر گیرد. به نظر وی بیشتر افراد عادی در حد وسط این دو بعد قرار دارند. او تیپهای شخصیتی را به صورت مستقل و مجزا از هم که بتوان مردم را بر اساس آنها طبقهبندی کرد تقسیمبندی نمی ند، بلکه معتقد است تیپهای شخصیتی به شکل ابعاد به هم پیوستهای هستند که در راستای آن مردم با هم تفاوت دارند و در واقع این اصطلاح دارای دو حد نهایی بالا و پایین است و افراد ممکن است در نقاطی بین این دو واحد قرار گیرند.
سه بعد معرفی شده توسط آیزنگ عبارتند از:

 1. برونگرایی در برابر درونگرایی[۷۵](E)
 2. روانرنجورخویی در برابر پایداری هیجانی[۷۶](N)
 3. روانپریش خویی در برابر کنترل تکانه[۷۷](P)

معلوم شده است صفات و ابعاد معرفی شدهی آیزنگ به رغم تفاوتهای محیطی و تأثیرات اجتماعی گوناگونی که فرد با آن مواجه میشود در سراسر عمر ثابت میماند. اگرچه موقعیتهای افراد ممکن است تغییر کند اما این ابعاد بدون تغییر میمانند. برای مثال کودک درونگرا در بزرگسالی همچنان درونگرا میماند (آیزنگ، ۱۹۸۵).
آیزنگ به کمک تحلیل عوامل ارثی و محیطی علل زیربنایی اختلاف شخصیتی را بررسی کرد و در این راه از یافتههای فیزیولوژیک، عصبشناسی، شیمی، زیستی، قوانین توارث و علوم پایه دیگر کمک میگرفت. آیزنگ روابط میان سنخهای ارثی و پایداری در رشد شخصیت را توجیه کرده و توازن و تعادل میان تحریک و بازدارندگی را بخش سرشتی شخصیت میداند و آن را همانند سنخهای ارثی میشمارد. او معتقد است که این جنبه سرشتی بر طبق قوانین وراثت مندل به ارث برده میشود. این سرشت فرضی با محیط در تعامل بوده و از طریق فرایندهای تجربی مانند شرطی شدن، خاطرهپردازی، دوام پس تصویر و غیره شکل میگیرد. چنانکه میتوان در نظریه آیزنگ مشاهده کرد کار او ترکیبی از سنخهای شخصیتی جالینوس، مکتب رفتارگرایی و کارهای پاولوف، کارهای یونگ و کرچمر، تحلیل های آماری و کاربرد قوانین و اصول فیزیولوژیک و زیست شناختی برای تبیین و توجیه شخصیت آدمی است (کریمی،۱۳۸۸).
نظریه کتل
چنان چه در معادلهی R = F (P , S) بیان شده است، هدف کتل از مطالعه ی شخصیت ا

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ین است که رفتار پیش بینی کند R نشاندهندهی پاسخ شخص[۷۸] S نمایندهی موقعیت یا محرک[۷۹] و P معرف شخصیت است. کتل افراد بهنجار را با استفاده از روشهای دقیق علمی برای گردآوری مقادیر انبوهی از دادهها که بعدا در معرض روش آماری تحلیل عاملی قرار گرفتند، مورد مطالعه قرار داد ( شولتز، ۱۹۹۰ ؛ ترجمه کریمی و همکاران،۱۳۹۳).
از نظر کتل، صفتها واحدهای ساختاری شخصیت هستند. آنها سازههای فرضی هستند که از مشاهدهی عینی رفتار استنباط میشوند. یک صفت بر حسب یک تمایل به واکنش تعریف میشود که بخش نسبتاً پایدار شخصیت را تشکیل میدهد. راه ای چندی برای طبقه بندی صفات وجود دارند از جمله صفت های مشترک در برابر صفت های یگانه، صفت های سطحی در برابر صفت های عمقی.
کتل صفتهای عمقی را بر حسب اصل و ریشهی آنها به صفتهای سرشتی و صفتهای محیط ساخته تقسیم کرد. ۱۶ صفت عمقی از جمله عامل A (خود دار در برابر بجوش)، عامل (کم هوش در برابر باهوش) و عامل (تحت تأثیر احساسها در برابر ثبات هیجانی) را ذکر میکند.
از نظر کتل دو نوع صفت پویا وجود دارد که عبارتند از: آمادگیهای ذاتی که منبع انرژی برای تمام رفتارهاست و دیگری احساسها که الگوهای آموخته شدهی نگرشها است.
کتل در مورد شخصیت، بیشتر دیدگاه جبری دارد و بر هیچ هدف غایی بر رفتار تأکید نمیورزد. در نظریهاش عوامل موثر دوران کودکی در رشد شخصیت به اندازهی وراثت و محیط اهمیت دارند. سه فن اصلی که کتل برای ارزیابی شخصیت از آنها سود جست عبارتند از دادههایی که توسط مشاهدهگران درجهبندی شدهاند، درجه بندیهای شخصی که از طریق پرسشنامهها، سیاهههای شخصیت و مقیاسهای نگرش صورت میگیرد و دادههای فراهم آمده از آزمونها که در برابر پاسخ های دروغ و ساختگی مقاوم هستند (شولتز، ۱۹۹۰؛ ترجمه کریمی و همکاران،۱۳۹۳).
الگوی پنج عاملی شخصیت
نظریههای کتل و آیزنک[۸۰] موضوع پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است و برخی از نظریهپردازان عقیده دارند که کتل بر روی تعداد زیادی صفات، تمرکز کرده است و آیزنک بر روی تعداد کمی. در نتیجه، یک نظریه جدید ویژگیهای شخصیت به نام نظریه پنج عاملی شکل گرفت. این مدل پنج عامل شخصیت نشانگر پنج ویژگی اصلی است که در تعامل با یکدیگر، شخصیت انسان را شکل میدهند (وطن خواه و ابوالقاسمی، ۱۳۸۸).
مککری و کاستا در ادامه تحقیقات خود حضور مدل پنج عاملی را در پرسشنامه شخصیت آیزنگ، فرم تحقیق شخصیت جکسون و ۱۶ عاملی کتل به اثبات رسانیدهاند. تعداد زیادی از محققان در عوامل پنج گانه شخصیت، اصطلاحات گوناگونی برای هر بعد به کار بردهاند که این تنوع صرفاً محدود به اصطلاحات است نه مفاهیم پایهای هر بعد .اما، عناوین اصلی که معمولاً در تحقیقات مختلف به کار میرود بدین صورت است:
روان رنجورخویی
۲- برون گرایی، برونگرایی(یا شاد خویی)
۳-عقل (یا انعطاف پذیری) [۸۱]
۴-رفاقت، خصومت (یا دلپذیری)
۵-با وجدان بودن (یا اراده)
عوامل پنج گانه شخصیت
پنج عامل اصلی شخصیت عبارتند از : روان نژندی، برونگرایی، گشودگی، موافق بودن، با وجدان بودن.
۱- روان نژندی
مؤثرترین قلمرو مقیاسهای شخصیت تقابل سازگاری یا ثبات عاطفی با ناسازگاری یا روان نژندی است. متخصصین بالینی انواع گوناگونی از ناراحتیهای عاطفی، چون ترس اجتماعی، افسردگی و خصومت را در افراد تشخیص میدهند، اما مطالعات بیشماری نشان میدهد، افرادی که مستعد یکی از این وضعیتهای عاطفی هستند، احتمالاً وضعیتهای دیگر را نیز تجربه میکنند (مک کری و کوستا، ۱۹۹۲)
تمایل عمومی به تجربه عواطف منفی چون ترس، غم، دستپاچگی، عصبانیت، احساس گناه و نفرت مجموعه حیطه N را تشکیل میدهد. هر چند N چیزی بیشتر از آمادگی برای ناراحتیهای روانشناختی دارد. مردان و زنان با نمره بالا در N مستعد داشتن عقاید غیرمنطقی هستند و کمتر قادر به کنترل تکانشهای خود بوده و خیلی ضعیفتر از دیگران با استرس کنار میآیند .
همچنانکه اسم این عامل نشان میدهد، بیمارانی که به طور سنتی به عنوان نوروتیک تشخیص داده شدهاند کلاً نمرۀ بالایی در اندازههای N بهدست میآورند، اما مقیاس N این پرسشنامه همانند سایر مقیاسهایش یک بعد از شخصیت سالم را اندازه میگیرد. نمرات بالا ممکن است نشانه احتمال بالا برای ابتلا به برخی از انواع مشکلات روانپزشکی باشد. اما زیر مقیاس N نباید به عنوان اندازهای برای اختلالهای روانی در نظر گرفته شود. ممکن است که بهدست آوردن یک نمره بالا در مقیاس N با یک اختلال قابل تشخیص روانی همراه نباشد، از طرفی تمام اختلالهای روانی با نمره بالا در N همراه نیست. به عنوان مثال یک فرد ممکن است اختلال شخصیت ضد اجتماعی داشته باشد و نمره بالایی در N کسب نکند.
افرادی که نمرات آنها در N پایین است دارای ثبات عاطفی بوده و معمولاً آرام، معتدل و راحت هستند و قادرند که با موقعیتهای فشارزا بدون آشفتگی یا هیاهو روبرو شوند.

مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر …

شهود، مستقیماً از محرک بیرونی ناشی نمیشود. دومین جفت کارکردهای متضاد، تفکر و احساس کارکردهای عقلانی هستند که قضاوت کردن و ارزیابی تجربیات را شامل میشود. کارکرد تفکر، قضاوت هشیار را درباره اینکه آیا تجربهای درست یا غلط است، شامل میشود. نوع ارزیابی که توسط کارکرد احساس صورت میگیرد بر حسب دوست داشتن یا دوست نداشتن، خوشایندی یا ناخوشایندی، تحریک یا بی حوصلگی ابراز میشود. همان گونه که روان انسان، مقداری از هر دو نگرش برونگرایی و درونگرایی را در بر دارد، از قابلیت هر چهار کارکرد روانشناختی برخوردار است و همانگونه که یک نگرش مسلط است، فقط یک کارکرد مسلط میباشد. کارکردهای دیگر در ناهشیار شخص پنهان هستند (ریحانی و زینی، ۱۳۸۶).
دیدگاههای موجود درباره شخصیت
دیدگاههای موجود درباره شخصیت، به دو دسته اصلی تقسیم می‏شوند
الف) التقاط گرایی خیرخواهانه
ب) طرفداری متعصبانه
بسیاری از موارد درباره شخصیت، در یکی از این دو دسته قرار می‏گیرند؛ اما نوع سومی هم هست که دارای اهمیت قابل توجهی است. این دسته، از گرایش التقاطگرایی خیرخواهانه، گستردگی و موازنه‏ را کسب می‏کند که برای بررسی بسیاری از نظریه‏های مربوط به شخصیت ضروری است. همچنین از طرفداری متعصبانه، این عقیده را وام می‏گیرد که برخی از نظریه‏ها از سایرین بهترند. رویکرد کلی تحلیل تطبیقی است با هدف پرده برداشتن از شباهتها و تفاوتهای میان بسیاری از رویکردهای موجود به شخصیت. تحلیل تطبیقی در جستجوی فهم بهتر، جامع، منظم و ارزیابی کننده است. اگر چه رویکردهای التقاط‏گرایی خیرخواهانه و طرفداری متعصبانه، هر یک مزایایی مختص به خویش دارند، با این حال، هنگامی که تعدادی از نظریه‏های سازگار در دسترس باشند، نه رویکرد التقاط‏گرایی خیرخواهانه موجب رشد این حوزه علمی خواهد شد و نه رویکرد طرفداری متعصبانه (وطنخواه و ابوالقاسمی،۱۳۸۸).
ساختار و اندازهگیری شخصیت
از نظر آیزنک شخصیت هر فرد گرایشهای دیرپای سرشت او و آن واقعیت بنیادین است که زمینه ساز تفاوتهای فردی در رفتار محسوب میشود. او براساس مطالعات روانشناسختی و فلسفی دریافت که توصیفات مشابهی از انواع شخصیتهای خاص انسانی پدید آمده و این توصیفها در طول تاریخ حفظ شده اند (آیزنک، ۱۹۵۳) از زمان فلاسفه یونان تا روانپزشکی قرن بیستم تمایل به طبقهبندی افراد وجود داشته و دارد. یونانیان از چهار طبقه استفاده کردهاند: سوداوی[۵۴]، صفراوی[۵۵]، دموی[۵۶] و بلغمی[۵۷]. اینها طبقاتی هستند که افراد را در آنها جای میدادند. اما یک شخص را نمیتوان با یکی از این طبقات توصیف کرد. روش دیگر برای فهم تفاوتهای فردی، استفاده از بعد[۵۸] است. مفهوم بعد از این نظر از مفهوم تیپ متفاوت است که افراد را به هر صورت میتوان در یک بعد قرار داد اما تعلق یک فرد یه تیپ خاصی مسئله همه یا هیچ است، یعنی در تیپها حالت مرکبی وجود ندارد. آیزنگ از تئوری کرچمر[۵۹] درباره پسیکوزها بهره گرفته است. براساس آن تئوری فرض شده افراد بهنجار و نابهنجار را میتوان تنها در یک بعد یا پیوستار پسیکوزی در دامنهای از اسیکزوفرنی تا افسردگی- شیدایی درجهبندی کرد. بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افسردگی- شیدایی در دو سر طیف وافراد بهنجار در وسط آن قرار میگیرند (مانی،۱۳۸۳).
آیزنک از تئوری یونگ[۶۰] درباره شخصیت نیز تأثیر پذیرفته است. یونگ معتقد بود که افراد یا تمایل به برونگرایی دارند یعنی جهت انرژی غریزی یا لیبیدوی شخص (که صرفاً جنسی نیست) به سمت بیرون است و یا تمایل به درونگرایی دارند، یعنی جهت اثر غریزی آنها به سمت دنیای درونی ذهنی است (آیزنک، ۱۹۸۸ ص ۹). یونگ این مفهوم را برای تبیین اختلالهای روانی نیز بکار برده، معتقد بود افراد مستعد علائم نوروتیکی هیستری، برونگرا[۶۱]، و افراد مستعد اختلالهای اضطرابی، درونگرا[۶۲] هستند.آیزنگ معتقد است که یونگ در گسترش مفاهیم برونگرایی و درونگرایی سهمی نداشته و درباره او میگوید: «هر آنچه در نظرش تازه است درست نیست و هرآنچه درست است تازه نیست». نظر آیزنک درباره شخصیت طوری طرح شده تا همه این دیدگاهها را دربر گیرد. او دیدگاه چند بعدی را که در تضاد با رویکرد تیپ شناسی است پذیرفته است.
ابتدا آیزنک (۱۹۵۳) تصور میکرد فقط دو بعد برای توصیف شخصیت آدمی کافی است؛ درونگرایی-برونگرایی و نوروزگرایی[۶۳]– ثبات بعداً (آیزنک وام دبلیو آیزنک، ۱۹۸۵) او بعد سومی بنام پسیکوزگرایی[۶۴] را نیز اضافه کرده است. دو بعد درونگرایی- برونگرایی و نوروزگرایی- ثبات چهار طبقه تشکیل میدهند که قابل انطابق با تیپهای یونانی هستند. صفراویها و دمویها دارای سلسله ویژگیهای مشترکی هستند که باید بنا به اصطلاحات امروزی آنها را برونگرا نامید، حال آنکه سوداویها و بلغمیها به درونگرایی شبیهترند. بعد کرچمر که بوسیله آیزنک استفاده شده مشابه بعد درونگرایی و برونگرایی است. دو تعبیر نوروزها از یونگ یعنی اضطراب و هیستری مشابه درونگرایی نوروتیک و برونگرایی نوروتیک، یا تیپهای یونانی سوداوی و صفراوی است (مانی،۱۳۸۳).
نظریهها و رویکردهای شخصیتی
رویکرد روانتحلیلگری
در رویکرد روانتحلیلگری شخصیت، کوشش میشود که تفاوتهای فردی با بررسی چگونگی اثر متقابل نیروهای روانی ناهشیار با افکار، احساسها و رفتار تبیین شود. زیگموند فروید پدر نظریه روانکاوی است که اندیشه

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

های او را درباره شخصیت به اختصار بررسی خواهیم کرد (شولتز و شولتز[۶۵]، ۱۹۹۸؛ نقل از سید محمدی،۱۳۸۹). فروید[۶۶] کارکرد انسان را با اصطلاحهای فیزیولوژیکی تفسیر میکرد. او براساس آموزش پزشکیاش میدانست که بدن انسان از طریق ایجاد و صرف نوعی انرژی جسمانی عمل میکند. غذا در بدن به شکلی از انرژی تبدیل میشود و برای تأمین کارکردهایی همچون نفس کشیدن، گردش خون و فعالیت عضلانی و غددی به کار میرود. ذهن نیز دارای کارکردهایی است. ذهن دنیای خارج را ادراک میکند؛ فکر میکند، تصور مینماید و به یاد میآورد. در تمثیلی با بدن، فروید چنین انگاشت که ذهن نیز کارکردهایش را با استفاده از انرژی روانی به انجام میرساند که این انرژی در شکل و نه نوع با انرژی جسمانی بدن تفاوت دارد. علاوه بر این، وی بر پایه اصل بقای انرژی فرض کرد که انرژی بدن میتواند به انرژی روانی تبدیل شود و برعکس. بنابراین انرژی بدن بر ذهن اثر میگذارد. پیوند میان این دو شکل انرژی مرز میان روان و تندر مفهوم غریزه نهفته است. در تعریفی کوتاه میتوان گفت که غریزه عبارت است از بازنمایی محرکهایی در ذهن که خاستگاهشان درون بدن است. غریزه جزء یا واحد بنیادی نظریه شخصیت فروید گردید. غریزه نیروی انگیزاننده و پیشراننده شخصیت است که نه تنها محرک رفتار است، بلکه جهت آن را نیز تعیین میکند. محرکهای غرایز عوامل درونی هستند، مانند کمبود بافت و نسوج که موجب حالت گرسنگی میشود. این محرکهای فیزیکی از درون بدن سر بر میآورند و به بهترین شکل میتوان آن را به عنوان نیاز توصیف کرد. هنگامی که نیازی مانند گرسنگی برانگیخته میشود، حالتی از برانگیختگی فیزیولوژیکی را در بدن ایجاد میکند؛ یعنی یک انرژی فیزیولوژیکی. این انرژی بدنی یا نیاز در ذهن تبدیل به یک میل میشود. بنابراین غریزه هدفمند میشود. هرچند هدف هر غریزه ثابت است، اما فرد میتواند راههای متفاوتی را برای دستیابی به هدف در پیش گیرد. تصور فروید بر این بود که انرژی روانی میتواند با اشیای جانشین جابهجا شود؛ او در تعیین شخصیت یک فرد بالاترین اهمیت را برای این جابهجایی انرژی قائل شد. اگرچه غرایز منبع انحصاری انرژی برای رفتار هستند، اما این انرژی میتواند به راههای متنوعی جابهجا شود. همین تنوع است که گوناگونی موجود در رفتار انسان را تبیین میکند. تمام انواع رغبتها، رجحانها و نگرشهای ما آدمیان بزرگسال از دید فروید عبارتند از جابهجاییهای انرژی از اشیاء آغازین که نیازهای غریزی را ارضاء میکنند (شولتز و شولتز، ۱۹۹۸؛ نقل از سید محمدی،۱۳۸۹).
دیدگاه برن درباره شخصیت یک دیدگاه اجزا نگرانه و چندگانه است. برن به سه نوع حالت نفسانی اعتقاد دارد که عبارتند از : روان بیرونی، روان نو و روان باستانی.

 1. ۱روان بیرونی:به شیوهای تقلیدی و قضاوتی شکل میگیرد و در صدد است که مجموعههایی از معیارها و ملاکهای اکتسابی را به اجرا در آورد.
 2. روان نو: عمدتاً به تبدیل محرکها به مجموعه اطلاعات تمایل دارد و نیزبه پردازش و بایگانی این اطلاعات بر تجربیات قبلی علاقمند است.

۳٫روان باستانی: تمایل دارد که براساس تفکر مبرا از منطق و ادراکهایی که بطور ضعیفی از هم متمایز و یا تحریف شدهاند به طور ناگهانی و ناآگاهانهتری واکنش نشان دهد. برن تحلیلهای این سه حالت نفسانی را تحت عنوان حالت های من معرفی میکند.
حالتهای من سه گانه او عبارتند از : حالت من والدینی، حالت من بالغ و حالت من کودکی. حالت من والدینی از روان بیرونی، حالت من بالغ از روان نو و حالت من کودکی از روان باستانی نشات میگیرد.
الف)حالت من والدینی
حالت من والدینی مجموعهای از احساسات، نگرشها و طرحهای رفتاری است که ویژگیهای مشابه آنها در والدین هم وجود دارد. حالت من والدینی شامل مجموعه انبوهی از وقایع خارجی و تحمیلی غیر قابل سوال در مغز است که توسط فرد در خلال سالهای اولیه زندگی حاصل شده است و معمولاً پنج سال اولیه زندگی را در بر میگیرد. این سالها با سالهای قبل از اجتماعی شدن و ورود به مدرسه متقارن است. عنوان “والد” نیز برای این حالت در حقیقت نامی توصیفی است. زیرا بیشتر ضبطهای این مجموعه اطلاعات، محصول ملاحظات خود طفل از پدر و مادر یا کسانی است که جانشین پدر و مادر بوده اند . تمام چیزهایی که کودک ازپدر و مادرش می بیند یا می شنود ، در نوار “والد” ضبط می شود. “والد” در شخصیت هر فرد وجود دارد، زیرا هر فرد این محرک خارجی را در پنج سال اول زندگی خود تجربه کرده است. برای هر فرد جنبه ” والد” مخصوص و منحصر به خود اوست. زیرا نوارهای ضبط شده او از تجربههای اولیه زندگی با پدر و مادر خودش برای او مخصوص و منحصر به فرد اوست (شفیع آبادی و ناصری ،۱۳۸۶).
در جنبه ” والد” شخصیت انسان تمام پندها، اخطارها و قوانین و مقرراتی که بچه از پدر و مادر خود شنیده یا در رفتار آنها دیده، محفوظ است. از سوی دیگر محبت ها نیز در این نوارها ضبط میشوند. با توجه به این واقعیت که دستگاه ضبط مغز بچه مداوم روشن است میتوانیم به حجم عظیم اطلاعات محفوظ ” والد” پی ببریم (شولتز و شولتز، ۱۹۹۸؛ نقل از سید محمدی، ۱۳۸۹).
ب) حالت من کودکی
حالت من کودکی مجموعهای از احساسات، نگرشها و طرحهای رفتاری است که بقایایی از دوران کودکی خود فرد هستند. حوادث درونی، بعضی پاسخهای کودکی به آنچه که میبینید و میشنوید و نیز تأثیرات کودک از والدینش در حالت من کودکی او ثبت و ضبط میشوند. از آنجایی که انسان
کوچک در دوره بحرانی زندگی اولیه خود فاقد بیان است بنابراین بیشتر عکسالعملهای او به صورت احساس ضبط میشود. انسان کوچک در سالهای اولیه زندگیش به این نتیجه میرسد که من خوب نیستم. این ضبطهای دائمی در مغز رسوبات طبیعی ناشی از بچه بودن است. هر بچهای، حتی بچه والدینی که به اصطلاح مهربان، با محبت و خیرخواه و فهمیدهاند این احساس غیر خوب خاصیت کودکی است و به مفاسد و افکار پدر ومادر که خود این مسئله را بوجود آوردهاند مربوط نیست. البته طرف تابناکی هم وجود دارد. در کودک ذخایر فراونی از اطلاعات مثبت هم هستند. در کودک هست که قوه خلاقیت، حس کنجکاوی، شوق جستجو و فهمیدن، اشتیاق لمس کردن و حس کردن و تجربه کردن، و همچنین ضبطهای با شکوه اولین احساسها و اولین کشفها و اولینهای بسیار نهفته است ولی کفه تراز و به طرف احساسهای غیر خوب سنگینی میکند.
ج)حالت من بالغ
حالت من بالغ به وسیله مجموعهای از احساسات، نگرشها و طرحهای رفتاری خود مختارو مستقل توصیف میشود که با واقعیت موجود تطبیق و هماهنگی دارند. حالت من بالغ برای بقا لازم است. این حالت دادهها را به جریان میاندازد، تجزیه و تحلیل میکند و احتمالاتی را که برای حل و فصل مؤثر دنیای خارج ضروری هستند محاسبه میکند. ظرفیت تخمین احتمالات شخص ممکن است با کوششهای آگاهانه افزایش یابد. همانند عضوی که با تمرین نیرومند میشود، جنبه “بالغ” نیز میتواند از طریق تمرین و بکار بردن، رشد و توسعهای قابل ملاحظه پیدا کند. اگر “بالغ” از احتمال وقوع مشکلی در آینده هشیار باشد از طریق ارزیابی احتمالات میتواند راه حلی نیز برای آن مشکل، اگر و هر وقت فرا رسید، بیندیشد. وظیفه دیگر “حالت من بالغ” منظم کردن فعالیتهای “من کودکی ” و ” من والدینی” و واسطه شدن عینی میان آنهاست (شفیع آبادی و ناصری، ۱۳۸۶). کار مداوم “بالغ” شامل بررسی اطلاعات قدیمی، اعتبار دادن یا اعتبار ندادن، و بالا خره دوباره بایگانی کردن آنها برای استفاده در آینده است. اگر این کار بخوبی و به نرمی پیش برود، وتقریباً هیچ تضادی بین آنچه که به اویاد داده بودند و آنچه واقعیت است وجود نداشته باشد، وضعش خوب و آماده برای کارهای مهم است.
رویکرد شناختی
رویکرد شناختی در شخصیت، بر شیوههایی که مردم به شناخت محیط و شناخت خودشان میپردازند، تأکید میورزد؛ یعنی اینکه آنها چگونه به درک، ارزشیابی، یادگیری، اندیشیدن، تصمیمگیری و حل مسائل نائل میشوند. این رویکرد منطقیترین یا روانشناختیترین رویکرد در شخصیت است، زیرا منحصراً بر فرایندهای ذهنی هشیار تأکید کرده است. اما ممکن است چنین به نظر برسد که این علاقه انحصاری بر ذهن یا فرایندهای ذهنی، برخی از اندیشههایی را که رویکردهای دیگر با آنها سروکار دارند، مورد غفلت قرار میدهد. به عنوان مثال ما در رویکرد شناختی نمیبینیم که از نیازها یا هیجانها به عنوان فعالیتهای جداگانه شخصیت بحث شود، در عوض آنها را به عنوان بخشهایی از شخصیت در نظر میگیرند که مانند تمام بخشهای دیگر شخصیت به وسیله فرایندهای شناختی کنترل میشوند. سایر رویکردهای شخصیت نیز با فرایندهای شناختی سروکار دارند. پیشرفتهای جدید در روانتحلیلگری و کارهای اریکسون که که خودمختاری و اهمیت بیشتری را برای خود قائل هستند، در واقع اهمیت کارکردهای شناختی را به رسمیت
شناختهاند. اما نظریهپردازان شناختی برخلاف دیگران میکوشند تا همه جنبههای شخصیت را بر حسب جنبههای شناختی تعریف کرده و بشناسند. این اعمال یا فرایندهای دانستن، نه فقط به عنوان عناصری از شخصیت ، بلکه به عنوان کل شخصیت در نظر گرفته میشوند. یکی از نظریه پردازان مهم در رویکرد شناختی جورج کلی است. رویکرد سازه شخصی[۶۷] کلی در شخصیت یکی از نظریههای اصیل است. به گفته او همه مردم قادرند که سازههای شناختی را درباره محیط خود بسازند و شکل بدهند؛ یعنی افراد همه اشیاء فیزیکی و اجتماعی را در جهان اطراف خود به گونهای تعبیر و تفسیر میکنند که یک الگو بسازند. بر مبنای این الگو، مردم درباره اشیاء دیگران و خودشان پیشبینیهایی انجام میدهند و این پیشبینیها را برای راهنمایی خود در اعمالشان بهکار میگیرند. بدین ترتیب، برای اینکه دیگران را درک کنیم، باید الگوهای آنها، یعنی شیوهای که آنها جهان خود را شخصاً میسازند، را درک کنیم. بنابراین، این تعبیر و تفسیر فرد از رویدادها است که حائز اهمیت است نه خود رویدادها (عطار،۱۳۸۸).
رویکرد یادگیری
در رویکردهای روانکاوی و شناختی که تا به حال مورد بحث قرار گرفتند، شخصیت به عنوان یک بخش انتزاعی و درونی هر فرد در نظر گرفته شد که امکان دارد به رفتار بیرونی مربوط باشد یا نباشد. برای مثال یک شخص درونگرا و کمرو ممکن است یک هنرپیشه سینما یا سیاستمدار شود و هر روزش را در گردهماییها یا برگزاری مصاحبهها بگذراند، ولی با وجود این، بر اساس این نظریهها ممکن است هنوز یک درونگرای واقعی در درون وی وجود داشته باشد. اما بر اساس نظریههای یادگیری شخصیت، آنچه شما میبینید چیزی است که بدان دست مییابید؛ یعنی “شخصیت” اصطلاحی است که برای مجموع کل رفتارهای بیرونی و عینی فرد به کار برده میشود. بنابراین هنرپیشگان سینما و سیاستمدارانی که روزهایشان را به عنوان افرادی مشهور سپری میکنند، از دیدگاه نظریهپردازان یادگیری شخصیتی برونگرا دارند زیرا همانند برونگرایان عمل میکنند. تنها اشخاصی که اغلب اوقات گوشهگیر و کمرو هستند، درونگرا محسوب میشوند. برای نظریهپردازان یادگی
ری، شخصیت و رفتار اساساً یکسان هستند. نظریهپردازان یادگیری معتقدند که انگیزش از تاریخچه یادگیری فرد ناشی میشود. شخصیت، همانند سایر رفتارهای آموخته شده، از طریق شرطی شدن کلاسیک و کنشگر، سرمشقگیری و مانند آن کسب میشود. شخصیت از این زاویه به موقعیت وابسته است؛ یعنی یک شخص میتواند رفتارهای متعددی را انجام دهد و پاداشها، تنبیهها، یا سرمشقدهی توسط دیگران در هر موقعیت معین بهترین پیشبینی کنندههای رفتار فرد در آن زمان است. اما نظریهپردازان یادگیری چگونه همسانیهای آشکار رفتار در میان مردم (برای مثال کسانی که همواره کمرو یا درونگرا هستند) را تبیین میکنند؟ از دیدگاه یادگیری این همسانی آشکار تنها نشان میدهد که ما به طور کلی زندگی و تجربههای –یادگیری- مجزایی را تجربه میکنیم. بر اساس تاریخچه فردی تقویتها یا پاداشهای مکرر، ما آموختهایم که در چارچوب یک الگوی عادتی که به آن شخصیت گفته میشود، واکنش نشان دهیم. دو حیطه مهم در این رویکرد قابل توجه هستند: دیدگاههای رفتاری و یادگیری اجتماعی. نظریهپردازان رفتاری و یادگیری اجتماعی هر دو در اینکه شخصیت اکتسابی است و تحت تأثیر تجربههای محیطی قرار دارد، اتفاق نظر دارند. اما نظریهپردازان یادگیری اجتماعی در عین حال معتقدند پدیدههایی که کمتر قابل مشاهده هستند، مانند تفکر و بهویژه مشاهده دیگران، نقش مهمی را در رشد شخصیت ایفا میکنند(عطار، ۱۳۸۸).
رویکرد زیستی
درحالیکه نظریههای شناختی، شخصیت را بر مبنای عقاید و انتظارهای فرد تبیین میکند، تأکید نظریههای زیستی بر مغز، شیمی اعصاب و علم ژنتیک است. جمجمهشناسان قرن نوزدهم، برآمدگیهای روی جمجمه را بررسی میکردند، زیرا اعتقاد داشتند که صفتهای شخصیت در مناطق خاصی از مغز جای دارند. امروزه ما میدانیم که ساختارهای مغز بر سطح جمجمه قرار نگرفتهاند، ولی پژوهشهای جدید زیستی به طور جالبی نشان دادهاند مناطق معینی از مغز که در واکنشهای هیجانی دخالت دارند ممکن است علت برخی از صفتهای شخصیت باشند. برای مثال تلهگن[۶۸](۱۹۸۵) اینگونه مطرح میکند: برونگرایی بر هیجانهای مثبت (مانند لذت بردن و دوست داشتن) و روانرنجورخویی بر هیجانهای منفی (مانند اضطراب و افسردگی) مبتنی است. به نظر میرسد که پژوهش در خصوص هیجانها و ساختارهای مغزی مربوط، نظریه تلهگن را تأیید میکند. برای نمونه، تظاهر هیجانهای مثبت، مانند خندیدن با فعال شدن ناحیه چپ پیشانی و مغز پیشین (قدامی) رابطه دارد. به همین ترتیب، دستگاههای پاداش دهنده کناری که برای نخستین بار توسط الدوز[۶۹] و میلنر[۷۰] (۱۹۴۵) شناسایی شدند با هیجانهای مثبت و منفی ارتباط دارند. یکی از محدودیتهای عمدهای که در پژوهش روی ساختارهای مغز و شخصیت وجود دارد، دشواری در شناسایی ساختارهایی است که صرفاً با صفتهای شخصیتی خاصی مرتبط هستند. آسیب وارده به یک ساختار اثرهای گستردهای دارد. آیزنک نیز برای مبنای زیستی شخصیت اهمیت خاص قائل است (مانی،۱۳۸۳).
رویکرد صفات
نظریهپردازان صفت علاقمند هستند که نخست بدانند افراد از چه نظر با یکدیگر تفاوت دارند (کدامیک از صفتهای اصلی به بهترین وجهی آنها را توصیف میکنند) و سپس اینکه در این زمینه آنها تا چه اندازه از یکدیگر تفاوت دارند (میزان پراکندگی در صفتهای درون افراد و بین افراد). در یکی از فرهنگهای لغت صفت چنین تعریف شده است: «ویژگی یا کیفیت متمایز کننده یک شخص». این نمونهای از همان شیوهای است که ما غالباً در زندگی روزمره خود وقتی سعی میکنیم شخصیت کسی را که میشناسیم توصیف کنیم، به کار میبریم. نظر ما این است که آنچه را تصور میکنیم ویژگی برجسته یک شخص است در نظر گرفته و آن را برای توصیف او به کار میبریم؛ مثلاً، فلانی شخصی بسیار بیبندوبار است. این یک روش ساده و سریع برای طبقهبندی یک فرد و راهی بالقوه مفید است، اگرچه قضاوتهای شخصی ما غالباً ممکن است غلط باشند. از آنجاییکه طبقهبندی مردم به وسیله صفتهایشان بسیار ساده و قابل فهم به نظر میرسد و مبتنی بر عقل سلیم است، رویکرد صفت در شخصیت سالها مورد استفاده بوده است. این نوع طبقهبندی به دوران حکیم یونانی بقراط (حدود ۳۳۷ تا ۴۶۰ قبل از میلاد)، یعنی بیش از ۲۰۰۰ سال پیش از کوششهای جدید برای شناخت شخصیت برمیگردد. در سالهای اخیر بعضی از روانشناسان شخصیت این اندیشه را که شخصیت مرکب از صفتهای چندی است، مورد انتقاد قرار دادهاند. دلیل چنین انکاری را میتوان در اختلاف نظر مربوط به اهمیت نسبی متغیرهای شخصی (از قبیل صفتها) یا متغیرهای محیطی یا موقعیتی مؤثر بر رفتار، ردیابی کرد. چنین استدلال میشود که در صورت وجود صفتها، افراد در تمام موقعیتها رفتارهای یکسانی نشان داده و ثبات بین موقعیتی[۷۱] از خود بروز میدهند، اندیشهای که به وسیله پژوهشها مورد تأیید قرار نگرفته است. رفتار انسان در موقعیتهای مختلف متفاوت است. واقعیتی که در این اختلاف نظر مورد غفلت قرار گرفته بود این بود که چهرههای مشهور نظریه صفت گوردون آلپورت و ریموند کتل هرگز به ثبات بین موقعیتی در رفتار اشاره تلویحی نکردند. هر دو نظریه، تأثیر موقعیت را بر رفتار به حساب آوردهاند. از اینرو میتوان به درستی گفت که آنان رویکرد تعاملی را پذیرفته و تشخیص دادهاند که رفتار تابعی است از تعامل بین متغیرهای موقعیتی و شخص. بهرغم این اختلاف نظر، رویکرد صفت به شخصیت، بهویژه برای توصیف رفتار بسیار حائز اهمیت است. نظریهپردازان صفت میان صفت و سنخ تفاوت قائل ش
دند. برخی از روانشناسان سنخهای شخصیتی خاص را مطرح کردند مانند سنخهای دهانی، مقعدی و تناسلی فروید؛ سنخهای درونگرا یا برونگرای یونگ؛ سنخهای سلطهگر، گیرنده، اجتنابی و سودمند اجتماعی آدلر. در این نمونهها افراد در مقولههای مجزا گروهبندی یا طبقهبندی میشوند. به عبارت دیگر این سنخها به صورت منحصراً برونگرا یا درونگرا یا سنخ قطعاً مقعدی یا دهانی در نظر گرفته میشوند. یک شخص یا از سنخ خاص هست یا نیست. اما صفات شامل طبقهبندی یا مقولهبندی افراد است بر حسب اینکه چه مقدار از برخی ویژگیها را دارا هستند. یکی تا چه حد پرخاشگر است و دیگری تا چه حد بیبندوبار؟ نظریه پردازان صفت معتقدند که صفتها روی یک پیوستار قرار میگیرند که از مقدار بسیار کم تا بسیار زیاد تغییر میکنند. به این ترتیب مثلاً هر کسی دارای مقداری از صفت پرخاشگری است اما بعضی افراد پرخاشگرتر از دیگران هستند (وطن خواه و ابوالقاسمی،۱۳۸۸).

سامانه پژوهشی – بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری بزرگ- …

۲-۱۳خلاصه فصل
به طور خلاصه این فصل به ادبیات و پیشینه تحقیق می پردازد و این فصل شامل مقدمه، بیان مفاهیم و ادبیات موضوعی پژوهش که به بررسی مبانی نظری قیمت تمام شده و تولید پراکنده پرداخته شد و در نهایت مروری برتحقیقات انجام شده قبلی که شامل پیشینه تحقیقات داخلی و تحقیقات خارج از کشور می باشد پرداخته شده است.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳ مقدمه
تحقیق عبارت از مجموعه فعالیتهای منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم و آگاهی بیشتر است و روشهای تحقیق ابزارها و شیوه های دستیابی به واقعیات می باشند. این روشها بسته به موضوع و هدف تحقیق متعدد بوده و شامل تحقیقات زمینه یابی، مصاحبه ای، پرسشنامه ای، مشاهده ای، همبستگی، تاریخی، تحلیل محتوا، آزمایش و…. می باشد و هر روشی ابزارها و تکنیک های خاص خود را دارد(دلاور،۱۳۸۴). در هر تحقیقی تلاش بر این است که مناسبترین روش ممکن انتخاب گردد و آن، روشی است که دقیق تر و قابل اعتمادتر از روشهای دیگر قوانین واقعیت را کشف و تبیین نماید.
هدف این فصل،ارائه بخش تفصیلی طرح تحقیق است که در فصل اول، آمده است. در این فصل ابتدا با توجه به هدف تحقیق ونحوه جمع آوری داده‌ها، نوع و روش تحقیق تعیین می‌شود، سپس جامعه آماری، و حجم نمونه در چارچوب مورد نیاز مشخص می‌شود. در پایان ابزار و نحوه جمع آوری داده‌ها و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳-۲ روش تحقیق

برخی را عقیده بر این است که علم همان روش است. در هر حال می توان به خوبی پذیرفت که هیچ علمی فاقد روش نیست و دست آورد های هر پژوهش علمی به همان نسبت حائز ارزشند که با روشهائی درست اخذ شده باشند (ساروخانی،۱۳۸۲).
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود (بازرگان و همکاران، ۱۳۸۹). تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می‌دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه‌ی دانش بشری در زمینه‌ی خاصی که مورد علاقه‌ محقق است.
یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد، بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیق تر، آسان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده، یاری نماید.
پژوهش و روش علمی اگر یک چیز نباشند کاملا نزدیک و وابسته به یکدیگرند(هومن،۱۳۷۳). روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرایند جستجوی منظم برای مشخص ساختن یک موقعیت نامعین است(بازرگان و دیگران،۱۳۷۶). در نهایت باید اذعان نمود دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرند. به عبارت دیگر پژوهش از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع پژوهش (خاکی،۱۳۷۸). روش تحقیق این مطالعه کاربردی از نوع اکتشافی است و اصول اقتصاد مهندسی، مبنای نظری محاسبات آن را تشکیل می دهد که یکی از روشهای ارزیابی عملکرد نسبی فن آوری های تولید است.

۳-۳ جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند؛ صفت مشخصه، صفتی است که در میان تمامی عناصر جامعه آماری مشترک بوده و متمایز کننده جامعه موردنظر از سایر جوامع باشد. (خاکی، ۱۳۸۲)
دلایل مختلفی از جمله کاهش زمان و هزینه بررسی، کاهش میزان خطا، به روز بودن اطلاعات دریافتی و… وجود دارد که به موجب آن، پژوهشگران از بررسی تمامی اعضای جامعه صرف نظر و به تعداد محدودی از آنها اکتفا می نمایند که به آنها نمونه آماری گفته می شود؛ به عبارت دیگر، نمونه آماری عبارتست از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد. (آذر و مومنی، ۱۳۸۴)
با توجه به ماهیت پژوهش برای محاسبه تعداد نمونه از روش های آماری استفاده نگردیده است. )آذر، عادل و مومنی، منصور،۱۳۸۷ ( بلکه با توجه به اهمیت نظر خبرگان بخش انرژی و مالی در این تحقیق تعداد نمونه از اهمیت برخوردار نمی باشد و نکته مورد توجه انتخاب محاسبه دقیق ، مناسب و مرتبط می باشد.

۳-۴ ابزار گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن

۱) روش مطالعه کتابخانه ای : از این روش برای تبیین مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق استفاده شده است. در این راستا کتابها ، پایان نامه ها ، و مقاله های فارسی و انگلیسی مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است.
۲) روش مطالعه اسناد و مدارک : به منظور دستیابی به داده‌های مورد نیاز برای پردازش فرضیه های تحقیق ، از روش مطالعه اسناد و مدارک با توجه به اطلاعات ارائه شده ، استفاده شده است .
۳) کاوش اینترنتی : برای تبیین بخشی از مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق استفاده شده است.
۳-۵ فرایند محاسبه قیمت تمام شده و طبقه بندی هزینه ها[۱۸]۱
قیمت تمام شده معمولاً از سه جزء مواد اولیه، دستمزد مستقیم و سربار تشکیل می شو

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

د. در این تحقیق هزینه سوخت به عنوان مواد اولیه در نظر گرفته شده است و با توجه به نوع استخدام پرسنل،هزینه دستمزد مستقیم وجود ندارد . سایر هزینه ها از جمله هزینه استهلاک تاسیسات، هزینه تعمیرات بلند مدت، هزینه های واحد پشتیبانی فنی، هزینه های بهره برداری و هزینه های متفرقه به عنوان هزینه سربار طبقه بندی گردید . به این ترتیب هزینه تولید برق علاوه بر سوخت شامل هزینه های دیگری است که تماماً به عنوان سربار طبقه بندی شده اند. در مجموع هزینه تولید برق تولید پراکنده را می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود:
هزینه مواد اولیه:
هزینه سوخت
هزینه سربار:
هزینه استهلاک تاسیسات تولید
هزینه تعمیرات بلند مدت
هزینه های واحد پشتیبانی فنی
هزینه های بهره برداری
هزینه های متفرقه تولید
۳-۵-۱ روش هزینه ی ترازشده ی معادل[۱۹]۱
LCOE بطور ساده عبارتند از: تقسیم هزینه ی سالیانه بر انرژی خروجی سالیانه . روش هزینه ی ترازشده ی معادل از روشهای رایج در برآورد اقتصادی طرح های نیرو گاهی، بویژه نیرو گاههایی که با انرژی های نو فعالیت می کنند که برای بدست آوردن قیمت تمام شده ی برق تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد .
 
= AC هزینه ی سالیانه ی سرمایه گذاری
O and M = هزینه ی تعمیر و نگهداری سالیانه
Pf = هزینه ی سوخت مصرفی سالیانه
Eout = کل انرژی سالیانه ی ناخالص تولیدی، توسط نیروگاه برحسب کیلو وات ساعت می باشد.

سامانه پژوهشی – بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری …

o میزان سازگاری با شرایط گاز (با ارایه فرمول گاز مصرفی به سازنده)
تولید پراکنده و کاهش اتکا به شبکه‌های سراسری انتقال انرژی
شبکه‌های طولانی علیرغم تمام محاسنی که دارند، به طور جدی آسیب‌پذیر هستند. وقوع سیل،‌ زلزله، رانش زمین، بارش سنگین برف، طوفان، تهدیدات خصمانه و اشکالات فنی عناصری از فهرست طولانی عوامل تهدیدکنندهی شبکه‌ها به شمار می‌روند. این تهدیدها مختص کشورهای ضعیف نیست و کشورهایی که از نظر امنیتی، اقتصادی و فن‌آوری جزء پیشروترین کشورها هستند در معرض آسیب‌دیدگی شبکه‌ها قرار دارند. وقوع خاموشی های گسترده در آمریکا، اروپا و کشورهای همسایه از جمله ترکیه فقط شواهدی از این واقعیت هستند.

۲-۱۱ تحلیل سرمایه گذاری تولید پراکنده 
واگذاری نیروگاههای بزرگ، به سرمایههای بسیار زیاد نیازمند است اما این امکان وجود دارد که مردم با سرمایههای اندک نیروگاههای کوچک احداث کنند و از این طریق علاوه بر تولید مؤثر، به یک اشتغال زودبازده نیز دست یابند. با احداث این نیروگاهها میتوان تلفات را در زمان پیک مصرف کاهش داد و بخش عمدهای از نیاز کشور را فراهم کرد.
بدون کاهش مصرف و تلفات شبکهای، برق ایران تا سال ۱۳۹۷ به یک وارد کننده بزرگ انر‍ژی تبدیل خواهد شد. کاهش تلفات توزیع، احداث نیروگاههای پراکنده، افزایش راندمان از طریق استفاده از گرمای تلف شده و دسترسی به راندمان بالاتر از جمله اهداف وزارت نیرو در زمینه استفادهی بهینه از انرژی است. با توجه به شرایط موجود کشور با دو دیدگاه بلندمدت و کوتاهمدت که کمک به افزایش تولید برق در اوج بار شبکه برق و در تابستان خواهد بود، وزارت نیرو و صنعت برق کشور به جهت توسعه مولدین مقیاس کوچک و در اولین مرحله احداث ۲ هزار مگاوات از این نیروگاهها را در زمره اهداف جدی خود قرار داده است. مشارکت و جلب پتانسیلهای سرمایهگذاری در مقیاس کوچک، اجتناب از تلفات شبکههای انتقال و فوق توزیع، کاهش نیاز به سرمایهگذاری در بخش انتقال و فوق توزیع، حذف دشواریهای تصرف اراضی در طرحهای انتقال، آمادگی پدافند غیرعامل، سهولت و سرعت نصب در راه اندازی، امکان بومیسازی و ساخت داخل مولدها و کاهش آلودگیهای زیست محیطی از جمله مزایای این نیروگاهها هستند.
۲-۱۱-۱مسائل نظارتی و تکنولوژیکی
تاکنون مسایل نظارتی و تکنولوژیکی به این مفهوم بوده است که الکتریسیته تولید شده توسط مصرف کننده‌های خانگی را نمی‌توان به راحتی و بدون خطر با تغذیه توان ورودی همراه کرد. شرکت‌های الکتریکی بایستی توانایی جداسازی بخش‌های شبکه برق را داشته باشند، وقتی که یک خط از کار می‌افتد، کارگران بایستی از قطع بودن برق قبل از کار روی آن مطمئن باشند. آنها همچنین وقت زیادی را صرف می‌کنند تا کیفیت برق را در شبکه‌شان حفظ کنند. تأسیسات پراکنده برق هم می‌تواند کنترل این موارد را مشکل‌تر کند. با ظهور تجهیزات الکترونیک قدرت با قابلیت اطمینان بالا، نصب تجهیزات تولید ترکیبی حتی با اندازه‌های خانگی، اقتصادی و بی‌خطر شده است. این تأسیسات می‌توانند آب داغ خانگی، الکتریسیته و گرمایش خانگی را تولید کنند و انرژی اضافی را به شرکت برق بفروشند. پیشرفت در الکترونیک موجب ساده شدن دسترسی به مسایل امنیتی و کیفی شرکت‌های الکتریکی شده است. برای برطرف کردن موانع رسیدن به افزایش سطوح تولید پراکنده، تنظیم کننده‌ها می‌توانند توسط تضمین عملکرد تولید‌های متمرکز و پراکنده بر روی یک زمینه با سطح متغیر، اقدام کنند.
در ایالات متحده، قانون فدرال از شرکت‌های الکتریکی می‌خواهد که برق را از تولید کنندگان مستقل که تحت پوشش قوانین و بیمه هستند خریداری کنند.
تولید پراکنده به سوخت فسیلی محدود نشده است. برخی از کشورها و مناطق در حال حاضر دارای منبع انرژی تجدیدپذیر قابل توجهی در توربین‌های بادی و احتراق زیست جرمی هستند. افزایش تولید پراکنده نیازمند تغییر در فناوری مورد نیاز برای مدیریت انتقال و توزیع الکتریسیته است. در این صورت نیاز فزآینده‌ای به اپراتورهای شبکه برای مدیریت شبکه‌ها به صورت فعال به جای غیر فعال وجود خواهد داشت. با افزایش مدیریت فعال، مزایای اضافی برای مصرفکننده‌ها به وجود خواهد آمد که این مزایا به صورت معرفی با حق انتخاب‌های بیشتری به نسبت خدمات تغذیهی انرژی و رقابت بیشتر خواهد بود. اما به هر حال رفتن به سوی مدیریتی فعال‌تر، می‌تواند مشکل باشد. شبکه‌های توزیع الکتریسیته یک حق انحصار طبیعی هستند و بنابراین به شدت قانونمند شده‌اند تا هزینه زیادتری با کار مصرف کننده‌ها بدست نیاورند. سرمایهگذاری شبکه یک معیار کلیدی برای تعیین هزینههایی است که شبکه میتواند به مصرفکنندهها بدهد. شبکه‌ها سعی می‌کنند تا مزایایشان را در چارچوب کاری فراهم شده توسط قوانینشان، حداکثر کنند. در حال حاضر چنین قوانینی خیلی مناسب تشویق به انجام رفتارهای ابداعی توسط شبکه‌ها نیستند. به نظر می‌رسد که این امر هم برای توسعه شبکه‌ها و هم برای زیاد شدن سطح تولید پراکنده که به شبکه‌ها اضافه می‌شود، مانع ایجاد کند. اما نشانه‌هایی وجود دارد که مقامات نظارتی در حال آشنا شدن هر چه بیشتر با موانع بالقوه هستند و در حال ارائه قوانین هزینه‌های اتصال و شرایطی برای فعال کردن تولیدکنندههای پراکنده برای شرکت در بازار الکتریسیته هستند. علی رغم وجود پتانسیل تولید، بخش

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

عظیمی از تغذیه برق از طریق منابع انرژی غیر متمرکز، اعتبارات انرژی، کنترل جمعیت و پایداری سیستم کماکان موارد مهمی‌اند که گسترش این فناوری را محدود می‌کنند. برای حفظ کنترل و پایداری سیستم قدرت در برخی از شبکه‌ها، مصرف کننده‌های همسایه بایستی تمامی توان الکتریکی‌ای را که ممکن است یک مصرف‌ کننده (که تولید کننده هم هست) تولید کند، استفاده کنند. این امر تضمین می‌کند که یک جریان توان الکتریکی خالص از ژنراتور به مصرفکننده در شبکه توزیع وجود دارد، حتی اگر در توزیع محلی یک برون ریزی محلی وجود داشته باشد.
۲-۱۱-۲ شاخصهای اصلی مورد نظر در تصمیمگیری و بکارگیری تولید پراکنده
شاخصهای اصلی مورد نظر در تصمیمگیری و بکارگیری تولید پراکنده عبارتند از :
۱- وجود ظرفیتهای موجود در کشور
۲-امکان طراحی و در صورت امکان، ساخت در داخل کشور
۳-استفاده از انرژی اولیه مناسبتر با آلودگی کمتر (مثلاً سوخت گاز یا انرژیهای تجدید پذیر)
۴-دارا بودن صرفه اقتصادی نسبت به سایر منابع
ضرورتهای رویکرد ایران به تولید پراکنده
دلایل زیر کاربرد تولید پراکنده و تولید همزمان را در کشور ما برای مصارف معمولی و عمومی توجیه میکند :
۱-کاربرد واحدهای کوچک توسط مصرفکنندگان، صنعت برق را عملاً به تدریج خصوصی میکند و این خصوصیسازی از اهداف دولت و وزارت نیرو میباشد و از سرمایهگذاری ملی در زمینه تولید میکاهد.
۲-نصب تولید پراکنده در پایدار نگهداشتن ولتاژ، اصلاح قدرت راکتیو، تزریق قدرت اکتیو و حفظ فرکانس و نهایتاً بهبود کیفیت برق شبکه تأثیر مثبت دارد.
۳-نصب تولید پراکنده در محلهای مصرف، جابجایی انرژی الکتریکی را در کل شبکه متناسب با قدرت نصب شده کاهش میدهد در نتیجه تعویض هادیها، کابلها و سایر تجهیزات خصوصاً در شبکه توزیع کاهش مییابد.

۲-۱۱-۳ اهداف استفاده از تولیدات پراکنده DG
اهداف استفاده از تولیدات پراکنده از دید شرکت توزیع و از دید مشترک متفاوت است.
در واقع اگر مالک تولید پراکنده شرکت توزیع باشد، اهداف مورد نظر می‌تواند آزادسازی ظرفیت شبکه توزیع، بهبود قابلیت اطمینان سیستم، تولید همزمان برق و حرارت، بهبود کیفیت توان و پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات باشد.
اگر مالکیت تولید پراکنده در اختیار مشترک باشد، این اهداف می‌تواند فروش برق و شرکت در بازار انرژی، فروش برق به عنوان سرویس جانبی، بهبود قابلیت اطمینان خود و یا تشویق‌های دریافتی از شرکت توزیع و … باشد.
متأسفانه چون مالکیت بیشتر تولیدات پراکنده در اختیار مشترکین می‌باشد، لذا شرکت‌های توزیع کنترل کمتری روی اندازه و محل نصب تولیدات پراکنده دارند. در نتیجه برای جلوگیری از تأثیرگذاری منفی تولیدات پراکنده  بر پارامترهای مختلف سیستم، باید یک استاندارد کلی و جامع برای کنترل، نصب و جایابی این تولیدات وجود داشته باشد .بطور کلی هدف از استفاده از منابع تولید پراکنده در شبکه‌های توزیع، تأمین تمام یا قسمتی از توان مصرفی شبکه بصورت تمام وقت یا پاره وقت می‌باشد که در این میان هدف اصلی تولید توان اکتیو است .
۲-۱۱-۴ علل رویکرد به منابع تولید پراکنده DG
در ساختار قدیم صنعت برق در کشورهای پیشرفته و وضعیت موجود بسیاری از کشورها، وظایف تولید، انتقال و توزیع توان بر عهده شرکت‌های برق مجتمع  بود. افزایش میزان تقاضای توان در چند سال اخیر، در بسیاری از کشورها موجب شد که این شرکت‌ها نتوانند به صورت مؤثر، جوابگوی این میزان تقاضای زیاد باشند. در نتیجه خاموشی، قطع برق و معیوب شدن تجهیزات و … در بسیاری از کشورها، به‌ویژه ایالات متحده صورت گرفت و به تبع آن قیمت‌ها در دوره‌های پیک به شدت بالا رفت. این در حالی بود که همراه با رشد اقتصادی کشورها که منجر به افزایش میزان انرژی مورد نیاز آن‌ها بود، مسأله کیفیت توان و قابلیت اطمینان آن نیز اهمیت پیدا نمود.
علاوه بر این، بحران نفت در سال ۱۹۷۳ موجب شد که بسیاری از کشورهایی که در صنعت خود به سوخت‌های فسیلی وابسته بودند، در پی یافتن جایگزینی مناسب برای این سوخت‌ها باشند. همچنین با افزایش آگاهی عمومی در مورد مسائل زیست محیطی، یافتن جایگزینی مناسب برای سوخت‌های فسیلی اهمیت بیشتری پیدا کرد. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که انرژی‌های تجدیدپذیر شامل انرژی خورشید، باد، آب، بیوماس، زمین‌گرمایی و … که از نظر زیست محیطی تمیز بوده، می‌توانند جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی باشند. بدین‌ترتیب عواملی مانند تجدید ساختار صنعت برق، نیاز به افزایش ظرفیت سیستم و پیشرفت تکنولوژی‌ها به‌طور همزمان، پایه و اساس معرفی تکنولوژی‌های تولید پراکنده می‌باشند .

تحقیق – بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری …

۳ – وجود همزمان تولید و مصرف در مراکز مصرف
کسب انرژی خورشیدی، حتی در هوای ابری !
با بالا رفتن هزینه‌های انرژی، برخی از اروپایی‌ها آرزو دارند گرمای تابستان را برای زمستان ذخیره کنند ! اما این کار دیگر غیر ممکن نیست. یک گروه پژوهشی از دانشگاه فنی برلین، مشغول طرح یک ذخیره‌گاه انرژی خورشید در تابستان است.
مارتین بوخ‌هلتس – پژوهشگر دانشگاه برلین – می‌گوید: یک فنجان قهوه، زودتر از یک‌ پارچ قهوه سرد می‌شود. همچنین یک پارچ زودتر از یک مخزن بزرگ سرد می‌شود. پس می‌توان گفت که برای ذخیره انرژی خورشید باید از مخزن‌های بزرگ استفاده کرد، اما این به این آسانی نیست. برای این‌که گرما برای کل زمستان کافی باشد احتیاج به مخزنی با حجم حداقل ۳۵ ‌مترمکعب داریم. این مسلم است که کسی مخزنی به این بزرگی در خانه خود ندارد. یک کارشناس انجمن اروپایی منابع انرژی‌های تجدید پذیر “یوروسولار” (Eurosolar) نیز تأکید می‌کند که در حال حاضر ذخیره‌کردن انرژی فصلی به نتیجه‌ای نمی‌رسد، زیرا معمولا مخزن‌های بزرگ بسیار گران هستند. درست است که در برخی از خانه‌ها منبع‌هایی هستند که از نظر تکنیکی کار می‌کنند، اما به نظر این کارشناس، هنوز یک بازار انبوه از این مخزن‌ها وجود ندارد. به همین خاطر، تیم پژوهشی مارتین بوخ‌هلتس، هدفش تولید کردن مخزن‌هایی با حجم کمتر، یعنی زیر ۱۰ متر مکعب است. برای ذخیره کردن انرژی خورشید در تابستان، آنها مخزنی در پشت‌بام یک ساختمان آزمایشی می‌گذارند. در طول تابستان، در آن مخزن به‌جای آب معمولی، محلولی از آب نمک می‌ریزند. بوخ‌هلتس شرح می‌دهد که نور آفتاب این محلول را گرم می‌کند، آب بخار می‌شود و مخلوطی که باقی می‌ماند مقدار نمک بالایی دارد. در آخر تابستان این مخلوط حاوی یک سوم نمک و دوسوم آب خواهد بود. آب شور باقی‌مانده تا فصل زمستان در این مخزن می‌ماند. در زمستان باردیگر ازمخزن برای تولید بخار آب استفاده می‌شود. در این فصل یا آب باران وارد مخزن می‌شود یا آن را با آب لوله‌کشی پر می‌کنند. برای این فرایند، انرژی خورشید در زمستان کفایت می‌کند، زیرا که آب داخل مخزن فقط باید بین ۱۵ تا ۲۰ درجه گرم شود. در نهایت، نمک که همواره رطوبت هوا را می‌گیرد، هوای مرطوب وارد شده به مخزن را یعنی همان بخار آب را به مایع تبدیل می‌کند و در این جریان گرما آزاد می‌شود. امروزه هزینه تأسیسات برای فراهم کردن آب گرم جهت استفاده‌های مختلف از جمله برای شوفاژ، حدود ۱۵ هزار یورو است. درست است که هزینه مخزن ذخیره انرژی خورشیدی به ۱۹ هزار یورو می‌رسد، اما دیگر نیازی به خریدن بخاری یا مخزن نفت هم نیست. به‌زودی به‌دست آوردن انرژی از نور آفتاب جایگزین انرژی‌های فسیلی می‌شود، تیم پژوهشی دانشگاه برلین قصد داشت در ابتدا این تکنولوژی را در سال ۲۰۱۰ صرفا برای دوستداران تکنیک و مهندسان وارد بازار کند. هم اکنون تنها یک درصد خانوارهای آلمانی از انرژی خورشیدی برای گرم کردن خانه‌ی خود استفاده می‌کنند. آنها معمولا ازمخارج تهیه این تکنولوژی واهمه دارند، اما به گفته کارشناسان انرژی، استفاده از این تکنیک به‌زودی به‌صرفه خواهد بود، زیرا قیمت انرژی‌های فسیلی همواره بالا خواهد رفت. اغلب گفته می‌شود که استفاده از انرژی خورشیدی در اروپا به‌صرفه نیست، اما به گفته کارشناسان انرژی، این فرض کاملا اشتباه است. مشکل این نیست که در اروپا نور آفتاب کم است، بلکه مشکل این است که تفاوت‌های فصلی در این منطقه شدید هستند؛ به طوری که ممکن است در تابستان همان مقدار انرژی خورشیدی در یک مخزن جمع شود، که در یک روز زمستانی جمع می‌شود. این مخزن ذخیره‌کننده‌ی فصلی که موقتا به نام “واترگی” (Watergy) خوانده می‌شود، قرار است وارد بازار بین‌المللی شود، ولی در ابتدا باید بر یک سری مشکلات تکنیکی غلبه شود. برای مثال این‌که مخزن از چه ماده‌ای باشد که بتواند در برابراین محلول نمک شدید مقاومت کند. به هر حال داشتن خانه‌ای که هیچ مصرف انرژی نداشته باشد، چا‌لشی بزرگ است؛ چه از نظر تکنیکی، چه از نظر اقتصادی. مهمترین عواملی که سبب شد در این چند دهه توجه ویژه‌ای به تولید پراکنده شود را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود :

 • نیاز به تجدید ساختار در صنعت برق
 • کیفیت برق و مسائل قابلیت اطمینان
 • رشد اقتصاد جهانی وجمعیت
 • رشد سریع تکنولوژی و ظهور فناوریهای با راندمان بالا
 • آلودگی هوا و محیط زیست ناشی از سوزاندن سوختهای فسیلی در تکنولوژیهایی که هم راندمان پایین‌ داشتند و هم آلودگی زیادی تولید می‌کردند.
 • لزوم صرفه‌جویی در مصرف انرژی با توجه به رو به زوال بودن منابع سوخت فسیلی
  • از سوی دیگر تولید پراکنده مزایای بالقوه‌ای دارد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
  • کاهش نیاز به افزایش ظرفیت برق شبکه
 • احداث و بهره‌برداری بسیار آسان و سریع
 • تولید برق با کیفیت بالا و امکان استفاده از گرمای حاصله به صورت همزمان (CHP)
 • صرفه‌جویی زیاد در مصرف انرژی
 • کاهش تلفات و آزادسازی ظرفیت خطوط انتقال انرژی
 • بهبود پروفیل ولتاژ
 • امکان استفاده از منابع انرژی اولیه متنوع مانند بیوگاز، گاز طبیعی و …
 • صرفه‌جویی اقتصادی برای مصرف کننده نهایی
 • افزایش امنیت تأمین انرژی برای مصرف کننده نهایی خصوصا درصنایع
 • انتشار آلاینده‌های زیست محیطی پایین<
  برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

  /li>

فناوریهای قابل قبول در این مبحث عبارتند از :
• موتورهای گازسوز رفت و برگشتیGas Reciprocating Engines
• توربین‌های گازی/بخاری کوچکMini Steam/Gas Turbine
• میکرو توربین Micro Turbine
• توربین های بادی Micro Wind power
• مولدهای آبی کوچک  Micro Hydro
• سلول خورشیدیPhotovoltaic
• پیل سوختیFuel Cell
از موارد اشاره شده انواع مولدهای پراکنده، مولدهای Gas Engine و Small  Gas Turbine دارای بیشترین اقبال برای استفاده از دیدگاه بازار جهانی است. هر چند که با توجه به وفور منابع گاز در کشور و  آشنایی بیشتر با این نوع فناوری ها و امکان تأمین برخی از قطعات مجموعه‌ها بهره‌برداری از دو نوع فناوری نامبرده دارای بیشترین توجیه می‌باشد. سایر فناوری ‌ها یا تجاری نشده‌اند و یا به دلایلی در حال حاضر در حد مولدهای گازسوز توجیه‌پذیر نیستند. آمار ارائه شده برای سرمایه‌گذاری تنها برای سفارش خرید مولد و بدون لحاظ شدن هزینه‌های انتقال و نصب می‌باشد .بعلاوه برای سرمایه‌گذاری، حتماً باید اطلاعات زیر را از فروشندگان واحد دریافت نمود :
• قابلیت اطمینان دستگاه
o قابلیت دسترسی
o میزان خروجی در شرایط سایت
o میزان تغییرات خروجی و راندمان دستگاه در هر سال بهره‌برداری تا دوره تعمیرات اساسی
o شرایط و هزینه‌های تعمیرات اساسی

سامانه پژوهشی – بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری …

۳۸۷۲

۳۲۶۶

ظرفیت نصب شده و در حال نسب انرژی برق در جهان بر حسب (GW)

۱۲۹

۱۱۹

۱۱۱

سیر افزایش انرژی برق در جهان (GW)

۵۶

۴۴

۲/۱۱

سیر افزایش تولید پراکنده (GW)

۴۶%

۳۷%

۱۰%

سهم تولید پراکنده

منبع : ماهنامه صنعت برق
۲-۹-۲ تولید برق اضطراری
مهم‌ترین کاربرد DG استفاده از آن برای تولید برق اضطراری برای مصرف‌کنندگان خاص مانند بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و حتی هتل‌ها می‌باشد که برای آنها مسائل اقتصادی در مقابل مسائلی چون عدم قطعی برق در درجه دوم قرار دارد.
۲-۹-۳ کیفیت توان و قابلیت اطمینان
DG کیفیت توان را بهبود می‌بخشد و قابلیت اطمینان را افزایش می‌دهد. IEA تهیه توان قابل اطمینان را به عنوان مهم‌ترین چهره آینده بازار برق برای مولدهای پراکنده نام برده است. زیرا این مولدها از شبکه انتقال استفاده نمی‌کنند و بنابراین از حوادثی که در شبکه انتقال می‌تواند موجب قطع برق مشترک شود در امان است. چنانچه این واحدها مستقیماً به مشترک وصل شده باشند، در صورت قطع برق، شبکه توزیع نیز می‌تواند برق مشترک را به صورت جزیره‌ای تأمین نماید. در حالت اتصال به شبکه می‌توان با شرکت برق بر مبنای نرخ مصوب تبادل انرژی داشت.
۲- ۹-۴-تولید برق و گرما به صورت همزمان
با استفاده از پدیده تولید همزمان برق و حرارت و یا سرما[۱۶]۱ در میکروتوربین‌ها راندمان DG از نیروگاه‌های سیکل ترکیبی نیز بالاتر رفته و به حدود ۹۰-۸۰ درصد انرژی شیمیایی سوخت می‌رسد.
افزایش قابل توجه راندمان در کشورهایی که انرژی (برق و سوخت) دارای قیمت واقعی می‌باشد، بسیار قابل توجه است و انگیزه‌ای است بسیار قوی برای استقرار واحدهای DG در محل مصرف. اضافه کردن مبدل حرارتی به واحد مولد برق، قیمت مجموعه را بالا می‌برد اما در عوض همراه با هر کیلووات انرژی الکتریکی تولیدی، حدود دو کیلووات انرژی حرارتی برای مصارف گرمایشی و سرمایشی برداشت می‌شود و این خود هزینه سرمایه‌گذاری و نیز هزینه سوخت و نگهداری واحدهای سنتی تأسیسات حرارتی و تهویه مطبوع را کاهش می‌دهد. ضمناً همراه با گازهای خروجی از میکروتوربین‌ها مقداری گرما و گاز CO2 نیز به محیط زیست آزاد می‌شود که می‌توان CO2 موجود را به طور مستقیم وارد گلخانه‌ها کرده و از گاز تولیدی توسط این مولدها نیز استفاده نمود.
۲- ۹-۵- پیک سائی
اغلب تولید برق در ساعات پیک مصرف توسط DGها در کشورهایی که از سیاست چندنرخی در شبکه برق خود بهره‌مند هستند، برای مصرف‌کنندگان مقرون به صرفه است که این مسئله باعث کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف می‌شود که علاوه بر صاحبان DGها برای مصرف‌کنندگان شبکه که از تولید پراکنده استفاده نمی‌کنند نیز مفید می‌باشد.
۲- ۹-۶- تولید پراکنده و مسائل زیست‌محیطی
طبق پیمان کیوتو کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به کاهش اساسی در تولید گازهای گلخانه‌ای[۱۷]۱ خود شده‌اند. در کشورهای انگلستان، اسکاتلند و ولز، ۴۵ درصد از آلودگی‌های کربنی تا سال ۲۰۱۰ ناشی از تولید توان الکتریکی خواهد بود، بنابراین دولت در این کشورها تصمیم دارد که ۱۰ درصد از تولیدات برق خود را تا سال ۲۰۱۰ و ۲۰ درصد تا سال ۲۰۲۰ را از طریق منابع تجدیدپذیر انرژی تأمین نماید و به این ترتیب ۶۰ درصد از آلودگی‌های کربنی ناشی از تولید انرژی الکتریسیته را تا سال ۲۰۵۰ کاهش دهد. این تقاضای تولید بر اساس تولید برق توسط DGها و از منابع تجدیدپذیری نظیر انرژی باد، انرژی خورشید و بیوماس تأمین خواهد شد.
 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

سایت مقالات فارسی – بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری …

۲-۲-۳ مفهوم هزینه سربار[۲]
هزینه ها را می توان به دودسته شامل، هزینه های مستقیم و هزینه های غیرمستقیم طبقه بندی نمود. البته باید توجه داشت که این نحوه طبقه بندی، مانع از طبقه بندی هزینه ها به ثابت، متغیرونیمه متغیرنخواهد شد.
هزینه های غیرمستقیم عبارت از، هزینه هائی است که بطورمستقیم درساخت محصول به مصرف نمی رسند ونمی توان آنها را به یک محصول ، یک مرحله از تولید و یا یک سفارش خاصی ارتباط داد ونیز بعضی از هزینه های مستقیم که سرشکن کردن آنها به محصولی معین ، مرحله ای از تولید و یا سفارشی خاص مقرون به صرفه نباشد.البته باید توجه داشت، که اگر هزینه ای به صورت مستقیم به محصول سرشکن گردد،تمام آن هزینه سهم آن محصول خواهد بود. به عبارت دیگر، هیچ سهمی از آن هزینه به محصولات یا مراحل دیگر تعلق نمی گیرد. ولی اگرهزینه ای به طور غیرمستقیم )ازطریق تسهیم هزینه های سربار( سرشکن گردد، به صورت یکنواخت به تمام محصولات سرشکن خواهد شد.
به عنوان مثال، بعضی ازهزینه هائی که با محصولات ارتباط مستقیم ندارند، عبارتنداز:
هزینه بیمه های اجتماعی سهم کارفرما، هزینه بیمه ساختمان وتاسیسات کارخانه ، هزینه بیمه بیکاری ، هزینه استهلاک ماشین آلات کارخانه ، هزینه استهلاک یا اجاره ساختمان کارخانه وهزینه برق مصرفی وبرق صنعتی کارخانه نیزدرگروه هزینه های سربارطبقه بندی می شوند. بعضی از هزینه های مستقیم هم، به علت ناچیز بودن مبلغ ومقرون به صرفه نبودن تسهیم ،در گروه هزینه های سربار طبقه بندی می شوند، که به عنوان مثال از چسب ، میخ ، نخ وپیچ ومهره می توان نام برد. بهای تمام شده محصول از سه عامل تشکیل می شود، که سربار ساخت یکی ازآن عوامل است، به همین جهت بایدمانند مواد اولیه و دستمزد مستقیم، شناسائی و کنترل شود. سرباراز هزینه های غیرمستقیم مختلف تشکیل می گردد، بنابراین ابتدا باید هزینه های سربارشناسائی شوند. این عمل به دوصورت انجام می پذیرد:
الف شناسائی قبل از انجام هزینه :دراکثرموسسات تولیدی قبل از شروع هردوره مالی، هزینه هارا پیش بینی یا برآورد می نمایند. این پیش بینی موجب می شود که قبل از اقدام به تولید، بهای تمام شده محصولاتی که درآینده ساخته می شوند، تاحدودی مشخص گردد.
ب شناسائی بعدازانجام هزینه: این عمل درطول دوره و یا درپایان دوره مالی پس از اینکه هزینه به مصرف رسیدانجام می شود، که به آن شناسائی هزینه های واقعی می گویند.
قیمت تمام شده و طبقه بندی هزینه ها[۳]۱
قیمت تمام شده معمولاً از سه جزء مواد اولیه، دستمزد مستقیم و سربار تشکیل می شود. در این تحقیق هزینه سوخت به عنوان مواد اولیه در نظر گرفته شده است و با توجه به نوع استخدام پرسنل،هزینه دستمزد مستقیم وجود ندارد . سایر هزینه ها از جمله هزینه استهلاک تاسیسات، هزینه تعمیرات بلند مدت، هزینه های واحد پشتیبانی فنی، هزینه های بهره برداری و هزینه های متفرقه به عنوان هزینه سربار طبقه بندی گردید . به این ترتیب هزینه تولید برق علاوه بر سوخت شامل هزینه های دیگری است که تماماً به عنوان سربار طبقه بندی شده اند. در مجموع هزینه تولید برق را می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود:
هزینه مواد اولیه:
۱ هزینه سوخت
۲ هزینه سربار:
۲-۱هزینه استهلاک تاسیسات تولید
۲-۲ هزینه تعمیرات بلند مدت
۲-۳ هزینه های واحد پشتیبانی فنی
۲-۴هزینه های بهره برداری
۲-۵ هزینه های متفرقه تولید

 ۲-۳ مبانی قانونی محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده در کشور

۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری: به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به‌عمل آورند.
الف – تعیین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.
ب – تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
ج – انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د – اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه‌جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ – برای اجراء نظام قیمت تمام‌شده، اختیارات لازم اداری ومالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می گردد.
و – اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به‌هزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی شده در تفاه

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

منامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک‌ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره ۱ – دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
ماده ۳۳  قانون مدیریت خدمات کشوری: تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاههای اجرائی که براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «۱۶» این قانون‌) اداره می‌شود برعهده آنها بوده و نسخه‌ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.

۲) جزء ۲ بند ب تبصره ۴ قانون بودجه سال های ۸۲ و ۸۳

۳) ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم توسعه

۴) ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه آن

۵) ضوابط اجرایی بودجه سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷

۶) بند ۳۲ سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه ۵ توسعه کشور

۷) بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور (در این بخشنامه با اشاره به بند ۳۲ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری ۱۰ دستگاه اجرایی کشور جهت اجرای آزمایشی بودجه‌ریزی عملیاتی انتخاب شده اند)

۸) ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

“به منظور استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرائی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود…. اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده موضوع ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص می یابد پس از پرداخت به واحدهای مربوط بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط بر اساس آئین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه می گردد که متضمن پیش بینی نحوه نظارت بر هزینه ها و تحقق اهداف پیش بینی شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می رسد”.

همچنین امروزه به دلیل وجودمتغیرهای بیشمار مؤثر در فرایند تصمیم گیری مدیران،به ویژه در دولت به دلیل تقاضای روز افزون نسبت به ارائه خدمات با کیفیت بالاتر ، فشار برای پاسخگویی وشفافیت عملکرد دولت ، نیاز به کاهش هزینه های جاری دولت ،کنترل کسری ، بهبود وظایف و کار کردهای دولت،اثربخشی حاکمیت وافزایش بهره وری ، لزوم استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده در دستگاههای اجرایی ضروری می باشد.

جستجوی مقالات فارسی – بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری …

۲-۴ سیستم بها یابی بر مبنای فعالیت[۴]۱ (ABC )
بها یابی برمبنای فعالیت اطلاعاتی را فراهم می آورد که مدیران جهت تصمیم گیری هایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. نیاز سازمان ها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که از یکسو ناشی از بازار های رقابتی و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران برای تعیین ارزش و تبیین معیار اندازه گیری دقیق و شفاف می باشد، باعث شد سازمان ها رویکرد سنتی مبتنی بر پاداش و اندازه گیری عملکرد را مورد بازنگری قرار دهند . سیستم سنتی، منابع مصرف شده را به دو قسمت هزینه های مستقیم و غیر مستقیم تولیدی تقسیم بندی می کند. محصولات علت اصلی ایجاد هزینه هستند از این جهت آن را”سیستم تخصصی هزینه بر مبنای حجم” می نامند،که معمولا پیچیدگی های ساخت، تنوع در ساخت و بسیاری از مشخصه های محیط های نوین ساخت را مد نظر قرار نمی دهد.
گام های متداول بها یابی بر مبنای فعالیت
در عمل، جهت پیاده نمودن سیستم متداول بها یابی بر مبنای فعالیت باید گام های زیر را به گونه ای نظام مند و به ترتیب برداشته شود
مرحله تخصیص اولیه :
تعیین موضوع هزینه ( مشتری، محصول و.. ….)
شناسایی فعالیت های اصلی مربوط به موضوع هزینه
جمع آوری هزینه مربوط به موضوع هزینه
تخصیص هزینه مربوط به هر فعالیت
مرحله تخصیص ثانویه:
گزینش محرک هزینه مربوط به هر فعالیت
محاسبه نرخ هزینه هر فعالیت
تخصیص هزینه هر فعالیت به موضوع هزینه
تعیین بهای تمام شده موضوع هر هزینه
مهم ترین مزایای سیستم بها یابی بر مبنای فعالیت را می توان به شرح زیر خلاصه کرد :
– شناسایی هزینه با ساختار پیچیده
– احتمال حذف محصولات با بهای تمام شده بالا
– برخورد مناسب با هزینه های توزیع و فروش
– کاربرد آن در صنعت، خدمات و دولت
– تخصیص بهینه منابع محدود به موضوع هزینه
– تعیین دقیق تر بهای تمام شده نسبت به روش سنتی
– کاهش هزینه فعالیتهایی با هزینه بالا و دستیابی به مدیریت کیفیت جامع
– کمک در قیمت گذاری بهتر محصولات برای فروش و تعیین قیمتهای انتقالی
با وجود مزایای ذکر شده، سیستم بها یابی بر مبنای فعالیت دارای مشکلات اجرایی،نگهداری و پشتیبانی می باشد که برخی از این محدودیتها به شرح زیر می باشد:

 1. رابطه یک طرفه بین حجم فعالیت ها و هزینه ها وجود دارد، در حالی که در عمل ممکن است این ارتباط یکطرفه بین میزان هزینه و عوامل محرکه وجود نداشته باشد.
 2. امکان وجود هزینه ها و تولیدهای مشترک نادیده گرفته می شود که منجر به تهیه سود و زیان در سطح واحد محصول می شود.

۳٫ظرفیت و میزان سودمندی منابع در نظر گرفته نمی شود
سیستم قیمت تمام شده برمبنای فعالیت قابل استفاده برای کلیه شرکتها و سازمانهای ارائه دهنده خدمات ، شرکتهای پیمانکاری ومهندسین مشاور ، سازمانهای دولتی و شرکتهای دولتی ، نهادهای عمومی غیر دولتی ، بخصوص واحدهای درمانی و بیمارستانی و همچنین شرکتهای تولیدی علاقمند به استفاده از این روش جهت محاسبه و کنترل بهای تمام شده می باشد . این زیرسیستم قابلیت تطبیق با نیازهای مختلف را دارا می باشد .

۲-۴-۱ قابلیتها و امکانات سیستم

۱- ایجاد اطلاعات پایه شامل :
» تعریف مراکز هزینه بصورت درختی و سطوح نامحدود
» امکان تعریف واحدهای تابعه ارائه دهنده ویا تولید کننده بصورت درختی وسطوح نامحدود
» تعریف خدمات و تولیدات قابل ارائه بصورت درختی
» تعریف عوامل هزینه
» طبقه بندی نیروی کار مستقیم با ارتباط به سیستم حقوق ودستمزد

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری بزرگ- قسمت ۲

۸- کاهش آلایندههای زیست محیطی
۹- فروش برق به شبکه و ایجاد اشتغال در بخش خصوصی
۶-۱ سؤالات تحقیق:
کاربرد واحدهای کوچک توسط مصرف کنندگان و محاسبه قیمت تمام شده ، آیا می تواند صنعت برق را عملاً بتدریج خصوص کند ؟
آگاهی همه مصرف کنندگان ( بخش بازرگانی ) از قیمت تمام شده نیروگاههای پراکنده ، آیا می تواند بهره وری انرژی (مدیریت مصرف ) را بهبود ببخشد؟
آیابازیافت انرژی آسان(بازیافت حرارت در موتورها بسیارکم هزینه تراز سایر نیروگاهها میباشد)می شود؟
احداث نیروگاهها موجب کاهش سرمایه گذاری وزارت نیروجهت ساخت نیروگاههای جدید می شود؟
مشارکت بخش خصوصی در ساخت نیروگاههای محلی و پراکنده اقتصادی است؟
احداث این نیروگاهها موجب کاهش آلاینده های زیست محیطی می شود؟
آیا فروش برق به شبکه و ایجاد اشتغال دربخش خصوصی به عنوان یک راهکار ضرورت دارد؟
۷-۱ روش تحقیق:
روش تحقیق این مطالعه از نوع اکتشافی است و اصول اقتصاد مهندسی، مبنای نظری محاسبات آن را تشکیل می دهد .یکی از روشهای ارزیابی عملکرد نسبی فن آوری های تولید است.
۱-۷-۱ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
در این پژوهش با استفاده بهینه یابی و ارزیابی طرحهای اقتصادی، به خصوص طرحهای عمرانی و نیروگاهی با استفاده از تکنیک های ارزیابی فنی و اقتصادی همچون ضریب بازگشت سرمایهCRf ، حداقل نرخ جذب کننده ، تکنیک های اقتصاد مهندسی، از جمله روش دوره بازگشت سرمایه ، روش تجزیه و تحلیل عمر خدمت ، روش ارزش آینده ، هزینه سرمایه گذاری سالیانه AC و هزینه تعمیر و نگهداری OandMهزینه سوخت PVf به برآورد قیمت تمام شده از روش هزینه تراز شده ( LCOE) انرژی تولیدی از نیروگاههای پراکنده دست می یابیم و اهمیت استفاده از آن در راستای دستیابی به بهره وری و بهینه یابی انرژی را مورد توجه قرار می دهیم.
۱ -۸ قلمرو تحقیق
هر پژوهش باید دامنه مشخص و تعریف‌شده‌ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد. قلمرو این پژوهش ازلحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر می‌باشد:
الف- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش، با توجه به وجود مجتمع های تجاری بزرگ در جنوب کشور استان هرمزگان می باشد.
ب- قلمرو زمانی
با توجه به اهداف تحقیق، دوره زمانی تحقیق ۱۳۹۴ تعیین شده است.
ج- قلمرو موضوعی
دراین تحقیق به تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده هرکیلو وات برق تولیدی از نیروگاههای پراکنده در مقایسه با برق سراسری جهت مجتمع های بزرگ تجاری می پردازیم.
۱-۹ ساختار کلی تحقیق
در فصل اول این پژوهش، کلیات تحقیق شامل مقدمه، تبیین مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف عملیاتی واژه‌ها ارائه‌شده است
در فصل دوم، مبانی نظری شامل مفاهیم و نظریات تئوری و تجربی در ادبیات موضوعی در خصوص ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام پرداخته ‌شده است. درنهایت نیز فصل با ارائه پژوهش‌های انجام‌شده در داخل و خارج کشور خاتمه یافته است.
در فصل سوم، روش کلی تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، مدل تحقیق و نحوه اندازه‌گیری متغیرها بیان‌شده است.
در فصل چهارم، به تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و بیان یافته‌ها اختصاص‌یافته است.
در فصل پنجم خلاصه و نتیجه‌گیری، محدودیت‌ها، پیشنهادهایی برای استفاده‌کنندگان پژوهش جاری و محققان تحقیقات آتی مطرح‌شده است.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۱-۲ مقدمه
کشور ایران از منابع قابل توجه طبیعی و انسانی برای مدرنیزه کردن عرضه انرژی و انتقال به یک سیستم پایدار انرژی برخوردار می‌باشد. همچنین، ایران از فرصت‌های بی‌شمار در رابطه با استفاده از منابع غنی انرژی های تجدیدپذیر نظیر شرایط مناسب برای بکارگیری سودآور انرژی باد، فرصت‌های بسیار خوب در زمینه توسعه نیروی برق‌آبی و زمینه‌ای ایده‌آل برای استفاده از انرژی خورشیدی برخوردار است. البته هر گونه تغییری در سیستم انرژی ، نیازمند بررسی شفاف و دقیق مشکلات و کمبودها می باشد. یارانه های کلان کنونی برای کنترل قیمت انرژی، از ایجاد و توسعه بازاری مساعد برای تکنولوژی‌های مرتبط با کارآیی انرژی و منابع انرژی‌های تجدید پذیر جلوگیری می‌نماید. با توجه به شرایط مذکور و بر اساس مطالعه موردی انرژی حرارتی خورشیدی، پیشنهاداتی در زمینه تنظیم قیمت سوخت‌های فسیلی و برق در سطح ملی با قیمت‌های بازار جهانی، کاهش یارانه‌های کنونی در یک فرآیند بلند مدت، و تعریف اقدامات آتی و حمایت مالی از توسعه بکارگیری انرژی حرارتی خورشیدی تا زمان قطع کامل یارانه‌های سوخت فسیلی و برق ارائه گردیده است. البته همزمان با پیشنهاد کاهش یارانه‌های انرژی، اقدامات جبرانی برای جلوگیری از فشار اقتصادی ناشی از قیمت های بالای انرژی بر روی اقشار کم درآمد نیز توصیه می‌گردد.
۲-۲ قیمت تمام شده [۱]
۲-۲-۱ قیمت گذاری به روش هزینه تمام شده (قیمت حسابداری)
قیمت گذاری بر پایه هزینه تمام شده محصول، به دلیل آن که بر اساس اصول حسابداری صورت می گیرد به قیمت حسابداری معروف است . قیمت حسابداری بر پایه هزینه عوامل و نهاده های مورد استفاده در فرآیند تولید ، به علاوه هزین

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ه های فروش و اداری، هم چنین درصدی بابت سود محاسبه می شود. بنابراین، در این روش، میزان تقاضای جامعه برای کالاها، نقشی در تعیین قیمت ها ندارد . همچنین در قیمت های حسابداری هزینه های فرصت عوامل تولید در محاسبات منظور نمیشود.(طاهری زاده ، نادر،۱۳۹۰)
۲-۲-۲بهای تمام شده
منظور از بهای تمام شده ی هر دارایی ، ارزش مبادله‌ای نقدی آن در تاریخ تحصیل است ، به عبارت دیگر قیمت تمام شده به مخارجی که دارای منافع آتی بوده و منابع آن حاصل نشده است گفته می شود.

جستجوی مقالات فارسی – بررسی بازتاب هویت فرهنگی با توجه به نشانه های فرهنگی موجود در فیس بوک- …

به نظر می رسد بین نشانه های فرهنگی (شکل دهنده ی هویت) موجود در فیس بوک و جنسیت پاسخگویان رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین نشانه های فرهنگی (شکل دهنده ی هویت )موجود در فیس بوک و مدت زمان عضویت پاسخگویان در فیس بوک رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین برساخته شدن هویت فرهنگی دانشجویان در فیس بوک و مدت زمان عضویت ایشان در فیس بوک رابطه وجود دارد.
۶-۱- تعریف نظری برخی مفاهیم
فرهنگفرهنگ عبارت است از مجموعه پیچیده ای از علوم، دانش، هنر، افکار و اعتقادات، قوانین و مقررات، آداب و رسوم و سنت ها و به طور خلاصه، کلیه آموخته ها و عادت هایی که انسان در حکم مهمترین عناصر جامعه اخذ می کند.
هویتاسم عربی و به معنای تشخص است. همین معنا بین متکلمین مشهور است( لغتنامه دهخد ا(. هویت فرایند پاسخگویی آگاهانه هرفرد به یک دسته سوالات در مورد خودش است؛ از گذشته اش که او چه کسی است، کجا بود، چه بود، چه هست و به چه قبیله، نژاد یا ملت تعلق دارد، منشا ابتدایی و اصلی اش کجاست و در تمدن جهان چه نقشی داشته است(باوند،۱۳۷۷).
هویت فرهنگی: هویت فرهنگی احساس تعلق و همبستگی به جامعه وفرهنگ آن است. به گونه ای که در رفتار اعضاء تأثیر گذارد و این رفتار درمقابل هنجارها و ارزشهای جامعه، احساس تعهد وتکلیف کند و در امور مختلف آن مشارکت جوید. انتظارات جامعه را از خود پاسخ دهد و در مواقع بحرانی سرنوشت جامعه و غلبه بر بحران برای اومهم باشد(علیخانی،۲۰۱:۱۳۸۳).
شبکه اجتماعی: شبکه‏های اجتماعی از گروه‏هایی عموماً فردی یا سازمانی تشکیل شده که از طریق یک یا چند نوع از وابستگی‏ها به هم متصل‏اند و در بستر یک جامعه اطلاعاتی پیچیده، کارکرد مؤثر شبکه همگرا را تصویر می‏کنند و موفقیت و محبوبیت روزافزون آنها به دلیل داشتن رنگ و بوی اجتماعی است.
فیس‏بوکیک سایت اجتماعی است که توسط سازنده جوان خود مارک زاکربرگ[۱] در چهارم فوریه سال ۲۰۰۴ راه‏اندازی شد. این سایت هم‏اکنون از نظر تعداد کاربران عضو و نیز از نظر کارشناسان در زمینه سایت‏های اجتماعی، برتر از مای اسپیس و امثال آن و در حقیقت در زمینه کاری خود، سایت شماره ۱ جهان محسوب می‏شود.
مقدمه
فصل دوم پژوهش حاضر، به بررسی ادبیات نظری پژوهش می‏پردازد. این فصل خود به چهارگفتار تفکیک شده است. ابتدا درگفتار اول، به طرح مبحث فرهنگ، هویت و هویت فرهنگی و نیز ابعاد مختلف آن پرداخته شده است تا خواننده به یک شناخت اجمالی از مفهوم هویت فرهنگی برسد. در گفتار دوم، مبانی نظری پژوهش مورد بحث قرار گرفته است که مبحث شبکه‏های اجتماعی را از زوایای مختلف و با عناوینی همچون: تاریخچه شکل‏گیری و ‏تحول شبکه‏های اجتماعی در ‏جهان، ایران و شبکه‏های اجتماعی مجازی، آشنایی با رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی، ویژگی ها، کارکرد و انواع رسانه های اجتماعی و در نهایت به معرفی فیس بوک پرداخته شده است تا خواننده به ذهنیتی از شبکه های اجتماعی و به ویژه فیس بوک دست پیدا کند.
در گفتارسوم ، به بررسی پژوهش‏های پیشین پیرامون موضوع درخارج از کشور و ایران ‏پرداخته می‏شود. در نهایت، در گفتار چهارم، مبانی و چارچوب نظری پژوهش آورده می‏شود.
گفتار اول‏:‏ مبانی نظری پژوهش
۱-۱-۲- فرهنگ
درباره فرهنگ تعاریف متفاوت و گوناگونی آمده است؛ اما می توان به دو تعریف زیر اشاره کرد:
فرهنگ عبارت است از مجموعه پیچیده ای از علوم، دانش، هنر، افکار و اعتقادات، قوانین و مقررات، آداب و رسوم و سنت ها و به طور خلاصه، کلیه آموخته های و عادت هایی که انسان در حکم مهمترین عناصر جامعه اخذ می کند. و در تعریف دیگر، فرهنگ را شیوه زندگی برخاسته از اندیشه(عقل نظری) و نظام ارزشی(عقل عملی) نیز تعریف کرده اند. لذا این فرهنگ چند لایه دارد.
لایه اول و عمیق ترین لایه هر فرهنگ، لایه معرفتی یا جهان بینی آن است که از سنخ تفکر، باور و اندیشه است.
لایه دوم، لایه ارزشهاست که برآمده از لایه اول است، یعنی الگوهای داوری و قضاوت از خوبی، بدی، زشتی وزیبایی.
لایه سوم، الگوهای رفتاری، هنجارها و قالب های رفتاری است. یعنی قالب هایی که در نهادهای گوناگون شکل می گیرند. نهادهایی چون خانواده، مدرسه، آموزش و پرورش، اقتصاد و اوضاع دین و سیاست.
لایه چهارم، نمادها هستند که هم کلامی اند و هم غیرکلامی اند؛ به معنای دیگر، هم نوشتاری است و هم زبان گفتاری و حرکات و عادات رفتاری، هنر، موسیقی و طراحی را نیز در بر می گیرد (افروغ، ۱۳۸۲: ۸۴)
پس فرهنگ، لایه ها، سطوح و ابعادی دارد که آرمان ها و اهداف در عمیق ترین لایه آن قرار دارند؛ شناخت انسان از خود و جهان و معرفت او از هستی و تصویری که از آغاز و انجام خود دارد، در مرکز این لایه واقع شده است. این شناخت می تواند هویت دینی، اساطیری، معنوی، دنیوی، توحیدی و یا الحادی داشته باشند. همچنین شناخت مزبور، به لحاظ روش شناختی می تواند و حیانی، شهودی، عقلانی و حسی باشد (پارسانیا، ۱۳۸۵ :۸ ).
۲-۱-۲- هویت
هویت یک عنصر مبارز در افراد است. حال باید بدانیم عناصر تشکیل دهنده هویت چیست و آیا این عناصر ذهنی هستند و یا دارای نمود عینی و خارجی؟ همچنین آیا عناصر ثابتی هستند مثل سرزمین، دین یا اسطوره و یا متغیریند. مثل فناوری، وقایع و حوادث تاریخ ساز و…؟ و نیز آی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ا
این عناصر اکتسابی هستند نظیر علوم وفنون، هنر و یا موروثی مثل میراث های فرهنگی مادی و معنوی؟
هویت می تواند به وسیله عوامل مختلفی به وجود بیاید. مثلاً جنگ ها و حوادث ناگوار که در یک جامعه رخ می دهد. می تواند در سرنوشت جامعه و نسل های آینده آن سرزمین دخیل باشد و فرهنگ هایی که از یک تمدن یا جامعه به تمدن و یا جامعه دیگری وارد می شوند، می توانند هویت ساز باشند. عموماً ملت هایی که دارای فرهنگ غالب هستند با استفاده از قدرت و یا غلبه سیاسی سعی در تحمیل فرهنگ خود می نمایند که این را تهاجم فرهنگی می گویند. فرهنگ های مغلوب عموماً متعلق به جوامع ضعیفی هستند که از رشد لازم برخوردار نمی باشند.
هویت یکی از مفاهیم پیچیده ای در حوزه علوم اجتماعی و روان شناسی است. هویت نوعی چیستی و کیستی فرد را مطرح می کند. هویت های مختلفی از جمله؛ هویت تاریخی، سیاسی، ملی، اجتماعی، قومی، دینی، خودی و فرهنگی مطرح هستند که در این جا منظور از هویت همان هویت فرهنگی است که در حوزه هایی از قبیل فرهنگ، اجتماع، سیاست و حتی اقتصاد نقش تعیین کننده ای دارد.
۳-۱-۲- هویت فرهنگی
فرهنگ، به عنوان شناسنامه یک ملت است وهویت فرهنگی، به عنوان سند تاریخی تلاشها و خلاقیتها، افتخارات و در مجموع فراز و فرودهای افتخارآمیز یا عبرت آموز گذشته و حال یک ملت محسوب می شود. حفظ هویت فرهنگی هر ملتی در تعامل با سایر فرهنگها، دغدغه وطن دوستانی است که از آبشخور آن فرهنگ سیراب شده اند و با لالایی آرامبخش و جان نواز مام میهن در بستر آن فرهنگ رشد و تکامل فکری و معنوی پیداکرده اند(سعیدی کیا، .(۲۳:۱۳۸۵
آنچه که هر جامعه را از جوامع دیگر تمیز می دهد، خصوصیاتی است که شناسنامه فرهنگی آن جامعه به حساب می آید. مجموعه مناسک عام، سنت ها، اعیاد، اسطوره ها، عرف ها، شیوه های معماری، تاریخ و گذشته تاریخی، وطن و سرزمین، نیاکان، باورها، زبان، عقاید، دین و اسطورههای مذهبی، حماسه ها، هنر و ادبیات کهن، نژاد، قومیت و سنن قومی عناصری هستند که ”هویت فرهنگی“ هر جامعه را میسازند)روح الامینی، ۱۱۱:۱۳۸۲).
آنتا دیوپ انسان شناس آفریقایی، در مقالهای در باره هویت فرهنگی مینویسد: هویت فرهنگی هر جامعه به سه عامل بستگی دارد: تاریخ، زبان و روان شناختی. گرچه اهمیت عوامل فوق در موقعیتهای تاریخی و اجتماعی مختلف یکسان نیست با این وجود هر گاه این عوامل به طور کلی در یک ملت یا فرد وجود نداشته باشد، هویت فرهنگی آن ملت یا فرد ناقص می شود و تلفیق موزون این عوامل، یک وضعیت ایده آل است) پیام یونسکو ۵ شهریور و مهر(.
۴-۱-۲- ابعاد هویت فرهنگی:
۱-۴-۱-۲- بعد اجتماعی: هر شخص از طریق محیط اجتماعی ای که به آن تعلق دارد، یا بدان رجوع می کند هویت خود را می سازد. جوهره بعد اجتماعی هویت فرهنگی، منوط به برقراری روابط دوستانه است و هرچه ارتباطات گسترده تر باشندموجب تقویت بعد اجتماعی هویت فرهنگی خواهد شد.
۲-۴-۱-۲- بعد تاریخی: بعد تاریخی هویت فرهنگی آگاهی مشترک افراد یک جامعه از گذشته تاریخی و احساس دلبستگی به آن و احساس هویت تاریخی و هم تاریخ پنداری است که پیونددهنده نسل های مختلف به یکدیگر است.
۳-۴-۱-۲- بعد جغرافیایی: محیط جغرافیایی و سرزمینی تبلور فیزیکی، عینی، ملموس و مشهود هویت فرهنگی به حساب می آیدکه ضرورتی بس عظیم است.
۴-۴-۱-۲- بعد دینی: داشتن دین و مذهب مشترک، پایبندی و وفاداری به آن، اعتقاد و تمایل به مناسک و آئین های مذهبی فراگیر در روند شکل دهی هویت فرهنگی بسیار مؤثر است.
۵-۴-۱-۲- بعد فرهنگی/میراث فرهنگی: مجموعه هنجارها، آداب و رسوم عام و مشترک که پایداری زیادی دارند از قبیل شیوه معماری، سنت ها، اعیاد و اسطوره ها و عرف و فرهنگ مردم، بعد فرهنگی هویت را تشکیل میدهند.
۶-۴-۱-۲- بعد زبانی: زبان و آثار ادبی نه تنها به عنوان یک محصول اجتماعی بلکه ابزار و وسیله ارتباطات در تولید و بازتولید فرهنگ و هویت است.
گفتار دوم: مفهوم شبکه های اجتماعی
۱-۲-۲- شکل‏گیری و ‏تحول شبکه‏های اجتماعی در ‏جهان
نخستین بار مفهومی با عنوان شبکه‌های اجتماعی اینترنتی با قالب امروزی در سال ۱۹۶۰ اولین بار در دانشگاه ایلی نویز در ایالت متحده امریکا مطرح شد. پس از آن در ۱۹۹۷ نخستین سایت شبکه اجتماعی اینترنتی به آدرس SixDegrees.com راه‌اندازی شد. این سایت به کاربرانش اجازه ایجاد پروفایل داد تا آنها بتوانند لیستی از دوستانشان ایجاد کنند. البته این سایت در آن موفق نشد و بعد از سه سال متوقف شد.
بعد از آن، انفجار تجارت در وب سایت‌های اجتماعی در سال ۲۰۰۲ باعث به وجود آمدن شبکه‌های اجتماعی فرنداستر[۲]، اورکات[۳] و لینکداین[۴] شد و باعث شکوفایی قارچ گونه وب سایت‌های شبکه‌های اجتماعی در اینترنت شد.
در سال ۲۰۰۴، سایت های شبکه اجتماعی فرنداستر با ۷ میلیون کاربر و مای اسپیس[۵] با ۲ میلیون کاربر صاحب بیشترین کاربران در این حوزه بودند. در همین سال سایت شبکه اجتماعی فیس بوک[۶] توسط مارک زوکربرگ[۷] در خوابگاه دانشگاه هارواد راه اندازی شد(منفرد،۵۳:۱۳۹۱).
سال ۲۰۰۶، سال گسترش روز افزون کاربران و بازدیدکنندگان وب سایت‌های شبکه‌های اجتماعی بود. در این سال دسترسی عمومی مردم به فیس بوک آزاد شد. زیرا در دو سال قبل، این سایت تنها به صورت پایلوت در دانشگاه هارواد استفاده می‌شد، همچنین توییتر[۸] نیز در
این سال پا به عرصه وب سایت های اجتماعی گذاشت. در ماه آوریل سال ۲۰۰۸، فیس بوک با ایجاد صفحه‌های اصلی وب سایت خود به زبان‌های مختلف باعث شد که این وب سایت ۱۵۳ درصد رشد داشته باشد.